Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej będących w zasobach Gminy Bielice”

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00094143 z dnia 2023-02-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej będących w zasobach Gminy Bielice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BIELICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685349

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepokalanej 34

1.5.2.) Miejscowość: Bielice

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-202

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bielice.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.bielice.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej będących w zasobach Gminy Bielice”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1cdff514-ac4a-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00094143

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013427/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej będących w zasobach Gminy Bielice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1cdff514-ac4a-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami - https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informac. wynikający z art.13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fiz., której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udziel. zam. publicznego.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bielice z siedzibą przy ul. Niepokalanej 34; 74-202 Bielice; Tel: +48 91 5644235; e-mail: sekretariat@bielice.com.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu: 576 400 511, inspektor@cbi24.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udziel. zam. publ. pn Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej będących w zasobach Gminy Bielice
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postęp. w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
3) Pani/Pana dane osob. będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępow. o udziel. zam. a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osob. bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp , związanym z udziałem w postępowaniu o udziel. zam. publicznego;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.
6) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wydatku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowanie w odniesieniu do przechowywania, w celu fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust.3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;
c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO;
8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną, zainstalowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice:
1. Urząd Gminy Bielice - ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice, moc 12,88kWp
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - ul. Jana Pawła II 33A, 74-202 Bielice, moc 35,42kWp
3. świetlica w Nowym Chrapowie - Nowe Chrapowo 32, 74-202 Bielice, moc 7,36kWp
4. świetlica w Starym Chrapowie - Stare Chrapowo 24, 74-202 Bielice, moc 7,36kWp
5. świetlica w Liniach - Linie 1A, 74-202 Bielice, moc 13,34kWp
6. świetlica Babin – Babin 43A, 74-202 Bielice, moc 8,74kWp
7. świetlica Swochowo - Swochowo 5, 74-202 Bielice, moc 12,88kWp
8. świetlica Bielice - ul. Niepokalanej 59, 74-202 Bielice, moc 6,44kWp
Z uwagi na dostępność modułów fotowoltaicznych dopuszcza się zwiększenie mocy instalacji o +5%.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca: dobierze i zamontuje konstrukcje zgodnie z wytycznymi producenta, wykona drogi kablowe, przepusty zgodnie z wytycznymi branżowymi, położy okablowanie oraz wykona podłączenie urządzeń zgodnie z wytycznymi branżowymi, zamontuje i podłączy falowniki/inwertery zgodnie z zaleceniami producenta, wykona system umożliwiający monitorowanie instalacji fotowoltaicznej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71314100-3 - Usługi elektryczne

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.

3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.

4) Zdolność techniczna lub zawodowa
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TEGO WARUNKU:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeśli Wykonawca wykaże, że :
a) Wykonał (roboty zakończone) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu kompletnych instalacji fotowoltaicznych wolnostojących na gruncie lub na dachach o mocy co najmniej 20 kWp każda.
b) Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą odpowiedzialną za wykonanie projektu wykonawczego, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie projektowania – bez ograniczeń – o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
c) Dysponuje lub będzie dysponował:
• Minimum 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do zajmowania się dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych;
• minimum 1 osobą, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych;
• minimum 1 osobą, posiadającą Certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.
Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji po warunkiem spełniania przez jedną osobę powyższych warunków.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego/jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3000,00 zł (trzy tysiące 00/100)
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w SWZ.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 4 niniejszego Rozdziału SWZ;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020 poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Nr rachunku 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070 z dopiskiem „Wadium znak sprawy ZP.271.5.2023”.
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w ustawie.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych,
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
5) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

zamawiający wykluczy wykonawców wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

2023-02-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik 9 wzór umowy (DOCX, 115.98Kb) 2023-02-15 07:32:41 7
Załącznik 10 SOPZ (PDF, 557.03Kb) 2023-02-15 07:32:41 13
koncepcje (ZIP, 2.01Mb) 2023-02-15 07:32:41 5
SWZ (DOCX, 96.83Kb) 2023-02-15 07:32:41 7

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ekspertyza (ZIP, 5.82Mb) 2023-02-21 08:56:44 11
wyjaśnienie i zmiana SWZ fottowoltaika (DOCX, 18.27Kb) 2023-02-21 08:56:44 11

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zmiana ogłoszenia (PDF, 34.56Kb) 2023-02-21 09:13:03 13

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Szczerbińska

Data wytworzenia:
15 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Szczerbińska

Data publikacji:
15 lut 2023, godz. 07:32

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Szczerbińska

Data aktualizacji:
21 lut 2023, godz. 09:13