Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
UCHWAŁA NR K.50.151.2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Bielice na 2022 rok 2022-01-26 11:17:39
UCHWAŁA NR K.50.152.2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bielice 2022-01-26 11:16:24
Uchwała nr CCXIII.464.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2022-2032. 2021-12-02 10:59:58
Uchwała nr CCXIII.463.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Bielice na 2022 r. 2021-12-02 10:58:05
Uchwała nr CCXIII.462.2021 składu orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2022 r. 2021-12-02 10:56:07
Uchwała nr XXIV/160/21 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2021 r. w spawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Bielice, gmina Bielice. 2021-11-29 13:19:55
Uchwała nr XXIV/161/21 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Nowe Chrapowo, gmina Bielice. 2021-11-29 13:18:18
Uchwała nr XXIV/162/21 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Parsów, gmina Bielice. 2021-11-29 13:16:36
Uchwała nr XXIV/163/21 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Stare Chrapowo i Linie. 2021-11-29 13:13:40
Uchwała nr CXCV.410.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za pierwsze półrocze 2021 r. 2021-09-24 13:44:42
UCHWAŁA NR XXII/145/21 RADY GMINY BIELICE z dnia 07 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021 r. 2021-09-13 14:23:17
Uchwała NR XXII/146/21 RADY GMINY BIELICE z dnia 07 września 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032 2021-09-13 12:34:14
UCHWAŁA NR XXII/147/21 RADY GMINY BIELICE z dnia 07 września 2021 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. 2021-09-13 12:17:26
Uchwała nr XXI/143/21 Rady Gminy Bielice z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021 r. 2021-07-29 07:44:30
Uchwała nr XXI/144/21 Rady Gminy Bielice z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia gminie Pyrzyce zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w środowiskowym domu samopomocy oraz kierowania do niego osób wymagających opieki. 2021-07-29 07:38:26
Uchwała nr XX/142/21 Rady Gminy Bielice z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021 r. 2021-07-02 13:24:26
Uchwała ne XIX/137/21 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice wotum zaufania. 2021-06-30 08:45:10
Uchwała nr XIX/138/21 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020 r. 2021-06-30 08:06:50
Uchwała nr XIX/139/21 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. 2021-06-30 08:04:24
Uchwała nr XIX/141/21 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021 -2032. 2021-06-30 08:01:51
Uchwała nr XIX/140/21 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021r. 2021-06-30 07:55:57
Uchwała nr XVIII/133/21 Rady Gminy Bielice z dnia 31 maja 2021r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego. 2021-06-01 14:44:19
Uchwała nr XVIII/135/21 Rady Gminy Bielice z dnia 31 maja 2021 r.w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego na terenie Gminy Bielice. 2021-06-01 14:42:43
Uchwała nr XVIII/134/21 Rady Gminy Bielice z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2021-06-01 14:36:00
Uchwała nr XVIII/136/21 Rady Gm,iny Bielice z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na ternie nieruchomości nieczystości ciekłych. 2021-06-01 14:32:56
Uchwała ne XVIII/132/21 Rady Gminy Bielice z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021r. 2021-06-01 14:31:00
Uchwała nr CIX.255.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice w sprawie absolutorium. 2021-05-26 07:43:19
Uchwała Nr XVII/130/21 Rady Gminy Bielicez dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021 r. 2021-04-27 13:41:26
Uchwała nr XVI/129/21 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. 2021-04-09 10:57:19
Uchwała nr XV/112/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2021. 2021-02-04 12:19:25
Uchwała nr XXV.79.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bielice. 2021-01-21 14:12:13
Uchwały Podatkowe 2021 2021-01-19 08:49:34
Uchwała nr XV/119/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2021. 2021-01-13 12:59:43
Uchwała nr XV/118/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2021. 2021-01-13 12:57:26
Uchwała nr XV/117/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielice na lata 2021-2025. 2021-01-13 12:55:52
Uchwała nr XV/116/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bielice na lata 2021 - 2031. 2021-01-13 12:52:57
Uchwała nr XV/115/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2021-01-13 12:50:23
Uchwała nr XV/114/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bielice na lata 2021-2025. 2021-01-13 12:36:16
Uchwała nr XV/113/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r dla Gminy Bielice. 2021-01-13 12:32:28
Uchwała nr XV/112/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2021. 2021-01-13 12:28:15
Uchwała nr XV/111/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032. 2021-01-13 12:23:54
Uchwała nr XV/111/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032 2021-01-13 12:19:57
Uchwała nr XV/110/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020r. 2021-01-13 12:16:20
Uchwała nr XVI/103/20 Rady Gminy Bielice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-12-01 14:56:59
Uchwała nr XVI/104/20 Rady Gminy Bielice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2020-2032. 2020-12-01 14:55:43
Uchwała nr XVI/105/20 Rady Gminy Bielice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice. 2020-12-01 14:54:35
Uchwała nr XVI/106/20 Rady Gminy Bielice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice z dnia 2021 r. 2020-12-01 14:51:30
Uchwała nr XIV/107/20 Rady Gminy Bielice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od środków transportowych. 2020-12-01 14:49:52
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2020 r. 2020-11-11 22:02:25
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2015 r. 2020-11-11 21:44:37
Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 r. 2020-11-11 21:25:43
Uchwała nr XIII/97/20 Rady Gminy Bielice z dnia 15 września 2020r. w sprawie powołania Skrabnika Gminy Bielice. 2020-09-21 13:26:55
Uchwała nr XIII/98/20 Rady Gminy Bielice z dnia 15 września 2020r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r. 2020-09-21 13:25:05
Uchwała nr XIII/99/20 Rady Gminy Bielice z dnia 15 września 2020r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice. 2020-09-21 13:20:25
Uchwała nr XIII/100/20 Rady Gminy Bielice z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych a lata 2020-2024. 2020-09-21 13:16:18
Uchwła nr XII/101/2020 Rady Gminy Bielice z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr XXXVII/142/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31.01.2018r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz. 2020-09-21 13:13:23
Uchwała nr XIII/102/20 Rady Gminy Bielice z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości oznaczonych nuemrami 161/4 i 161/6 położonych w obrębie geodezyjnym Będgoszcz w trybie przetargowym. 2020-09-21 12:59:34
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy w 2020r. 2020-09-08 13:19:18
Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bielice 2020-09-08 13:16:27
Uchwała Nr XII/96/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23.06.2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice. 2020-07-02 12:50:30
Uchwała Nr XII/95/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia doatcji celowej na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzieleniu dotacji i sposobu jej rozliczania. 2020-07-02 12:45:26
Uchwała Nr XII/94/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. dla Gminy Bielice. 2020-07-02 12:43:02
Uchwała Nr XII/93/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pyrzyckiemu. 2020-07-02 12:41:16
Uchwała Nr XII/92/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 zcerwca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2020-2032 . 2020-07-02 12:38:59
Uchwała Nr XII/91/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r. 2020-07-02 12:37:08
Uchwała Nr XII/90/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. 2020-07-02 12:35:53
Uchwała Nr XII/89/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sparwozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2019 r. 2020-07-02 12:33:46
Uchwała Nr XII/88/20 Rady Gminy Bielice z dnia 23 zcerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice wotum zaufania 2020-07-02 12:31:57
Uchwała nr XI/87/20 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Stare Chrapowo i Linie 2020-04-22 09:02:04
Uchwała nr XI/86/20 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagsopodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Parsów, gmina Bielice 2020-04-22 08:59:28
Uchwała nr XI/85/20 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Nowe Chrapowo, gmina Bielice. 2020-04-22 08:57:18
Uchwała nr XI/84/20 rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Bielice, gmina Bielice. 2020-04-22 08:55:28
Uchwała Nr XI/83/20 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wyrażania zgody na przedłużenie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice. 2020-04-22 08:53:29
Uchwała nr XI/82/20 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice. 2020-04-22 08:51:27
Uchwała nr XI/81/20rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Bielice dla Ochotniczych Straży Pożarnych, trybu postepowania o udzielenie dotacji i sposobu kontroli oraz rozliczania. 2020-04-22 08:49:11
Uchwała nr XI/80/2020 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy. 2020-04-22 08:46:39
Uchwała nr XI/79/20 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 r. 2020-04-22 08:45:10
Uchwała Nr X/78/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2019r. w sparwie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2020. 2020-01-08 10:22:01
Uchwała Nr x/77/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2020. 2020-01-08 10:15:25
Uchwała Nr X/76/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 69/4 o pow. 0,0331 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice. k 2020-01-08 10:12:17
Uchwała Nr X/75/19 Rady Gminy Bielice dnia 30 grudnia 2019 r. w sparwie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Bielice. 2020-01-08 10:06:00
Uchwała Nr X/74/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sparwie ustalenia statutów sołectw. 2020-01-08 09:57:43
Uchwała Nr X/73/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2019r. w sparwie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów. 2020-01-08 09:54:35
Uchwała Nr X/72/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2019r. w sparwie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 2020-01-08 09:51:45
Uchwała Nr X/71/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2019r. w sparwie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, sprawozdawczej i organizacyjnej dla instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach. 2020-01-08 09:48:46
Uchwała nr X/70/19 Rady Gminy bielice z dnia 30 grudnia 2019r. w sparwie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok dla Gminy Bielice. 2020-01-08 09:30:45
Uchwała Nr X/69/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2020-2032. 2020-01-08 09:21:01
Uchwała Nr X/68/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2020. 2020-01-08 09:17:03
Uchwała Nr X/67/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2019r. w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032. 2020-01-08 09:06:25
Uchwała Nr X/66/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2019r. 2020-01-08 09:03:44
Uchwała NR CDXXXII.790.2019 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. 2019-12-12 10:42:01
Uchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Bielice z dnoia 30 października 2019 r. w sparwie oceny aktulności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice. 2019-11-05 12:44:36
Uchwała Nr IX/64/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzytania przez przewoźników z przytanków komunikacyjnych, których włścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice. 2019-11-05 12:39:50
Uchwała Nr IX/63/19 rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach.h 2019-11-05 12:37:22
Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II prowadzonej przez Gminę Bielice. 2019-11-05 12:35:27
Uchwała Nr IX/61/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 paźdiernika 2019 r. w sparwie przyjęcia " Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. " 2019-11-05 12:25:08
Uchwała Nr IX/60/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 paźdiernika 2019 r. w sparwie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. 2019-11-05 12:17:03
Uchwała Nr IX/59/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 paźdiernika 2019 r. w sparwie utworzenia Palcówki Wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej. 2019-11-05 12:12:16
Uchwała Nr IX/58/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 paźdizernika 2019 r. w sparwie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bielice na lata 2019/2021. 2019-11-05 12:09:19
Uchwała Nr IX/57/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie określenia wysokości stawek rocznych podatku od środków transportowych. 2019-11-05 11:58:58
Uchwała Nr IX/56/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2020 roku. 2019-11-05 11:53:38
Uchwała Nr IX/55/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 paźdiernika 2019 r. w sparwie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych na terenie Gminy Bielice. 2019-11-05 11:51:15
Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Gminy Bielice z dnia 31 paźdiernika 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018 - 2032. 2019-11-05 11:48:40
Uchwała Nr IX/53/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie zmian w budżetu gminy na 2019 r. 2019-11-05 11:29:13
Uchwały podatkowe 2019 2019-09-11 11:33:12
Uchwała NR VIII/52/19 Rady Gminy Bielice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sparwie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielice oraz określenia granic obwodów publicznych szół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. 2019-08-30 08:54:53
Uchwała Nr VIII/51/19 Rady Gminy Bielice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sparwie zmian budżetu gminy w 2019 r . 2019-08-30 08:45:08
Uchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sparwie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytuły wykonania budżetu za 2018 r. 2019-07-02 13:55:55
Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2018 r. 2019-07-02 13:53:20
Uchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice wotum zaufania. 2019-07-02 13:51:34
Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/41/19 i Uchwały Nr VI/42/19 Rady Gminy Bielice./19 Rady Gminy 2019-07-02 13:50:09
Uchwała Nr VI/46/19 rady Gminy bielice z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 269/1 o pow. 0,0171 ha położonej w obrębie geodezyjnym Parsów, gmina Bielice. 2019-07-02 13:39:14
Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Bielice z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. 2019-07-02 13:35:12
Uchwała Nr VI/44/19 rady Gminy Bielice z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktykiu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok dla Gminy Bielice. 2019-07-02 13:31:26
Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Bielice z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. 2019-07-02 13:29:17
Uchwała NR VI/42/19 Rady Gminy Bielice z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutoriumz tytułu wykonania budżetu za 2018 r. 2019-07-02 13:27:23
Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy Bielice w sparwie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2018 r. 2019-07-02 13:24:36
Uchwała Nr 1/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 stycznia 2019r. 2019-04-19 11:08:43
Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2019r. w sprawie skargi grupy mieszkańców wsi Swochowo reprezentowanej przez..... na działania Wójta Gminy Bielice. 2019-04-01 12:51:19
Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2019r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2019r. 2019-04-01 12:40:46
Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2019r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bielice. 2019-04-01 12:37:42
Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2019r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok. 2019-04-01 12:34:47
Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2019r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/26/18 w sprawie powołania delegata do Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego POMERANIA" 2019-04-01 12:31:05
Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2019r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice. 2019-04-01 12:29:07
Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice 2019-04-01 12:21:41
Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bielice. 2019-04-01 12:15:50
Uchwala Nr V/35/19 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat nieruchomości oznaczonej numerem 10/2, położonej w obrębie geodezyjnym Będgoszcz i na odstąpienie od trybu prztargowego zawarcia umowy dzierżawy. 2019-04-01 12:12:44
Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice kadencja VIII od 20.11.2018 do 30.12.2019 2019-02-18 12:03:10
Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice od 28.12.2017 do 19.10.2018 2019-02-18 09:58:55
Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie wezwania autorów pisma z dnia 31 stycznia 2019r. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do uzupełnienia jego braków. 2019-02-13 09:24:36
Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zmiany Loklanego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023. 2019-02-13 09:21:28
W sprawie zminy Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023. 2019-02-12 07:58:52
Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2019 2019-01-10 15:16:25
Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018-2032 2019-01-10 15:14:09
Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018r. w sparwie zmian budżetu gminy w 2018r. 2019-01-10 13:39:26
Uchwała nr III/22/18 Raday Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032 2019-01-10 13:37:18
Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2019 2019-01-10 13:08:18
Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2019 2019-01-10 13:06:43
Uchwała nr III/26/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania delegata do Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego "POMERANIA" 2019-01-10 12:59:42
Uchwała nr III/25/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/67/12 Rady Gminy Bielice z dnia 29 lutego 2012r. 2019-01-10 12:56:42
Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/15 Rady Gminy Bielice z dnia 1 czerwca 2015r. 2019-01-10 12:54:08
Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rowiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok dla Gminy Bielice 2019-01-10 12:24:40
Uchwała Nr XXX/154/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r. 2018-06-20 15:03:00
Uchwała Nr XXX/157/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bielice 2018-06-20 15:01:44
Uchwała Nr XXX/160/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice 2018-06-20 15:00:20
Uchwała Nr XXX/155/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkole prowadzonej przez Gminę Bielice 2018-06-20 14:59:14
Uchwała Nr XXX/153/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. 2018-06-20 14:57:28
Uchwała Nr XXX/152/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2017 r. 2018-06-20 14:53:29
Uchwała Nr XXX/159/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/5 o pow. 2,3231 ha położonej w obrębie geodezyjnym Będgoszcz, gmina Bielice 2018-06-20 14:51:12
Uchwała Nr XXX/158/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2018-06-20 14:47:44
Uchwała Nr XXX/156/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej 2018-06-20 14:45:19
Uchwała Nr XXIX/149/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r. 2018-04-04 14:28:41
Uchwała Nr XXIX/151/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2019 rok 2018-04-04 14:25:09
Uchwała Nr XXIX/147/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania "Stypendium Wójta Gminy Bielice" 2018-04-04 14:22:28
Uchwała Nr XXIX/148/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2018-04-04 14:20:05
Uchwała Nr XXIX/146/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-04 14:17:11
Uchwała Nr XXIX/146/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-03 12:46:43
Uchwała Nr XXVIII/145/18 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 2018-02-16 11:15:28
Uchwała Nr XXVII/144/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2018-02-07 09:36:17
Uchwała Nr XXVII/143/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2018-02-07 09:34:27
Uchwała Nr XXVII/142/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz 2018-02-07 09:31:43
Uchwała Nr XXVII/141/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej 2018-02-07 09:25:55
Uchwała Nr XXVII/140/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień występujących w Gminie Bielice na 2018 rok 2018-02-06 12:39:54
Uchwała Nr XXVI/132/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 2018-01-04 14:58:21
Uchwała Nr XXVI/131/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018-2023 2018-01-04 14:56:30
Uchwała Nr XXVI/130/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2018 2018-01-04 14:51:06
Uchwała Nr XXVI/139/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2018 2018-01-03 10:01:37
Uchwała Nr XXVI/138/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2018 2018-01-03 09:57:42
Uchwała Nr XXVI/137/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice 2018-01-03 09:53:09
Uchwała Nr XXVI/136/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych 2018-01-03 09:50:58
Uchwała Nr XXVI/135/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów 2018-01-03 09:49:06
Uchwała Nr XXVI/134/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023 2018-01-03 09:44:58
Uchwała Nr XXVI/133/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025 2018-01-03 09:43:01
Uchwała Nr XXV/123/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r." 2017-11-22 15:30:59
Uchwała Nr XXV/127/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2018 rok. 2017-11-22 15:05:48
Uchwała Nr XXV/126/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2018. 2017-11-22 15:03:43
Uchwała Nr XXV/125/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice. 2017-11-22 15:02:03
Uchwała Nr XXV/128/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2018 roku 2017-11-22 14:56:08
Uchwała Nr XXV/129/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/36/15 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2015 r.w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej Nr 3 przebiegającej przez teren Gminy Bielice kategorii drogi gminnej. 2017-11-22 14:54:15
Uchwała Nr XXV/122/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025. 2017-11-22 14:52:34
Uchwała Nr XXV/121/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 2017-11-22 14:31:02
Uchwała Nr XXIV/120/17 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Babinie, Bielicach, Nowych Liniach i Parsowie 2017-09-27 14:41:19
Uchwała Nr XXIV/119/17 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/48/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bielice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 3, poz. 55) 2017-09-27 14:38:33
Uchwała Nr XXIV/118/17 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2017-09-27 14:33:50
Uchwała Nr XXIV/116/17 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 2017-09-27 14:29:22
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej uchwalony 2017-07-04 10:23:16
Uchwała Nr XXIII/110/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032 2017-07-04 10:19:29
Uchwała Nr XXIII/115/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-07-04 10:13:56
Uchwała Nr XXIII/114/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice 2017-07-04 10:12:22
Uchwała Nr XXIII/113/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo w drodze przetargu nieograniczonego 2017-07-04 10:10:09
Uchwała Nr XXIII/112/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2017-07-04 10:08:28
Uchwała Nr XXIII/111/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice" 2017-07-04 10:05:50
Uchwała Nr XXIII/110/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032 2017-07-04 10:02:03
Uchwała Nr XXIII/109/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 2017-07-04 10:00:50
Uchwała Nr XXIII/108/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. 2017-07-04 09:59:34
Uchwała Nr XXIII/107/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2016 r. 2017-07-04 09:58:28
Uchwała Nr XXI/103/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2017-04-10 14:02:14
Uchwała Nr XXI/102/2017 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice 2017-04-10 14:00:08
Uchwała Nr XXI/101/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-04-10 13:54:32
Uchwała Nr XXI/100/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2018 rok 2017-04-10 13:52:18
Uchwała Nr XXI/99/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 2017-04-10 13:50:54
Uchwała Nr XX/98/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-03-01 12:53:23
Uchwała Nr XIX/92/16 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 2017-01-12 12:07:10
Uchwała Nr XIX/90/16 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 2017-01-12 12:02:43
Uchwała Nr XIX/94/16 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bielice na lata 2016-2020 2017-01-12 12:01:14
Uchwała Nr XIX/95/16 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bielice na lata 2016-2018 2017-01-12 11:58:36
Uchwała Nr XIX/96/16 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2017 2017-01-12 11:55:41
Uchwała Nr XIX/97/16 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2017. 2017-01-12 11:54:02
Uchwała Nr XVII/85/16 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2016-11-28 11:42:22
Uchwała Nr XVII/86/16 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Bielice na okres 10 lat części nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chabówko 2016-11-18 09:48:19
Uchwała Nr XVII/84/16 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2016-11-18 09:08:33
Uchwała Nr XVII/83/16 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2017 rok 2016-11-18 09:04:21
Uchwała Nr XVII/82/16 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2017 2016-11-18 09:02:38
Uchwała Nr XVII/81/16 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-11-18 08:54:07
Uchwała Nr VIII/43/11 Rady Gminy Bielice z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2015-08-17 10:47:51
Uchwała Nr VII/33/15 Rady Gminy Bielice z dnia 16 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice 2015-06-18 15:30:05
Uchwała Nr VII/32/15 Rady Gminy Bielice z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-06-18 15:28:06
Uchwała Nr VII/31/15 Rady Gminy Bielice z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2015-06-18 15:27:16
Uchwała Nr VII/30/15 Rady Gminy Bielice z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 r. 2015-06-18 15:25:55
Uchwała Nr VII/29/15 Rady Gminy Bielice z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2014 r. 2015-06-18 15:24:43
Uchwała Nr IV/16/15 Rady Gminy Bielice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2015. 2015-03-03 12:52:35
Uchwała Nr IV/14/15 Rady Gminy Bielice z dnia 26 lutego 2015 r.w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. 2015-03-03 12:51:19
Uchwała Nr IV/13/15 Rady Gminy Bielice z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2015 2015-03-03 12:49:26
Uchwała Nr IV/15/15 Rady Gminy Bielice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2015-03-03 12:48:05
Uchwała Nr II/4/14 Rady Gminy Bielice z dnia 18 grudnia 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice 2014-12-19 13:39:30
Uchwała Nr XXXv/169/14 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia 2014-07-04 13:48:31
Uchwała Nr XXXV/168/14 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-07-04 13:47:11
Uchwała Nr XXXV/167/14 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. 2014-07-04 13:46:12
Uchwała Nr XXXV/166/14 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice z a 2013 r. 2014-07-04 13:45:06
Uchwała Nr XXXII/160/14 Rady Gminy Bielice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt chronionych 2014-04-08 10:01:45
Uchwała Nr XXXII/157/14 Rady Gminy Bielice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-04-08 10:00:26
Uchwała Nr XXXII/158/14 Rady Gminy Bielice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok. 2014-04-08 09:59:27
Uchwała Nr XXXII/156/14 Rady Gminy Bielice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 2014-04-08 09:58:28
Uchwała Nr XXXI/147/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2014-04-08 09:44:40
Uchwała Nr XXXI/148/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania \"Pomoc gminy w zakresie dożywiania\" na lata 2014-2020 2014-04-08 09:44:23
Uchwała Nr XXXI/149/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" na lata 2014-2020. 2014-04-08 09:44:05
Uchwała Nr XXXI/150/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" na lata 2014-2020 2014-04-08 09:43:43
Uchwała Nr XXXI/151/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059; z 2013 r. poz. 984). 2014-04-08 09:43:03
Uchwała Nr XXXI/152/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 2014-04-08 09:42:34
Uchwała Nr XXXI/153/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga nr 163 o pow. 0,79 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-04-08 09:41:58
Uchwała Nr XXXI/154/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-04-08 09:41:02
Uchwała Nr XXXI/155/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-04-08 09:40:44
Uchwała Nr XIII/76/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 162/1, położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo, w drodze przatrgu ustnego nieograniczonego. 2012-04-10 14:42:50
Uchwała Nr XIII/75/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa Szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechni 2012-04-10 14:40:21
Uchwała Nr XIII/74/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2012-04-10 14:25:02
Uchwała Nr VII/39/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2011-07-07 12:04:18