Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków przyłączy w m. Linie gm. Bielice oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków przyłączy w miejscowości Babinek gm. Bielice

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00040675 z dnia 2023-01-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków przyłączy w m. Linie gm. Bielice oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków przyłączy w miejscowości Babinek gm. Bielice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BIELICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685349

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepokalanej 34

1.5.2.) Miejscowość: Bielice

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-202

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bielice.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.bielice.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków przyłączy w m. Linie gm. Bielice oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków przyłączy w miejscowości Babinek gm. Bielice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bc66b1a-971a-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00040675

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00046358/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Linie gmina Bielice

1.1.3 Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Babinek gmina Bielice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0bc66b1a-971a-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bielice z siedzibą przy ul. Niepokalanej 34; 74-202 Bielice; tel. 91 56 44 235, e-mail: sekretariat@bielice.com.pl
2) w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Wójta Gminy Bielice, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Urzędzie Gminy Bielice za pomocą adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl, telefon: 576 400 511.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 – Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków w m.Linie gm. Bielice
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków w m. Linie gm. Bielice na działkach o numerach ewidencyjnych: 124, 121/1, 121/2, 117, 215/1, 214, 213/1, 212/1, 211, 209, 208, 216, 206, 205, 204, 203, 210, 201, 200/1 (obręb 0007 Linie, gmina Bielice. W ramach prac należy wykonać sieć wodociągową oraz przyłącza wodociągowe. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 1168 mb.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki 7 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg przyjętego kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 – przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków przyłączy w miejscowości Babinek, obręb Babin, gmina Bielice.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków przyłączy w miejscowości Babinek, obręb Babin, gmina Bielice na działkach o numerach ewidencyjnych 563/2 i 524/2 (obręb 0002 Babin). W ramach prac należy wykonać sieć wodociągową oraz przyłącza wodociągowe. Istniejący teren uzbrojony jest w istniejącą sieć wodociągową , przeznaczoną do wyłączenia z eksploatacji , sieć energetyczną oraz telekomunikacyjną. Obecnie teren objęty opracowaniem jest zabudowany. Projektowana sieć wodociągowa ma za zadanie doprowadzić bieżącą wodę do obecnych i przyszłych użytkowników.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki 8 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg przyjętego kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.
2) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Część 1
a) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną która polegała na budowie lub przebudowie siei wodociągowej i miała wartość minimum 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100).
b) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji minimum jedną osobę – kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
Część 2
a) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną która polegała na budowie lub przebudowie siei wodociągowej i miała wartość minimum 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100).
b) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji minimum jedną osobę – kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, aktualne na dzień składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ;
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego/jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 3 ppkt 2), potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 3 ppkt 1)-2) potwierdzające, że nie zachodzą wobec Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ
Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz dotyczący robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (wykonywał), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył (wykonywał) lub uczestniczy (wykonuje).
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
1) Część 1 – 5 000,00 zł (pięć tysięcy 00/100)
2) Część 2 – 5 000,00 zł (pięć tysięcy 00/100)
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w SWZ.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 4 niniejszego Rozdziału SWZ;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020 poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Nr rachunku 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070 z dopiskiem „Wadium znak sprawy ZP.271.3.2023 – Część ….”.
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w ustawie.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

19. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) w Formularzu ofertowym należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania
3) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

dopuszczalne zmiany postanowień umowy zostały opisane w załączniku nr 9 do SWZ - wzór umowy § 13

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2023-01-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01_Strona tytułowa (PDF, 115.89Kb) 2023-01-18 13:19:21 5
01_Strona tytułowa PZT (PDF, 115.52Kb) 2023-01-18 13:19:22 3
Rys_1_PZT (PDF, 1.01Mb) 2023-01-18 13:19:21 12
02_Opis PZT (PDF, 227.79Kb) 2023-01-18 13:19:22 5
02_Opis TECHNICZNY (PDF, 1.01Mb) 2023-01-18 13:19:21 9
Rys_2_PROFIL (PDF, 7.22Mb) 2023-01-18 13:19:22 7
Rys_2_PZT (PDF, 1.48Mb) 2023-01-18 13:19:21 4
Decyzja_lokalizacyjna_nr_3_2022 (PDF, 1.16Mb) 2023-01-18 13:19:22 2
Decyzja_lokalizacyjna_nr_3_2022_załącznik (PDF, 652.12Kb) 2023-01-18 13:19:22 2
Rys_3_PZT (PDF, 1.55Mb) 2023-01-18 13:19:22 5
04_Strona tytułowa ZAŁĄCZNIKI (PDF, 186.21Kb) 2023-01-18 13:19:22 4
Rys_4_PROFIL (PDF, 5.29Mb) 2023-01-18 13:19:22 4
Rys_5_PROFIL (PDF, 4.85Mb) 2023-01-18 13:19:22 4
Rys_6 (PDF, 151.65Kb) 2023-01-18 13:19:22 6
Rys_7 (PDF, 159.46Kb) 2023-01-18 13:19:22 7
Rys_8 (PDF, 190.67Kb) 2023-01-18 13:19:22 7
Rys_9 (PDF, 314.03Kb) 2023-01-18 13:19:22 3
Zał.9 wzór umowy (DOCX, 75.64Kb) 2023-01-18 13:19:22 2
Rys_10 (PDF, 209.45Kb) 2023-01-18 13:19:22 6
Decyzja gm. Bielice (PDF, 508.74Kb) 2023-01-18 13:19:22 4
Decyzja gm. Bielice - załącznik (PDF, 763.98Kb) 2023-01-18 13:19:22 2
Decyzja Powiat Pyrzycki (PDF, 905.02Kb) 2023-01-18 13:19:22 4
Oświadczenie_projektanta (PDF, 332.22Kb) 2023-01-18 13:19:21 2
Przedmiar Babinek (PDF, 273.51Kb) 2023-01-18 13:19:22 10
Przedmiar Linie (PDF, 216.48Kb) 2023-01-18 13:19:22 6
STWiOR (PDF, 409.68Kb) 2023-01-18 13:19:21 5
SWZ (DOCX, 79.87Kb) 2023-01-18 13:19:21 8
Warunki techniczne_Babinek (PDF, 2.60Mb) 2023-01-18 13:19:22 7

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Linie brak sprzeciwu(1) (PDF, 247.58Kb) 2023-01-30 14:31:15 18
2021 12 28 Aneks do warunków technicznych Linie (PDF, 223.88Kb) 2023-01-30 14:31:15 3
Babinek brak sprzeciwu (PDF, 237.47Kb) 2023-01-30 14:31:15 0
OPINIA GEOTECHNICZNA BABINEK (PDF, 3.25Mb) 2023-01-30 14:31:15 0
warunki techniczne LINIE (PDF, 2.27Mb) 2023-01-30 14:31:15 15
wyjaśnienie SWZ (DOCX, 18.27Kb) 2023-01-30 14:31:15 4

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o kwocie (DOCX, 13.68Kb) 2023-02-02 11:42:04 30

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja z otwarcia (DOCX, 14.46Kb) 2023-02-02 11:42:04 43

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Szczerbińska

Data wytworzenia:
18 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Szczerbińska

Data publikacji:
18 sty 2023, godz. 13:19

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Szczerbińska

Data aktualizacji:
02 lut 2023, godz. 11:42