Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarzadzenie Nr 92/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu, BIP, wniosków pomocowych i promocji gminy


ZARZĄDZENIE Nr 92/2007

WÓJTA GMINY BIELICE

z dnia 11 grudnia 2007r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko
ds. obsługi sekretariatu , BIP, wniosków pomocowych i promocji gminy

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.3a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71. Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020) zarządzam co następuje:

 § 1. Ogłaszam nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu , BIP, wniosków pomocowych i promocji gminy. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową
w składzie:

 1. Kamela Wilczyńska - Zastępca Wójta - przewodnicząca

 2. Ryszard Mocarski - podinspektor -członek

 3. Alina Pluta - inspektor - sekretarz

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Bielicach.

 1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy
  w Pyrzycach.

 1. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 92/2007
Wójta Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2007r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu, BIP, wniosków pomocowych i promocji gminy

WÓJT GMINY BIELICE

Ogłasza nabór

na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu, BIP, wniosków pomocowych i promocji gminy.

w Urzędzie Gminy w Bielicach

ul. Niepokalanej 34 

 1. Wykształcenie:

Minimum średnie lub wyższe preferowane o kierunku administracja samorządowa,

 1. Wymagania niezbędne:

     1. Co najmniej 2-letni staż pracy.

     1. Nieposzlakowana opinia.

     1. Umiejętność biegłej obsługi programów Word, Excel, Internet, obsługa Biuletynu Informacji Publicznej ”.

     1. Komunikatywność oraz życzliwość
      w kontaktach z interesantami.

     1. Umiejętność pracy w zespole.

III. Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków, a w szczególności

1. Prowadzenie sekretariatu Urzędu Gminy.

2. Prowadzenie Rejestru Zarządzeń Wójta i ich ewidencjonowanie.

3. Prowadzenie ewidencji i rejestru skarg i wniosków obywateli.

4. Prowadzenie spraw związanych z krytyka prasową.

5. Przyjmowanie korespondencji od obywateli.

6. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

7. Obsługa poczty elektronicznej.

8. Prowadzenie kancelarii ”E-urzędu”.

8. Opracowywanie materiałów na stronę internetową gminy oraz bieżąca
aktualizacja strony.

9. Ewidencja stwierdzania własnoręczności podpisu i potwierdzania zgodności

z oryginałem odpisów, wyciągów lub kopii innych pism z okazanym
dokumentem.

10. Przygotowywanie materiałów promujących oraz gromadzenie informacji
dotyczących:

- promowania gminy na zewnątrz,

- opracowywania i aktualizacji oferty gospodarczej i turystycznej gminy,

11.Podejmowanie działań w celu pozyskania środków pomocowych
z zewnątrz na realizację zadań gminy oraz poszukiwanie i pozyskiwanie
funduszy na realizację projektów związanych z rozwojem gminy.

12)Sporządzanie wniosków, rozliczanie ich i prowadzenie sprawozdawczości.

IV. Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów prawnych KPA, Instrukcji Kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej,

 • Wiedza na temat pozyskiwania funduszy europejskich w ramach programów na lata 2007-2013,

 • Dyspozycyjność.

 • Znajomość obsługi komputera.

 • Komunikatywność, obowiązkowość, sumienność.

 • Mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 1. List motywacyjny.

 1. Życiorys (CV).

 1. Kserokopia trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu.

 1. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

 1. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 1. Zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności.

 1. Kserokopia świadectw ukończenia szkół.

 1. Kserokopie świadectw pracy.

 1. Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów
  i szkoleń, dyplomy).

  

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać do dnia 27 grudnia 2007r. do godz. 15:30 decyduje data wpływu w sekretariacie Urzędu Gminy w Bielicach. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie dopiskiem „ nabór na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu , BIP, wniosków pomocowych i promocji gminy

Na adres:

Urząd Gminy w Bielicach

Ul. Niepokalanej 34

74-202 Bielice

 

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek oferenta.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 04 stycznia 2008r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1593 z późn. zm.).”

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamela Wilczyńska

Data wytworzenia:
30 lis 2007

Osoba dodająca informacje

Kamela Wilczyńska

Data publikacji:
11 gru 2007, godz. 10:28

Osoba aktualizująca informacje

Kamela Wilczyńska

Data aktualizacji:
11 gru 2007, godz. 10:28