Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

W sprawie prowadzonej procedury zmiany Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice

    Bielice, 23 lipca 2009 r.         OBWIESZCZENIE     o prowadzonej procedurze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice wymagającej przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko     Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1277) zawiadamiam o trwającej, zgodnie z  podjętą przez Radę Gminy Bielice Uchwałą Nr XV/78/08 z dnia 20 marca 2008 r., procedurą zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.  Z dokumentacją procedury zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Bielicach.   Uwagi i wnioski do prowadzonej procedury można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Bielicach w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Uwaga lub wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnoszącego uwagę lub wnioskodawcy, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, zgodnie z art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest Wójt Gminy Bielice.     Wójt Gminy Bielice      

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Szewczyk

Data wytworzenia:
03 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Joanna Szewczyk

Data publikacji:
24 lip 2009, godz. 08:55

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Szewczyk

Data aktualizacji:
24 lip 2009, godz. 08:56