Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko mł.referenta


ZARZĄDZENIE Nr 18/2007

WÓJTA GMINY BIELICE

z dnia 08 lutego 2007r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko mł.referenta
ds. obsługi sekretariatu, BIP i promocji gminy

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.3a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71. Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020) zarządzam co następuje:

 § 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko mł. referenta ds. obsługi sekretariatu, BIP i promocji gminy

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową
w składzie:

 1. Kamela Wilczyńska - Zastępca Wójta - przewodnicząca

 2. Ryszard Mocarski - podinspektor -członek

 3. Alina Pluta - podinspektor - sekretarz

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Bielicach.

 1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.

 1. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2007
Wójta Gminy Bielice z dnia 08 lutego 2007r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne
stanowisko mł. referenta ds. obsługi sekretariatu,
BIP i promocji gminy

WÓJT GMINY BIELICE

 

 

Ogłasza nabór

 

na wolne stanowisko urzędnicze mł. referenta ds. obsługi sekretariatu, BIP i promocji gminy

w Urzędzie Gminy w Bielicach

ul. Niepokalanej 34 

 1. Wykształcenie:

Minimum średnie lub wyższego preferowane o kierunku administracja samorządowa,

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

     1. Co najmniej roczny staż pracy.

     1. Nieposzlakowana opinia.

     1. Umiejętność biegłej obsługi programów Word, Excel, Internet.

     1. Komunikatywność oraz życzliwość
      w kontaktach z interesantami.

     1. Umiejętność pracy w zespole.

 

III. Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków, a w szczególności

1. Prowadzenie sekretariatu Urzędu Gminy.

2. Prowadzenie Rejestru Zarządzeń Wójta i ich ewidencjonowanie.

3. Prowadzenie ewidencji i rejestru skarg i wniosków obywateli.

4. Prowadzenie spraw związanych z krytyka prasową.

5. Przyjmowanie korespondencji od obywateli.

6. Prowadzenie korespondencji Urzędu (przyjmowanie, wysyłanie).

7. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

8. Obsługa poczty elektronicznej.

9. Opracowywanie materiałów na stronę internetową gminy oraz bieżąca
aktualizacja strony.

10. Ewidencja działalności gospodarczej.

11. Przygotowywanie materiałów promujących oraz gromadzenie informacji dotyczących:

- promowania gminy na zewnątrz,

- opracowywania i aktualizacji oferty gospodarczej i turystycznej gminy,

IV. Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów prawnych KPA, Instrukcji Kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 • Dyspozycyjność.

 • Znajomość obsługi komputera.

 • Komunikatywność, obowiązkowość, sumienność.

 • Mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 1. List motywacyjny.

 1. Życiorys (CV).

 1. Kserokopia trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu.

 1. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

 1. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 1. Zaświadczenie o niekaralności.

 1. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły.

 1. Kserokopie świadectw pracy.

 1. Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy sporządzone
  w języku polskim lub też przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

  

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać do dnia 23 lutego 2007r. do godz. 15:30 decyduje data wpływu w sekretariacie Urzędu Gminy w Bielicach. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko mł. referenta w Urzędzie Gminy w Bielicach”

Na adres:

Urząd Gminy w Bielicach

Ul. Niepokalanej 34

74-202 Bielice

 

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek oferenta.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2007r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1593 z późn. zm.).”

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamela Wilczyńska

Data wytworzenia:
08 lut 2007

Osoba dodająca informacje

Kamela Wilczyńska

Data publikacji:
08 lut 2007, godz. 14:46

Osoba aktualizująca informacje

Kamela Wilczyńska

Data aktualizacji:
08 lut 2007, godz. 14:46