Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

W.0050.2023 zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 09 luty 2023 r. w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów oraz trwałości projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” 2024-01-22 11:37:58
ZARZĄDZENIE nr 34/2023 Wójta Gminy Bielice Z dnia 20 grudnia 2023 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Bielice za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2024 r. 2023-12-20 12:02:31
Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania 2023-12-19 08:32:10
Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania 2023-12-13 12:44:30
Zarządzenie nr 31/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 08.12.2023 roku w sprawie ogłoszeni naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice 2023-12-08 08:06:44
Zarządzenie nr 30/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Bielicach 2023-11-27 09:46:27
Zarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Bielicach 2023-11-23 10:38:25
Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2023 roku z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 2023-11-16 14:40:29
Zarządzenie nr 27/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 16.11.2023 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Bielice 2023-11-16 09:05:08
Zarządzenie nr 18/2023 Wójta Gminy Bielice Z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w m. Swochowo wraz z odprowadzeniem ścieków do m. Bielice 2023-11-07 10:27:55
Zarządzenie nr 25/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 października 2023 roku w sprawie petycji z dnia 26 października 2023 roku dot. podpisów elektronicznych 2023-10-31 08:15:54
ZARZĄDZENIE Nr 23/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 września 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Chabowo w sprawie nadania nazwy placowi rekreacyjnemu 2023-09-21 14:11:12
Zarządzenie nr 21/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 września 2023 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. 2023-09-12 11:14:13
ZARZĄDZENIE NR 22/2023 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 07 września 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i referendum ogólnokrajowym w dniu 15 października 2023 r. 2023-09-12 11:07:02
ZARZĄDZENIE NR 19/2023 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 08 sierpnia 2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-08-22 13:27:11
Zarządzenie Wójta Gminy Bielice nr 17/2023 2023-07-07 14:34:59
Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 23.05.2023r. 2023-06-28 13:22:02
Zarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy Bielice Z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w m. Swochowo wraz z odprowadzeniem ścieków do m. Bielice” 2023-06-07 08:00:00
Zarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Bielice Z dnia 23.05.2023r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru wniosków w ramach programu priorytetowego ,, Ciepłe mieszkanie" na terenie Gminy Bielice oraz wzorów dokumentów dotyczących tego programu. 2023-05-23 14:28:26
W.0050. 1 .2023 ZARZĄDZENIE Nr 1/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 02.01.2023r. w sprawie ustalenia kalkulacji kosztu przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz opracowania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz.2268 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2023-01-12 14:42:06
ZARZĄDZENIE NR 2/2023 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 23.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 roku 2023-02-03 10:27:27
W 0050.3.2023 Zarządzenie Nr 3 /2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2023 r. 2023-01-24 13:16:06
ZARZĄDZENIE NR 4/2023 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 01 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów samochodowych, nie będących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych, dla kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy Bielice 2023-02-08 11:23:22
ZARZĄDZENIE Nr 6/23 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na rok 2023 2023-02-10 11:11:09
Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2023-04-18 11:08:59
Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Bielice na lata 2023-2024 2023-02-15 13:56:54
ZARZĄDZENIE NR 10/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pracowników urzędu, skierowanych do odbycia służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Bielic 2023-03-08 09:13:39
Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice 2023-03-21 10:24:28
ZARZĄDZENIE NR 13/2023 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 05.04.2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu realizowanego przez Gminę Bielice w ramach projektu wsparcia dzieci – wnuków i prawnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym 2023-04-18 11:05:10
ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2023 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz wzorów wniosków, umów i protokołów zdawczo-odbiorczych za korzystanie ze świetlic wiejskich, stanowiących mienie Gminy Bielice 2023-04-20 13:16:54

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Szewczyk

Data wytworzenia:
05 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Joanna Szewczyk

Data publikacji:
05 sty 2023, godz. 13:10

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Ciechacka

Data aktualizacji:
22 sie 2023, godz. 13:18