Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Wójta Gminy Bielice o naborze na wolne stanowisko ds. infrastruktury, planowania przestrzennego i zamówień publicznych


ZARZĄDZENIE Nr 9/2009

WÓJTA GMINY BIELICE

z dnia 04 luty 2009r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko
ds. infrastruktury, planowania przestrzennego i zamówień publicznych

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 11 ust 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U Nr 223 poz. 1458), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na stanowisko ds. infrastruktury, planowania przestrzennego
i zamówień publicznych Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową
w składzie:

 1. Halina Butkowska - przewodniczący

 1. Alina Pluta- -członek

 1. Ryszard Mocarski - członek

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Bielicach.

 2. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

 

 

Wójt Gminy Bielice

Zdzisław Lech Twardowski

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2009
Wójta Gminy Bielice z dnia 04 luty 2009r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko
ds. infrastruktury, planowania przestrzennego i zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Wójt Gminy Bielice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bielicach.

 

1. STANOWISKO PRACY:

Inspektor ds. infrastruktury, planowania przestrzennego i zamówień publicznych

 

2. NIEZBĘDNE WYMAGANIA OD KANDYDATÓW:

 

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,

 6. wykształcenie wyższe , o kierunku budownictwo lub pokrewnym, rolnicze,

 7. znajomość ustaw a w szczególności : prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu , gospodarka nieruchomościami, prawo zamówień publicznych, przepisy prawa pracy z zakresu bhp,

 8. znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,

 9. umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office, System Informacji Prawnej LEX.

 

3. DODATKOWE WYMAGANIA OD KANDYDATÓW:

 

 1. Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Instrukcji Kancelaryjnej,

 2. prawo jazdy kategorii B.

 

4.ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU:

 

1. W zakresie budownictwa :

1) Planowanie i realizacja inwestycji gminnych:

 1. analiza techniczno-ekonomiczna wniosków instytucji i zakładów podległych Gminie;

 2. przygotowanie wyjściowych materiałów do projektowania i kosztorysowania wybranych celowych przedsięwzięć gminnych;

 3. koordynacja działań projektowych i realizacyjnych zadań gminnych;

 4. bieżące nadzorowanie realizowanych przedsięwzięć;

 5. uczestnictwo w odbiorach robót;

2)Przygotowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji w zakresie:

 1. budownictwa;

 2. budowy i modernizacji dróg gminnych, ulic i placów;

 3. budowy oświetlenia drogowego, placów i skwerów;

 4. budowa i modernizacja urządzeń komunalnych: sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej, wysypiska odpadów, ujęć wody, sieci kanalizacji deszczowej;

 1. zaopatrzenia w energię;

 2. realizacji remontów kapitalnych w wyżej wymienionym zakresie;

3) Organizacja pracy oraz nadzór nad robotami wykonywanymi przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społeczno - użytecznych na stanowiskach robotniczych lub pokrewnych.

 

2. W zakresie planowania przestrzennego:

   1. koordynacja prac związanych z uchwalaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;

   2. koordynacja prac związanych z uchwalaniem miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania Gminy;

   3. przygotowywanie projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice;

   4. dokonywanie w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy;

   5. sprawowanie nadzoru nad opracowaniem wieloletnich programów sporządzania miejscowych planów w nawiązaniu do ustaleń studium (art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

   6. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki przestrzennej (decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego);

   7. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 67 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

   8. prowadzeniu rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 57 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

   9. stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnych (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

   10. przygotowywanie zaświadczeń, opinii, wypisów i wyrysów z planu przestrzennego zagospodarowania i innych dokumentów wydawanych na podstawie planu przestrzennego zagospodarowania i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;

   11. prowadzenie rejestru otrzymanych pozwoleń na budowę i użytkowanie;

   12. realizacja tematyczna i odpowiedzialność merytoryczna za przygotowanie i aktualizację treści zawartych na stronie internetowej wynikających z zadań własnych;

14)prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzanie lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanych, przechowywanie oryginałów, w tym uchylonych i nieobowiązujących (art. 31 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

15)wnioskowanie o rozwiązanie w drodze konkursu ważniejszych bądź bardziej złożonych zadań przestrzennych oraz przekazywanie materiałów do tych konkursów;

16)przygotowywanie umów związanych z wydatkowaniem środków na opracowania planistyczne;

17)przygotowywanie projektów uchwał dotyczących sporządzania i zatwierdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;

18)przekazywanie decyzji on ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego marszałkowi województwa (art. 57 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

19)prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;

20)współpraca z pracownikami Urzędu w zakresie przygotowania dokumentów związanych z uruchomieniem i przeprowadzeniem procesu zamówień publicznych;

21)stały udział w pracach komisji przetargowych;

22)przedstawianie Wójtowi rozstrzygnięć przetargowych;

23)uczestnictwo w postępowaniu odwoławczym;

24)przygotowanie szczegółowych procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z osobą odpowiedzialną za dane zamówienie ;

 

3. W zakresie drogownictwa:

  1. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych gminnych;

  2. sporządzanie:

  1. projektów planów rozwoju sieci dróg gminnych;

  2. przygotowywanie planów remontów dróg i urządzeń drogowych, materiałów niezbędnych dla przeprowadzenia przetargów w zakresie dróg gminnych oraz innych tematów z zakresu drogownictwa;

  3. projektów stałej i czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych;

  1. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i egzekucja należności, a w szczególności na:

  1. prowadzenie robót w pasie drogowym;

  2. umieszczenie urządzeń obcych nie związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem dróg;

  3. umieszczenie obiektów budowlanych w pasie drogowym;

  4. umieszczenie reklam w pasie drogowym;

  5. lokalizacji zjazdów publicznych i indywidualnych;

  1. uzgadnianie przejazdów przez drogi gminne dla celów wojskowych;

  2. koordynacja robót w pasie drogowym dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;

  3. prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych gminnych;

  4. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia na drogach gminnych;

  5. utrzymanie mostów, kładek;

  6. wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających na drogach gminnych, wewnętrznych na terenie Gminy

10)pełnienie nadzoru i podejmowanie działań w zakresie zapewnienia prawidłowej organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach zarządzanych przez Gminę Bielice przy współpracy ze Starostwem Powiatowym i Komendą Policji.

 

4. Współpraca z pracownikiem ds. pozyskiwania Funduszy Europejskich w zakresie sporządzania wniosków umożliwiających pozyskiwanie środków pomocowych na realizację zadań z zakresu działania ze stanowiska.

 

 

 

 

 

 

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie,

 2. list motywacyjny,

 3. kwestionariusz osobowy,

 4. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

 5. oświadczenie o niekaralności ,

 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

 8. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 

6. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW.

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Bielicach, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko ds. infrastruktury, planowania przestrzennego
i zamówień publicznych do dnia 13 luty.2009 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 17 luty 2009r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. . Nr 223,
poz. 1458).”

Wójt Gminy

Zdzisław Lech Twardowski

 

Bielice, 04 luty 2009 r.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Pencarska

Data wytworzenia:
27 sty 2009

Osoba dodająca informacje

Justyna Pencarska

Data publikacji:
04 lut 2009, godz. 14:27

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Pencarska

Data aktualizacji:
04 lut 2009, godz. 14:30