Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielicach


Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Bielice Nr 9/2008 z dnia 25 marca 2008 r.

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 25 kwietnia 2008 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach

przeprowadzony zostanie przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej podanej nieruchomości gminnej

Godz.

Opis i oznaczenie nieruchomości, położenie, powierzchnia, KW

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania przestrzennego, który obowiązywał do 31.12.2002 r.

Obciążenia

i zobowiązania

Wysokość

wadium w zł

Cena

wywoła

wcza

w zł

Wysokość

postąpienia w zł

Terminy

poprzednich

przetargów

900

Nieruchomość lokalowa - lokal użytkowy nr 6 w budynku wielorodzinnym nr 27 mieszkalno-użytkowy, o powierzchni użytkowej 119,10 m2,położony w Bielicach, składający się z:

- sali gimnastycznej 101,5 m2,

- pomieszczenie gospodarczego 9,0 m2,

- sanitariaty 8,6 m2,

- poddasze użytkowe (strych) 12,6 m2.

KW 20138. Z nieruchomością lokalową związany jest udział 27/100 w częściach wspólnych budynku nr 27, a także udział w prawie własności działki gruntu. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jest jako działka 22/3 o pow. 775 m2, położona w Bielicach.

Teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. dopuszcza się wprowadzenie nieuciążliwych usług towarzyszących oraz urządzeń drobnej, nieuciążliwej dla otoczenia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna służebność drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela lub współwłaściciela działek nr 220/6 objętej KW 7968 i nr 220/7 objętej KW 6481, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 220/3.

4.000,00

77.161,00

1.000,00

Trzeci

przetarg

Osoby działające w imieniu i na rzecz osób prawnych zobowiązane są do okazania pełnomocnictwa. W przypadku wpłaty wadium na konto, komisji przetargowej należy okazać dowód wpłaty.

Osoba, która wygra przetarg, wpłacone wadium będzie miała zaliczone w poczet ceny nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin podpisania umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena ustalona w przetargu musi być zapłacona przed podpisaniem umowy notarialnej.

Osoby zainteresowane mogą wpłacać wadium do trzech dni przed przetargiem tj. do dnia 21 kwietnia 2008 roku w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070.

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu sprzedaży.

OGŁOSZENIE WYWIESZONO NA TABLICY URZĘDU GMINY W BIELICACH

w dniach od 25 marca 2008 r. do 25 kwietnia 2008 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 w. 23 lub www.bielice.com.pl .

Bielice, dnia 25 marca 2008 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Pencarska

Data wytworzenia:
18 mar 2008

Osoba dodająca informacje

Justyna Pencarska

Data publikacji:
27 mar 2008, godz. 14:56

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Pencarska

Data aktualizacji:
27 mar 2008, godz. 14:56