Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Linie

O G Ł O S Z E N I E W dniu 24 sierpnia 2009 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej rzędu Gminy w Bielicach przeprowadzony zostanie przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice położonej w miejscowości Linie.   1.       Działka gruntu z rosnącym starodrzewem parkowym, wchodząca w skład dawnego zespołu pałacowo-folwarcznego (w okresie powojennym we władaniu państwowego gospodarstwa rolnego). Działka gruntu oznaczona jest w ewidencji gruntów nr 2/15 (powstała w wyniku podziału działki 2/3), położona w miejscowości Linie, o powierzchni 1,1491 ha. 2.       Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Bielice. Nieruchomość posiada Księgę wieczystą nr 72122 prowadzoną przez Sąd rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych 3.       Wartość rynkowa działki gruntu jako prawo własności przysługujące Gminie Bielice obejmuje również walory przyrodnicze rosnącego na tej działce starodrzewu parkowego, który stanowi dużą atrakcyjność działki. Skład gatunkowy drzewostanu (starodrzewu) rosnącego na działce to w zdecydowanej większości dąb. Pozostałe gatunki to jesion, topola-osika, modrzew, grochodrzew, lipa oraz zakrzaczenia. Drzewa wg gatunków dominujących: dąb 140-150 lat, jesion 130 – 140. 4.       Działka oznaczona w ewidencji nr 2/15 o powierzchni 1,1491 ha stanowi własność Gminy Bielice. W rejestrze gruntów posiada rodzaj użytku: RIIIb - 0,2597 ha, PsIII - 0,0622 ha, LsIII - 0,7277 ha, WPsIII - 0,0742 ha, WPsIV - 0,0253 ha. 5.       Ze względu na położenie działki w sąsiedztwie terenów zabudowanych, jak również ze względu na części składowe – zadrzewienia (starodrzew), które nie są lasem towarowym i drzewostan nie może być pozyskany (nie jest przewidziany do wyrębu). 6.       Działka oznaczona nr ewidencyjnym 2/15, położona w obrębie Linie wchodzi w zakres terenów, dla których stracił ważność plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice. W nieobowiązującym już planie, działka wchodziła w zakres terenów określanych jako: boisko i zieleń parkowa. 7.       Dojazd do przedmiotowej działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 2/15 zapewnione będzie przez obciążenie służebnością drogową sąsiadującej działki nr 2/16. Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania i obciążenia. 8.       Terminy poprzednich przetargów: 28.11.08., 16.02.09., 20.04.09, 22.06.09. 9.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070- do dnia 18 sierpnia 2009 r. 10.   Cena wywoławcza nieruchomości, dla aktualnego sposobu użytkowania <WRU>, - wynosi 189.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). - wadium 10.000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych), - jedno postąpienie nie mniej jak 1.890,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt  złotych), Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu sprzedaży. Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości powinny złożyć wniosek w tej sprawie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Szewczyk

Data wytworzenia:
03 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Joanna Szewczyk

Data publikacji:
28 lip 2009, godz. 10:27

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Szewczyk

Data aktualizacji:
28 lip 2009, godz. 10:27