Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu "Zielone Przedszkole" w okresie od 1 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku


 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów
w celu wspólnej realizacji projektu ,,
Zielone Przedszkole” w okresie od 01 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku

Urząd Gminy Bielice jako beneficjent projektu: „Zielone Przedszkole”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” .

- w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658 z póź. zm.)

ogłasza otwarty nabór partnerów o charakterze ekologicznym w celu wspólnej realizacji projektu „Zielone Przedszkole” w okresie od 01 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Główną ideą projektu będzie wczesna edukacja dzieci, która najefektywniej pomoże wyrównać szanse edukacyjne oraz wykluczyć zagrożenie marginalizacji społecznej.

Edukacja dzieci z terenów wiejskich w znacznym stopniu wpłynie na zniwelowanie różnic między dziećmi z terenów wiejskich a dziećmi z miasta.

 

Projekt będzie realizowany w okresie od 01 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

1) informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu

2) zaprezentowanie kompleksowej koncepcji realizacji działań na rzecz rozwoju dzieci uczęszczających do przedszkola z zakresu ekologii


3) przedstawienie harmonogramu realizacji poszczególnych działań w ramach okresie od 01 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku, (wyłączając okres wakacyjny).


4) przedstawienie sposobu osiągania wskaźników i rezultatów projektu.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) aktualny statut podmiotu,
3) pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych, ani wobec innych podmiotów,
4) charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia, zasobów kadrowych, możliwości techniczno - organizacyjnych oraz doświadczeniem w realizacji podobnych projektów, w tym również jako partner w projektach,
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych,
6) inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

1) zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
2) oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
3) kompleksowość i komplementarność działań wobec klientów,
4) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
5) współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu.

Termin składania ofert - od 10 lutego 2009 roku do 2 marca 2009 roku, do godz.15.30.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór na realizację projektu Zielone Przedszkole”.

Ofertę można złożyć: pocztą pod adresem:

Urząd Gminy Bielice

ul. Niepokalanej 34

74-202 Bielice

lub osobiście:

w sekretariacie Urzędu Gminy Bielice - pokój nr 3 w godz. od 7.30 do 15.30

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy Bielice.

Wójt Gminy Bielice

Zdzisław Lech Twardowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Pencarska

Data wytworzenia:
27 sty 2009

Osoba dodająca informacje

Justyna Pencarska

Data publikacji:
09 lut 2009, godz. 12:31

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Pencarska

Data aktualizacji:
09 lut 2009, godz. 12:31