Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze


OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bielice

Z dnia 26 października 2005r.

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W BIELICACH

( 74-202 ) UL. Niepokalanej 34.

Na postawie art.3a ust.1i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. r 142 poz. 1593 z późn zm )

Wójt Gminy Bielice

Ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora- inspektora ds. rolnictwa i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Bielicach ( 74-202) , ul.Niepokalanej 34.

Miejsce wykonywanej pracy : Bielice - Urząd Gminy, ul. Niepokalanej 34.

Liczba lub wymiar etatu: pełny etat.

 1. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku :

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. w zakresie wykształcenia :

% ukończyła studia wyższe zawodowe posiada przygotowanie z zakresu gospodarki nieruchomościami ( udokumentowana praca na w/w stanowisku bądź podobnym) ,

% posiada wykształcenie wyższe - preferowane o kierunku administracyjnym,

% posiada wykształcenie średnie techniczne ( znajomość gospodarki nieruchomościami, geodezji- kartografii).

 1. legitymuje się co najmniej dwuletnim stażem pracy,

 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 3. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

 4. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. prawo jazdy,

 2. znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office,

 3. uregulowany stosunek do służby wojskowej,

 4. referencje lub opinia z ostatniego miejsca pracy.

 1. Główne obowiązki:

do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. rolnictwa i gospodarki gruntami należy prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi, a w szczególności:

 1. przygotowanie pod względem prawnym nieruchomości zabudowanych oraz niezabudowanych do sprzedaży , wieczystego użytkowania, dzierżaw oraz najmu :

 • przygotowanie projektów uchwał odnośnie zbycia lub nabycia nieruchomości,

 • zlecenia wykonania dokumentacji geodezyjnej,

 • zlecenia wyceny przedmiotu sprzedaży,

 • ogłaszanie przetargów,

 • przygotowanie umów dzierżawnych,

 1. nabywanie nieruchomości na mienie gminy (komunalizacja),

 2. prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości,

 3. realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych,

 4. prowadzenie spraw dotyczących nadawania nazw ulicom, placom, osiedlom oraz nadawanie numerów nowo powstałym budynkom,

 5. przygotowywanie decyzji dotyczących zatwierdzania projektu podziału nieruchomości lub postępowania rozgraniczeniowego,

 6. sporządzanie projektów uchwał :

 • dotyczących gospodarowania mieniem gminnym,

 • zasad wynajmowania i sprzedaży lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

 • opłat adjacenckich,

 1. sporządzanie informacji o mieniu gminnym,

 2. zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych,

 3. praca w komisjach przetargowych.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. curriculum vitae,

 2. list motywacyjny,

 3. uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 4. uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,

 5. uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,

 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,

 7. opinia z miejsca pracy lub referencje,

 8. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych .

 9. Oświadczenie , że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 11. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1593 z późn. zm.”

 1. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Bielice pokój nr 3 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO” lub przesłać listem, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia ( tj. do dnia 14 listopada 2005r. do godz.15:00 ) na adres: Urząd Gminy Bielice 74-202 Bielice, ul. Niepokalanej 34.

 1. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Bielice w dwóch etapach.

 1. ETAP

Sprawdzenie ofert pod względem formalnym .

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert : 15 listopada 2005r.

Lista osób , które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.bielice.com. pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Odrzuconych ofert nie zwracamy.

 1. ETAP

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na w/w stanowisko.

Wszystkie osoby biorące udział w procedurze kwalifikacyjnej otrzymają pisemną informację o jej wynikach.

Z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko zostanie sporządzony protokół.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w terminie 7 dni od dnia zakończenia procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy w siedzibie Urzędu.

Dodatkowych informacji udziela Zastępca Wójta Halina Rabenda pod nr telefonu (91) 57 92 172.

Wójt Gminy Bielice

Jan Stefan Adamski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Halina Rabenda

Data wytworzenia:
03 lis 2005

Osoba dodająca informacje

Halina Rabenda

Data publikacji:
03 lis 2005, godz. 14:47

Osoba aktualizująca informacje

Weronika Tarka

Data aktualizacji:
10 sty 2020, godz. 14:34