Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze


OGŁOSZENIE

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielice

z dnia 9 marca 2006r.

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELICACH ( 74-202 ) UL. Jana Pawła 34.

Na postawie art.3a ust.1i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm. )

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

Ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej przy Urzędzie Gminy w Bielicach ( 74-202) , ul. Niepokalanej 34.

Miejsce wykonywanej pracy : Bielice - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła 34.

Liczba lub wymiar etatu: pełny etat.

 1. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku :

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. w zakresie wykształcenia :

% ukończyła studia wyższe pedagogiczne o specjalności praca socjalna, pedagogika,

politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

% posiada wykształcenie wyższe - preferowane o kierunku administracyjnym,

% posiada wykształcenie minimum średnie z maturą z możliwością dalszego

kształcenia.

 1. legitymuje się co najmniej rocznym stażem pracy w administracji publicznej .

 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 3. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

 4. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office,

 2. uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 1. Główne obowiązki:

do zakresu działania stanowiska pracy ds. świadczeń rodzinnych należy prowadzenie spraw związanych z zasiłkami rodzinnymi, świadczeniami pielęgnacyjnymi a w szczególności:

 1. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków dotyczących zasiłków rodzinnych.

 2. Przyjmowanie wniosków dotyczących zaliczek alimentacyjnych i prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

 3. Prowadzenie dokumentacji świadczeniobiorców, w tym rejestru ogólnego,

 4. Praca w programie komputerowym dotyczącym świadczeń rodzinnych.

 5. Opracowywanie decyzji pod względem merytorycznym.

 6. Przygotowywanie sprawozdań z w/w zakresu.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. curriculum vitae,

 2. list motywacyjny,

 3. uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 4. uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,

 5. uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,

 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

 7. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych .

 8. oświadczenie , że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 10. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1593 z późn. zm.”

 1. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Bielice pokój nr 3 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO” lub przesłać listem, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia ( tj. do dnia 27 marca 2006r. do godz.15:00 ) na adres: Urząd Gminy Bielice 74-202 Bielice, ul. Niepokalanej 34.

 1. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Kierownika Pomocy Społecznej w Bielicach w dwóch etapach.

 1. ETAP

Sprawdzenie ofert pod względem formalnym .

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert : 28 marca 2006r.

Lista osób , które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.bielice.com. pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Odrzuconych ofert nie zwracamy.

 1. ETAP

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na w/w stanowisko.

Wszystkie osoby biorące udział w procedurze kwalifikacyjnej otrzymają pisemną informację o jej wynikach.

Z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko zostanie sporządzony protokół.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w terminie 7 dni od dnia zakończenia procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy w siedzibie Urzędu.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Kopacka pod nr telefonu (91) 56 44 228.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Kopacka


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Halina Rabenda

Data wytworzenia:
13 mar 2006

Osoba dodająca informacje

Halina Rabenda

Data publikacji:
13 mar 2006, godz. 12:24

Osoba aktualizująca informacje

Weronika Tarka

Data aktualizacji:
15 cze 2020, godz. 13:59