Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 10 marca 2008 roku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach


OGŁOSZENIE

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

z dnia 10 marca 2008r.

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELICACH (74-202 ) ul. Jana Pawła 34.

Na podstawie art.3a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm. ).

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych

w Ośrodku Pomocy Społecznej przy Urzędzie Gminy w Bielicach (74-202), ul. Niepokalanej 34.

Miejsce wykonywanej pracy: Bielice - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła 34,

w pełnym wymiarze pracy - 8 godzin.

 1. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) W zakresie wykształcenia:

 • posiada wykształcenie minimum średnie z maturą z możliwością dalszego kształcenia

 • posiada ukończoną szkołę Policealne Studium Pracowników Służb Społecznych w zawodzie pracownik socjalny

 • posiada wykształcenie ekonomiczne - preferowane o kierunku administracyjnym.

2) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

3) Nie był/a karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej

postępowanie karne.

4) Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy

na proponowanym stanowisku.

5) Jest zameldowana i zamieszkuje na terenie gminy Bielice.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) Nieposzlakowana opinia

2) Umiejętność pracy w zespole

3) Komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesentami

4) Znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office.

5) Uregulowany stosunek do służby wojskowej.

6) Dyspozycyjność

 1. Główne obowiązki:

1. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków dotyczących zasiłków rodzinnych.

2.Przyjmowanie wniosków dotyczących zaliczek alimentacyjnych i prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

3. Prowadzenie dokumentacji świadczeniobiorców ,w tym rejestru ogólnego.

4. Praca w programie komputerowym dotyczącym świadczeń rodzinnych.

5.Opracowywanie decyzji pod względem merytorycznym.

6. Przygotowanie sprawozdań z w/w zakresu.

7. Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia

  1. Curriculum vitae.

  2. List motywacyjny.

  3. Uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  4. Uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata.

  5. Uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.

  6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

  7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

  8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

  9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

  10. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.008.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ) oraz ustawą z 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )

 1. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Bielice pokój nr 3 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ NABÓR NA WOLNE STANOWISKO” lub przesłać listem, w terminie 15 dni od dnia ukazania się ogłoszenia

( tj. do dnia 25 marca 2008r. do godz. 15.00 ) na adres: Urząd Gminy w Bielicach, 74-202 Bielice, ul. Niepokalanej 34.

 1. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Kierownika Pomocy Społecznej w Bielicach w dwóch etapach.

  1. ETAP

Sprawdzenie ofert pod względem formalnym.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert: 26 marca 2008r.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.bielice.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Odrzuconych ofert nie zwracamy.

  1. ETAP

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na w/w stanowisko.

Wszystkie osoby biorące udział w procedurze kwalifikacyjnej otrzymują pisemną informację o jej wynikach.

Z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko zostanie sporządzony protokół.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w terminie 7 dni od dnia zakończenia procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy w siedzibie Urzędu.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Maria Kopacka pod nr telefonu ( 091 ) 5 644 228.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Maria Kopacka


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Pencarska

Data wytworzenia:
12 mar 2008

Osoba dodająca informacje

Justyna Pencarska

Data publikacji:
17 mar 2008, godz. 09:04

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Pencarska

Data aktualizacji:
17 mar 2008, godz. 09:04