Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie z dnia 28 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE

         Zgodnie z art. 10 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227z późn. zm.)

podaje się do publicznej

wiadomości

że na wniosek Pana Marcina Ossowicz, zam. Chabowo 46, 74-202 Bielice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: Budowa Farmy Fotowoltaicznej na działce nr 128/2, obręb Chabowo, gmina Bielice

Informacja o w/w przedsięwzięciu dostępna jest w Urzędzie Gminy w Bielicach.

Wnioski i uwagi dotyczące powyższej sprawy można wnosić w terminie 21 dni:

1)               w formie pisemnej;

2)               ustnie do protokołu;

za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) do Urzędu Gminy w Bielicach – pokój nr 11 w godz. 7³º - 15³º do dnia 19.10.2016 r.,  w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Bielice

Zdzisław Lech Twardowski

 

 

Bielice, dnia 28.09.2016r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Szewczyk

Data wytworzenia:
28 wrz 2016

Osoba dodająca informacje

Joanna Szewczyk

Data publikacji:
28 wrz 2016, godz. 14:45

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Szewczyk

Data aktualizacji:
28 wrz 2016, godz. 14:45