Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 18 lipca 2011 r.

 

 

 

Bielice, 18 lipca 2011 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bielice Uchwały Nr VI/34/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.

Przedmiotem zmiany studium jest ustalenie zasad zagospodarowania dla terenów w obrębach Linie i Stare Chrapowo, oznaczonych na załączniku graficznym do uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, 74 - 202 Bielice, w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (nr działki, nazwa obrębu), której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Bielice.

Z dokumentacją procedury zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, 74 - 202 Bielice.

 

Wójt Gminy Bielice


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Szewczyk

Data wytworzenia:
11 lip 2011

Osoba dodająca informacje

Joanna Szewczyk

Data publikacji:
18 lip 2011, godz. 22:33

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Szewczyk

Data aktualizacji:
18 lip 2011, godz. 22:33