Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie o wymaganiach jakie powinien spełniać przedsiębiorca


WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJACY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE BIELICE

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli/użytkowników lokali/nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1) Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewni możliwość realizacji usług co najmniej na obszarze aktualnie obsługiwanym oraz zapewni stworzenie systemu gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2) Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umożliwiający zorganizowanie i uruchomienie systemu selektywnej zbiórki odpadów.

3) Dostarczyć właścicielom/użytkownikom nieruchomości określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice urządzenia do zbiórki odpadów komunalnych.

4) Posiadać sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem umożliwiający prowadzenie ewidencji przekazywanych odpadów zarówno tych gromadzonych w sposób selektywny jak i mieszanych oraz umożliwi obliczenie średniego poziomu selekcji i możliwości naliczania zniżek w opłatach.

5) Posiadać aktualną umowę bądź być właścicielem instalacji, urządzeń bądź obiektów związanych z gospodarowaniem odpadami.

6) Posiadać aktualną umowę umożliwiającą przekazanie odpadów zebranych w sposób selektywny do dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia.

7) W sytuacji, gdy instalacje, urządzenia i obiekty, do których przekazywane są odpady nie zapewniają możliwości odbioru i przetworzenia lub unieszkodliwienia wszystkich wyselekcjonowanych strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien sam posiadać takie możliwości lub mieć podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi takie możliwości. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów budowlanych, demontażu odpadów wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań, papieru, tektury, tekstyliów i metali, odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych.

8) Posiadać możliwość selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym.

9) Dostarczyć, w terminie do końca marca każdego roku, szczegółową kalkulację kosztów funkcjonowania systemu, która po weryfikacji, będzie stanowiła podstawę do podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat.

10) Przekazywać w terminach określonych w art. 9a ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) wykazy właścicieli nieruchomości posiadających podpisane umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

11) Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów.

12) Przekazywać w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku informacje określone w art. 9a ust. 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) za poprzedni rok kalendarzowy.

13) Posiadać możliwość prowadzenia działalności zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice.

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJACY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY BIELICE

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Bielice powinien spełniać następujące wymagania:

1) Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewni możliwość realizacji, usług co najmniej na obszarze aktualnie obsługiwanym.

2) Posiadany sprzęt transportowy powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617) oraz wymagania określone innymi przepisami prawa.

3) Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umożliwiający prowadzenie działalności w w/w zakresie.

4) Posiadać sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem umożliwiający prowadzenie ewidencji zawartych umów i rozliczeń księgowych.

5) Posiadać aktualną umowę bądź być właścicielem stacji zlewnej, do której odprowadzane będą nieczystości płynne.

6) Przekazywać w terminach określonych w art. 9a ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) wykazy właścicieli nieruchomości.

7) Przekazywać w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku informacje określone w art. 9a ust. 2 pkt 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) za poprzedni rok kalendarzowy.

8) Posiadać możliwość prowadzenia działalności zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice.

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O POZWOLENIE W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI W GMINIE BIELICE

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Bielice powinien spełniać następujące wymagania:

1) Posiadać sprzęt i urządzenia przy pomocy których wyłapywane będą zwierzęta bezdomne.

2) Wykorzystywane przy wyłapywaniu zwierząt urządzeni i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani zadawać im cierpienia.

3) Posiadać sprzęt transportowy oraz środki do przewozu zwierząt, które spełniają warunki art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn.zm.)

4) Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umożliwiający prowadzenie działalności w w/w zakresie.

5) Posiadać aktualną umowę bądź być właścicielem/użytkownikiem schroniska, w którym będą umieszczane wyłapane zwierzęta.

6) W razie braku możliwości natychmiastowego przewiezienia zwierzęcia do schroniska posiadać miejsce do przetrzymywania zwierząt do czasu przewiezienia ich do schroniska.

7) W razie potrzeby posiadać możliwość zapewnienia pomocy lekarsko - weterynaryjnej.

8) Posiadać możliwość prowadzenia działalności zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice oraz przepisami prawa.

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O POZWOLENIE W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI W GMINIE BIELICE

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Bielice powinien spełniać następujące wymagania:

1) Posiadać wydzielony teren, na którym zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego bądź studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego dopuszczalna jest lokalizacja takiej działalności. Lokalizację takiej inwestycji szczegółowo określają przepisy prawa i jest ona możliwa po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.

2) W przypadku spalarni bądź grzebowisk wskazanym byłoby posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewni możliwość dostarczenia zwłok zwierzęcych do miejsca ich utylizacji.

3) W przypadku prowadzenia transportu przedsiębiorca powinien posiadać aktualne pozwolenie na transport odpadów.

4) W przypadku prowadzenia schroniska przedsiębiorca powinien wyposażyć je w sprzęt i urządzenia uniemożliwiające zagrożenie dla życia lub zdrowia przetrzymywanych zwierząt.

5) Przedsiębiorca powinien zapewnić opiekę lekarsko - weterynaryjną.

6) Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umożliwiający prowadzenie działalności w w/w zakresie.

7) Posiadać możliwość prowadzenia działalności zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Halina Rabenda

Data wytworzenia:
14 kwi 2006

Osoba dodająca informacje

Halina Rabenda

Data publikacji:
14 kwi 2006, godz. 11:42

Osoba aktualizująca informacje

Weronika Tarka

Data aktualizacji:
31 mar 2021, godz. 09:18