Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w roku 2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W ROKU 2015

      

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r.  (Dz.U. z 2014 r. poz. 1595) informuje się, że kwalifikacja wojskowa na terenie kraju przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 02 lutego do dnia 30 kwietnia 2015 r. 

 

 1. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 1996 r., a także mężczyźni  urodzeni
  w latach 1991 - 1995,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w latach 1994 – 1995, które:  
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

      3. Do kwalifikacji wojskowej  wzywa się także:

 • kobiety urodzone w latach 1991-1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę
  w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca
  2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr
  54,
  poz. 321),
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie powiatu Pyrzyckiego zostanie przeprowadzona w okresie od 02.02.2015r.  do 16.02.2015 r. oprócz dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy.

Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować w lokalu: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce

 1. Osoby stawiające się  do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadaną  dokumentację medyczną dotyczącą  stanu  zdrowia, aktualną  fotografię
  o wymiarach   3 x 4  cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające  poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 2. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
 3. W razie zmiany miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, osoba podlegająca obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej obowiązana jest zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznaczy jej termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 4. Obwieszczenie niniejsze  stanowi wezwanie stawienia do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
 5. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane lub odmówią poddania się badaniom lekarskim, zgodnie z art. 224 wyżej cytowanej ustawy, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
 6. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt, burmistrz (prezydent miasta)  z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

    WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

 

                                                                                                                                           MAREK TAŁASIEWICZ

Szczecin, dnia 16 stycznia 2015 r.                                                                                           


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Szewczyk

Data wytworzenia:
15 sty 2015

Osoba dodająca informacje

Joanna Szewczyk

Data publikacji:
15 sty 2015, godz. 10:55

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Szewczyk

Data aktualizacji:
15 sty 2015, godz. 10:56