Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach


Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach

Wójt Gminy Bielice

Ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach

1. Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać

osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i

placówek ( Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854) :

1) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz przygotowanie do zajmowania

stanowiska nauczyciela,

2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu

zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej

na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w

przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat

pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie

roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym,

6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2003r. Nr 118 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

7) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o

których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15,

poz. 148 z późn. zm.)

2. Stanowisko dyrektora szkoły może być powierzone osobie nie będącej nauczycielem, która :

1) ukończyła studia wyższe magisterskie,

2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,

3) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub w zakresie

zadań placówki,

4) spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt .2 i 5-8.

3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej -

- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie

wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem,

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy,

wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych zakresu zarządzania albo zaświadczenie o

ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r.

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko

kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26

stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko

niemu postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu

postępowanie karne,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem

środkami publicznymi, o którym mowa w art.147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia

konkursu na stanowisko dyrektora.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na

dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach” w terminie do dnia 20 maja 2007 r. na adres :

Urząd Gminy Bielice

ul. Niepokalanej 34

74-202 Bielice

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bielice, o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamela Wilczyńska

Data wytworzenia:
06 kwi 2007

Osoba dodająca informacje

Kamela Wilczyńska

Data publikacji:
19 kwi 2007, godz. 12:51

Osoba aktualizująca informacje

Kamela Wilczyńska

Data aktualizacji:
19 kwi 2007, godz. 12:51