Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

dla producentów rolnych

1.

Producent rolny w terminie od dnia 1 września 2006 r. do dnia 30 września 2006 r. składa wniosek do Wójta Gminy Bielice o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej wystawionymi od dnia 1 stycznia 2006 r.. Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu Gminy lub miasta.

2.

Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

3.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

4.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

5.

W przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku załącza się odpis z tego rejestru.

6.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny: u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Bielicach w pokoju nr 10 oraz jako załącznik do niniejszej informacji.

7.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2006 r. - 0,45 zł/litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia 2006 r. W roku bieżącym zwrot wydanych środków wynosić będzie 38,70 zł x ilość ha użytków rolnych.

Przy ustaleniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

8.

Wydanie decyzji przez Wójta Gminy Bielice ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wypłata kwoty zwrotu podatku nastąpi w terminie od dnia 2 listopada 2006 r. do dnia 30 listopada 2006 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy w Bielicach albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wniosek zwrot pod akcyzowego.pdf (PDF, 403.26Kb) 2006-08-09 13:22:56 425
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Halina Rabenda

Data wytworzenia:
09 sie 2006

Osoba dodająca informacje

Halina Rabenda

Data publikacji:
09 sie 2006, godz. 13:22

Osoba aktualizująca informacje

Halina Rabenda

Data aktualizacji:
09 sie 2006, godz. 13:22