Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dane teleadresowe

HERB GMINY BIELICE
  DANE TELEADRESOWE
Urząd Gminy Bielice
ul. Niepokalanej 34
74 - 202 Bielice  
tel. 91 56 44 235, 91 56 44 220
fax. 91 56 44 173  
e-mail: sekretariat@bielice.com.pl 

REGON: 000533423
NIP:  853- 12- 53- 086  

kod statystyczny gminy: 321201 2

BANK: Pyrzycko - Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Bielice
23 9387 1013 5500 0286 2000 0010

Godziny pracy Urzędu Gminy:  

Urząd Gminy Bielice czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00 

Władze gminy:
Wójt - Iwona Jolanta Kochel
e-mail: wojt@bielice.com.pl
tel. +48 514 425 748
Zastępca Wójta - Krystyna Rutkowska
e-mail: krutkowska@bielice.com.pl
Skarbnik - Rafał Mucha
e-mail: skarbnik@bielice.com.pl
WYKAZ PRACOWNIKÓW
 Lp.
Stanowisko
Pracownik
e-mail
Telefon
numer
kierunkowy
91
numer wew.
1.
Wójt
Gminy
Bielice
Iwona Jolanta Kochel
5644 102
5644 235
5644 220
14
2.
Sekretarz
Gminy
 
sekretariat@bielice.com.pl
5644 220
5644 235
 
3.
Zastępca
Wójta
Krystyna Rutkowska
krutkowska@bielice.com.pl
5644 220
5644 235
 
4.
Skarbnik
Rafał Mucha
skarbnik@bielice.com.pl
5644 220
5644 235
17
5.
ds.
kancelarii
urzędu
Natalia Gołuchowska
w zastępstwie
Magdalena Ciechacka
5644 235
5644 220 
11
6.
Referat
organizacyjny
Kierownik
Joanna Szewczyk
jszewczyk@bielice.com.pl
5644 235
5644 220
12
7.
ds.
księgowości budżetowej
 Paulina Zygmunt
5644 235
5644 220 
18
8.
ds.
księgowości
jednostek organizacyjnych
gminy
Mariola Wolińska
5644 235
5644 220
18
9. 
ds.
rozliczeń
finansowych,
ZFŚS, księgowości
Tomasz Gottfried
sekretariat@bielice.com.pl 
5644 235
5644 220
18
10.
ds.
podatku VAT,
płac, świadczeń pracowniczych, 
zamówień publicznych,
kadr
Agnieszka Szczerbińska
zamowienia@bielice.com.pl
5644 235
5644 220 
19
11.
ds.
oświaty, windykacji należności budżetowych, środków
trwałych
Monika Bigus
monikabigus@bielice.com.pl
5644 235
5644 220
20
12.
ds.
wymiaru, podatków i opłat
Dominika Masternak
5644 235
5644 220
20
13.
ds. 
gospodarki przestrzennej, obsługi Biura Rady
Weronika 
Tarka 
 inwestycje@bielice.com.pl
5644 235
5644 220 
21
14.
ds.
ochrony środowiska, rolnictwa, działalności godpodarczej
Marta
Rakowska
ochronasrodowiska@
bielice.com.pl
5644 235
5644 220
23
15.
ds.
obywatelskich, wojskowych, obronnych,
obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego, wyborów
Rafał Perłak
5644 235
5644 220
22
16.
ds.
gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej,  drogownictwa
Elżbieta Drapała
edrapala@bielice.com.pl
5644 235
5644 220 
23
 17.
Referat inwestycji, budownictwa
i ochrony środowiska
Kierownik 
Paula Ziemiańska
sekretariat@bielice.com.pl  
oswiata@bielice.com.pl 
5644 235
5644 220
21
18.
ds.
archiwum
Alina Pluta
bip@bielice.com.pl
5644 235
5644 220
15
19.
ds.
kultury, sportu ,promocji
i współpracy z jednostkami organizacyjnymi
Mateusz Glesner
mglesner@bielice.com.pl
5644220
5644235
21
20.
Ośrodek
Pomocy Społecznej
Anna
Kopacka
Renata Kościelska
Izabela
Kołodziej
Marlena Stefańska
5644 228
5644 235
5644 220
24
26
21.
Gminna
Biblioteka Publiczna
Beata Olender
5644 235
5644 220
        25
 
22.
 
Inspektor
Ochrony
Danych Osobowych
Zbigniew Miszczak
 inspektor@cbi24.pl 
576400511
  
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków 
Wójt Gminy Bielice
w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00 i 14.00 - 15.15
a także w miarę możliwości w każdy dzień w godzinach pracy urzędu
Przewodniczący Rady Gminy Bielice
w poniedziałki w godz. 15.00 - 16.00
email: przewodniczacyrady@bielice.com.pl
radagminy@bielice.com.pl
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA Urzędu Gminy BIELICE jest dostępna na portalu ePUAP skrytka: /6lr84c2myc/skrytka
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Bielice
z siedzibą w Urzędzie Gminy, ul. Niepokalanej 34,74 - 202 Bielice .
Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: (+48) 91 56 44 235, 91 56 44 220,
Inspektor Ochrony Danych
Informujemy, że w naszej placówce
Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Zbigniew Miszczak
Adres poczty elektronicznej :
nr tel. 576 400 511
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1)    Administratorem Pani/ Pana danych jest Gmina Bielice (adres: 74-202 Bielice, ul. Niepokalanej 34, tel. 91 56 44 235, 91 56 44 220, e-mail: sekretariat@bielice.com.pl)
2)    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e- mail: inspektor@cbi24.pl albo pisemnie pod adres Administratora.
3)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a)    w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
b)    w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub
c)    na podstawie przesłanki zgody - w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
4)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, 
w tym przepisów archiwalnych. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
5)    Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
6)    Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana a danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a)    jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii lub sprostowania swoich danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
b)    jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane) lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
c)    jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
d)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8)    W przypadku, o którym mowa w:
a)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak udostępnienia danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 a;
b)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy;
c)    art. 6 ust. 1 lit. a RODO podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie wpływa na realizację ustawowych obowiązków Administratora.
9)    Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Weronika Tarka

Data wytworzenia:
18 wrz 2020

Osoba dodająca informacje

Kamela Wilczyńska

Data publikacji:
12 wrz 2007, godz. 11:53

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Ciechacka

Data aktualizacji:
20 cze 2024, godz. 11:47