Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/184/09 Rada Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2010

Uchwała Nr XXX/184/09
                                                       Rady Gminy Bielice
        z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2010
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości                           8.043.490 zł,
z tego:
1) dochody bieżące                                                                                             -          6.829.490 zł,
2) dochody majątkowe 1.214.000 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości 9.269.730 zł,
z tego :
1) wydatki bieżące                                                                                   -         7.111.730 zł
2) wydatki majątkowe                                                                             -         2.158.000 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości,                                -          1.670.000 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie                                                             -         1.670.000 zł.
 
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości :
1) przychody                                                                                           -      1.670.000 zł
2) rozchody                                                                                                     -           443.760 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości                                                                                       -              10.000 zł,
2) celową w wysokości                                                                                       -                2.000 zł,
z przeznaczeniem na:
a.       realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                       -                2.000 zł.
 
§ 6. Ustala się wydatki na zadania :
1) inwestycyjne w roku 2010 (Załącznik Nr 4) w wysokości                         -        2.158.000 zł.
 
§ 7. 1.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 5) w wysokości:
1) przychody                                                                                                        -                1.000 zł,
2) wydatki                                                                                                            -                1.000 zł.
 
§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją :
1)     zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie załącznikiem Nr 6
 
§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na :
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty                                800.000 zł
 
§ 10.1. Ustala się dochody w wysokości                                                        -          39.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości                                                                 -       37.000 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                     
3. Ustala się wydatki w wysokości                                                                 -         2.000 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii
 
§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 
1) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 
§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 800.000 zł,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków:
a) na wynagrodzenia
b) majątkowych
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
4) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, zaliczki powinny być rozliczane nie później niż 14 dni po wykonaniu zadania.
 
 
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.
§ 14.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
                           Przewodniczący Rady
                              Edward Mocarski
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 08-05-2020 12:55:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 05-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 08-05-2020 12:55:51