Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 105/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2004r.

ZARZĄDZENIE Nr 105/2004

 

Wójta Gminy Bielice

 

z dnia 30 listopada 2004 r.

 

 

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2004 r.

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 126, ust.1 pkt 1 i art.128, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ oraz §9 Uchwały Rady Gminy Nr XI/74/04 z dnia 26 lutego 2004 roku, zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 165.012

 

1. Dział 801 Oświata i wychowanie

 

21.262 zł

 

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

 

19.000 zł

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji § 6330 i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)

 

19.000 zł

 

 

 

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

 

2.112 zł

 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związkom gmin)

 

2.112 zł

 

rozdział 80195 Pozostała działalność

 

150 zł

 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

 

150 zł

 

 

 

2. Dział 852 Pomoc społeczna

 

138.433 zł

 

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

74.137 zł

 

 

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

74.137 zł

 

 

 

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 

1.500 zł

 

 

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

1.500 zł

 

 

 

 

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

5.403 zł

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

57.393 zł

 

 

 

 

 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

 

57.393 zł

 

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

5.317 zł

 

 

 

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

5.317 zł

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

5.317 zł

 

§ 2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę :

 

71.517 zł

 

1. Dział 852 Pomoc społeczna

 

71.517 zł

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

18.839 zł

 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

 

18.839 zł

 

 

 

rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

 

10 zł

 

 

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

10 zł

 

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

 

52.668 zł

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

52.668 zł

 

 

 

§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę :

 

178.038 zł

 

1. Dział 750 Administracja publiczna

 

500 zł

 

rozdział 75023 Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)

 

500 zł

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

 

500 zł

 

2. Dział 801 Oświata i wychowanie

 

27.762 zł

 

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

 

21.300 zł

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

2.300 zł

 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska do piłki ręcznej - częściowe wykonanie ogrodzenia z siatki na podmurówce cementowej)

 

19.000 zł

 

rozdział 80110 Gimnazja

 

2.700 zł

 

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

150 zł

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

2.500 zł

 

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

 

3.612 zł

 

§ 300 Zakup usług pozostałych

 

3.612 zł

 

rozdział 80195 Pozostała działalność

 

150 zł

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

150 zł

 

3. Dział 851 Ochrona zdrowia

 

3.000 zł

 

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

3.000 zł

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

3.000 zł

 

4. Dział 852 Pomoc społeczna

 

139.909 zł

 

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z. zlecone)

 

75.613 zł

 

§ 3110 Świadczenia społeczne

 

73.116 zł

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

 

2.497 zł

 

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby

 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 

1.500 zł

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1.500 zł

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

 

na ubezpieczenia społeczne (z. zlecone)

 

5.403 zł

 

 

 

§ 3110 Świadczenia społeczne

 

5.403 zł

 

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej (z. własne)

 

57.393 zł

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

26.000 zł

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

 

2.000 zł

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

 

393 zł

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

20.000 zł

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

8.900 zł

 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

 

100 zł

 

5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

5.317 zł

 

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

5.317 zł

 

§ 4260 Zakup energii

 

5.317 zł

 

6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

1.300 zł

 

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

1.300 zł

 

§ 4260 Zakup energii

 

1.300 zł

 

7. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

 

250 zł

 

rozdział 92695 Pozostała działalność

 

250 zł

 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

 

250 zł

 

§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy o kwotę :

 

84.543 zł

 

1. Dział 750 Administracja publiczna

 

500 zł

 

rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

 

500 zł

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

500 zł

 

2. Dział 801 Oświata i wychowanie

 

6.500 zł

 

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

 

2.300 zł

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

2.300 zł

 

rozdział 80110 Gimnazja

 

2.700 zł

 

§ 4260 Zakup energii

 

900 zł

 

§ 4270 Zakup usług remontowych

 

1.800 zł

 

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

 

1.500 zł

 

§ 4430 Różne opłaty i składki

 

1.500 zł

 

3. Dział 851 Ochrona zdrowia

 

3.000 zł

 

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

3.000 zł

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

3.000 zł

 

4. Dział 852 Pomoc społeczna

 

72.993

 

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z. własne)

 

1.476 zł

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1.476 zł

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ( z. własne)

 

18.839 zł

 

§ 3110 Świadczenia społeczne

 

18.839 zł

 

rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

 

10 zł

 

§ 3110 Świadczenia społeczne

 

10 zł

 

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

 

52.668 zł

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

40.259 zł

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4.600 zł

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

 

274 zł

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

2.000 zł

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

5.000 zł

 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

 

535 zł

 

4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

1.300 zł

 

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

1.300 zł

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

1.000 zł

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

300 zł

 

5. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

 

250 zł

 

rozdział 92695 Pozostała działalność

 

250 zł

 

§ 4430 Różne opłaty i składki

 

250 zł

 

 

 

§ 5. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

UKŁAD WYKONAWCZY

 

w zł

 

 

 

DZIAŁ

 

 

 

ROZDZIAŁ

 

 

 

§

 

 

 

 

 

DOCHODY

 

 

 

WYDATKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenia

 

 

 

Zmniejszenia

 

 

 

Zwiększenia

 

 

 

Zmniejszenia

 

750

 

75023

 

4120

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

 

 

 

 

 

500

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

 

500

 

801

 

80101

 

6330

 

19.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

 

 

 

 

 

2.300

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

2.300

 

 

 

 

 

 

 

6050

 

 

 

 

 

19.000

 

 

 

 

 

80110

 

4240

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

4270

 

 

 

 

 

 

 

1.800

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

2.550

 

 

 

 

 

80113

 

2030

 

2.112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

3.612

 

 

 

 

 

 

 

4430

 

 

 

 

 

 

 

1.500

 

 

 

80195

 

2030

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

150

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

21.262

 

 

 

27.762

 

6.500

 

851

 

85154

 

4010

 

 

 

 

 

 

 

3.000

 

 

 

 

 

4210

 

 

 

 

 

3.000

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000

 

3.000

 

852

 

85212

 

2010

 

74.137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3110

 

 

 

 

 

73.116

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

 

 

 

2.497

 

1.476

 

 

 

85213

 

2010

 

1.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

 

 

 

1.500

 

 

 

 

 

85214

 

2010

 

5.403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2030

 

 

 

18.839

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3110

 

 

 

 

 

5.403

 

18.839

 

 

 

85216

 

2010

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3110

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

85219

 

2030

 

57.393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

52.668

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

 

 

 

 

26.000

 

40.259

 

 

 

 

 

4110

 

 

 

 

 

2.000

 

4.600

 

 

 

 

 

4120

 

 

 

 

 

393

 

274

 

 

 

 

 

4210

 

 

 

 

 

20.000

 

2.000

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

8.900

 

5.000

 

 

 

 

 

4410

 

 

 

 

 

100

 

535

 

RAZEM

 

 

 

 

 

138.433

 

71.517

 

139.909

 

72.993

 

900

 

90015

 

2010

 

5.317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

 

 

 

5.317

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

5.317

 

 

 

5.317

 

 

 

912

 

92109

 

4210

 

 

 

 

 

 

 

1.000

 

 

 

 

 

4260

 

 

 

 

 

1.300

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

 

 

300

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.300

 

1.300

 

926

 

92695

 

4410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

 

 

250

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

 

250

 

OGÓŁEM

 

 

 

 

 

165.012

 

71.517

 

178.038

 

84.543

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 04-03-2020 10:53:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 04-03-2020 10:53:42