Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 10/2003 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr III/25/02 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu .

ZARZĄDZENIE NR 10/2003

 

Wójta Gminy Bielice

 

z dnia 17 stycznia 2003r.

 

 

 

w sprawie układu wykonawczego do Uchwały nr III/25/02 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na 2003 rok

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, poz. 1014 z późn.zm.) zarządzam, co następuje;

 

 

 

§ 1

 

 

 

Ustalam budżet gminy na 2003 rok z podziałem na dział, rozdział i paragraf w następujący sposób:

 

 

 

1) dochody i wydatki ogółem zgodnie z zał. nr 1

 

a) dochody budżetu

 

3 957 930 zł

 

b) wydatki budżetu

 

3 470 930 zł

 

 

 

2) dochody i wydatki jednostek zgodnie z zał. nr 2, 3, 4

 

a) Ośrodek Pomocy Społecznej

 

b) Zespół Szkół Publicznych w Bielicach

 

- Szkoła Podstawowa w Bielicach

 

- Gimnazjum w Bielicach

 

c) Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach

 

 

 

3) plan finansowy z zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 5

 

 

 

§ 2

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2003r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

do Zarządzenia Wójta gminy nr 10/2003

 

z dn. 17.01.2003r.

 

 

 

BUDŻET GMINY NA 2003r.

 

 

 

DZIAŁ

 

TREŚĆ

 

ROZDZ.

 

§

 

PLAN NA 2003 ROK

 

UWAGI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY

 

WYDATKI

 

 

 

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

 

 

 

 

7 700

 

12 800

 

 

 

 

 

Izby rolnicze

 

01030

 

 

 

 

 

12 100

 

 

 

 

 

wpłaty gmin na rzecz izb rol. w wys. 2%

 

Pozostała działalność

 

 

 

01095

 

285

 

 

 

7 700

 

12 100

 

700

 

 

 

 

 

dochody z naj. i dzier. skład. maj. S.P., j.s.t. lub inn. j. zalicz. do sekt. f. publicz. oraz umów o podobnym charakterze

 

wpływy z usług

 

wpływy z różnych dochodów

 

zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

 

 

 

 

075

 

083

 

097

 

4210

 

 

 

 

 

2 500

 

2 700

 

2 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

 

 

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

 

 

 

 

1 000

 

22 500

 

 

 

 

 

Lokalny transport zbiorowy

 

60004

 

 

 

1 000

 

 

 

 

 

 

 

dochody z naj. i dzier. skład. maj. S.P. j.s.t. lub inn. j. zalicz. do sekt. f publicz. oraz umów o podobny charakterze

 

wpływy z różnych dochodów

 

Drogi publiczne gminne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60016

 

 

 

 

 

075

 

097

 

 

 

 

 

350

 

650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 500

 

 

 

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

wydatki inwestycyjne jednostek budżet.

 

 

 

4210

 

6050

 

 

 

2 500

 

20 000

 

 

 

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

 

 

 

 

147 000

 

11 400

 

 

 

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

70005

 

 

 

146 000

 

11 400

 

 

 

 

 

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użyt. wiecz. nieruchom.

 

wpływy z innych lokal. opłat pob. przez j.s.t. na podst. odręb. ustaw

 

wpływy z różnych opłat

 

wpływy ze sprzedaży wyr. i skł mająttk

 

zakup materiałów i wyposażenia

 

zakup usług pozostałych

 

różne opłaty i składki

 

Pozostała działalność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70095

 

 

 

047

 

 

 

049

 

075

 

084

 

4210

 

4300

 

4430

 

 

 

30 000

 

 

 

40 000

 

26 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 400

 

9 000

 

1 000

 

 

 

 

 

wpływy z różnych opłat

 

 

 

069

 

1 000

 

 

 

 

 

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 

 

 

 

 

4 800

 

5 000

 

 

 

 

 

Cmentarze

 

71035

 

 

 

4 800

 

5 000

 

 

 

 

 

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie iużyt. wiecz. nieruchom.

 

zakup usług pozostałych

 

 

 

 

 

047

 

4300

 

 

 

4 800

 

 

 

 

 

5 000

 

 

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

 

 

 

 

46 920

 

954 200

 

 

 

 

 

Urzędy Wojewódzkie

 

75011

 

 

 

40 000

 

40 000

 

 

 

 

 

dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej wynagrodzenia osobowe pracowników

 

dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

składki na ubezpieczenia społeczne

 

składki na Fundusz Pracy

 

zakup materiałów i wyposażenia

 

zakup usług pozostałych

 

podróże służbowe krajowe

 

odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych

 

 

 

 

 

 

 

201

 

4010

 

4040

 

4110

 

4120

 

4210

 

4300

 

4410

 

 

 

4440

 

 

 

40 000

 

 

 

 

 

26 000

 

2 000

 

5 000

 

1 000

 

2 000

 

3 000

 

100

 

 

 

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ

 

TREŚĆ

 

ROZDZ.

 

§

 

PLAN NA 2003 ROK

 

UWAGI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY

 

WYDATKI

 

 

 

 

 

Rada Gminy

 

75022

 

 

 

 

 

30 000

 

 

 

 

 

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

zakup materiałów i wyposażenia

 

podróże służbowe krajowe

 

zakup usług pozostałych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3030

 

4210

 

4410

 

4300

 

 

 

 

 

23 000

 

5 800

 

200

 

1 000

 

 

 

 

 

Urząd Gminy

 

75023

 

 

 

6 920

 

859,600

 

 

 

 

 

wpływy z rożnych opłat

 

pozostałe odsetki

 

wpływy z różnych dochodów

 

wynagrodzenia osobowe pracowników

 

dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

składki na ubezpieczenia społeczne

 

składki na Fundusz Pracy

 

zakup materiałów i wyposażenia

 

zakup energii

 

zakup usług remontowych

 

zakup usług pozostałych

 

podróże służbowe krajowe

 

różne opłaty i składki

 

odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.

 

wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych

 

 

 

069

 

092

 

097

 

4010

 

4040

 

4110

 

4120

 

4210

 

4260

 

4270

 

4300

 

4410

 

4430

 

4440

 

6050

 

350

 

1 070

 

5 500

 

 

 

 

 

 

 

509 934

 

37 726

 

97 920

 

13 420

 

55 800

 

2 000

 

11 200

 

91 800

 

10 000

 

12 200

 

12 600

 

5 000

 

 

 

 

 

Pobór podat., opłat i nieopod. należ, budż.

 

75047

 

 

 

 

 

10 600

 

 

 

 

 

wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

 

 

 

4100

 

 

 

10 600

 

 

 

 

 

Pozostała działalność

 

75095

 

 

 

 

 

14 000

 

 

 

 

 

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

zakup usług pozostałych

 

różne opłaty i składki

 

 

 

3030

 

4300

 

4430

 

 

 

7 200

 

3 200

 

3 600

 

 

 

751

 

URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

 

 

 

 

 

420

 

 

 

 

 

Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

 

 

75101

 

 

 

 

 

420

 

 

 

420

 

 

 

 

 

dotacje c. z budżetu państwa na realizację zadań bież z zakresu admin. rządowej wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy

 

 

 

 

 

201

 

4010

 

4110

 

4120

 

 

 

420

 

 

 

 

 

349

 

62

 

9

 

 

 

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 390

 

 

 

 

 

Ochotnicze Straże Pożarne

 

75412

 

 

 

 

 

29 390

 

 

 

 

 

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

wynagrodzenia osobowe pracowników

 

dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

składki na ubezpieczenia społeczne

 

zakup materiałów i wyposażenia

 

zakup energii

 

zakup usług pozostałych

 

różne opłaty i składki

 

odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych

 

 

 

3030

 

4010

 

4040

 

4110

 

4210

 

4260

 

4300

 

4430

 

4440

 

 

 

2 000

 

7 851

 

649

 

1 520

 

7 170

 

4 500

 

2 000

 

3 000

 

700

 

 

 

756

 

DOCHODY OD OS. PRAW.: OS. FIZ. I OD IN. J.NIE POSIAD. OSOB. PRAW.

 

 

 

 

 

 

 

1 530 565

 

 

 

 

 

 

 

Wpływy z pod. dochod. od os. fizycznych

 

75601

 

 

 

10 000

 

 

 

 

 

 

 

podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

 

Wpływy z pod. rolnego; lesnego; od czynności cywilnopraw. oraz pod. i opłat lokal.

 

 

 

 

 

035

 

 

 

10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ

 

TREŚĆ

 

ROZDZ

 

§

 

PLAN NA 2003 ROK

 

UWAGI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY

 

WYDATKI

 

 

 

756

 

Od osób prawnych i innych j. organizac.

 

75615

 

 

 

689 073

 

 

 

 

 

 

 

podatek od nieruchomości

 

podatek rolny

 

podatek leśny

 

podatek od czynności cywilnoprawnych

 

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

 

 

031

 

032

 

033

 

050

 

 

 

091

 

391 981

 

249 492

 

7 900

 

20 100

 

 

 

19 600

 

 

 

 

 

 

 

Wpływy z pod. rol. leśnego, os spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych

 

 

 

75616

 

 

 

 

 

538 760

 

 

 

 

 

 

 

podatek od nieruchomości

 

podatek rolny

 

podatek od środków transportowych

 

podatek od spadków i darowizn

 

podatek od posiadania psów

 

wpływy z opłaty targowej

 

wpływy z opłaty adm. za czyn. urzędowe

 

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

 

 

031

 

032

 

034

 

036

 

037

 

043

 

045

 

 

 

091

 

128 000

 

354 980

 

11 500

 

18 500

 

3 000

 

100

 

12 680

 

 

 

10 000

 

 

 

 

 

 

 

Wpływy z innych opł. stanow. dochody j.s.t. na podst. ustaw

 

 

 

75618

 

 

 

 

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

wpływy z opłaty skarbowej

 

wpływy z opłat za zezw. na sprzed. alkoh.

 

 

 

041

 

048

 

5 000

 

45 000

 

 

 

 

 

 

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

 

 

 

75621

 

 

 

 

 

242 732

 

 

 

 

 

 

 

podatek dochodowy od osób fizycznych

 

podatek dochodowy od osób prawnych

 

 

 

001

 

002

 

241 732

 

1 000

 

 

 

 

 

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

 

 

 

 

 

 

 

162 000

 

 

 

 

 

Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.

 

 

 

75702

 

 

 

 

 

 

 

162 000

 

 

 

 

 

odsetki i dyskonto od kraj. s. p. w. oraz kredytów i pożyczek

 

 

 

 

 

8070

 

 

 

 

 

162 000

 

 

 

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

 

 

 

 

1 690 105

 

5 000

 

 

 

 

 

Część oświatowa subw. ogól. dla j.s.t.

 

75801

 

 

 

1 506 820

 

 

 

 

 

 

 

subwencje ogólne z budżetu państwa

 

 

 

292

 

1 506 820

 

 

 

 

 

 

 

Część podstawowa subw. ogól. dla gmin

 

75802

 

 

 

53 844

 

 

 

 

 

 

 

subwencje ogólne z budżetu państwa

 

 

 

292

 

53 844

 

 

 

 

 

 

 

Część rekompen. subw. ogól. dla gmin

 

75805

 

 

 

129 441

 

 

 

 

 

 

 

subwencje ogólne z budżetu państwa

 

 

 

292

 

129 441

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

75 818

 

 

 

 

 

5 000

 

 

 

 

 

rezerwy

 

 

 

4810

 

 

 

5 000

 

 

 

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

 

 

5 000

 

1 511 820

 

 

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

80101

 

 

 

 

 

955 120

 

 

 

 

 

nagrody i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr.

 

wynagrodzenia osobowe pracowników

 

dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

składki na ubezpieczenia społeczne

 

składki na fundusz Pracy

 

zakup materiałów i wyposażenia

 

zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek

 

zakup energii

 

zakup usług pozostałych

 

podróże służbowe krajowe

 

odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.

 

wydatki inwestycyjne jedn. budżetowyc

 

 

 

 

 

3020

 

4010

 

4040

 

4110

 

4120

 

4210

 

4240

 

4260

 

4300

 

4410

 

4440

 

 

 

6050

 

 

 

 

 

50 000

 

518 127

 

42 613

 

109 200

 

14 960

 

76 000

 

3 720

 

3 000

 

26 000

 

2 000

 

49 500

 

 

 

60 000

 

 

 

 

 

Gimnazja

 

80110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nagrody wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.

 

wynagrodzenia osobowe pracowników

 

dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

 

3020

 

4010

 

4040

 

 

 

18 000

 

240 220

 

18 020

 

 

 

DZIAŁ

 

TREŚĆ

 

ROZDZ

 

§

 

PLAN NA 2003 ROK

 

UWAGI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY

 

WYDATKI

 

 

 

 

 

składki na ubezpieczenia społeczne

 

składki na Fundusz Pracy

 

zakup materiałów i wyposażenia

 

zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek

 

zakup energii

 

zakup usług pozostałych

 

podróże służbowe krajowe

 

 

 

4110

 

4120

 

4210

 

 

 

4240

 

4260

 

4300

 

4410

 

 

 

49 400

 

6 760

 

50 000

 

 

 

2 800

 

3 000

 

15 500

 

500

 

 

 

 

 

Dowożenie uczniów do szkół

 

80113

 

 

 

 

 

140 000

 

 

 

 

 

zakup usług pozostałych

 

 

 

4300

 

 

 

140 000

 

 

 

 

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

80146

 

 

 

 

 

7 500

 

 

 

 

 

zakup usług pozostałych

 

 

 

4300

 

 

 

7 500

 

 

 

 

 

Pozostała działalność

 

80195

 

 

 

5 000

 

5 000

 

 

 

 

 

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na real. wł. zadań bieżących gm.

 

odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych

 

 

 

 

 

203

 

 

 

4440

 

 

 

5 000

 

 

 

 

 

 

 

5 000

 

 

 

851

 

OCHRONA ZDROWIA

 

 

 

 

 

 

 

46 000

 

 

 

 

 

Lecznictwo ambulatoryjne

 

85121

 

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

 

różne opłaty i składki

 

 

 

4430

 

 

 

1 000

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

85154

 

 

 

 

 

45 000

 

 

 

 

 

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

składki na ubezpieczenia społeczne

 

składki na Fundusz Pracy

 

zakup materiałów i wyposażenia

 

zakup usług pozostałych

 

podróże służbowe krajowe

 

różne opłaty i składki

 

 

 

3030

 

4110

 

4120

 

4210

 

4300

 

4410

 

4430

 

 

 

7 550

 

2 200

 

450

 

12 700

 

18 100

 

2 000

 

2 000

 

 

 

853

 

OPIEKA SPOŁECZNA

 

 

 

 

 

437 220

 

491 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290.000z12 000 z. własne

 

z. własne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z. własne

 

3 430

 

400

 

680

 

90

 

100

 

 

 

1 150

 

50

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobier. świadczenia pom. społ.

 

 

 

85313

 

 

 

 

 

12 000

 

 

 

12 000

 

 

 

 

 

dotacje c. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej

 

składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

 

 

201

 

4110

 

 

 

12 000

 

 

 

 

 

12 000

 

 

 

 

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

85314

 

 

 

 

 

309 000

 

 

 

321 000

 

 

 

 

 

dotacje c. z budż. panstwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej

 

świadczenia społeczne

 

składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

 

 

201

 

3110

 

4110

 

 

 

309 000

 

 

 

 

 

302 000

 

19 000

 

 

 

 

 

Dodatki mieszkaniowe

 

85315

 

 

 

 

 

23 000

 

 

 

 

 

świadczenia społeczne

 

 

 

3110

 

 

 

23 000

 

 

 

 

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.

 

85316

 

 

 

39 000

 

39 000

 

 

 

 

 

dotacje c. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rzadowej

 

świadczenia społeczne

 

 

 

 

 

201

 

3110

 

 

 

39 000

 

 

 

 

 

39 000

 

 

 

 

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

85319

 

 

 

77 000

 

83 000

 

 

 

 

 

dotacje c. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej

 

wynagrodzenia osobowe pracowników

 

dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

składki na ubezpieczenia społeczne

 

składki na Fundusz Pracy

 

zakup materiałów i wyposażenia

 

zakup energii

 

zakup usług pozostałych

 

podróże służbowe krajowe

 

odpisy na zakł. fund. świadczeń socjal.

 

 

 

 

 

201

 

4010

 

4040

 

4110

 

4120

 

4210

 

4260

 

4300

 

4410

 

4440

 

 

 

77 000

 

 

 

 

 

45 009

 

3 861

 

8 740

 

1 190

 

4 600

 

3 600

 

14 150

 

350

 

1 500

 

 

 

 

 

Pozostała działalność

 

85395

 

 

 

 

 

12 000

 

 

 

 

 

Zakup środków żywności

 

 

 

4220

 

 

 

12 000

 

 

 

DZIAŁ

 

TREŚĆ

 

ROZDZ

 

§

 

PLAN NA 2003 ROK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY

 

WYDATKI

 

 

 

 

 

Usługi opiekuńcze

 

85328

 

 

 

220

 

1 200

 

 

 

 

 

wpływy z usług

 

zakup usług pozostałych

 

 

 

083

 

4300

 

220

 

 

 

1 200

 

 

 

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODWISKA

 

 

 

 

 

 

 

87 000

 

 

 

158 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1400z wł

 

30000zł

 

 

 

Oczyszczanie miast i wsi

 

90003

 

 

 

 

 

20 000

 

 

 

 

 

zakup usług pozostałych

 

różne opłaty i składki

 

 

 

4300

 

4430

 

 

 

18 000

 

2 000

 

 

 

 

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

90015

 

 

 

30 000

 

44 000

 

 

 

 

 

dotacje c. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej

 

zakup energii

 

zakup usług remontowych

 

zakup usług pozostałych

 

 

 

 

 

201

 

4260

 

4270

 

4300

 

 

 

30 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 400

 

1 000

 

11 600

 

 

 

 

 

Pozostała działalność

 

90095

 

 

 

57 000

 

69 700

 

 

 

 

 

wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

 

wpływy z różnych dochodów

 

zakup materiałów i wyposażenia

 

zakup usług pozostałych

 

wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych

 

 

 

 

 

047

 

097

 

4210

 

4300

 

6050

 

 

 

7 000

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

51 000

 

18 700

 

25 000

 

 

 

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

50 500

 

 

 

 

 

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

 

92108

 

 

 

 

 

3 000

 

 

 

 

 

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

zakup materiałów i wyposażenia

 

zakup usług pozostałych

 

 

 

3030

 

4210

 

4300

 

 

 

1 800

 

1 000

 

200

 

 

 

 

 

Domy i oś. kultury, świetlice i kluby

 

92109

 

 

 

 

 

8 500

 

 

 

 

 

składki na ubezpieczenia społeczne

 

zakup materiałów i wyposażenia

 

zakup energii

 

zakup usług pozostałych

 

 

 

4110

 

4210

 

4260

 

4300

 

 

 

100

 

1 200

 

5 000

 

2 200

 

 

 

 

 

Biblioteki

 

92116

 

 

 

200

 

39 000

 

 

 

 

 

Wpływy a różnych dochodów

 

 

 

097

 

200

 

39 000

 

 

 

 

 

wynagrodzenia osobowe pracowników

 

dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

składki na ubezpieczenia społeczne

 

składki na Fundusz Pracy

 

zakup materiałów i wyposażenia

 

zakup pomocy naukowych, dydakt. i książęk

 

zakup energii

 

zakup usług pozostałych

 

podróże służbowe krajowe

 

odpisy na zakł. fund. świadcz. socjalnych

 

 

 

4010

 

4040

 

4110

 

4120

 

4210

 

 

 

4240

 

4260

 

4300

 

4410

 

4440

 

 

 

25 090

 

1 830

 

4 820

 

660

 

2 000

 

 

 

1 550

 

550

 

1 700

 

100

 

700

 

 

 

926

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 

 

 

 

 

 

 

10 000

 

 

 

 

 

Pozostała działalność

 

92695

 

 

 

 

 

10 000

 

 

 

 

 

zakup materiałów i wyposażenia

 

zakup usług pozostałych

 

różne opłaty i składki

 

 

 

4210

 

4300

 

4430

 

 

 

1 500

 

7 500

 

1 000

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

 

 

3 957 930

 

3 470 930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

do Zarządzenia Wójta Gminy nr 10/2003

 

z dn. 17.01.2003r.

 

 

 

DOCHODY I WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

NA 2003r.

 

ROZDZ.

 

§

 

TREŚĆ

 

DOCHODY

 

WYDATKI

 

UWAGI

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

 

 

 

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

 

43 220

 

491 200

 

 

 

85313

 

 

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 

 

 

12 000

 

 

 

12 000

 

 

 

 

 

201

 

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

 

 

 

12 000

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

12 000

 

 

 

85314

 

 

 

Zasiłki i pomoc w naturze

 

309 000

 

321 000

 

 

 

 

 

201

 

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

 

 

 

309 000

 

 

 

 

 

Zad. zl. 290 000 zł

 

Zad. wł. - 12 000 zł

 

 

 

3110

 

Świadczenia społeczne

 

 

 

302 000

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

19 000

 

 

 

85315

 

 

 

Dodatki mieszkaniowe

 

 

 

23 000

 

 

 

 

 

3110

 

Świadczenia społeczne

 

 

 

23 000

 

z. własne

 

85316

 

 

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

 

39 000

 

39 000

 

z. zlecone

 

 

 

201

 

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

 

 

 

39 000

 

 

 

 

 

 

 

3110

 

Świadczenia społeczne

 

 

 

39 000

 

 

 

85319

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

77 000

 

83 000

 

 

 

 

 

201

 

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

 

 

 

77 000

 

 

 

w tym zad. zl. 77 000 zł

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

45 009

 

 

 

 

 

4040

 

Dodatkowe wynagr. roczne

 

 

 

3 861

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

8 740

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

1 190

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

4 600

 

 

 

 

 

4260

 

Zakup energii

 

 

 

3 600

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

14 150

 

 

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

350

 

 

 

 

 

4440

 

Odpisy na ZFŚS

 

 

 

1 500

 

 

 

85328

 

 

 

Usługi opiekuńcze

 

220

 

1 200

 

Zad. wł

 

 

 

083

 

Wpływy z usług

 

220

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

1 200

 

 

 

85395

 

 

 

Pozostała działalność

 

 

 

12 000

 

 

 

 

 

4220

 

Zakup środków żywności

 

 

 

12 000

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

 

 

 

45 000

 

 

 

85154

 

 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

 

 

45 000

 

 

 

 

 

3030

 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

 

 

7 550

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

2 200

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

450

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

12 700

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

18 100

 

 

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

2 000

 

 

 

 

 

4430

 

Różne opłaty i składki

 

 

 

2 000

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

437 220

 

536 200

 

 

 

Załącznik nr 3

 

do Zarządzenia Wójta Gminy nr 10/2003

 

z dn. 17.01.2003r.

 

 

 

DOCHODY I WYDATKI NA 2003 ROK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIELICACH

 

 

 

TREŚĆ

 

ROZDZ

 

§

 

DOCHODY

 

WYDATKI

 

UWAGI

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

 

 

 

 

895 120

 

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

 

80101

 

 

 

 

 

895 120

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

 

 

 

3020

 

 

 

50 000

 

 

 

Wynagrodzenia osobowe

 

 

 

4010

 

 

 

518 127

 

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

 

4040

 

 

 

42 613

 

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

4110

 

 

 

109 200

 

 

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

4120

 

 

 

14 960

 

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

4210

 

 

 

76 000

 

 

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

 

 

4240

 

 

 

3 720

 

 

 

Zakup energii

 

 

 

4260

 

 

 

3 000

 

 

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

4300

 

 

 

26 000

 

 

 

Podróże służbowe i krajowe

 

 

 

4410

 

 

 

2 000

 

 

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

 

4440

 

 

 

49 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

do Zarządzenia Wójta Gminy nr 10/2003

 

z dn. 17.01.2003r.

 

 

 

DOCHODY I WYDATKI NA 2003 ROK GIMNAZJUM W BIELICACH

 

 

 

TREŚĆ

 

ROZDZ

 

§

 

DOCHODY

 

WYDATKI

 

UWAGI

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

 

 

 

 

404 200

 

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

 

80101

 

 

 

 

 

404 200

 

 

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

 

 

 

3020

 

 

 

18 000

 

 

 

Wynagrodzenia osobowe

 

 

 

4010

 

 

 

240 220

 

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

 

4040

 

 

 

18 020

 

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

4110

 

 

 

49 400

 

 

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

4120

 

 

 

6 760

 

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

4210

 

 

 

50 000

 

 

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

 

 

4240

 

 

 

2 800

 

 

 

Zakup energii

 

 

 

4260

 

 

 

3 000

 

 

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

4300

 

 

 

15 500

 

 

 

Podróże służbowe i krajowe

 

 

 

4410

 

 

 

500

 

 

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

 

4440

 

 

 

49 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

 

do Zarządzenia Wójta Gminy nr 10/2003

 

z dn. 17.01.2003r.

 

 

 

DOCHODY I WYDATKI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 2003 ROK

 

 

 

TREŚĆ

 

ROZDZ

 

§

 

DOCHODY

 

WYDATKI

 

UWAGI

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

39 000

 

 

 

BIBLIOTEKI

 

92116

 

 

 

 

 

39 000

 

 

 

Wynagrodzenia osobowe

 

 

 

4010

 

 

 

25 090

 

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

 

4040

 

 

 

1 830

 

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

4110

 

 

 

4 820

 

 

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

4120

 

 

 

660

 

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

4210

 

 

 

2 000

 

 

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

 

 

4240

 

 

 

1 550

 

 

 

Zakup energii

 

 

 

4260

 

 

 

550

 

 

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

4300

 

 

 

1 700

 

 

 

Podróże służbowe i krajowe

 

 

 

4410

 

 

 

100

 

 

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

 

4440

 

 

 

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

 

do Zarządzenia wójta Gminy nr 10/2003

 

z dn. 17.01.2003r.

 

 

 

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2003r.

 

DZIAŁ

 

TREŚĆ

 

ROZDZ

 

§

 

PLAN NA 2003 ROK

 

UWAGI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY

 

WYDATKI

 

 

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

 

 

 

 

40 000

 

40 000

 

 

 

 

 

Urzędy Wojewódzkie

 

75011

 

 

 

40 000

 

40 000

 

 

 

 

 

dotacje z c. przek. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej

 

 

 

 

 

201

 

 

 

40 000

 

 

 

 

 

 

 

wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

4010

 

 

 

26 000

 

 

 

 

 

dodatkowe wynagr. roczne

 

 

 

4040

 

 

 

2 000

 

 

 

 

 

składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

4110

 

 

 

5 000

 

 

 

 

 

składki na Fundusz Pracy

 

 

 

4120

 

 

 

1 000

 

 

 

 

 

zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

4210

 

 

 

2 000

 

 

 

 

 

zakup usług pozostałych

 

 

 

4300

 

 

 

3 000

 

 

 

 

 

podróże służbowe krajowe

 

 

 

4410

 

 

 

100

 

 

 

 

 

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

 

4440

 

 

 

900

 

 

 

751

 

URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

 

 

 

 

 

 

 

420

 

 

 

420

 

 

 

 

 

Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

 

 

75101

 

 

 

 

 

420

 

 

 

420

 

 

 

 

 

dotacje c. przek. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej

 

 

 

 

 

201

 

 

 

420

 

 

 

 

 

 

 

wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

4010

 

 

 

349

 

 

 

 

 

składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

4110

 

 

 

62

 

 

 

 

 

składki na Fundusz Pracy

 

 

 

4120

 

 

 

9

 

 

 

853

 

OPIEKA SPOŁECZNA

 

 

 

 

 

437 000

 

437 000

 

 

 

 

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 

 

 

85313

 

 

 

 

 

12 000

 

 

 

12 000

 

 

 

 

 

dotacje c. przek. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej

 

 

 

 

 

201

 

 

 

12 000

 

 

 

 

 

 

 

składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

4110

 

 

 

12 000

 

 

 

 

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

85314

 

 

 

309 000

 

309 000

 

 

 

 

 

dotacje c. przek. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej

 

 

 

 

 

201

 

 

 

309 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

świadczenia społeczne

 

 

 

3110

 

 

 

290 000

 

 

 

 

 

składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

4110

 

 

 

19 000

 

 

 

 

 

Zasiłki rodzinne, pielęgancyjne i wychowawcze

 

85316

 

 

 

39 000

 

39 000

 

 

 

 

 

dotacje c. przek. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej

 

 

 

 

 

201

 

 

 

39 000

 

 

 

 

 

 

 

świadczenia społeczne

 

 

 

3110

 

 

 

39 000

 

 

 

 

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

 

85319

 

 

 

77 000

 

77 000

 

 

 

DZIAŁ

 

TREŚĆ

 

ROZDZ

 

§

 

PLAN NA 2003 ROK

 

UWAGI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY

 

WYDATKI

 

 

 

 

 

dotacje c. przek. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej

 

 

 

 

 

201

 

 

 

77 000

 

 

 

 

 

 

 

wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

4010

 

 

 

41 579

 

 

 

 

 

dodatkowe wynagr. roczne

 

 

 

4040

 

 

 

3 461

 

 

 

 

 

składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

4110

 

 

 

8 060

 

 

 

 

 

składki na Fundusz Pracy

 

 

 

4120

 

 

 

1 100

 

 

 

 

 

zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

4210

 

 

 

4 500

 

 

 

 

 

zakup energii

 

 

 

4260

 

 

 

3 600

 

 

 

 

 

zakup usług pozostałych

 

 

 

4300

 

 

 

13 000

 

 

 

 

 

podróże służbowe krajowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

 

4440

 

 

 

1 400

 

 

 

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 

 

 

 

30 000

 

30 000

 

 

 

 

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

90015

 

 

 

30 000

 

30 000

 

 

 

 

 

dotacje c. przek. z budż. państwa na realizacje zadań bież. z zakresu admin. rządowej

 

 

 

 

 

201

 

 

 

30 000

 

 

 

 

 

 

 

Zakup energii

 

 

 

4260

 

 

 

30 000

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 04-03-2020 10:44:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 04-03-2020 10:44:42