Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr V/30/03 Rady gminy w Bielicach z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2002r.

UCHWAŁA Nr V/30/03

 

Rady Gminy w Bielicach

 

z dnia 10 kwietnia 2003r.

 

 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielice za 2002r.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 948, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z donia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy Bielice uchwala, co nastepuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok zamykającego się następującymi kwotami planu i jego wykonaniem:

 

 

 

I. DOCHODY

 

- ogółem

 

Plan -

 

4 313 202 zł;

 

Wykonanie -

 

4 245 013 zł

 

W tym

 

- zadania własne

 

Plan -

 

3 790 896 zł;

 

Wykonanie -

 

3 728 331 zł

 

 

 

- zadania zlecone

 

Plan -

 

522 306 zł;

 

Wykonanie -

 

516 682 zł

 

II. WYDATKI

 

- ogółem

 

Plan -

 

4 317 202 zł;

 

Wykonanie -

 

4 296 096 zł

 

W tym

 

- zadania własne

 

Plan -

 

3 794 896 zł

 

Wykonanie -

 

3 779 414 zł

 

 

 

- zadania zlecone

 

Plan -

 

522 306 zł

 

Wykonanie -

 

516 682 zł

 

 

 

Zgodnie z załącznikiem 1 - 4 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2

 

 

 

W 2002 roku spłacono kredyty bankowe na kwotę - 375 038 zł

 

 

 

§ 3

 

 

 

Deficyt budżetu na wydatki bieżące sfinansowany został kredytem bankowym w kwocie 190 000 zł

 

§ 4

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ĘBIELICE ZA 2002 ROK

 

 

 

Budżet Gminy Bielice uchwalony w dniu 27 grudnia 2001 r. Zawierał plany:

 

- po stronie dochodów kwotę - 3 715 417 zł

 

- po stronie wydatków kwotę - 3 229 417 zł

 

 

 

Ustalona została nadwyżka budżetu w wysokości 486 000 zł na sfinansowanie rat kredytu. W trakcie roku plan budżetu uległ zmianom w związku z wprowadzeniem środków z budżetu Państwa, budżetu Wojewody, Agencji Własności Rolnej skarbu Państwa OT w Szczecinie, Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu oraz zmian dokonywanych przez Radę Gminy.

 

 

 

Na dzień 31.12.2002r. budżet Gminy przedstawiała się następująco:

 

DOCHODY:

 

Plan - 4 313 202 zł

 

Wykonanie - 4 245 013 zł co stanowi 98,4%

 

 

 

WYDATKI:

 

Plan - 4 317 202 zł

 

Wykonanie - 4 296 096 zł co stanowi 99,5%

 

 

 

W 2002r. Zaciągnięto kredyt na realizacje przedsięwzięcia w zakresie oświaty wiejskiej ze środków "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej" w wysokości 300 000 zł i 190 000 zł na wydatki nie mające pokrycia w planowanych dochodach gminy.

 

 

 

Dla zachowania płynności finansowej w trakcie roku Gmina korzystała z kredytu bankowego w rachunku bieżącym zaciąganym w Banku Spółdzielczym w Pyrzycach Oddział w Bielicach.

 

 

 

W roku 2002 zostały spłacone kredyty na łączną kwotę 375 038 zł. Raty grudniowe za 2002r. Zostały prolongowane w kwocie 7 982,03 EURO i 25 000 zł do PBK O/Szczecin do spłaty na 31.03.2003r. i 50 000 zł do BS Pyrzyce O/Bielice do spłaty na 28.02.2003r. (została spłacona). Do spłaty pozostaje 1 888 021 zł.

 

 

 

Środki budżetowe angażowane były głównie na zadania bieżące. Podstawowym obciążeniem były wydatki związane z budową segmentu C szkoły i na oświatę, który udział w ogólnej kwocie budżetu wyniósł 49,3%. Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 1 404 807 zł oraz zwiększenie z tytułu dotacji na podwyżki nauczycieli w kwocie 17 514 zł na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli.

 

W roku 2002 została zakończona modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 980 m. Inwestycja realizowana przy pomocy pozyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz środków własnych Gminy Bielice, w której udział gminy wynosi 20% kwoty ogólnej robót.

 

W okresie od 26 lipca do 09 września 2002 roku trwała częściowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Bielicach. Inwestycja realizowana przy pomocy pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Szczecinie na kwotę 93 761 zł oraz udziału własnego. Inwestycyjna p.n. "rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Linie - Bielice" - została zakończona i odebrana.

 

 

 

W 2002 roku rozpoczęto budowę sali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach. Koszt całkowity tego przedsięwzięcia wynosi 1 861 400 zł. Wartość zapłaconych faktur od początku budowy - 226 018 zł w tym ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu - 84 288 zł.

 

 

 

Poważnym problemem, z którym gmina borykała się w trakcie roku były niesystematyczne wpłaty dotacji celowych na zadania realizowane przez gminę. Przede wszystkim dotyczy to dotacji przekazanych na dodatki mieszkaniowe, które wpływały z opóźnieniem a także w wielkościach niższych od złożonego zapotrzebowania na łączną kwotę 90 047 zł - otrzymaliśmy 30 443 zł. W miarę możliwości gmina angażowała własne środki w kwocie 39 621,39 zł.

 

 

 

DOCHODY

 

Plan po zmianach - 4 313 202 zł - zrealizowane w 98,4% - 4 245 013 zł - w tym zadania zlecone 516 682 zł.

 

 

 

Główna przyczyną niższej realizacji dochodów niż zakładano były przede wszystkim niższe wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminnego i niższe wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.

 

 

 

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

 

Dział 010 - plan po zmianach 8 050 zł - realizacja - 107,9% - 8 690 zł

 

Wpływy z tytułu sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt oraz kolczyków do znakowania zwierząt i obwody łowieckie;

 

 

 

Dział 600 - plan po zmianach 30 887 zł - realizacja - 97,5% - 30 126 zł

 

Modernizacja dróg gminnych;

 

 

 

Dział 700 - plan po zmianach 93 986 zł - realizacja 90,9% - 85 493 zł

 

Dochody z tytułu dzierżaw i najmu lokali, użytkowania wieczystego, sprzedaży mienia gminnego;

 

 

 

Dział 750 - plan po zmianach 93 986 zł - realizacja 98,8% - 11 129 zł

 

Dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, opłaty adiacenckie, wpływy ze sprzedaży znaków skarbowych, dotacja na spis powszechny, opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

 

 

 

Dział 751 - plan po zmianach 12 871 zł - realizacja 100% - 12 871 zł

 

Dotacja Wojewody na zadania zlecone - stały rejestr wyborców i wybory do rad gmin;

 

 

 

Dział 754 - plan po zmianach 10 000 zł - realizacja 100% - 10 000 zł

 

Dotacja z PZU w Pyrzycach i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach na dofinansowanie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielicach.

 

 

 

Dział 756 - plan po zmianach 1 360 785 zł - realizacja 96,9% - 1 318 779 zł

 

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

 

 

 

Stan zaległości na dzień 31.12.2002r. w dochodach z tytułu podatków i opłat stanowi kwotę - 426 793 zł w tym

 

1. Osoby fizyczne

 

88 920 zł

 

- podatek rolny, od nieruchomości i leśny

 

70 239 zł

 

- podatek od środków transportowych

 

70 239 zł

 

- podatek od posiadania psów

 

5 490 zł

 

- użytkowanie wieczyste

 

696 zł

 

2. Osoby prawne

 

12 495 zł

 

- podatek od nieruchomości

 

337 873 zł

 

- podatek rolny

 

337 377 zł

 

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń na koniec 2002r.

 

- osoby fizyczne

 

- podatek rolny

 

655 zł

 

 

 

- podatek od nieruchomości

 

50 885 zł

 

- osoby prawne

 

- podatek od nieruchomości

 

13 342 zł

 

Ulgi udzielone na podstawie Uchwały Rady Gminy:

 

Podatek rolny

 

- ulga - 19%

 

Podatek od nieruchomości

 

- ulga - 7,55%

 

Podatek od posiadania psów

 

- ulga - 33%

 

W sprawie umorzeń i odroczeń wydano 62 decyzje, w sprawie ulg z tytułu nabycia gruntów wydano 32 decyzje

 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2002r.

 

- podatek rolny

 

- 155 298 zł

 

- podatek od nieruchomości

 

- 27 556 zł

 

Dział 758 - plan po zmianach - 1 639 764 zł - realizacja 99,9% - 1 639 184 zł

 

Subwencja ogólna - część oświatowa, podstawowa, rekompensująca;

 

 

 

Dział 801 - plan po zmianach 310 844 zł - realizacja 100% - 310 844 zł

 

Dotacja na zadania zlecone "wyprawki szkolne", dotacje celowe na podwyżki nauczycieli, dotacja na odpisy ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, dotacja z funduszy celowych Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie własnych inwestycji i środki Agencji Własności rolnej Skarbu Państwa OT w Szczecinie na dofinansowanie własnych inwestycji "Budowa szkoły Segment C",

 

 

 

Dział 853 - plan po zmianach 522 880 zł - realizacja 98,8% - 516 641 zł

 

Dotacje Wojewody na pomoc społeczną, ośrodek pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki pielęgnacyjne, dożywianie uczniów, składki na ubezpieczenia zdrowotne, wyprawki szkolne.

 

 

 

Dział 900 - plan po zmianach 210 461 zł - realizacja 95,5% - 201 019 zł

 

Dotacja Wojewody na oświetlenie ulic, opłaty za kwatery grobowe, opłaty za dostarczenie energii cieplnej, przyłącza kanalizacyjne i dotacja z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w Szczecinie na dofinansowanie inwestycji pn. "rurociąg tłoczny Linie - Bielice"

 

 

 

Dział 921 - plan po zmianach 225 zł - realizacja 105,3% - 237 zł

 

Wpłaty za wynajem świetlicy wiejskiej;

 

 

 

WYDATKI

 

Plan po zmianach 4 317 202 zł - zrealizowane w 99,5% - 4 296 096 zł w tym zadania zlecone 516 682 zł

 

 

 

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

 

Dział 010 - plan po zmianach - 10 729 zł - realizacja - 100% - 10 729 zł

 

Wydatki na Izby Rolnicze;

 

 

 

Dział 600 - plan po zmianach 56 087 zł - realizacja 99,1% - 55 600 zł

 

Wznowienie granic przy drodze gminnej w Parsowie, modernizacja drogi gminnej w Babinku;

 

 

 

Dział 700 - plan po zmianach - 944 925 zł - realizacja 99,9% - 944 080 zł

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji, obsługi, diety członków zarządu gminy, radnych gminy, diety przewodniczącego rady gminy, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i diety dla sołtysów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, delegacje, zakup energii elektrycznej, woda, ścieki, śmieci, szkolenia pracowników wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego (materiały biurowe dla rachmistrzów, wynagrodzenia), składki na związki celowe - "Związek Gmin wiejskich", "Pomerania", "Miedwie", "LOP", Gazeta Ziemi Pyrzyckiej;

 

 

 

Dział 751 - plan po zmianach - 12 871 zł - realizacja - 100% - 12 871 zł

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z prowadzeniem wyborów do Rady Gminy;

 

 

 

Dział 754 - plan po zmianach - 33 850 zł - realizacja 97,4% - 32 991 zł

 

Wydatki związane z Ochotniczą Strażą Pożarną - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ubezpieczenia PZU pojazdów i kierowców, zakup paliwa, remont remizy Ochotniczej straży Pożarnej w Bielicach;

 

 

 

Dział 757 - plan po zmianach 188 100 zł - realizacja 100% - 188 100 zł

 

Odsetki i prowizje od kredytów;

 

 

 

Dział 801 - plan po zmianach - 2 117 466 zł - realizacja 99,9% - 2 116 501 zł

 

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, zakup oleju opałowego, zakup pomocy dydaktycznych i książek, dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Parsowie, odpis na ZFSŚ, wydatki inwestycyjne związane z budową szkoły - segment C, infrastruktury wokół szkoły i rozpoczęcie budowy sali sportowej;

 

 

 

Dział 851 - plan po zmianach - 50 160 zł - realizacja 100% - 50 160 zł

 

Wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wywiady środowiskowe, wynagrodzenia dla nauczycieli (ferie zimowe), wynagrodzenia koordynatora, zakup materiałów dla dzieci, wycieczki dla dzieci, modernizacja salki katechetycznej w Bielicach delegacje;

 

 

 

Dział 853 - plan po zmianach - 573 801 zł - realizacja 98,3% - 564 523 zł

 

Zadania własne i zlecone

 

Zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, dozywianie uczniów ze środków AWRSP, rządowego programu dożywiania dzieci, Ośrodek Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje, zakup materiałów biurowych), zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, wyprawki szkolne dla dzieci;

 

 

 

Dział 900 - plan po zmianach - 251 942 zł - realizacja 96,7% - 243 648 zł

 

Zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup oleju opałowego, wydatki związane z wywozem śmieci, oczyszczanie studzienek burzowych, wydatki inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej I etap pn. "rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Linie - Bielice";

 

 

 

Dział 921 - plan po zmianach - 41 072 zł - realizacja 99,8% - 40 995 zł

 

Wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem - zakup pucharów, delegacje dla sędziów za sędziowanie meczy dla Klubu Sportowego "Unia" Swochowo, zakup piłek i obuwia, organizacja plebiscytu "Najlepszy sportowiec Ziemi Pyrzyckiej", umowa zlecenie - za pranie strojów piłkarskich dla Klubu Sportowego "Unia " Swochowo

 

 

 

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 

W roku 2002 przychody GFOŚ i GW wynosiły 527 zł (odsetki), pozostałe środki pieniężne na rachunku bankowym to wpływy z lat ubiegłych - 20 413 zł

 

W 2002 roku został dofinansowany program zwalczania bezrobocia - prace melioracyjne na kwotę 10 000 zł. Pozostało do wykorzystania na 2003 rok - 10 018 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 04-03-2020 10:36:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 04-03-2020 10:36:28