Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr II/9/02 Rady Gminy Bielice z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2002r.

UCHWAŁA Nr II/9/02

 

Rady Gminy w Bielicach

 

z dnia 12 grudnia 2002r.

 

 

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2002r.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Gminy w Bielicach uchwala, co nastepuje:

 

 

 

§ 1

 

Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę z tytułu:

 

263 716,45 zł

 

1. Dział 600 Transport i łączność

 

5 520,00 zł

 

Rozdział60016 Drogi publiczne i gminne

 

5 520,00 zł

 

§ 069 Wpływy z różnych opłat

 

600 zł

 

2. Dział 750 Administracja publiczna

 

6 849,00 zł

 

Rozdział 75023 Urzedy gmin

 

6 103,00 zł

 

§ 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 

6 103,00 zł

 

Rozdział 75095 Pozostała działalność

 

746,00 zł

 

§ 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

746,00 zł

 

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

5 000,00 zł

 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

 

5 000,00 zł

 

§ 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł

 

5 000,00 zł

 

4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posidających osobowosci prawnej

 

61 787,00 zł

 

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

52 787,00 zł

 

§ 031 Podatek od nieruchomości

 

52 787,00 zł

 

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

52 787,00 zł

 

§ 036 Podatek od spadków i darowizn

 

2 000,00 zł

 

§ 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

7 000,00 zł

 

5. Dział 758 Różne rozliczenia

 

42 810,00 zł

 

Rozdział 75805 Część rekompensujaca subwencji ogólnej dla gmin

 

42 810,00 zł

 

§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

42 810,00 zł

 

6. Dział 801 Oświata i wychowanie

 

38 914,21 zł

 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

 

38 914,21 zł

 

§ 629 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

38 914,21 zł

 

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

102 761,24 zł

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność

 

102 761,24 zł

 

§ 097 Wpływy z różnych dochodów

 

9 000,00 zł

 

§ 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek sektora finansów publicznych

 

93 761,24 zł

 

8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

75,00 zł

 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

75,00 zł

 

§ 097 Wpływy z różnych dochodów

 

75,00 zł

 

 

 

§ 2

 

Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę z tytułu:

 

364 820,45 zł

 

1. Dział 600 Transport i łączność

 

5 520,00 zł

 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

 

5 520,00 zł

 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

5 520,00 zł

 

2. Dział 750 Administracja publiczna

 

70 904,00 zł

 

Rozdział 75023 Urzędy gmin

 

70 904,00 zł

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

 

10 000,00 zł

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

 

4 200,00 zł

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 104,00 zł

 

§ 4430 Różne opłaty i składki

 

6 600,00 zł

 

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

5 000,00 zł

 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

 

5 000,00 zł

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

5 000,00 zł

 

4. Dział 757 Obsługa długu publicznego

 

49 000,00 zł

 

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorzadu terytorialnego

 

49 000,00 zł

 

§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartosciowych oraz pożyczek i kredytów

 

49 000,00 zł

 

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

 

38 914,21 zł

 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

 

38 914,21 zł

 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

38 914,21 zł

 

6. Dział 851 Ochrona zdrowia

 

746,00 zł

 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

746,00 zł

 

§ 4430 Różne opłaty i składki

 

746,00 zł

 

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

94 661,24 zł

 

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

 

900,00 zł

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

900,00 zł

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność

 

93 761,24 zł

 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

93 761,24 zł

 

6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

75,00 zł

 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, światlice i kluby

 

75,00 zł

 

§ 4260 Zakup energii

 

75,00 zł

 

 

 

§ 3

 

 

 

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę z tytułu:

 

1 104,00 zł

 

1. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

1 104,00 zł

 

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

1 104,00 zł

 

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

300,00 zł

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

700,00 zł

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

104,00 zł

 

 

 

§ 4

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

 

§ 5

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 04-03-2020 10:34:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 04-03-2020 10:36:57