Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                       

Uchwała Nr  III/23/18
            Rady Gminy Bielice
          z dnia 28 grudnia 2018r.
 

 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na  2019 rok dla Gminy Bielice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. z dnia 9 maja 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)  i art.41 ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z dnia 25 października 2018r. Dz. U. z 2018r. poz. 2137) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. z dnia 10 maja 2018r.,  Dz. U. z 2018r., poz. 1030 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ( Dz. U z 2016 r. poz. 1492 z dnia 16.09.2018r.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok  dla Gminy Bielice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                   Jan Adamski

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr III/23/18

Rady Gminy  Bielice

z dnia 28 grudnia 2018

 

               Gminny  Program Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
dla Gminy Bielice

 

          Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożycia tych napojów, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielania pomocy ich rodzinom.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii wymienia również katalog zadań, za realizację których odpowiedzialna staje się gmina. Skupiają się one wokół  szeroko rozumianej pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem  oraz ich rodzinom, a także profilaktyki adresowanej do różnych grup wiekowych,  zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Realizacja tych zadań może odbywać się na podstawie dwu odrębnych programów uchwalanych corocznie lub jednego wspólnego zawierającego zadania z obydwu ustaw. W roku 2019 ich podstawę stanowić będzie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bielice. Program ten jest integralną częścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020. Uwzględnione zostały w nim  cele operacyjne dotyczące profilaktyki  i rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w Narodowym Programie Zdrowia.

Umieszczenie zadań wynikających z odrębnych ustaw w jednym programie wynika przede wszystkim z faktu, że do większości z nich można zaproponować zbieżne działania profilaktyczne oraz to, że zadania do realizacji wynikające z tych ustaw mogą być finansowane z tych samych środków.

Ustawodawca wskazał gminom główne źródło pozyskania środków finansowych na realizację wskazanych zadań własnych. Jest to dochód gminy pochodzący z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych i nie może być przeznaczony na inne cele. Oznacza to, że środki pochodzące z tych opłat są ściśle powiązane z realizacją gminnego programu i nie mogą być przeznaczone na inne cele, niezwiązane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w poniższym programie, są kontynuacją  działalności prowadzonej w latach ubiegłych. Doświadczenia zdobyte podczas dotychczasowej działalności w tym zakresie pozwalają na dokładniejsze poznanie środowiska lokalnego, jak i jego potrzeb.

 

Skuteczna realizacja tego programu opiera się na współpracy z podmiotami, takimi jak:

 

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach,
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach,
 3. Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielicach;
 5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielicach,
 6. Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach,
 7. Sąd Rejonowy w Stargardzie;
 8. Kuratorzy sądowi,
 9. Zespół Interdyscyplinarny,
 10.  Organy administracji państwowej i samorządowej ( tj. PARPA, Samorząd Województwa, Urząd Gminy Bielice, PCPR, PUP i inne).

 

 

 

Diagnoza sytuacyjna dotycząca problemów alkoholowych w Gminie Bielice

 

 

            Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dzień 30 listopada 2018 roku przeprowadziła  5 postępowań,  z tego 1 osobę skierowała na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego oraz skierowano wniosek do sądu.  

W ramach prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach kierowany jest przedstawiciel GKRPA do prac Gminnego  Zespołu Interwencyjnego ds. Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie  jest uruchamiana i prowadzona procedura ,,Niebieskiej Karty”.

 

Realizację uruchomienia procedury w ramach Niebieskiej Karty  w latach 2013- 30.11.2018  przedstawia  poniższa tabela:

 

Rok

 

Liczba wypełnionych

NK i przekazanych do Przewodniczącej ZI

W tym złożone przez

 

Liczba zakończonych
NK na dzień
 30.11.2018 r.

 

Liczba procedur
w trakcie realizacji

 

 Przekazanie do
innych Zespołów Interdyscyplinarnych

 

Policję

OPS

GKRPA

Oświatę

Ochronę
Zdrowia

2013

15

11

1

2

1

0

14

1

0

2014

11

6

1

1

3

0

4

8

1

2015

6

4

1

0

1

0

8

6

0

2016

5

6

0

0

2

0

6

5

0

2017

5

4

0

0

1

0

6

3

0

30.11.2018

4

3

0

0

1

0

5

2

0

Opracowanie własne

 

Z wywiadów przeprowadzonych z pracownikiem socjalnym, członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkami Zespołu Interdyscyplinarnego i dzielnicowym wynika, że część dorosłych mieszkańców gminy nie dostrzega negatywnych skutków problemu społecznego, jakim jest uzależnienie od alkoholu. Osoby dorosłe nie chcą poddawać się dobrowolnemu leczeniu odwykowemu.

 

            Na początku grudnia 2017 r. przeprowadzono pierwsze  badanie w formie  „Diagnozy problemów społecznych występujących wśród uczniów z Gminy Bielice”.

             Diagnoza społeczna  miała  na celu ukazanie problemów uzależnień społecznych na terenie gminy. Przeprowadzonym badaniom przyświecały dwa główne cele: poznawczy oraz praktyczny.        
Cel poznawczy dotyczył ustalenia zagrożeń, z jakimi spotyka się młodzież oraz najważniejszych czynników tkwiących w środowisku rodzinnym, mających wpływ na powstawanie uzależnień.      
Cel praktyczny natomiast to wnioski i rekomendacje
wynikające z analizy zgromadzonego materiału badawczego, które mogą być bardzo przydatne podczas opracowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych.                          
 

 

Zakres działań badawczych odnosił się do zidentyfikowania następujących kwestii:

- zidentyfikowania problemu uzależnień wśród młodzieży,
- zidentyfikowania przyczyn lub czynników wywołujących sytuacje problemowe,
- określenia skali oraz zakresu problemu uzależnień,
- zidentyfikowania skutków występujących problemów,
- pokazania rozwiązań sytuacji problemowej lub złagodzenie jej skutków.

            Badania zostały przeprowadzone  wśród 115 uczniów z VII klasy szkoły podstawowej (dawnej I gimnazjum), a także wśród uczniów II i III klasy gimnazjalnej.

 

            Dokonując analizy otrzymanego materiału statystycznego, należy stwierdzić, że Gmina Bielice boryka się z problemami społecznymi, jednak ich skala nie jest na rażąco wysokim poziomie.

Celem raportu było przedstawienie problemów społecznych dotykających Gminę Bielice.
Cel ten został zrealizowany w toku weryfikacji zebranego materiału badawczego, będącego podstawą opracowania wniosków, które posłużą do tworzenia różnego rodzaju programów pomocowych zmierzających do poprawy sytuacji na terenie gminy, w tym jakości życia jej mieszkańców.

Przeprowadzenie badania oraz analiza zebranych ankiet umożliwiła:

zapoznanie się z problemami uczniów szkoły gimnazjalnej, szczególnie ich postawami i doświadczeniami związanymi z wybranymi zagrożeniami społecznymi oraz uzależnieniami, a także poczuciem bezpieczeństwa.

            Istotnym problemem w Gminie Bielice jest problem alkoholowy. Jak wynika z odpowiedzi uczniów, 57% z nich sięgało kiedykolwiek w życiu po alkohol. Dodatkowo uczniowie uważają, że w przyszłości będą go nadal spożywać – taką odpowiedź wskazała blisko połowa z nich. Uczniowie nie widzą  dużych problemów związanych z dostępnością napojów alkoholowych. Zdaniem ponad połowy uczniów kupno wódki, wina lub piwa jest dosyć łatwe lub też bardzo łatwe. Ankietowani deklarują również, że piją alkohol u koleżanki/ kolegi, w domu oraz innych miejscach publicznych. Świadczy to o dużym przyzwoleniu społecznym na spożywanie alkoholu przez nieletnich oraz o niskiej świadomości sprzedawców. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod opieką rodziców, opiekunów lub nauczycieli. Dlatego tak bardzo ważne jest planowanie programów profilaktycznych obejmujących różne grupy społeczne, jak rodziców, nauczycieli czy sprzedawców.

            W związku z problemem alkoholowym proponuje się działania obejmujące nie tylko uczniów, ale także rodziców, nauczycieli, sprzedawców oraz dorosłych mieszkańców gminy.

            Działania profilaktyczne powinny być skoncentrowane na osłabianiu wpływu czynników ryzyka i wzmacnianiu czynników chroniących. Wśród czynników chroniących należy wymienić silną więź z rodzicami, zainteresowanie nauką szkolną i rozwojem oraz skłonność do respektowania norm i wartości społecznych. Wskazane jest zorganizowanie kampanii informacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej w celu uświadomienia im, jak negatywnie wpływa alkohol na organizm człowieka oraz funkcjonowanie społeczności. Służyłyby temu m.in. różnego rodzaju akcje ulotkowe lub plakatowe.

            Istotną rolę odgrywałyby warsztaty lub szkolenia z ekspertami. Badania pokazują, iż są to najbardziej lubiane przez uczniów formy profilaktyki. Istotne jest, aby działania profilaktyczne kierować do uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, a także do nauczycieli i rodziców. Takie podejście zwiększy skuteczność prowadzonych działań.

            Badanie pokazało też dużą rolę telewizji oraz Internetu w kształtowaniu postaw i opinii względem substancji odurzających, co powinno być wskazówką do opracowania działań profilaktycznych prowadzonych w szkołach. Naturalnym środowiskiem młodych ludzi w czasach współczesnych jest Internet, dlatego warto spróbować dotrzeć do najmłodszych grup właśnie za jego pośrednictwem.

Konieczne jest wdrażanie działań ukierunkowanych na wzmacnianie systemu wartości dzieci i młodzieży, w szczególności wartości zdrowia, a także kształtowanie wśród dzieci i młodzieży przekonań normatywnych i umiejętności psychospołecznych.

            Ponadto konieczna jest ewaluacja programów profilaktycznych, która pokaże skuteczność prowadzonych działań oraz wskaże obszary, które wymagają jeszcze pogłębionych działań. Zaleca się również realizację programu rekomendowanego przez Państwową Agencję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pt. „Fantastyczne Możliwości”.

Szkolenie dla nauczycieli: propozycja szkolenia z najważniejszych umiejętności wychowawczych dla nauczycieli. Tematyka zajęć powinna być ukierunkowana na obszar konfliktów międzypokoleniowych i komunikację, a także budowanie autorytetu opiekuna lub sposobu na jego odzyskanie. Istotne jest także, aby podczas szkoleń zwrócić uwagę nauczycieli na problem przyzwolenia społecznego na zakup alkoholu przez nieletnich.

Szkolenie dla rodziców: zajęcia dla rodziców powinny być nakierowane na wczesne diagnozowanie niepokojących sygnałów, w tym wytyczne do obserwowania i rozmów diagnozujących problem alkoholowy, a także w praktyczny sposób powinny zapoznać rodziców z alkotestami i testami antynarkotykowymi. Dodatkowo zaleca się zwrócenie uwagi rodziców na problem przyzwolenia społecznego na zakup alkoholu przez nieletnich. Powinny wskazać rzetelne źródła wsparcia i informacji oraz uniwersalne i skuteczne zasady współpracy ze szkołą.

Szkolenia dla rodziców powinny także uwzględniać temat skutecznej komunikacji z dzieckiem oraz budowania poprawnych relacji z nim.

            Rekomenduje się również opracowanie lokalnej kampanii na rzecz zwiększenia świadomości oraz odpowiedzialności sprzedawców alkoholu i uwrażliwienia ich na szkodliwość sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim.

            Zasadne jest przeprowadzenie badań sprzedawców celem sprawdzenia ich postaw i opinii, a także skali problemu zakupu alkoholu przez nieletnich.

Szkolenie dla sprzedawców: Omówienie „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” – interpretacja przepisów, m. in.:

1) Art. 14-16 (kiedy i w jakich sytuacjach nie wolno podawać / sprzedawać alkoholu)

2) Art. 18 (w jakich okolicznościach i z jakich powodów może zostać cofnięte zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych)

3) Art. 43-45 (omówienie konsekwencji prawnych wynikających z łamania obowiązków wynikających z korzystania z zezwoleń).

Zwraca się uwagę, iż szkolenia dla sprzedawców powinny odbywać się w punktach sprzedaży alkoholu, dzięki czemu osoba prowadząca szkolenie będzie mogła dostosować przekazywane treści do specyfiki konkretnego miejsca oraz wskazać rozwiązania problemów, z którymi zmaga się dany sprzedawca. Szkolenia w punktach sprzedaży okazują się bardziej skuteczne niż szkolenia stacjonarne.

Członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należałoby przeszkolić z zakresu procedury kontroli punktów sprzedaży oraz kontroli kas fiskalnych.

            Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powinna zwiększyć kontrolę punktów sprzedaży alkoholu, by wyeliminować miejsca, gdzie młodzież może dokonać zakupu tego rodzaju napojów.

            Problem narkotykowy w Gminie Bielice nie jest bardzo poważny, jednak należy zwrócić uwagę, że pewien, niewielki, odsetek uczniów deklaruje sięganie po różne środki psychoaktywne.

Większość uczniów zna środki psychoaktywne, a co piąty gimnazjalista chciałby ich kiedyś spróbować.

Uczniowie, którzy mieli już swój pierwszy kontakt z narkotykami, najczęściej sięgali po marihuanę i haszysz. 4% uczniów w ostatnim miesiącu, tj. w listopadzie 2018 r,. zażywało leki nasenne lub uspokajające w celu odurzenia się.

Niepokojący jest fakt, iż zdaniem uczniów pozyskanie środków psychoaktywnych nie jest niemożliwe. Większość uczniów nie zna miejsc, w których mogłaby kupić narkotyki, jednak niektórzy uczniowie potrafią wskazać takie miejsca oraz uważają, że kupno tych substancji nie stwarza im dużych problemów.

Pozytywną informacją jest jednak fakt, iż uczniowie mają w większości świadomość konsekwencji sięgania po substancje psychoaktywne. Zdają sobie sprawę z problemów, jakie mogą wynikać z ich zażywania oraz wiedzą, że substancje psychoaktywne niosą z sobą duże ryzyko różnych zagrożeń. Większość uczniów nie popiera niebezpiecznego sięgania po narkotyki czy też nałogowego palenia i picia alkoholu. Uczniowie przyznają jednak, że gdy sięgają po środki psychoaktywne, to kieruje nimi przede wszystkim ciekawość.

            Podobnie jak w przypadku alkoholu, zalecamy objęcie działaniami profilaktycznymi nie tylko uczniów, ale również rodziców, nauczycieli oraz dorosłych mieszkańców gminy.

Wskazane jest więc zorganizowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej zajęć profilaktycznych w celu uświadomienia i uzupełnienia wiedzy o tym,  jak narkotyki i dopalacze negatywnie wpływają na organizm człowieka.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej - aby dać dobry start w dorosłe życie, wolne od używek, potrzebne jest ukierunkowanie młodej osoby, aby w świadomy sposób ominęła niebezpieczeństwa, które proponuje jej codzienność. Punktem wyjścia do osiągnięcia tego celu powinno być uświadomienie, do czego może doprowadzić stosowanie legalnych substancji psychoaktywnych, które torują drogę dopalaczom i narkotykom, jak konstruktywnie radzić sobie z codziennymi problemami i wpływem otoczenia, jak odmawiać, gdzie szukać rzetelnej wiedzy i pomocy.

Badanie wykazało dużą rolę telewizji oraz Internetu w kształtowaniu postaw względem substancji odurzających i opinii na ich temat, co powinno być wskazówką do opracowania działań profilaktycznych prowadzonych w szkołach. Jak już wspomniano, naturalnym środowiskiem młodych ludzi w czasach współczesnych jest Internet, dlatego warto spróbować dotrzeć do uczniów właśnie za jego pośrednictwem.

Znaczny odsetek ankietowanych wskazał szkołę jako miejsce, z którego czerpie wiedzę na temat narkotyków i dopalaczy. Konieczne wydaje się więc podejmowanie działań skierowanych do nauczycieli   i rodziców w celu wzmacniania ich autorytetu wychowawczego. Ważnym jest, by stali się oni wiarygodnym źródłem informacji i kształtowali prawidłowe postawy podopiecznych.

            Promować należy zdrowy stylu życia jako przeciwdziałanie oraz zapobieganie problemom związanym z sięganiem po narkotyki przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe. W edukacji publicznej poruszać trzeba kwestię konsekwencji prawnych, zdrowotnych i społecznych używania narkotyków.

            Gmina Bielice boryka się również z problemem palenia papierosów przez młodzież. Do kontaktu
z papierosami przyznało się 48% gimnazjalistów. Jednak porównując odpowiedzi na to pytanie z wynikami ogólnopolskimi, można zauważyć, iż młodzież z Bielic rzadziej próbowała palić papierosy (wyniki ogólnopolskie wskazują, iż do kontaktu z papierosami przyznało się 56,2% gimnazjalistów). W przeciągu ostatniego miesiąca tj. listopada 2017r.  14% uczniów miało kontakt z papierosami, w tym 9% uczniów przyznało, że wypala dziennie więcej niż 1 papierosa.

Uczniowie uważają, że nie mają dużych problemów z kupnem papierosów, co wskazuje, że sprzedawcy sprzedają im bezprawnie wyroby tytoniowe.

Można jednak zauważyć, iż uczniowie nie popierają nałogowego palenia papierosów i mają świadomość, że jest ono szkodliwe dla zdrowia.

            Rekomenduje się opracowanie lokalnej kampanii na rzecz uświadamiania sprzedawcom ich odpowiedzialności i uwrażliwienia ich na szkodliwość sprzedaży papierosów osobom niepełnoletnim.

W walce z problemem nikotynowym na terenie gminy oprócz szkodliwości dla zdrowia powinien zostać również użyty argument, iż kupowanie papierosów wiąże się z poważnym nadszarpnięciem domowego budżetu. Kampania społeczna powinna  zwiększyć świadomość mieszkańców dotyczącą szkodliwości nikotyny dla osób nieletnich.

            W praktyce profilaktycznej kluczowe znaczenie ma rozpoznanie momentu inicjacji (przypadającego w wieku 10–12 lat) w używaniu substancji legalnych. Następnie przeciwdziałanie używaniu alkoholu i papierosów, co z kolei zmniejsza ryzyko sięgania po narkotyki. Warsztaty w ramach dobrego startu pomogą nastolatkom podejmować trafne decyzje oraz odpowiednio zmotywują grupę rówieśniczą do wewnętrznej profilaktyki i przyjmowania odpowiednich wzorców. Istotne jest, aby działania profilaktyczne obejmowały również dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ponieważ na tym etapie rozwoju buduje się postawy oraz wzory zachowań. Preferowanym działaniem jest edukowanie uczniów poprzez różnego rodzaju akcje ulotkowe lub plakatowe wskazujące szkodliwość palenia papierosów.

            Otrzymane dane statystyczne z przeprowadzonej diagnozy problemów społecznych występujących wśród uczniów z Gminy Bielice powinny stanowić bardzo ważny punkt odniesienia
dla planowanych działań profilaktycznych. Należy pamiętać o tym, że pomocy i dostarczania specjalistycznej wiedzy na temat uzależnień wymagają nie tylko dzieci oraz młodzież, ale także często ich rodzice, osoby dorosłe. Pomagać to nie tylko minimalizować skutki alkoholizmu, ale przede wszystkim zapobiegać, czyli edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, konfliktowymi. Pomagać to również podejmować działania polegające na kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, uczyć umiejętności mówienia „nie” wszelkim używkom, w przypadku presji otoczenia.

 

 
Rozdział I

 

Celem głównym Programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu, używania narkotyków i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież.

 

Cele programu

 

§ 1.1 Celem programu jest:

 

1) rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie gminy Bielice oraz potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu,

2) zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów związanych z  używaniem alkoholu,

3) zapobieganie powstawaniu nowych problemów wynikających z uzależnień na terenie gminy,

4) zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami,

5) kreowanie i propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia.

 

                   2. Warunkami  niezbędnymi do osiągnięcia wyżej wymienionych celów są:

 

1) zwiększenie dostępności i skuteczności terapii dla osób uzależnionych i  współuzależnionych,

2) zapewnienie mieszkańcom gminy, w szczególności dzieciom i młodzieży, dostępu do programów edukacyjnych i profilaktycznych promujących zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu, środków psychotropowych, wyrobów tytoniowych,

3) zmiana zachowań i postaw mieszkańców gminy i instytucji w sytuacjach związanych 
z alkoholem, narkotykami,

4) budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwym postępowaniem osób nadużywających alkoholu i używających środków psychoaktywnych (w szczególności przeciwdziałanie przemocy w rodzinie).

 

 

Rozdział II

 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

 

§ 2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu odbywa się poprzez:

 

 

Lp.

Metody realizacji

Wskaźniki

 

1.

Przekazywanie informacji na temat placówek, grup terapeutycznych  publicznych  ośrodków zamkniętych osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Ilość rozmów przeprowadzonych z osobami objętymi postępowaniem komisji i osobami zgłoszonymi.

2.

Przekazywanie informacji na temat ruchów samopomocowych, o mitingach Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

Ilość rozmów przeprowadzonych z osobami objętymi postępowaniem komisji i osobami zgłaszającymi.

3.

 Finansowanie konsultacji lekarskich psychologa i psychiatry /opinie dla potrzeb sądowych/ osób objętych postępowaniem gminnej  komisji  rozwiązywania problemów  alkoholowych

Ilość osób skierowanych na badanie przez biegłych, ilość wydanych opinii.

4.

 Składanie wniosków  do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie obowiązku   poddania się leczeniu w zakładzie odwykowym.

Ilość wniosków złożonych do sądu.

5.

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Ilość osób diagnozowanych.

6.

Wynajem pomieszczenia w NZOZ w Bielicach do przeprowadzenia przez psychologa rozmów motywująco - wspierających w ramach punktu konsultacyjnego.

Podpisanie umowy na wsparcie realizowanego zadania.

 

Rozdział III

 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 

§ 3.  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, odbywa się poprzez:

 

Lp.

Metody realizacji

Wskaźniki

 

1.

Kontynuowanie współpracy z Poradnią Odwykową oraz Zapobiegania i  Zwalczania Uzależnień. 

Ilość osób, które podjęły terapię,

ilość osób, które terapie ukończyły.

2.

Prowadzenie edukacji publicznej poprzez zakup  ulotek, broszur, poradników i plakatów.

Ilość sztuk ulotek, broszur i poradników.

3.

Współpraca z Zespołem  Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Liczba wniosków złożonych do GKRPA przez zespół, liczba grup roboczych, w pracy których uczestniczył przedstawiciel GKRPA.

4.

Współpraca z Policją.

Ilość wniosków złożonych do GKRPA przez policję.

5.

Podnoszenie kompetencji  członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczycieli.

Ilość szkoleń, kursów, spotkań.

6.

Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz dyrektorem w zakresie zapotrzebowania na działania profilaktyczne w szkole.

Ilość spotkań, ilość wniosków, w tym rozpatrzonych pozytywnie.

 

Rozdział IV

 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży

 

§ 4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, odbywać się będzie  poprzez:

 

Lp.

Metody realizacji

Wskaźniki

 

1.

Organizowanie i finansowanie  na terenie szkoły programów oraz przedstawień profilaktycznych dotyczących problematyki uzależnień.

Ilość warsztatów, programów, spektakli, ilość uczniów objętych działaniami.

2.

Podnoszenie kompetencji  przedstawicieli instytucji działających w zakresie  profilaktyki i rozwiązywania problemów  wynikających z używania alkoholu, substancji psychoaktywnych i używania wyrobów tytoniowych.

Ilość sfinansowanych/dofinansowanych szkoleń, kursów.

3.

Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach  o charakterze profilaktycznym   adresowanych do  różnych grup wiekowych,

Ilość kampanii.

4.

zlecenie realizacji Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2023.

Ilość programów.

5.

Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – edukacyjnych (książek, kaset, płyt DVD, broszur, ulotek, prenumerat czasopism, itp.).

Ilość materiałów.

6.

Upowszechnianie wiedzy na temat  szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży, zwłaszcza pod kątem wpływu alkoholu na rozwijający się płód.

Ilość materiałów.

 

Rozdział V

 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, a także ochronie przed przemocą w rodzinie

 

§ 5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych obejmuje:

 

Lp.

Metody realizacji

Wskaźniki

 

1.

Wsparcie finansowe dla  osób uzależnionych,  współuzależnionych,
 jak również dla  instytucji abstynenckich, w których członkowie są osobami uzależnionymi lub współuzależnionymi pochodzącymi z terenu Gminy Bielice (uczestnictwo w warsztatach, mitingach, rekolekcjach  trzeźwościowych, programach terapeutycznych,  itp.).

 Ilość osób, które uczestniczyły w przedsięwzięciu.

 

Rozdział VI

 

Podejmowanie interwencji w związku  z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w roli oskarżyciela publicznego

 

§ 6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w roli oskarżyciela publicznego obejmuje:

 

Lp.

Metody realizacji

Wskaźniki

1.

Podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.

Ilość materiałów, ilość szkoleń, liczba sprzedawców objętych działaniami.

2.

Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w celu wykrywania naruszeń ustawy.

Ilość kontroli.

3.

Opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na  sprzedaż napojów   alkoholowych.

Ilość wniosków.

4.

Występowanie przed sądem w roli oskarżyciela posiłkowego, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Ilość spraw w sądzie.

 

Rozdział VII

 

Sposoby realizacji Gminnego Programu

 

§ 7. Realizacja  niniejszego Programu:

 

Przewodnicząca gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych sprawować będzie merytoryczny nadzór nad realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok dla Gminy Bielice.

 

Rozdział VIII

 

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 8. 1.Wydatki na wynagrodzenia w formie diety i szkolenia bez delegacji dla  członków  komisji realizowane są ze środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w niniejszym Programie.

       2. Wynagrodzenie dla przewodniczącej gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje wynagrodzenie miesięczne w formie diety w kwocie 400 zł za wykonywanie czynności związanych z realizacją programu. Dla przewodniczącej komisji oraz dla  członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się kwotę 120 zł  za udział w  każdym posiedzeniu tej komisji.

 

      3.  Za udział w przeprowadzeniu kontroli opisanych w rozdziale VI  przewodniczącej i członkom gminnej komisji  rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje wynagrodzenie w formie diety w wysokości 120 zł.

 

4. Podstawą wypłaty wynagrodzeń dla przewodniczącego i członków komisji stanowi sporządzone i podpisane przez przewodniczącego Komisji zestawienie liczby posiedzeń Komisji wraz z listami obecności, które przekłada się Wójtowi Gminy Bielice  w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Wyjątek stanowi ostatni miesiąc roku kalendarzowego, kiedy zestawienia liczby posiedzeń Komisji wraz z listami obecności przedkłada się do 20 grudnia.

 

    5. Wypłata wynagrodzenia w formie diety  następować będzie w terminie 7 dni, licząc od kolejnego dnia po zakończonym posiedzeniu komisji i przekazywana będzie na  indywidualne konto bankowe każdego członka komisji.

 

 

Rozdział IX

 

Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok dla Gminy Bielice

 

§ 9.1.  Realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok dla Gminy Bielice finansowana będzie z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

       2. Środki na sfinansowanie realizacji programu zostaną uchwalone w budżecie Gminy Bielica na 2019 rok w dziale 851 - ochrona zdrowia:

dział 851 Rozdział 85154 Zapobieganie alkoholizmowi – 28.000 zł,

dział 851 Rozdział 85153 Zapobieganie narkomanii-  1.000 zł.

Rozdział  X

 

Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Bielice

 

§ 10. Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminie Bielice obejmuje:

 

 1. składanie rocznego  sprawozdania do 31 marca następnego roku z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - przez  Przewodniczącego Komisji,
 2. przekazanie  sprawozdania  PARPA – G1  w zakresie działalności samorządów lokalnych
  w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2019 r.  do dnia 15 kwietnia 2020 r. 

   3)doraźną kontrolę wydatków na realizację Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów    Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  przez  Komisję Rewizyjną Rady Gminy.

 

 

Rozdział XI

 

Przewidywane efekty realizacji Programu

 

§ 18. 1. Podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Bielice w zakresie skutków nadużywania napojów alkoholowych.

2. Zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w działania związane z ograniczeniem spożycia napojów alkoholowych oraz redukcję dostępności  i zapotrzebowania na substancje narkotyczne.

3. Udzielenie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

4. Zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach poprzez modyfikowanie stylu życia, wolnego od wszelkich używek, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 10-01-2020 14:43:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maria Kopacka 10-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 10-01-2020 14:43:18