Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Zespołu Szkól Publicznych w Bielicach.

S T A T U T

 

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BIELICACH

 

 

 

 

 

Rozdział 1. Postanowienia wstępne

 

§ 1.

 

Statut niniejszy stanowi podstawowy dokument wewnętrzny Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach.

 

Statut określa cele i zadania szkoły, zasady organizacyjne pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz administracyjno - ekonomicznej placówki.

 

 

 

§ 2.

 

Regulaminy działalności Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Rady Rodziców, samorządu Uczniowskiego oraz inne uchwalone przez te organy nie mogą być sprzeczne ze statutem.

 

 

 

§ 3.

 

Dyrektor zespołu Szkół Publicznych zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem szkoły wszystkim członkom społeczności szkolnej.

 

 

 

Rozdział 2. Podstawowe informacje o zespole szkół

 

 

 

§ 5.

 1.  

  Placówka nosi nazwę: Zespół Szkół Publicznych Bielicach.

 2.  

  W skład zespołu szkół, zwanego dalej „zespołem” lub „szkołą”, wchodzi: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielicach i Gimnazjum Publiczne w Bielicach.

 3.  

  Siedziba zespołu jest budynek przy ulicy Jana Pawła II 33A w Bielicach.

 4.  

  Zespół działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.

 5.  

  Organem prowadzącym zespół jest Gmina Bielice.

 6.  

  Nadzór pedagogiczny sprawuje zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie .

 7.  

  Szkole może nadać imię organ prowadzący na wniosek Rady Szkoły lub wspólny wniosek rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

 

 

 

§ 6.

 1.  

  Zespół jest placówką oświatowo - wychowawczą o charakterze publicznym, kształcącym w szkole podstawowej w cyklu sześcioletnim i gimnazjum w cyklu trzyletnim.

 2.  

  Zespół prowadzi oddziały przedszkolne.

 3.  

  Zespół może prowadzić klasy autorskie według programów opracowanych przez nauczycieli za zgodą organu prowadzącego.

 4.  

  Zespół wydaje świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

 5.  

  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w gimnazjum.

 6.  

  Świadectwo ukończenia gimnazjum upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w szkołach ponad gimnazjalnych.

 7.  

  Zespół prowadzi dla uczniów świetlicę i organizuje dożywianie.

 8.  

  Za zgodą organu prowadzącego dyrektor zespołu szkół, może przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych uczniami niepełnosprawnymi.

 9.  

  W zespole może być prowadzona przez organizację i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci, działalność opiekuńczo - wychowawcza w formie świetlic, za zgodą organu prowadzącego i po zapewnieniu przez te organizacje niezbędnych środków rzeczowych i finansowych.

 10.  

  Zespół może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 11.  

  Zespół może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów osób dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

 

 

Rozdział 3. cele i zadania szkoły.

 

 

 

§ 7.

 1.  

  Szkoła zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

 2.  

  Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 roku.

 

§ 8.

 1.  

  w zakresie udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się następujące zasady działania:

  1.  

   w celu wyeliminowania napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych uczniowi zostanie zapewniona pomoc w ramach zespołu wyrównawczego, oraz indywidualna pomoc pedagogiczna nauczycieli i kolegów.

  2.  

   w kontekście rozwiązywania trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych obowiązkiem każdego wychowawcy jest udzielanie porad i wskazówek, natomiast przypadkach szczególnych kontakt z poradnią rodzinną lub innymi instytucjami wspomagającymi prace szkoły.

  3.  

   Uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych rówieśniczych i środowiskowych porady i pomocy udzielać będzie wychowawca, pedagog szkolny poprzez rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami innymi nauczycielami oraz kolegami z grupy.

 2.  

  W celu przeciwdziałania skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży zakłada się stałą i systematyczną kontrolę uczniów ze środowisk zagrożonych, współpracę z instytucjami wspomagającymi szkoły policja, poradnia psychologiczno - pedagogiczna, sąd rodzinny)

 

 

 

§ 9.

 1.  

  W celu dobrego współdziałania rodziców, nauczycieli i wychowawców szkole organizuje się wywiadówki ogólnoszkolne, zebrania klasowe, zgodnie z kalendarzem pracy szkoły. Podczas spotkań rodzice mają prawo do:

  1.  

   zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi w danej klasie i całej szkole, oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

  2.  

   uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów czy trudności w nauce,

  3.  

   uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

  4.  

   uzyskania informacji oraz porad od pedagoga szkolnego i pielęgniarki,

  5.  

   wyrażania i przekazywania dyrektorowi zespołu opinii i uwag na temat pracy szkoły.

 1.  

  Wszyscy nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny zobowiązani są do uczestniczenia w wywiadówkach szkolnych, a wychowawcy klas do zorganizowania dodatkowo, co najmniej raz na kwartał, spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

 

 

 

 

 

Rozdział 4. Organy szkoły - zadania i sposoby rozwiązywania konfliktów.

 

 

 

§ 10.

 1.  

  Organami szkoły są:

  1.  

   Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach

  2.  

   Rada Pedagogiczna

  3.  

   Rada rodziców

  4.  

   Samorząd Uczniowski

 2.  

  W zespole funkcjonuje Rada Pedagogiczna wspólna dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Szczegółowe zasady jej pracy określa regulamin rady Pedagogicznej .

 3.  

  W zespole działa Rada Rodziców. Szczegółowe zasady jej pracy określa regulamin Rady Rodziców.

 4.  

  W zespole działa Samorząd Uczniowski zespołu. Szczegółowe zasady pracy Samorządu Uczniowskiego określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 5.  

  W zespole tworzy się stanowiska wicedyrektorów zespołu szkół.

 6.  

  Funkcje dyrektora powierza i odwołuje dyrektor zespołu po zaciągnięciu opinii organu prowadzącego rady pedagogicznej.

 7.  

  Dyrektor zespołu określa wicedyrektorom zakres ich obowiązków obowiązków kompetencji.

 8.  

  Dyrektor zespołu podczas wykonywania swoich obowiązków współpracuje z wszystkimi organami szkoły.

 

§ 11

 1.  

  Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia tolerancji wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

 2.  

  Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

 3.  

  Rada rodziców przedstawia swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

 4.  

  Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie siedmiu dni.

 5.  

  wszystkie organy szkoły obowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach decyzjach terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

 

§ 12

 1.  

  Szkołą kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty.

 2.  

  Zadania dyrektora szkoły:

  1.  

   sprawowanie nadzoru wewnątrz szkolnego wobec nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,

  2.  

   kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami,

  3.  

   sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  4.  

   sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

  5.  

   realizowanie uchwał Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji,

  6.  

   nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej ,

  7.  

   dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie.

  8.  

   Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły w zakresie ustalonym przez organ prowadzący szkołę,

  9.  

   wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

  10.  

   współpraca z Radą Pedagogiczną, rodzicami, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi.

  11.  

   Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

  12.  

   Występowanie do władz z wnioskiem sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 1.  

  Dyrektor szkoły ma także prawo:

  1.  

   wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,

  2.  

   zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły,

  3.  

   decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jego bieżącym funkcjonowaniu.

 2.  

  Dyrektor szkoły odpowiada za:

  1.  

   poziom uzyskanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami,

  2.  

   zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i statutem szkoły,

  3.  

   bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz stan sanitarny i stan ochrony ppoż. budynku,

  4.  

   celowe i zgodne z prawem wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły,

  5.  

   zgodnie z przepisami i prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej,

  6.  

   bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

 3.  

  W ramach posiadanych uprawnień dyrektor szkoły może, zgodnie z ustalonym w statucie szkoły podziałem kompetencji, zlecić wykonanie zadań nauczycielom zajmującym inne stanowiska kierownicze w szkole chyba, że w przepisach karty nauczyciela lub ustawy są one zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora.

 

 

 

§13.

 

Dyrektor szkoły może być odwołany na podst. art.38 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.:

  1.  

   na własną prośbę - za 3 miesięcznym wypowiedzeniem,

  2.  

   z inicjatywy organu prowadzącego w przypadku negatywnej oceny wynikającej z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów szkoły - bez wypowiedzenia,

  3.  

   z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku negatywnej oceny pracy - bez wypowiedzenia,

  4.  

   w przypadku szczególnie uzasadnionych, w czasie roku szkolnego - bez wypowiedzenia.

 

 

 

§ 14

 1.  

  W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2.  

  Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły bez względu na wymiar czasu pracy.

 3.  

  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 4.  

  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 5.  

  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział - z głosem doradczym - osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 6.  

  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

  1.  

   zatwierdzenie planów pracy szkoły,

  2.  

   zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

  3.  

   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

  4.  

   ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

  5.  

   podejmowanie uchwał w sprawach skreślania ucznia uczniów listy uczniów,

  6.  

   przygotowanie projektu statutu szkoły i ewentualnych zmian.

 7.  

  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  1.  

   organizacje pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

  2.  

   projekt planu finansowego szkoły,

  3.  

   wnioski dyrektora szkoły w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

  4.  

   propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 8.  

  Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.6 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 9.  

  Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

 10.  

  W przypadku określonym w ust.9 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 11.  

  Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem Rady Pedagogicznej ustala regulamin Rady Pedagogicznej.

 12.  

  nauczyciele wchodzący w skład Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, rodziców także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

 

§ 15.

 1.  

  W szkole działa Rada Rodziców, która jest reprezentacją rodziców uczniów.

 2.  

  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

 3.  

  Rada Rodziców może występować do rady Pedagogicznej lub dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 4.  

  Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 5.  

  Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin pracy Rady Rodziców.

 

§ 16.

 1.  

  W szkole działa Samorząd Uczniowski.

 2.  

  Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas tworzą samorządy klasowe.

 3.  

  Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami uczniów:

 4.  

  Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

  1.  

   rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,

  2.  

   kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny,

  3.  

   motywowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełnienia obowiązków szkolnych,

  4.  

   przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów,

  5.  

   współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i różnych form zajęć pozalekcyjnych,

  6.  

   dbanie o mienie szkolne,

  7.  

   organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce,

  8.  

   rozstrzyganie sporów między uczniami ( sąd koleżeński),

  9.  

   zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna Samorządu Uczniowskiego dyrektorowi szkoły lub Radzie pedagogicznej,

  10.  

   dbanie - w całokształcie swojej działalności - o dobre imię i honor szkoły.

 

 

 

§ 17

 

Samorząd Uczniowski jest uprawniony do:

  1.  

   Przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii w sprawach szkoły dotyczących podstawowych praw uczniów,

  2.  

   Przedstawienia propozycji do planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,

  3.  

   Wdrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży,

  4.  

   Udział w tworzeniu przepisów wewnątrz szkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej,

  5.  

   Wydawanie gazetek, prowadzenie kroniki. Radiowęzła,

  6.  

   Współdecydowania o przyznaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży,

  7.  

   Zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole, wnoszenia uwag do opinii władz szkolnych o uczniach,

  8.  

   Udział przedstawicieli - z głosem doradczym - w posiedzeniach Rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych,

  9.  

   Wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawie powołania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej,

  10.  

   Dysponowania w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież,

  11.  

   Wydawania opinii, na wniosek dyrektora szkoły, w sprawie oceny pracy nauczyciela i skreślania z listy uczniów.

 

 

 

§ 18

 1.  

  W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

 2.  

  Wicedyrektor wykonuje zadania zlecone przez dyrektora.

 3.  

  Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor szkoły.

 4.  

  Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych wicedyrektorowi sprawuje dyrektor szkoły.

 5.  

  Do zadań wicedyrektora szkoły należy w szczególności:

  1.  

   pełnienie funkcji dyrektora w czasie jego nieobecności,

  2.  

   przygotowywanie z dyrektorem szkoły projektów następujących dokumentów programowo - organizacyjnych:

 

- tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,

 

- wewnątrz szkolnego systemu oceniania,

 

- programu wychowawczego szkoły,

 

- raportu o jakości pracy szkół,

 

- programu rozwoju szkoły,

  1.  

   organizacja mierzenia jakości pracy w szkole w zakresie wymienionym w art. 33 ust.1 i 2 ustawy,

  2.  

   planowanie organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy szkoły,

  3.  

   inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,

  4.  

   gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,

  5.  

   badania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

  6.  

   diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły,

  7.  

   hospitowanie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli,

  8.  

   prowadzenie dokumentacji hospitacji,

  9.  

   kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole i właściwych stosunków pracowniczych,

  10.  

   udzielanie informacji o działalności dydaktyczno - wychowawczej rodzicom na zebraniach śród okresowych,

  11.  

   współpraca z Samorządem Uczniowskim,

  12.  

   opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie,

  13.  

   egzekwowanie przestrzegania przez uczniów nauczycieli ustalonego w szkole porządku,

  14.  

   nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli,

  15.  

   nadzorowanie pracy zespołów przedmiotowych, między przedmiotowych, wychowawczych oraz problemowo - zadaniowych.

 

 

 

§ 19

 1.  

  Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych decyzjach i planowanych działaniach lub decyzjach przez:

  1.  

   zarządzenie wewnętrzne dyrektora szkoły,

  2.  

   ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń,

  3.  

   zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników i obsługi szkoły z kadrą kierownicza szkoły, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i dyrektorem szkoły,

  4.  

   apele szkolne,

 2.  

  Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowywania młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły .

 3.  

  Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły który:

  1.  

   zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowana decyzji w granicach ich kompetencji

  2.  

   umożliwia rozwiązanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,

  3.  

   organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.

 

 

 

§ 20

 1.  

  Sposób rozwiązywania sporów i konfliktów:

  1.  

   sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas z możliwością odwołania się do dyrektora szkoły.

  2.  

   Sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami szkoły, a także między nauczycielem ( wychowawcą) a rodzicami uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę lub sądu,

  3.  

   Sytuacje konfliktowe między uczniami, lub ich rodzicami, a szkołą oraz konflikty między nauczycielami i pracownikami szkoły a dyrektorem szkoły rozwiązuje organ prowadzący szkołę z możliwością odwołania się stron do sądu,

 2.  

  Postępowanie podczas rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole:

  1.  

   stworzenie warunków sprzyjających swobodnej i pełnej wypowiedzi stron konfliktów w zamkniętym pomieszczeniu bez obecności osób trzecich,

  2.  

   przy podejmowaniu decyzji osoba lub organ rozstrzygający konflikt winien poznać i wziąć pod uwagę:

 

- racje obu stron ( informacje świadków konfliktu),

 

- przyczyny konfliktu,

 

- stopień zaangażowania stron konfliktu,

 

- stadium zawansowania konfliktu,

 

- dotychczasowe i perspektywiczne skutki konfliktu,

 

- przepisy prawne dotyczące meritum sprawy.

 

3) Osoba rozstrzygająca konflikt ma prawo do:

 

- zasięgnięcia opinii znawców przedmiotu,

 

- 14 - dniowego terminu na zbadanie sprawy,

 

- przekazanie sprawy innemu organowi w szkole lub organowi prowadzącemu szkołę.

 1.  

  Decyzję w sprawie rozstrzygnięcia konfliktu należy podjąć jak najszybciej, najpóźniej w ciągu 14 dni, a w przypadkach uzasadnionych / spory zbiorowe, odwołanie się do innej instancji, konieczność zbadania sprawy lub zebrania informacji/ w ciągu miesiąca.

 2.  

  decyzja o której mowa w pkt. 3, powinna być umotywowana, obiektywna, sprawiedliwa dla stron i zgodna z przepisami prawa i statutem.

 3.  

  Od decyzji organów szkolnych przysługuje prawo odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę, a w przypadku drastycznego naruszenia prawa do sądu.

 4.  

  Sposoby rozwiązania konfliktu:

  1.  

   polubowne zakończenie sporu przy wzajemnej aprobacie stron konfliktu , z zaprzestaniem pretensji i roszczeń formalnoprawnych,

  2.  

   wzajemne przeproszenie się stron w obecności świadków konfliktu,

  3.  

   przeproszenie osoby poszkodowanej w konflikcie.

 

 

 

Rozdział 5. Organizacja szkoły

 

 

 

§ 21

 1.  

  Szczegółową organizacje nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja każdego roku.

 2.  

  Arkusz organizacyjny zawiera listę pracowników, stanowisk kierowniczych, liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz nadobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący .

 3.  

  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 4.  

  Kalendarz nowego roku szkolnego przygotowuje dyrektor szkoły w terminie do 15 września.

 5.  

  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić nie więcej niż 26 uczniów .

  1.  

   oddział można podzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych oraz informatyki, z zastrzeżeniem ust.2,

  2.  

   podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów oraz na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów,

  3.  

   w oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonywać podziału oddziału na grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę,

  4.  

   zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów.

 

 

 

§ 22

 1.  

  Podstawą formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

 2.  

  W klasach I -VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 3.  

  W klasach I - III na zajęciach kształcenia zintegrowanego nie obowiązuje 45 minutowe jednostki lekcyjne.

 4.  

  Przerwy między lekcyjne trwają od 10 do 20 minut.

 5.  

  Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach środków finansowanych przez organ prowadzący lub Rade Rodziców.

 

 

 

§ 23

 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne ( nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia między dyrektorem szkoły a daną placówką.

 

 

 

§ 24

 1.  

  Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

 2.  

  Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

 3.  

  Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

 4.  

  Biblioteka czynna jest według harmonogramu ustalonego przez nauczyciela bibliotekarza i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

 

 

 

§ 25

 1.  

  Realizacja celów i zadań biblioteki dokonuje się poprzez:

  1.  

   gromadzenie zbiorów:

 

 

 

§ 26

 

 

 

 

 

§ 27

 

 

 

Rozdział 6. Bezpieczeństwo i opieka.

 

 

 

 

 

§ 28

 

 

 

§ 29

 

 

 

 

 

§ 30

 

 

 

 

 

§ 31

 

 

 

§ 32

 

 

 

Rozdział 7. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

 

 

§ 33

 

 

 

§ 34

 

Pracownicy pedagogiczni szkoły to: dyrektor, wicedyrektorzy, nauczyciele, w tym nauczyciele świetlicy, biblioteki, pedagog, psycholog, logopeda.

 

 

 

§ 35

 

 

 

§ 36

 

 

 

 

 

§ 37

 

1. Nauczyciel odpowiada przed dyrektorem szkoły za:

 

 

 

§ 38

 

 

 

 

 

§ 39

 

 

 

§ 40

 •  

  księgozbioru podręcznego, lektur oraz literatury dla młodzieży,

 •  

  czasopism przedmiotowo - metodycznych, literatury z zakresu pedagogiki i psychologii dla nauczycieli,

 •  

  pomocy audiowizualnych,

  1.  

   opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  2.  

   udostępnienie zbiorów czytelnikom,

  3.  

   organizację warsztatu czytelniczego,

  4.  

   pracę pedagogiczna przy stosowaniu różnych metod, form i środków propagowania czytelnictwa oraz realizację programu „ przysposobienie czytelnicze i informacyjne”,

  5.  

   współpracę z dyrektorem szkoły, radą Pedagogiczna i Samorządem Uczniowskim.

  1.  

   Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

  2.  

   Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy określają oddzielne przepisy.

  3.  

   W bibliotece systematycznie dokonuje się selekcji księgozbioru, wycofując egzemplarze nieaktualne i nieprzydatne w pracy szkoły oraz zaczytane. Czasopisma społeczno - kulturalne oraz prasa codzienna przechowywane są przez rok, czasopisma medyczne - 5 lat.

  4.  

   Inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek dyrektora szkoły, co najmniej raz na 5 lat ( wówczas okres udostępnienia księgozbioru zostaje skrócony).

  5.  

   Bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela bibliotekarza sprawuje dyrektor szkoły, zapewniając odpowiednie wyposażenie warunkujące pracę biblioteki oraz bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.

  6.  

   Wydatki biblioteczne obejmują zakup nowych pozycji, ich konserwację, zakup mebli, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych.

  7.  

   Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przekłada do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej.

  8.  

   Wydatki biblioteki mogą być finansowane ze środków budżetu szkoły oraz ze środków Rady Szkoły, Rady Rodziców, samorządu Uczniowskiego.

  9.  

   Zadania nauczyciela bibliotekarza określają szczegółowo odrębne przepisy .

  1.  

   Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły, szkoła zapewnia świetlicę.

  2.  

   Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczą działalności szkoły, której zadania dotyczą:

   1.  

    diagnozowania potrzeb uczniów w zakresie wychowawczym,

   2.  

    kształcenia kultury osobistej,

   3.  

    kształcenia nawyków higienicznych,

   4.  

    poznawania świata,

   5.  

    rozwijania i doskonalenia umiejętności formułowania myśli i poprawnego wyrażania ich w mowie i piśmie,

   6.  

    tworzenie życzliwej atmosfery sprzyjającej podtrzymywaniu chęci i gotowości do nauki,

   7.  

    rozwijania wrażliwości na dobro i piękno, pobudzania aktywności twórczej, kształtowanie umiejętności odbioru zjawisk artystycznych.

  3.  

   Świetlica prowadzi zajęcia wychowawcze w grupach nie większych niż 25 uczniów.

  4.  

   Formy pracy w świetlicy:

   1.  

    organizowanie pomocy uczniom słabszym,

   2.  

    organizowanie konkursów ( czytelniczych, recytatorskich, rysunkowych),

   3.  

    urządzanie wystawek,

   4.  

    słuchanie audycji radiowych i nagrań płytowych,

   5.  

    oglądanie audycji telewizyjnych, wideo i przeźroczy,

   6.  

    udział wychowanków w uroczystościach szkolnych i pracach społecznych na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia,

   7.  

    organizowanie wycieczek, spacerów i zabaw na świeżym powietrzu,

   8.  

    spotkania z ciekawymi ludźmi, pielęgniarką szkolną.

  5.  

   Czas pracy świetlicy jest dostosowany do potrzeb szkoły.

  6.  

   W świetlicy mogą przebywać uczniowie, którym nie ma możliwości zapewniania zastępstw w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela.

  1.  

   W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym o wpuszczeniu lub wypuszczeniu z budynku szkoły decydują pracownicy szkoły, mają prawo zatrzymania wszystkich osób.

  2.  

   W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas zajęć na obiektach sportowych wszystkie drzwi zewnętrzne hali sportowej oraz szatnie powinny być zamknięte. Nauczyciel wychowania fizycznego osobiście przyprowadza uczniów z części dydaktycznej szkoły i odprowadza ich po zajęciach. Uczniom nie wolno indywidualnie udawać się na obiekty sportowe.

  3.  

   Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni podczas przerw między lekcyjnych. Zasady organizacji przerw miedzy lekcyjnych i pełnienia dyżurów określa załącznik.

  4.  

   Za organizację szatni szkolnej odpowiada sprzątaczka. Uczniom nie wolno bez pozwolenia sprzątaczki wchodzić do szatni.

  5.  

   Uczniom nie wolno oddalać się poza teren szkoły pod rygorem kary.

  1.  

   Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:

   1.  

    podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora zespołu o każdym wypadku mającym miejsce podczas powyższych zajęć. Wycieczki szkolne są organizowane i rozliczane zgodnie z zapisami Regulaminu wycieczek szkolnych, który stanowi załącznik do niniejszego statutu,

   2.  

    podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

  1.  

   Prowadzący zajęcia zobowiązani są do:

   1.  

    przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na prowadzonych przez siebie zajęciach,

   2.  

    do systematycznego kontrolowania pod względem BHP miejsca, w którym prowadzone są zajęcia,

   3.  

    samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia kierownictwu szkoły,

   4.  

    kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych,

   5.  

    pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg planu dyżurów,

   6.  

    wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania rgulaminów obowiązujących w tym pomieszczeniu.

  2.  

   W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku ( informatyka, fizyka, chemia, technika) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.

  3.  

   W salach gimnastycznych i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza:

   1.  

    sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,

   2.  

    dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów,

   3.  

    dostosowuje wymagania i formę o możliwości fizycznych uczniów,

   4.  

    asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie,

   5.  

    nie wydaje uczniom przed zajęciami kuli, oszczepu, dysku, ciężarów oraz sprzętu skoczni wzwyż.

  1.  

   Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć edukacyjnych, w czasie przerw między lekcyjnych oraz po zajęciach według ustalonego przez dyrektora szkoły planu dyżurów.

  2.  

   Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w obiektach sportowych przed i po każdej swojej lekcji,

  3.  

   Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela.

  4.  

   Nauczyciele pełnią dyżur wg wywieszonego grafiku.

  5.  

   W czasie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych obowiązki nauczyciela dyżurnego pełni nauczyciel prowadzący dane zajęcia.

  6.  

   Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci pełni w czasie zajęć pozalekcyjnych obejmuje czas chwili przyjścia uczniów na te zajęcia do chwili opuszczenia przez uczniów szkoły po zajęciach.

  7.  

   Dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariach.

  8.  

   W razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu dyrektor wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.

  9.  

   W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest świadkiem zawiadamia pielęgniarkę szkolną a następnie dyrektora szkoły.

  10.  

   Dyrektor szkoły zapewnia uczniowi udzielenie niezbędnej pomocy i w razie potrzeby zawiadamia rodziców i pogotowie ratunkowe, oraz zespół przypadkowy, który sporządza protokół wypadku.

  1.  

   W szkole organizowana jest świetlica dla uczniów - każdy uczeń korzystający ze świetlicy ma obowiązek przestrzegania jej wewnętrznego regulaminu.

  2.  

   W zespole szkół funkcjonuje gabinet pielęgniarki.

  3.  

   Obowiązkiem każdego ucznia jest zgłaszanie wszelkich problemów zdrowotnych do pielęgniarki szkolnej, a w przypadku jej nieobecności nauczycielowi odpowiedzialnemu w tym czasie za ucznia.

  4.  

   Rodzice mają obowiązek zgłaszać wychowawcy choroby dziecka, które mogą mieć wpływ na rodzaj udzielanej pierwszej pomocy.

  5.  

   Uczniom z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnych warunkach materialnych dyrektor szkoły wraz z Radą Rodziców - na wniosek zainteresowanych rodziców lub uczniów organizują:

   1.  

    doraźną pomoc materialną lub zwalniają z opłat,

   2.  

    czynią starania o pozyskanie dodatkowych środków na tę działalność.

  1.  

   w szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych, administracyjnych, ekonomicznych i pracowników obsługi,

  2.  

   zasady zatrudniania pracowników szkoły regulują odrębne przepisy.

  1.  

   Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów ( wychowanków).

  2.  

   Zadania nauczyciela:

   1.  

    odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

   2.  

    odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

   3.  

    dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

   4.  

    wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

   5.  

    bezstronność i obiektywizm, w ocenie uczniów, oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

   6.  

    udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

   7.  

    doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

   8.  

    sporządzanie planów wynikowych do poszczególnych przedmiotów zgodnie z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów oraz wybranym programem nauczania,

   9.  

    aktywny udział w pracy rady pedagogicznej,

   10.  

    prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań dydaktyczno - wychowawczych lub wychowawczo - opiekuńczych,

   11.  

    prowadzenie ( zleconego przez dyrektora ) wychowawstwa klasy,

   12.  

    opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych, imprez i konkursów organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela,

   13.  

    pełnienie dyżurów w szkole,

   14.  

    wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły, a wynikających z organizacji pracy szkoły,

   15.  

    informowanie ucznia na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidywanej dla niego ocenie okresowej (rocznej), a w przypadku stopnia niedostatecznego - informowania ucznia i rodziców w formie pisemnej, na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku).

  1.  

   Nauczyciel decyduje o wyborze metod, form organizacyjnych, programów, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu.

  2.  

   W przypadku posiedzenia koła przedmiotowego, koła zainteresowań lub innych zajęć pozalekcyjnych decyduje o doborze treści programowych.

  3.  

   Decyduje o ocenie semestralnej i rocznej swoich uczniów, zgodnie z kryteriami zawartymi w MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz kryteriami zawartymi w wewnątrz szkolnym systemie oceniania.

  4.  

   Wnioskuje w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

  5.  

   Nauczyciel wychowawca decyduje o ocenie zachowania swoich uczniów, uwzględniając funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

  6.  

   Czynnie uczestniczy w opiniowaniu spraw istotnych dla życia szkoły.

   1.  

    poziom wyników dydaktyczno wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć edukacyjnych,

   2.  

    stan warsztatu pracy i urządzeń oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych,

   3.  

    skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie przydzielonych dyżurów,

   4.  

    nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub w przypadku pożaru,

   5.  

    zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkolnego przydzielonego mu przez dyrektora.

  1.  

   Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z kodeksem pracy.

  2.  

   Nauczyciele mianowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy Karta Nauczyciela.

  1.  

   Nauczyciele danego przedmiotu lub bloków przedmiotowych, nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i wychowawcze.

  2.  

   Praca zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

  3.  

   Cele i zadania zespołu obejmują:

   1.  

    zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

   2.  

    podnoszenia poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń,

   3.  

    poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez organizowanie narad, dyskusji itp.

   4.  

    Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz narzędzi pomiaru dydaktycznego,

   5.  

    organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

   6.  

    współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wposażenia,

   7.  

    opiniowanie przygotowanych szkolnych i autorskich programów nauczania.

  1.  

   Dyrektor szkoły coroczni powierza nauczycielom sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem.

  2.  

   Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca opiekuje się oddziałem przez cały okres nauczania, tj. w klasach I - III, IV - VI szkoły odstawowej i I - III gimnazjum.

  3.  

   Dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:

   1.  

    przeniesienia nauczyciela,

   2.  

    długotrwałej nieobecności,

   3.  

    braku efektów w pracy wychowawczej,

   4.  

    jeżeli na zebraniu rodziców danego oddziału, zawołany na pisemny i umotywowany wniosek złożony do prezydium rady rodziców przez co najmniej 51% ogółu rodziców uczniów danej klasy, za zmianą nauczyciela wychowawcy opowiedzą się wszyscy rodzice obecni na zebraniu, stanowiący co najmniej 80% ogółu rodziców klasy.

  1.  

   Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

   1.  

    tworzenie warunków wspomagających rozwój uczenia, proces jego uczenia się i przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

   2.  

    inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

   3.  

    podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie problemów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 03-01-2020 12:20:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 06-08-2003
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 03-01-2020 12:20:03