Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach.

 

 

S T A T U T

 

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIELICACH

 

 

 1.  

  Przepisy ogólne

 

 

 

§ 1

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na mocy Uchwały Nr XXI/111/92 Rady Gminy w Bielicach z dnia 27 marca 1992 roku i działa na podstawie:

 •  

  Ustawy z dnia 9 kwietnia 1968r. o bibliotekach /Dz. U. Nr 12, poz.63, zmiany: z 1984r. Nr 26, poz.129, z 1989r. Nr 29, poz.155, nr 35, poz.192, z 1990r. Nr 34, poz.198/.

 •  

  Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym / Dz. U. Nr 16 poz.95, Nr 32, poz.191, Nr 34, poz.199, Nr 43, poz.253, Nr 89, poz. 518, z 1991r. Nr 4, poz.18 i Nr 110, poz.473 oraz z 1992r. Nr 85, poz.428 i Nr 100, poz.499?,

 •  

  Ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32, poz.191, Nr 43, poz.253 z 1991r. Nr 34, poz.151 i z 1992r. Nr 6, poz.20 oraz 1993r. Nr 40, poz.180/.

 •  

  Ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw / Dz. U. Nr114, poz. 493/

 •  

  Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / DZ. U. nr 114, poz.493/

 •  

  Niniejszego statutu.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Biblioteka jest gminną jednostkom organizacyjną kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

 

§ 3

 

Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Bielice a terenem działania gmina Bielice.

 

 

 

§ 4

 

 

 

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Bielice.

 

 

 

 

 

§ 5

 

 

 

Biblioteka korzysta pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, Oddziałowej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach.

 

 

 

§ 6

 

Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.

 

 

 

 

 

II. Cele i zadania biblioteki

 

§ 7

 

 

 

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

 

 

 

§ 8

 

 

 

Do szczególnego zakresu działania Biblioteki należy:

 •  

  Gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

 •  

  Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ludziom niepełnosprawnym.

 •  

  Organizowanie czytelnictwa i udostępnienia materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnych.

 •  

  Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.

 •  

  Popularyzacja książki i czytelnictwa.

 •  

  Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

 •  

  Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

 

 

§ 9

 

Bibliotek może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

 

 

 

III. Organy biblioteki, organizacja, pracownicy.

 

 

 

§ 10

 

 

 

Na czele biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

 

Kierownika zatrudnia i zwalnia Zarząd Gminy Bielice.

 

 

 

§ 11

 

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością biblioteki.

 

Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki po zaciągnięciu opinii Zarządu Gminy.

 

§ 12

 

 

 •  

  Kierownik Biblioteki powinien posiadać odpowiednie do zajmowanego stanowiska kwalifikacje określone w obwieszczeniu Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 października 1993r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia rady ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w latach 1991 - 1993 / Dz. U. Nr 111, poz.493/.

 

 

 

§ 13

 

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 

 

 

§ 14

 

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Kierownik biblioteki w regulaminie organizacyjnym.

 

 

 

§ 15

 

Przy bibliotece, jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

 

 

 

 

IV Gospodarka Finansowa Biblioteki

 

 

 

§ 16

 

 

 

Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych i innych źródeł.

 

 

 

§ 17

 

 

 

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.

 

Dochód tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe biblioteki.

 

 

 

§ 18

 

 

 

Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Zarząd Gminy.

 

 

 

§ 19

 

 

 

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 03-01-2020 12:18:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 06-08-2003
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 03-01-2020 12:18:06