Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Uchwała Nr  XIX/90/16
Rady Gminy Bielice
z dnia 29 grudnia 2016r.

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn.  Dz. U z 2016 r. poz.446 ze zm.)  i art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 487 ) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 224)  Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§1 Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Wilczyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  do  Uchwały
 Nr XIX/90/16 RG Bielice     
z dn. 29 grudnia 2016r.

 

 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI….…………………………………………………………………………………..………………………………………………...2 WSTĘP……………………………………………………….…………………………………….……………..………………………………...3 ROZDZIAŁ 1. CELE PROGRAMU……………….….……………………………………………………………………………….…….3
1. 1. CEL OGÓLNY……………………………………………………………………………………………………………………………….3 1.2. CELE SZCZEGÓŁOWE:………………………………………………………………………….……………………………………….3 ROZDZIAŁ 2. ZADANIA DO REALIZACJI…………………………………………………………….………………….……………..3 1. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH i ICH RODZIN ...............................................................................................................................................................3
2. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE, DZIAŁANIA W   FORMIE  PROWADZENIA ZAJĘĆ PODWÓRKOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM DOŻYWIANIE  DZIECI I MŁODZIEŻY……………………….…………………………………………………………………………….4
3.  PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH REALIZACJI POTRZEB, KTÓRYCH ZASPOKAJANIE MOTYWUJE DO  POWSTRZYMYWANIA SIĘ OD SPOŻYWANIA ALKOHOLU i NARKOTYKÓW, ….………………………………...4 4.EDUKACJA PUBLICZNA W ZAKRESIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ i NARKOMANI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY …………..………………………………………………………………………………………….4 5. WSPOMAGANIE I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ, GRUP I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. ....................................... 5 6.OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU. ........................................................................................ 6
7.POKRYWANIE KOSZTÓW PEŁONOMOCNIKA DS.ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH………………………………………………………………………………………………………………………….…….6
ROZDZIAŁ 3. PARTNERZY UCZESTNICZĄCY W REALIZACJI PROGRAMU………………………..…………………..6
ROZDZIAŁ 4. ZASADY PROWADZENIA KONTROLI W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD OBROTU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI ORAZ COFANIA ZEZWOLEŃ…………………………………..….………………………6 ROZDZIAŁ 5. BUDŻET I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU………….…………………………….……………………… 7
ROZDZIAŁ 6. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BIELICACH…...................................................................................8
 ZAŁĄCZNIK Nr 1: PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 ..…………………………………………………………………………………………..…………………9

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               WSTĘP

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Ich realizacja prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego corocznie przez Radę Gminy. Zadaniem Programu jest zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do pokonywania już istniejących problemów. Alkoholizm i narkomania są chorobami społecznymi i jak każde inne choroby wymagają leczenia. Proces ten jest długotrwały, wymagający wiele wysiłku i wytrwałości nie tylko od osób uzależnionych, ale także od osób je otaczających. Im szybciej podjęte zostaną konkretne działania w tym zakresie tym większe są szanse na końcowy sukces, tym mniej osób zostanie dotkniętych tą chorobą, tym mniej będzie wypadków drogowych spowodowanych w stanie nietrzeźwym, tym mniej przemocy w rodzinie.                                                                                           

Rozdział 1. Cele programu.                               

 1. 1. Cel ogólny to ograniczenie spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek i redukcja związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych na terenie Gminy Bielice.           
 1.2. Cele szczegółowe:                                                                             
               1). większa wiedza i świadomość społeczna na temat rosnącego zagrożenia rozwojem
alkoholizmu i narkomanii możliwych skutków i sposobów zapobiegania;                                            
               2).  szerszy dostęp do oferty pomocowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;                                     
                3).kontrola rynku sprzedaży napojów alkoholowych mająca na celu wyeliminowanie nierzetelnych sprzedawców;                
               4). edukacja społeczna ukierunkowana na zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu oraz narkotyków;
               5). ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz ograniczenie szkód zdrowotno-społecznych wynikających z używania alkoholu i narkotyków;                            
               6). tworzenie dla dzieci i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
               7).  eliminowanie czynników destabilizujących życie rodzinne;                  
               8). partnerstwo w dążeniu do wypracowania skutecznych metod i rozwiązań w profilaktyce środowiskowej.

Rozdział 2. Zadania do realizacji.    

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin, realizowane w szczególności poprzez:                               
                 1).finansowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin, które nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub finansowane niewspółmiernie do lokalnych potrzeb;                                                           
                 2).utworzenie punktu konsultacyjnego w Zespole Szkół Publicznych w Bielicach
   w zakresie udzielania pomocy psychologicznej lub w innej formie, adekwatnie do potrzeb;
                 3).zakup materiałów edukacyjnych;                                      
                 4).zajęcia ze specjalistą terapii uzależnień, który będzie prowadził rozmowy motywująco- wspierające z osobami potrzebującymi wsparcia w zakresie uzależnień
  i przemocy, w punkcie konsultacyjnym ds. rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie;             
                 5).opłacenie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;                                                                            
                 6).koszty sądowe związane z opłaceniem wniosków w spawie skierowania na leczenie odwykowe;                                        
                 7). posiedzenia komisji j i delegacje służbowe.                                                                                 
  2. Udzielanie rodzinom, których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, działania w formie prowadzenia zajęć podwórkowych dla dzieci i młodzieży, w tym dożywianie dzieci i młodzieży, działanie realizowane będą w szczególności poprzez:
                                                               
                 1).organizacja i finansowanie zajęć terapeutycznych umożliwiających odzyskanie funkcji społecznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz sprawców jak i również ofiar przemocy domowej, w różnego rodzaju instytucjach, jednostkach (np. poradnie psychologiczno- pedagogiczne ( szkoły dla rodziców), w powiatowym centrum pomocy rodzinie ( w zajęciach korekcyjno – edukacyjnych) , itp.;                                                              
                 2).współpracę z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kuratorami, prokuratorami, sędziami;                             
                 3).tworzenie i finansowanie bieżącej działalności w zajęciach podwórkowych
  ( wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą z rodzin z środowisk gdzie występuje alkoholizm, narkomania, przemoc, nieporadność życiowa, wyposażenie w materiały edukacyjne, pomocowe, środki czystości );                                                          
                 4).finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży uczęszczających w pozalekcyjnych zajęciach podwórkowych.                             

  3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i narkotyków:                                                                                                                                      
   1. organizacja i finansowanie imprez sportowo-kulturalnych ukierunkowanych na popularyzację zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu i narkotyków (np. konkursy, festyny, warsztaty, spektakle teatralne, filmowe i profilaktyczne, spotkania integracyjne, wyjazdów edukacyjno - wycieczkowych, rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, itp.).                                             
  4. Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy, realizowana będzie w szczególności poprzez:                                  
   1. uczestnictwo w kampanii profilaktyczno-edukacyjnej związanej z profilaktyką alkoholową lub przemocą w rodzinie;                            
  2. zakup materiałów edukacyjnych i ich kolportaż (np. wśród młodzieży, pracowników służby zdrowia, pracowników pomocy społecznej, nauczycieli, rodziców, rodzin z problemem alkoholowym i ofiar przemocy, itp.                              
   

 5. Wspomaganie i finansowanie działalności instytucji, stowarzyszeń, grup i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii realizowane
w szczególności poprzez:                           

1. organizacja lub finansowanie udziału w szkoleniach przedstawicieli instytucji, zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
2. współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innymi instytucjami i pomiotami;                                  
3. działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jej zadania;
                1). podejmowanie czynności zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego osób zgłaszanych do Komisji:                                     
- przeprowadzanie rozmów w sprawach osób nadużywających alkohol,                               
- przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o leczenie odwykowe, wpływających z różnych instytucji (np. prokuratury rejonowej, policji, ośrodka pomocy społecznej oraz osób fizycznych),
- motywowanie osób zgłoszonych do Komisji do podjęcia leczenia odwykowego,
- monitorowanie przebiegu leczenia,                    
                 2). podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu:                                        
 - zalecanie przeprowadzenia badań przez biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
i wskazania formy leczenia osób zgłoszonych do Komisji,                                             
- kierowanie wniosku do sądu o orzeczenie obowiązku leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- kierowanie wniosków do sądu o wgląd w sytuację nieletnich dzieci,                                    
- występowanie członków Komisji w charakterze strony przed sądem w sprawach o leczenie odwykowe,
                3). opiniowanie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,                   
               4). zawiadamianie prokuratury o przestępstwie znęcania się, sporządzanie „Niebieskiej Karty”,               
                5). udział w pracach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ,                      
                6). udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej,
               7). współpraca z instytucjami (ops, policja, poradnia uzależnień, kuratorzy, sąd itp.)
w sprawach osób zgłoszonych do Komisji,                                           
                 8). prowadzenie działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia, występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,                  
                9). udział członków Komisji w szkoleniach,                                                        
                10). koszty szkoleń, podróży służbowych i diet członków Komisji związanych z pełnieniem funkcji członka Komisji pokrywane są ze środków przeznaczonych na realizację programu,
                 11). zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań Komisji,        
 Koordynacją zadań Komisji zajmuje się pełnomocnik w porozumieniu z przewodniczącym komisji, który współpracuje z Urzędem Gminy Bielice i korzysta z jego logistycznego wsparcia.                             


6. Ograniczenie dostępności alkoholu, realizowane w szczególności poprzez:                                 

 1. prowadzenie działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości, w zakresie obrotu napojami alkoholowymi na terenie Gminy Bielice, a w szczególności dotyczących:                            
                1). naruszania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych,                                         
                 2). niedozwolonego podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym,
                3). zlecanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i finansowanie związanych
z tym kosztów osobowych,                                       
                4.) występowanie do policji o wszczęcie postępowania w sprawach o naruszenie ograniczeń ujętych w pkt 1, na podstawie materiałów zgromadzonych przez GK ds. RPA,                            
                5). występowanie w sądzie, w charakterze oskarżyciela posiłkowego, w sprawach
o naruszenie przepisów ujętych w art. 131. 1 i 15 ustawy z dnia 26 października 1982r. –
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.                                                 

7. Pokrywanie kosztów pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Pełnomocnik sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.


Rozdział 3. Partnerzy uczestniczący w realizacji programu.                                                    

1. Partnerami biorącymi udział w realizacji programu będą m.in.:

1). Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach   
2). Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                
3). Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielicach,                
4). Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach,                                      
5). Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach,                           
6). policja,                          
7). Sąd Rejonowy w Stargardzie,                             
8). Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach,                               
9). organy administracji państwowej i samorządowej (tj. PARPA, Samorząd Województwa, PCPR, PUP i inne).                                    

Rozdział 4. Zasady prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi oraz cofania zezwoleń.

1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych cofa się, gdy zachodzą przesłanki określone w art. 18 ust. 10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jeżeli zostaną one potwierdzone jednym z wymienionych dokumentów:                                 
                1). protokołem Policji lub prawomocnym orzeczeniem Sądu,                                    
                2).protokołem z kontroli dokonanej przez Urząd Gminy lub Gminną Komisję d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;                
                 3). protokołem właściwego organu kontroli państwowej, np. Urzędu Kontroli Skarbowej, Państwowej Inspekcji Handlowej,                                       
                4). zeznaniami świadków złożonymi w postępowaniu administracyjnym.             
               
2. W postępowaniu administracyjnym przy cofaniu zezwolenia należy uwzględnić:         
                1). wyniki kontroli dokonanej przez organy, o których mowa w § 11,                                     
                2). co najmniej dwukrotne udokumentowanie przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 10 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.                     

3. Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży.                       

4. Kontrolę w ramach Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzać będzie zespół składający się, z co najmniej dwóch różnych przedstawicieli z poniżej wymienionych grup: upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy, członkowie Gminnej Komisji, funkcjonariusze Policji.                                                                     

5. Zakres kontroli obejmować będzie: zgodność prowadzonej działalności z zezwoleniem, przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przestrzeganie porządku publicznego wokół miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przestrzeganie zakazu reklamy alkoholu.                                        

 6. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.     

 7. Podmiot kontrolowany obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.                                                                                            

8. Osoby upoważnione do dokonania kontroli mają prawo wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części gdzie dokonywana jest sprzedaż i podawanie oraz magazynowanie napojów alkoholowych w godzinach prowadzenia działalności i żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazania zezwoleń.                                             

9. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej.                       

10. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który przekazuje się do organu wydającego zezwolenia.                                                                             

 11. Na podstawie wyników kontroli organ wydający zezwolenie wzywa podmiot gospodarczy do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie o ile nie są one podstawą do cofnięcia zezwolenia lub wszczyna postępowanie o cofnięciu zezwolenia lub podejmuje inne działanie przewidziane prawem.                                                       

 Rozdział 5. Budżet i sposób realizacji programu.

 1. Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z opłat za zezwolenia wydane przez wójta /burmistrza/prezydenta miasta na sprzedaż napojów alkoholowych, wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczone na inne cele.                                         

 

2. Środki na sfinansowanie realizacji programu zostały ustalone w budżecie Gminy Bielice na rok 2017
w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz rozdz. 85153
 – zwalczanie narkomanii.                                          
 
3. Plan finansowania zadań ustalonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 określa załącznik nr 1 do uchwały.                                 
 
4. O finansowaniu lub dofinansowaniu realizacji przedsięwzięć ujętych w programie decyduje Wójt działający w granicach środków ujętych w budżecie Gminy Bielice na 2017r. i na podstawie przepisów obowiązującego prawa.                                         
 
5. Zadania programu realizowane będą poprzez:                                             
                 1). wykorzystanie sił własnych Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych dysponujących środkami finansowymi w ramach programu,                                                         
               

Rozdział 6. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

1. Członkom Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach przysługuje wynagrodzenie w wysokości  5%  minimalnego wynagrodzenia za pracę.                                  
2. Wynagrodzenie określone w § 16 przysługuje za:                                                       
                1). udział w posiedzeniach i pracach Komisji,                                     
                2).udział w przeprowadzanych kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
3. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzona jest na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego członkom Komisji przez Wójta.                                      
4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest lista obecności sporządzana każdorazowo z posiedzenia Komisji lub przeprowadzonej kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zatwierdzona przez Przewodniczącego Komisji,                                                                
5.Wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie po zatwierdzeniu przez Wójta lub osoby upoważnione sporządzonej listy płac w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia listy obecności.

 

 

 


 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          Załącznik Nr 1                                                        

Plan Finansowania zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Dział 851 rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii – 1.000,00 zł

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 40.000,00 zł

Lp.

Zadanie:

       Kwota w zł

1.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych
i ich rodzin, itp. ( posiedzenie komisji, delegacje, punkt konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie; zaliczka na poczt biegłego; koszty sądowe, delegacje).

 

 

9.980,00

2.

Udzielanie rodzinom, których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, działania
 w formie prowadzenia zajęć podwórkowych dla dzieci i młodzieży, w tym dożywianie dzieci i młodzieży, zakup materiałów do prowadzenia zajęć.

 

 

20.800,00

3.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu
 i narkotyków.                 

 

 

5.377,50

 

4.

Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy.

942,50

5.

Wspomaganie i finansowanie działalności instytucji, stowarzyszeń, grup
i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii.

300,00

6.

Ograniczenie dostępności alkoholu.

0

7.

Pokrywanie kosztów pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

3.600,00

 

Łączna kwota środków budżetowych

41.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii umożliwia prowadzenie zadań profilaktycznych, jak  i zaradczych na szczeblu gminnym.

                Zadania te prowadzone są w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz.487) i ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U z 2016r. poz.224) oraz w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Gminy Bielice.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 12-09-2019 11:53:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 12-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 12-09-2019 11:53:06