Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Uchwała Nr XI/58/15
Rady Gminy Bielice
z dnia 30 grudnia 2015r.
 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn.  Dz. U z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)  i art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1286 ) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (  Dz. U. z 2012r., poz. 124, oraz z 2015r. poz.28 i poz.875)  Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady

Piotr Wilczyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  do Uchwały Nr XI/58/15Rady Gminy Bielice 

z dnia 30 grudnia 2015r.w sprawie uchwalenia

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2016

 

Program został opracowany przez  Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.  Dz. U. z 2015r. poz. 1286).

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu  narkomanii (Dz. U. z 2012r.  poz. 124, oraz z 2015r., poz.28 i poz.875).

 Diagnoza

Problemy wynikające z nadużywania alkoholu, stosowania środków uzależniających i stosowania przemocy w rodzinie stanowią jedną z ważniejszych kwestii społecznych. Zjawiska te mają istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa społecznego, stan zdrowia, zdolność do konkurencji na wymagającym rynku pracy, a także na relacje interpersonalne w środowisku rodzinnym. Alkoholizm i narkomania pociągają za sobą psychodegradację jednostki i rodziny, załamanie się procesów socjalizacyjnych u dzieci, ponadto wzmagają występowanie przemocy i prowadzą do współuzależnienia całej rodziny. Koszty ponoszone przez społeczeństwo, w związku z nadużywaniem alkoholu dotyczą zarówno sfery społecznej jak i materialnej.

Rozwiązywaniem problemów uzależnień na terenie gminy Bielice zajmuje się Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Bielicach, która współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielicach, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Zespołem Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach, kuratorami zawodowymi z Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim, Komendą Powiatową Policji
w Pyrzycach.

Gmina Bielice obejmuje swoim zasięgiem 12 miejscowości, w tym 4  miejscowości po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach  w 2015r. podjęła następujące działania:                    
- z 6 osobami nadużywającymi alkoholu oraz  z członkami rodzin tj.  osobami
  współuzależnionymi  podjęła rozmowy profilaktyczno - motywujące do
  poprawy sytuacji rodzinnej, dokonywano stałego monitoringu tych rodzin
  w miejscu zamieszkania, współpracowano z pedagogiem szkolnym, 
  w zakresie poprawy  sytuacji  szkolnej dzieci w/w rodzin;

- pozytywnie  zaopiniowała  3 wnioski  i wydała w tym zakresie postanowienia
  dot. zgodności lokalizacji punktu sprzedaży  z Uchwałą Nr VI/25/07 Rady Gminy w Bielicach z dnia 23.03.2007r. w sprawie  ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice, oraz Uchwałą Nr III/18/02 Rady Gminy w Bielicach z dnia 30.12.2002r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży;

- finansowała zajęcia świetlicowe  w okresie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia  dla dzieci i młodzieży między innymi z rodzin
z problemem alkoholowym w : Liniach, Swochowie, Chabowie oraz Parsowie ; - sfinansowała wspólny integracyjny wyjazd dla dzieci i młodzieży z wszystkich świetlic środowiskowych  do Marianowa na warsztaty piekarskie;

- prowadzona była profilaktyka wśród dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych jak i również w szkole, zakupiono broszury pt. „Przemoc boli”, zakupiono filmy „Lekcje przestrogi” w ramach „Dnia Bezpieczeństwa”, odbył się „Dzień Profilaktyki”, gdzie zakupiono nagrody na konkursy, oraz zakupiono elektroniczny zestaw „ile smoły jest w płucach po wypalonym papierosie”;

- w ramach zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bielice ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym sfinansowano  „Bal karnawałowy” oraz  „Majówkę”;

- dla uczniów z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach sfinansowano  przedstawienia teatralnie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla 3 grup wiekowych 0-III, IV-VI oraz gimnazjum.  

W związku z problemami występującymi w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy, zasadne jest przyjęcie poszczególnych celów głównych, z naciskiem na profilaktykę i przeciwdziałanie skutków alkoholizmu wobec dzieci i młodzieży.

I. Cel główny - Zapobieganie nadużywania alkoholu

Cele szczegółowe:

1. Promowanie zdrowego trybu życia.

2. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu.

3. Integrowanie środowiska lokalnego.

4. Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób nadużywających alkoholu i narkotyków, prowadzenie rozmów motywacyjnych.

Projekt 1.

Zwiększenie efektywności profilaktyki w szkole poprzez wspieranie:
- „Dnia Zdrowia”, który odbędzie się w maju 2016r.;          
- „Dnia Profilaktyki”, który planuje się na grudzień 2016r.;

Ponadto planuje się uczestnictwo w kampanii społecznej i innych przedsięwzięciach, mających na celu promowanie zdrowia oraz kształtowanie takich postaw u dzieci i młodzieży oraz dorosłych, które ułatwią prowadzenie zdrowego stylu życia ,,bez używek”. Planuje się również przeprowadzenie przez nauczycieli na terenie gminy Bielice  spotkań integracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mających na celu wzmacnianie więzi międzypokoleniowej, informowanie o występujących zagrożeniach jakie niesie za sobą nadużywanie alkoholu czy narkotyków przez osoby małoletnie jak również przez osoby dorosłe. Mieszkańcy naszej gminy będą mogli wziąć czynny udział w spotkaniach integracyjnych organizowanych na terenie gminy Bielice, o których będziemy informować na stronie internetowej BIP, lub na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach.

Odbiorcy projektu:

Uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach, rodzice oraz mieszkańcy gminy Bielice.

Realizatorzy:

• Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

• Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.

Czas i miejsce realizacji  projektu:

2016 rok, teren gminy Bielice.

Projekt 2.

- Przeprowadzenie kontroli obiektów handlowych pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- przeprowadzenie szkolenia sprzedawców z terenu gminy Bielice.

Odbiorcy projektu:

Osoby prowadzące działalność handlową na terenie gminy Bielice.

Realizator:

Gminna Komisja  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Czas i miejsce realizacji  projektu:

2016 rok, teren gminy Bielice.

Projekt 3.

–  Prowadzenie świetlic środowiskowych  dla dzieci i młodzieży, a  szczególności z rodzin z problemem alkoholowym w: Babinie, Parsowie, Swochowie, Liniach;

- integracyjne spotkanie dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych;

- zakup materiałów i wyposażenia na bieżące spotkania  dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych;

- wyjazd dzieci i młodzieży ze  świetlic środowiskowych do kina lub inna forma dofinansowania dla dzieci i młodzieży propagująca zdrowy styl życia;

- organizacja imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży jak i również dla dorosłych propagujący  zdrowy styl życia.

Odbiorcy projektu:

Dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z terenu gminy Bielice.

Realizatorzy:

•  Gminna Komisja Rozwiązywania ds. Problemów Alkoholowych w Bielicach;

• Świetlice środowiskowe w: Babinie, Parsowie, Swochowie, Liniach;

•  Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;

•  Sołectwa i inne osoby prywatne z terenu gminy Bielice.

Czas i miejsce realizacji  projektu:

2016 rok, teren gminy Bielice.

Projekt 4.

- Prowadzenie punktu konsultacyjnego, w którym będą podejmowane działania z zakresu psychoterapii uzależnień,  praca z osobami nadużywającymi   alkoholu oraz z osobami żyjącymi w bliskim związku z osobami uzależnionymi,   który będzie otwarty raz na 2 tygodnie, w wymiarze 4 godzin miesięcznie;

- podejmowanie interwencji wobec osób nadużywających alkoholu, a także osób stosujących przemoc wobec rodziny;                                             
- prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionym i współuzależnionymi;
- kierowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do grup samopomocowych AA i Al-Anon, działających na terenie powiatu pyrzyckiego;

- zwroty kosztów dojazdów dla osób uzależnionych i  ich rodzin  wymagających porady psychologa;

- udzielenie specjalistycznej pomocy uzależnionym i współuzależnionym;

- dofinansowanie spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży, a w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym uczestniczących w zajęciach świetlicowych lub inna forma dofinansowania dla dzieci i młodzieży propagująca zdrowy styl życia;

- udział w konferencjach i szkoleniach.

Odbiorcy projektu:

• Dzieci i młodzież oraz osoby uzależnione i współuzależnione;

•członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Realizatorzy:

•Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

•instytucje współpracujące:                               
- Gminny Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, działający przy  Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach;                
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielicach;                                    
- Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim, kuratorzy  zawodowi i społeczni;                                                                

-Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach;                                   
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach;                                      

-świetlice środowiskowe w: Babinie, Parsowie, Swochowie, Liniach.

• instytucje zewnętrzne.

Czas i miejsce realizacji projektu:

2016 rok, gmina Bielice.

II. Cel główny – Przeciwdziałanie narkomanii

Cele szczegółowe:

1. Propagowanie zdrowego trybu życia.

2. Uświadamianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie skutków nadużywania środków narkotycznych. 

3. Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób zażywających narkotyki,  prowadzenie rozmów motywacyjnych.

Projekt 1.

–  zwiększenie efektywności profilaktyki w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach poprzez wspieranie działań w formie przedstawień teatralnych mających na celu uświadomienie młodzieży konsekwencji zażywania narkotyków oraz propagowanie zdrowego trybu życia;

-podniesienie świadomości uczniów i rodziców  na temat narkomanii poprzez zorganizowanie pogadanek w trakcie lekcji wychowawczych czy  wywiadówek;  

Odbiorcy projektu:

Uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych  im. Jana Pawła II w Bielicach  oraz rodzice i opiekunowie.

Realizatorzy:

• Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;

•Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Czas i miejsce realizacji  projektu:

2016 rok, gmina Bielice.

Projekt 2.

Pogadanki na temat szkodliwości zażywania środków odurzających z wykorzystaniem ulotek i broszur w czasie zajęć świetlicowych.

Odbiorcy projektu:

Dzieci i młodzież.

Realizatorzy projektu:

•  Świetlice środowiskowe w: Babinie, Parsowie, Swochowie, Liniach;

• Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;

•Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Czas i miejsce realizacji  projektu:

 2016 rok, gmina Bielice.

Projekt 3.

- podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób zażywających narkotyki, prowadzenie rozmów motywacyjnych;

- udzielenie specjalistycznej pomocy uzależnionym i współuzależnionym;

- udział w konferencjach i szkoleniach.

Odbiorcy projektu:

Osoby uzależnione i współuzależnione.   

Realizatorzy:

•Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Bielicach;

• instytucje współpracujące.

Czas i miejsce realizacji  projektu:

2016 rok, gmina Bielice.

Zasoby

Do realizacji przedstawionych projektów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii gmina Bielice zamierza wykorzystać posiadane zasoby:

1) Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

2) Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;

3) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielicach;

4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach;

5) świetlice środowiskowe w: Babinie, Parsowie, Swochowie, Liniach;

6) Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach;

7) Punkt Konsultacyjny  dla  osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy w rodzinie, który będzie działał  raz na dwa tygodnie w wymiarze 4 godzin  miesięcznie w okresie od stycznia do grudnia 2016r.;

8) Komendę Powiatową Policji w Pyrzycach.

 Postanowienia końcowe:

1.Spodziewane efekty realizacji programu:

   1) uświadomienie  o zdrowotnych i społecznych skutkach nadużywania alkoholu  i używania środków odurzających;

   2)  wzrost liczby młodych osób zaangażowanych w propagowanie zachowań abstynenckich;

   3) wzrost inicjatyw społeczności lokalnej podejmowanych na rzecz zapobiegania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, narkomanii, zwłaszcza  wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępu do wiedzy nt. szkodliwości  używek, propagowanie samopomocy;

   4)  wzrost dostępności mieszkańców gminy do szeroko rozumianego wsparcia specjalistycznego w przypadku występowania problemu.

2.Realizacja zadań programu zakłada możliwość modyfikacji  w przypadku pojawienia się nowych potrzeb.

3.Źródła finansowania programu:                                                           

1) środki z budżetu gminy Bielice pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

2) środki finansowe pochodzące od sponsorów.

4.Sposób kontroli realizacji programu:

   1) stały monitoring realizacji programu prowadzony przez pełnomocnika Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

5.Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Za udział w każdym posiedzeniu i za przeprowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice, członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach otrzymają wynagrodzenie w wysokości 5%  minimalnego  wynagrodzenia za pracę na podstawie listy obecności zatwierdzonej przez Przewodniczącą Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach. Ponadto w przypadku uczestnictwa w kontrolach punktów sprzedaży na terenie gminy Bielice oraz w szkoleniach poza terenem gminy Bielice należy się członkom komisji zwrot poniesionych kosztów, tj. podróże służbowe krajowe.

6. Preliminarz wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok realizowany będzie z części planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2016 rok w kwocie 40.700,00zł.

 

Lp.

 

Nazwa zadania

 

Plan  finansowy na 2016r.

 

Termin

realizacji

 

 

1.

 

Prowadzenie  świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży  z rodzin a w szczególności z problemem alkoholowym   w:
- Babinie    ( 3 godz. x 1 raz w tygodniu);

- Parsowie  ( 3 godz. x 1 raz w tygodniu);

- Swochowie ( 3 godz. x  1 raz w tygodniu);

- Liniach ( 3 godz. x 1 raz w tygodniu);

 

w tym:

- umowy – zlecenia dla opiekunów świetlic;

- FP;

- ZUS.

 

- materiały i wyposażenie na bieżące spotkania dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych;  

 

- integracyjne wyjazdy  dzieci i młodzieży  z rodzin z problemem alkoholowych  lub inna forma dofinansowania  dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym propagująca zdrowy styl życia.

 

22.351,00

 

 

 

 

 

 

 

12.840,00

      314,58

  2.196,42

  

   5.000,00

 

 

 

   2.000,00

 

 I-XII

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka w stosunku do osób uzależnionych  i współuzależnionych  oraz profilaktyka  wśród  dzieci
i młodzieży, w tym:

 

- zaliczki na poczet biegłego 2 osoby x 366 zł;

- kampania  profilaktyczna – 1.500 zł;

- zajęcia ze specjalistą terapii uzależnień 2 razy w miesiącu po 2 godziny x 80 zł brutto  ( miesięcznie 320 zł x 12 m-cy)

- dojazdy dla  osób wymagających wsparcia psychologa;

- szkolenie sprzedawców.

       8.850,44

 

 

      732,00

   1.500,00

   3.840,00

 

      778,44

   2.000,00

     

 

 

       I-XII

3.

Profilaktyka w szkole:
z tego:
- Zakup materiałów i wyposażenia na spotkania   profilaktyczne:
- „Dzień Zdrowia” - maj 2016r.
- „Dzień Profilaktyki”  - grudzień 2016r.

 

   2.200,00

 

 

 

I-XII

4.

Podróże  służbowe krajowe.

 

      200,00

      I- XII

5.

Posiedzenia  Komisji:

w tym:

- 2  posiedzenia ogólne  - 6 osób;

- 1 posiedzenie wyjazdowe  - 2 osoby;

- 1 posiedzenie profilaktyczne i opiniujące - 4 osoby.

 

   1.512,00

 

 

I-XII

6.

 Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bielice, ze szczególnym  uwzględnieniem dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

 

  2.000,00

I-XII

7.

Pokrywanie kosztów  pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

 

- umowa zlecenie – 3.000,00 zł;
- ZUS -  513,00 zł;
- FP – 73,56 zł.

 

3.586,56

 

    I-XII

 

                                                                            RAZEM:

 

 

 

 

 

 

7. Preliminarz realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r. realizowany będzie z części planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016r. i wynosi 1.300,00 zł.

 

Lp.

 

Nazwa zadania

 

Plan finansowy      na 2016r.

 

Termin realizacji

1.

3 przedstawienia teatralne(odział: 0-III, IV-VI, gimnazjum)lub
1 przedstawienie teatralne dla 0-III i IV – VIi prelekcje ze specjalistą zajmującym się przeciwdziałaniem narkomanii, dopalaczami dla gimnazjum ( klasy I,II, III)

1.300,00

 

 

I - XII

 

Razem:      1.300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 12-09-2019 11:52:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 12-09-2019 11:53:28