Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Uchwała Nr XXII/110/13

Rady Gminy Bielice

z dnia 20 lutego 2013r.

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 .

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm. i art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm. oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z póź. zm.  Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.
§3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem  1 stycznia 2013 roku.

    

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

 

                     
                                                                              
Załącznik  do Uchwały Rady Gminy Bielice
Nr XXII z dnia 20 lutego 2013 roku
w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Bielice na rok 2013

 
Program opracowany przez Koordynatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity  Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473, z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu  narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485, z późn. zm.).
 Diagnoza
                      
  Problemy wynikające z nadużywania alkoholu, stosowania środków uzależniających i stosowania przemocy w rodzinie stanowią jedną  z ważniejszych kwestii społecznych. Zjawiska te mają istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa społecznego, stan zdrowia, zdolność do konkurencji na wymagającym rynku pracy a także na relacje interpersonalne w środowisku rodzinnym. Alkoholizm i narkomania pociągają za sobą psychodegradację jednostki i rodziny, załamanie się procesów socjalizacyjnych u dzieci, ponadto wzmagają występowanie przemocy i prowadzą do współuzależnienia całej rodziny. Koszty ponoszone przez społeczeństwo w związku z nadużywaniem alkoholu dotyczą sfery społecznej i materialnej.
 Gmina Bielice obejmuje swoim zasięgiem 12 miejscowości, w tym 4  miejscowości po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.
 W roku 2012 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 5 wniosków o podjęcie interwencji w sprawie osób nadużywających alkoholu, z tego:
- 1 sprawę skierowano do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim w celu orzeczenia o leczeniu odwykowym wobec osoby nadużywającej alkoholu,                                                      
- z 4 osobami mającymi problem z nadużywaniem alkoholu były podejmowane próby rozwiązań problemów, byli również  informowani o  możliwości uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych oraz  w zajęciach grupy AA.
    W trakcie roku  w  stosunku do 4 osób zamknięto postępowanie ze względu na:
- pisemny wniosek najbliższych - 3 osoby, w tym 1 osoba dobrowolnie, poddała się terapii przeciwalkoholowej i nadal utrzymują abstynencję.
- 1 sprawa została zamknięta ze względu na zmianę miejsca pobytu osoby, która nadużywa alkoholu.        
Analizując rok 2011 r., liczba osób nadużywających alkoholu,  w stosunku do których podjęto działania, zmniejszyła się o 11 osób.
     Jak wynika z informacji uzyskanej z Komendy Powiatowej Policji
w Pyrzycach za 2012 r., odnotowano następujące zdarzenia zaistniałe z udziałem mieszkańców gminy Bielice, związane  z nadużywaniem alkoholu:
- było 7 interwencji domowych, gdzie we wszystkich przypadkach sprawcą była osoba będąca pod wpływem alkoholu (porównując wskaźnik  z rokiem 2011,  to w 2012 były 3 interwencje  domowe mniej);
 - wdrożono łącznie 3 postępowania przygotowawcze w sprawach o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad rodziną, z tego jedna sprawa jest w toku, a 2 zakończono aktem oskarżenia (analizując dane z dwóch ostatnich lat, należy stwierdzić, że  zjawisko  znęcania się fizycznego i psychicznego utrzymywało się na tym samym poziomie);
 - w związku z kierowaniem pojazdami w stanie po spożyciu alkoholu zatrzymano 17 nietrzeźwych kierowców, z tego:
- 13 osób kierujących pojazdami mechanicznymi i nie mechanicznymi,
-  4 osoby zatrzymano do wytrzeźwienia.
Dokonując analizy porównawczej roku 2011 z rokiem 2012, należy stwierdzić, że zatrzymań nietrzeźwych kierowców było tyle samo.
Zatrzymano 2 osoby będące  pod wpływem środków odurzających. W roku 2011 nie odnotowano żadnego takiego przypadku, a więc w 2012 liczba ta wzrosła o 2 osoby.

   W związku z problemami występującymi w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy, zasadne jest przyjęcie poszczególnych celów głównych, z naciskiem na profilaktykę i przeciwdziałanie skutków alkoholizmu wobec dzieci i młodzieży.
  
I. Cel główny - Zapobieganie nadużywania alkoholu

Cele szczegółowe:
1. Promowanie zdrowego trybu życia.
2. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu.
3. Integrowanie środowiska lokalnego.
4. Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób
     nadużywających alkoholu i narkotyków. Prowadzenie   rozmów
     motywacyjnych.

Projekt 1.
– zwiększenie efektywności profilaktyki w szkole poprzez wspieranie „Dnia  Bezpieczeństwa”, który odbędzie się w miesiącu lutym br.,  „Dnia Zdrowia”, który odbędzie się w maju br. oraz „Dnia Profilaktyki”, który planuje się na  grudzień br.
– uczestnictwo w kampanii społecznej i innych przedsięwzięciach, takich jak: konkursy, między innymi pn. ,,W rodzinie raźniej”, który odbędzie się
w  czerwcu br., ponadto planuje się przeprowadzenie przez nauczycieli pogadanek dla uczniów i rodziców  z zakresu profilaktyki z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych (broszurek, plakatów, ulotek z profilaktycznymi treściami edukacyjnymi dotyczącymi problematyki alkoholowej dla określonych grup adresatów).

Odbiorcy projektu
•   uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach oraz
  rodzice,

Realizatorzy
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach,
• Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.


Projekt 2.
–  prowadzenie kontroli obiektów handlowych pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Odbiorcy projektu
• osoby prowadzące działalność handlową na terenie gminy Bielice.

Realizatorzy
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Czas i miejsce realizacji  projektu
• 2013 rok, teren gminy Bielice.

 

 

Projekt 3.

–   prowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w świetlicach środowiskowych w: Bielicach, Chabowie, Starym Chrapowie oraz Parsowie,
- organizacja imprez  propagujących zdrowy styl życia, w tym wsparcie finansowe sołectw z terenu Gminy Bielice, nauczycieli z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach oraz Rady Rodziców,
- udział w projekcie w ramach  działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,  którego celem jest podniesienie jakości życia na wsi oraz wzrost integracji i aktywizacji społecznej Gminy Bielice, poprzez  dofinansowanie warsztatów rękodzielniczych w roku 2013 r., które odbędą się  świetlicach środowiskowych w: Starym Chrapowie, Bielicach, Parsowie oraz w salach wiejskich w: Liniach i Nowym Chrapowie.

Odbiorcy projektu
• dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z terenu gminy Bielice.

Realizatorzy

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.
• Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.
• Sołectwa i inne osoby prywatne  z terenu gminy Bielice.
 
Czas i miejsce realizacji  projektu
• 2013 rok, teren gminy Bielice.

Projekt 4.
-podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób   
 nadużywających alkoholu a także osób stosujących przemoc wobec rodziny,
 prowadzenie rozmów motywacyjnych,
-kierowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do grup 
 samopomocowych AA i Al-Anon,
-udzielenie specjalistycznej pomocy uzależnionym i współuzależnionym,
-dofinansowanie spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin
 dysfunkcyjnych uczestniczących w   zajęciach świetlicowych lub inna forma dofinansowania dla dzieci i młodzieży propagująca zdrowy styl życia.
,
-udział w konferencjach i szkoleniach.

Odbiorcy projektu
• dzieci i młodzież oraz osoby uzależnione i współuzależnione,
• członkowie GKRPA  oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Realizatorzy

•Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach,
•instytucje współpracujące: Gminny Zespól Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielicach, Sąd Rejonowy
w Stargardzie Szcz., kuratorzy  zawodowi i społeczni, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach,  świetlice środowiskowe w: Bielicach, Chabowie, Starym Chrapowie oraz Parsowie.

Czas i miejsce realizacji  projektu
• 2013 rok, gmina Bielice.

 

II. Cel główny – Przeciwdziałanie narkomanii

Cele szczegółowe:
1. Propagowanie zdrowego trybu życia.
2. Zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie
   skutków nadużywania środków odurzających.
3.Integrowanie środowiska lokalnego i podejmowanie działań na rzecz
    przeciwdziałania narkomanii.
4. Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób
    używających narkotyków,  prowadzenie rozmów motywacyjnych.

Projekt 1.
–  zwiększenie efektywności profilaktyki w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach poprzez wspieranie działań w formie  przedstawień teatralnych mających na celu uświadomienie młodzieży  konsekwencji zażywania narkotyków,
-  podniesienie świadomości uczniów i rodziców  na temat narkomanii poprzez zorganizowanie pogadanek w trakcie lekcji wychowawczych czy  wywiadówek.
Odbiorcy projektu
• uczniowie ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach  oraz rodzice i opiekunowie.


Realizatorzy
• Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Czas i miejsce realizacji  projektu
• 2013 rok, gmina Bielice.

Projekt 2.
- pogadanki na temat szkodliwości zażywania środków odurzających  z wykorzystaniem ulotek i broszur w czasie zajęć świetlicowych.

Odbiorcy projektu
• dzieci i młodzież.

Realizatorzy projektu
• świetlice środowiskowe w: Bielicach, Chabowie,  Starym Chrapowie oraz
Parsowie.
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Czas i miejsce realizacji  projektu
• 2013 rok, gmina Bielice.


Projekt 3.
- podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób
  zażywających narkotyki, prowadzenie rozmów motywacyjnych,
- udzielenie specjalistycznej pomocy uzależnionym i współuzależnionym
- udział w konferencjach i szkoleniach .

Odbiorcy projektu
• osoby uzależnione i współuzależnione; 
• członkowie GKRPA.

Realizatorzy
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;
• instytucje współpracujące.

Czas i miejsce realizacji  projektu
• 2013 rok, gmina Bielice.

Zasoby

Do realizacji przedstawionych projektów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gmina Bielice zamierza wykorzystać posiadane zasoby własne:
-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach,
-Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach,
-Niepubliczny ZOZ w Bielicach,
-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach,
-świetlice środowiskowe w: Bielicach, Chabowie, Starym Chrapowie i Parsowie,
-grupę samopomocową AA dla osób uzależnionych od alkoholu, która ma  
 swoją siedzibę w świetlicy wiejskiej w Liniach,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach.
   Postanowienia końcowe:
1.Spodziewane efekty realizacji programu:
  -uświadomienie zdrowotnych i społecznych skutków nadużywania alkoholu
    i używania środków odurzających,
  -wzrost liczby młodych osób zaangażowanych w propagowanie zachowań
   abstynenckich,
 -wzrost inicjatyw społeczności lokalnej podejmowanych na rzecz
  zapobiegania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, narkomanii, zwłaszcza
  wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępu do wiedzy nt. szkodliwości używek, propagowanie samopomocy,
 -promowanie lokalnych grup wsparcia;
 -wzrost dostępności mieszkańców gminy do szeroko rozumianego wsparcia
  specjalistycznego w przypadku występowania problemu.

2.Realizacja zadań programu zakłada możliwość modyfikacji w przypadku pojawienia się nowych potrzeb.

3.Źródła finansowania programu:      
- środki budżetu gminy Bielice pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
-środki finansowe pochodzące od sponsorów.

4.Sposób kontroli realizacji programu:
- stały monitoring realizacji programu prowadzony przez koordynatora GKRPA.

5. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Za udział w każdym posiedzeniu i za prowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice, otrzymają wynagrodzenie w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia na podstawie listy obecności zatwierdzonej przez Przewodniczącego Komisji. Ponadto
w przypadku uczestnictwa w kontrolach punktów sprzedaży na terenie gminy Bielice oraz w szkoleniach poza terenem gminy Bielice należy się członkom komisji zwrot poniesionych kosztów, tj. podróże służbowe krajowe.

6. Preliminarz wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok realizowany będzie z części planowanych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2013 rok w kwocie 40.950 zł.


Lp.
Nazwa zadania
Plan  finansowy na 2013 r.
Termin
realizacji


1.  Dofinansowanie do 13 imprez dla  społeczności lokalnej
z terenu gminy Bielice.
 3.000 I –XII
2.
 Prowadzenie  świetlic środowiskowych  dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych  w: Bielicach, Chabowie,  Starym Chrapowie oraz Parsowie,
w tym:
- umowy – zlecenia dla opiekunów świetlic,
- zakup materiałów,
- zakup poczęstunku dla dzieci,
- integracyjne  spotkanie dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych lub inna forma dofinansowania  dla dzieci i młodzieży  propagująca zdrowy styl życia.
 
22.130,48
I – XII

3.
 Profilaktyka w stosunku do osób uzależnionych  i współuzależnionych  oraz profilaktyka  wśród  dzieci
i młodzieży,
 w tym:
- zaliczki na poczet biegłego – 760,
- kampania  profilaktyczna -  1.500.

Profilaktyka w szkole:  2.300
z tego:
- „Dzień Bezpieczeństwa” -  II 2013,
-  Ogólnoszkolna impreza przyrodnicza liga klas III 2013,
- „Dzień Zdrowia” – V 2013,
-  Konkurs ph. „W Rodzinie raźniej” -  VI 2013,
-  Dofinansowanie do zakupu materiałów plastycznych dla
    nauczyciela  prowadzącego koło plastyczne 1-3,
- „Dzień Profilaktyki” – XII 2013.
4.560
I - XII

4.  Podróże  służbowe krajowe. 200 I – XII

5. Posiedzenia  Komisji.
 2.204 I –XII
6. Szkolenia  w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie. 900 I-XII
7.  Udział projekcie w ramach  działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, którego celem jest podniesienie jakości życia na wsi oraz wzrost integracji i aktywizacji społecznej Gminy Bielice, poprzez  dofinansowanie warsztatów rękodzielniczych w roku 2013 r., które odbędą się  świetlicach środowiskowych w: Starym Chrapowie, Bielicach, Parsowie oraz salach wiejskich w: Liniach i Nowym Chrapowie. 4.366,32 I-XII
8. Pokrywanie kosztów  pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. 3.589,20
       I –XII
RAZEM:    40.950


7. Preliminarz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bielice na 2013 r. realizowany będzie z części wpływów planowanych    z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 r.
i wynosi 1.050 zł.

Lp.
Nazwa zadania
Plan finansowy      na 2013 r.
Termin realizacji
1. 3 przedstawienia teatralne  (odział: I-III, IV-VI, gimnazjum)
 1.050
 I - XII
Razem:    1.050

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 12-09-2019 11:46:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 12-09-2019 11:46:59