Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

Uchwała Nr XI/60/11

Rady Gminy Bielice

z dnia 29 grudnia  2011r.
 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 .

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40 poz.230,z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777 ) i art.6 ustawy z dnia 20 września 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz.1493, z 2009r. Nr 206, poz. 1589, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 125, poz. 842) oraz art.41ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz.793, Nr 176, poz.1238, z 2008r. Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 144 poz.1175, z 2010r.  Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz.857, z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006r. Nr 66, poz. 469, Nr 120 poz.826, z 2007r. Nr 7 poz.48, Nr 82 poz.558, z 2009r., Nr 18, poz.97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz.817, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz.962, Nr 213, poz.1396, Nr 228, poz.1486, z 2011r. Nr 63 poz.332, Nr 105,poz.614, Nr 117 poz.678 ) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem  1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz


 

 

                           

                                                                               

Załącznik  do Uchwały Rady Gminy Bielice

Nr XI/60/11 z dnia 29.12.2011 roku

w sprawie uchwalenia

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
w Gminie Bielice na rok 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program opracowany przez Koordynatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

 

Podstawa prawna:

 

• Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity  Dz. U. z 2007 r. Nr 70poz. 473 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu  narkomanii ( Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.).

 Diagnoza

                       

         Problemy wynikające z nadużywania alkoholu, stosowania środków uzależniających i stosowania przemocy w rodzinie stanowią jedną z ważniejszych kwestii społecznych. Zjawiska te mają istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa społecznego, stan zdrowia, zdolność do konkurencji na wymagającym rynku pracy a także na relacje interpersonalne w środowisku rodzinnym. Alkoholizm i narkomania pociągają za sobą psychodegradację jednostki i rodziny, załamanie się procesów socjalizacyjnych u dzieci, ponadto wzmaga występowanie przemocy i prowadzi do współuzależnienia całej rodziny. Koszty ponoszone przez społeczeństwo w związku z nadużywaniem alkoholu dotyczą sfery społecznej i materialnej.

         Gmina Bielice obejmuje swoim zasięgiem 12 miejscowości, w tym 4  miejscowości po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

         W roku 2011r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło16 wniosków o podjecie interwencji w sprawie osoby nadużywającej alkoholu, po dokonaniu wezwań  na posiedzenie komisji zgłosiło się tylko 4 osoby nadużywające alkoholu z którymi przeprowadzono rozmowy , skierowano 1 sprawę  do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim w celu orzeczenia leczenia odwykowego. Ponadto 2 sprawy skierowano do Zespołu Interdyscyplinarnego mieszczącego się przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach celem podjęcia dalszych działań w stosunku do sprawcy jak i ofiar przemocy w rodzinie.

     Jak wynika z informacji uzyskanej z Komendy Powiatowej Policji
w Pyrzycach  w okresie od stycznia do października 2011r. odnotowała następujące zdarzenia zaistniałe z udziałem mieszkańców gminy Bielice, związane z nadużywaniem alkoholu:

• 10 interwencji domowych, gdzie we wszystkich przypadkach sprawcą była osoba będąca pod wpływem alkoholu,

• 8 rodzin było objętych procedurą Niebieskiej Karty, z czego wykazanych pokrzywdzonych ogółem było 23 osoby – w tym:

- 9 kobiet,

- 1 mężczyzna,

- 9 małoletnich,

- 4 nieletnich.

 

  Wdrożono łącznie 3 postępowania przygotowawcze w sprawach o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad rodziną- w tym:

-1 zakończono wobec braku wniosku o ściganie,

-1 w toku,

-1 zakończone aktem oskarżenia.

 

 Zatrzymano w związku z kierowaniem pojazdami:

- 17 nietrzeźwych,

-  5 po użyciu alkoholu,

-  6 zatrzymanych do wytrzeźwienia.

 

  Nie odnotowano przypadków zatrzymania osób będących pod wpływem środków odurzających.

 

W związku z występującymi problemami, jakimi borykają się osoby dorosłe, zasadne jest przyjęcie poszczególnych celów głównych:

   

I. Cel główny - Zapobieganie nadużywania alkoholu

 

Cele szczegółowe:

1. Promowanie zdrowego trybu życia.

2. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu.

3. Integrowanie środowiska lokalnego.

4. Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób

     nadużywających alkoholu i narkotyków. Prowadzenie   rozmów
     motywacyjnych.

 

Projekt 1.

– zwiększenie efektywności profilaktyki w szkole poprzez wspieranie „Gminnego Tygodnia Zdrowia”, „Dnia Praw Dziecka”, „Dnia Bezpieczeństwa”,

– wspieranie Kampanii Społecznej ,,Postaw na rodzinę” i innych przedsięwzięć takich jak: konkursy, pogadanki i przedstawienia dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki  organizowanych przez szkołę.

 

Odbiorcy projektu

·   uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach,

·   mieszkańcy gminy Bielice.

 

Realizatorzy

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach,

• Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.

 

Czas i miejsce realizacji  projektu

• 2012 rok, teren gminy Bielice.

 

Projekt 2.

–  prowadzenie kontroli obiektów handlowych pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Odbiorcy projektu

• osoby prowadzące działalność handlową na terenie gminy Bielice.

 

Realizatorzy

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

 

Czas i miejsce realizacji  projektu

• 2012 rok, teren gminy Bielice.

 

Projekt 3.

- zorganizowanie Dnia Dziecka dla wszystkich uczniów z ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach,

–   prowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w świetlicach środowiskowych w: Bielicach, Chabowie, Starym Chrapowie oraz
w Nowym Chrapowie,

- organizacja imprez  propagujących zdrowy styl życia, w tym wsparcie sołectw z terenu Gminy Bielice, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Chabowo, Stowarzyszenia ,,Iskierka” przyszłością Linii, Klubu Sportowego „Unia Swochowo”, oraz Rady Rodziców.

 

Odbiorcy projektu

• dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z terenugminy Bielice.

 

Realizatorzy

 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

• Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.

• Sołectwa i inne instytucje pozarządowe z terenu gminy Bielice.

 

Czas i miejsce realizacji  projektu

• 2012 rok, teren gminy Bielice.

 

Projekt 4.

-podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób     
 nadużywających alkoholu a także osób stosujących przemoc wobec rodziny,
 prowadzenie rozmów motywacyjnych,
-kierowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do grup   
 samopomocowych AA i Al.-Anon,

-udzielenie specjalistycznej pomocy uzależnionym i współuzależnionym,

-dofinansowanie do wyjazdów grupowych dla dzieci i młodzieży z rodzin
 dysfunkcyjnych,

-udział w konferencjach i szkoleniach.

 

Odbiorcy projektu

• dzieci i młodzież oraz osoby uzależnione i współuzależnione,

• członkowie GKRPA.

 

Realizatorzy

 

•Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach,

•instytucje współpracujące: Gminny ZespólInterdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielicach, Sąd Rejonowy w Stargardzie Szcz., kuratorzy  zawodowi i społeczni, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach,  świetlica środowiskowa
w: Bielicach, Chabowie, Starym Chrapowie oraz  Nowym Chrapowie.

 

Czas i miejsce realizacji  projektu

• 2012 rok, gmina Bielice.

 

II. Cel główny – Przeciwdziałanie narkomanii

 

Cele szczegółowe:

1. Propagowanie zdrowego trybu życia.

2. Zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie

   skutków nadużywania środków odurzających.

3.Integrowanie środowiska lokalnego i podejmowanie działań na rzecz
    przeciwdziałania narkomanii.

4. Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób

    używających narkotyków,  prowadzenie rozmów motywacyjnych.

 

Projekt 1.

–  zwiększenie efektywności profilaktyki w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach poprzez wspieranie działań tj.  przedstawienia teatralne mające na celu uświadomienie młodzieży o konsekwencjach zażywania narkotyków,

–  włączanie się w kampanie edukacyjne.

 

Odbiorcy projektu

• dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli.

 

Realizatorzy

• świetlice środowiskowe;

• Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

 

Czas i miejsce realizacji  projektu

• 2012 rok, gmina Bielice.

 

Projekt 2.

–  podniesienie świadomości rodziców, uczniów  na temat narkomanii poprzez zorganizowanie pogadanek, prelekcji oraz dofinansowanie do kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”.

 

Odbiorcy projektu

• rodzice i opiekunowie oraz  uczniowie z ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach.

 

Realizatorzy projektu

• świetlice środowiskowe w: Bielicach, Chabowie,  Starym Chrapowie oraz
w Nowym Chrapowie,

• Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach,

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

 

Czas i miejsce realizacji  projektu

• 2012 rok, gmina Bielice.

 

 

Projekt 3.

- podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób

  zażywających narkotyki, prowadzenie rozmów motywacyjnych,

- udzielenie specjalistycznej pomocy uzależnionym i współuzależnionym

- udział w konferencjach i szkoleniach .

 

Odbiorcy projektu

• osoby uzależnione i współuzależnione;  

• członkowie GKRPA.

 

Realizatorzy

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

• instytucje współpracujące.

 

Czas i miejsce realizacji  projektu

• 2012 rok, gmina Bielice.

 

Zasoby

 

Do realizacji przedstawionych projektów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gmina Bielice zamierza wykorzystać posiadane zasoby własne:

-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach,

-Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach,

-Niepubliczny ZOZ w Bielicach,

-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach,

-świetlice środowiskowe w: Bielicach, Chabowie, Starym Chrapowie i Nowym  
 Chrapowie,

-grupę samopomocową AA dla osób uzależnionych od alkoholu, która ma   
 swoją siedzibę w świetlicy przy plebanii w Bielicach,

- Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach.

 

 

 Postanowienia końcowe:

1.Spodziewane efekty realizacji programu:

  -uświadomienie zdrowotnych i społecznych skutków nadużywania alkoholu
    i używania środków odurzających,

  -wzrost liczby młodych osób zaangażowanych w propagowanie zachowań
   abstynenckich,

 -wzrost inicjatyw społeczności lokalnej podejmowanych na rzecz
  zapobiegania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, narkomanii zwłaszcza

  wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępu, propagowanie samopomocy,

 -promowanie lokalnych grup wsparcia;

 -wzrost dostępności mieszkańców gminy do szeroko rozumianego wsparcia
  specjalistycznego w przypadku występowania problemu.

 

2.Realizacja zadań programu zakłada możliwość modyfikacji w przypadku pojawienia się nowych potrzeb.

 

3.Źródła finansowania programu:                                                               

- środki budżetu gminy Bielice pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,

-środki finansowe pochodzące od sponsorów.

 

4.Sposób kontroli realizacji programu:

- stały monitoring realizacji programu prowadzony przez koordynatora GKRPA.

 

5. Zasady wynagradzania członków GminnejKomisji RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych w Bielicach.

 

Za udział w każdym posiedzeniu i za prowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice, otrzymają wynagrodzenie w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia na podstawie listy obecności zatwierdzonej przez Przewodniczącego Komisji. Ponadto
w przypadku uczestnictwa w kontrolach punktów sprzedaży na terenie gminy Bielice oraz w szkoleniach poza terenem gminy Bielice należy się członkom komisji zwrot poniesionych kosztów tj. podróże służbowe krajowe.

 

6. Preliminarz wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok realizowany będzie z części planowanych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2012 rok w kwocie 40.000 zł.

 

 

Lp.

Nazwa zadania

Plan  finansowy 2012r.

 Termin realizacji

 

 

 

1.

 Dofinansowanie do 16 imprez dla  społeczności lokalnej
z terenu gminy Bielice.

 

4.900

I –XII

2.

Przestrzeganie ładu  i porządku publicznego  na terenie gminy Bielice ( zakup środków logistycznych).

1.100

I – XII

3.

 

Prowadzenie  świetlic środowiskowych  dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych  w: Bielicach, Chabowie,  Starym Chrapowie oraz Nowym Chrapowie,

w tym:

- umowy – zlecenia dla opiekunów świetlic,

- zakup materiałów,

- zakup poczęstunku dla dzieci,

- integracyjny wyjazd do kina w czasie ferii,

- integracyjny Dzień Dziecka.

 

23.118

 

I – XII

 

4.

 

Profilaktyka w stosunku do osób uzależnionych  i współuzależnionych  oraz profilaktyka  wśród i dzieci
i młodzieży

 w tym:

-opinie lekarza biegłego;

- opłaty sądowe;

-Gminny Tydzień Zdrowia  w  ZSP im, Jana Pawła II Bielicach

- Gminny Tydzień Profilaktyki w  szkole

- Dzień Praw Dziecka i Dni Bezpieczeństwa w szkole

- Kampania Profilaktyczna „ Postaw na rodzinę”

 

5.100

 

I - XII

 

5.

Podróże  służbowe krajowe.

200

I – XII

 

8.

Posiedzenia  Komisji.

 

2.052

I –XII

9.

Pokrywanie kosztów  pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

3.530

 

         I –XII

 

                                                                            RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

7. Preliminarz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bielice na 2012r. realizowany będzie z części wpływów planowanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 r.
i wynosi 2.000 zł.

 

Lp.

Nazwa zadania

Plan finansowy 2012
 

Termin realizacji

1.

Przedstawienia i  spektakle dla uczniów z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w  Bielicach.

800

 

I - XII

2.

Profilaktyka zapobiegania narkomanii: pogadanki w szkole, konkursy itp.
w ramach działań „Postaw na Rodzinę”.

1.200

I- XII

 

Razem               2.000

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

            Zgodnie z art. 4ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii umożliwia prowadzenie zadań profilaktycznych, jak  i zaradczych na szczeblu gminnym.

         Zadania te prowadzone są w postaci gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 12-09-2019 11:45:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 12-09-2019 11:45:51