Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

minny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010

Uchwała Nr XXXI/189/10
           Rady Gminy Bielice
          z dnia 29 stycznia 2010r.
 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 .
 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.41 ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2007. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) i art.6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 20 września 2005 r. ( Dz. U Nr 180 poz.1493) oraz art. 10 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm. ) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:  
 
§1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.
 
Przewodniczący Rady
 
Edward Mocarski

 

 
                           
                                                                                   
Załącznik do Uchwały Rady Gminy Bielice
Nr XXXI/189/10 z dnia 29.01.2010 roku
w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bielice na rok 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program opracowany przez Koordynatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.
 
Podstawa prawna:
 
• Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity  Dz. U. z 2007 r. Nr 70poz. 473 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 20 września 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U Nr 180 poz.1493 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U.
 Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.).
 
 Diagnoza
                        
         Problemy wynikające z nadużywania alkoholu, stosowania środków uzależniających i stosowania przemocy w rodzinie stanowią jedną z ważniejszych kwestii społecznych. Zjawiska te mają istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa społecznego, stan zdrowia, zdolność do konkurencji na wymagającym rynku pracy a także na relacje interpersonalne w środowisku rodzinnym. Alkoholizm i narkomania pociągają za sobą psychodegradację jednostki i rodziny, załamanie się procesów socjalizacyjnych u dzieci, ponadto wzmaga występowanie przemocy i prowadzi do współuzależnienia całej rodziny. Koszty ponoszone przez społeczeństwo w związku z nadużywaniem alkoholu dotyczą sfery społecznej i materialnej.
         Gmina Bielice obejmuje swoim zasięgiem 12 miejscowości, w tym 4 miejscowości po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Liczba mieszkańców Gminy Bielice na dzień 31.12.2009r. wynosi 3.085 z czego na dzień 30.11.2009 r. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pyrzycach jako bezrobotnych było 228 osób, w tym 123 kobiety.
         W roku 2009r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło10 wniosków o podjecie interwencji w sprawie osoby nadużywającej alkoholu, po dokonaniu wezwań na posiedzenie komisji zgłosiło się tylko 4 osoby, z którymi przeprowadzono rozmowy, skierowano 3 sprawy do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim w celu orzeczenia leczenia odwykowego.
         Jak wynika z informacji uzyskanej z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach w 2009r. odnotowała z udziałem mieszkańców gminy Bielice następujące zdarzenia: 20 interwencji domowych z czego 18 w przypadkach sprawcą była osoba będąca pod wpływem alkoholu, w 10 przypadkach wszczęto procedurę niebieskiej karty, ponadto zatrzymano 20 osób za jazdę pod wpływem alkoholu, z których 19 prowadziło pojazdy w stanie nietrzeźwym.
 
W związku z występującymi problemami, jakimi borykają się osoby dorosłe, zasadne jest przyjęcie poszczególnych celów głównych:
   
I. Cel główny - Zapobieganie nadużywania alkoholui przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
 
Cele szczegółowe:
1. Promowanie zdrowego trybu życia.
2. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu.
3. Integrowanie środowiska lokalnego.
4. Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób
     nadużywających alkoholu, oraz osób stosujących przemoc wobec
     rodziny, prowadzenie rozmów motywacyjnych.
 
 
Projekt 1.
–     zwiększenie efektywności profilaktyki w szkole poprzez wspieranie realizacji działań a w szczególności: dofinansowanie Gminnego Tygodnia Zdrowia pod hasłem „ Trzymaj formę” oraz dofinansowanie Tygodnia Profilaktyki,
–      wspieranie akcji, konkursów, pogadanek i przedstawień dla dzieci i młodzieży organizowanych przez szkołę.
 
Odbiorcy projektu
·   uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach,
·   mieszkańcy gminy Bielice.
 
Realizatorzy
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.
• Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.
 
Czas i miejsce realizacji projektu
• 2010 rok, teren gminy Bielice.
 
Projekt 2.
–  prowadzenie kontroli obiektów handlowych pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 
 
Odbiorcy projektu
• osoby prowadzące działalność handlową na terenie gminy Bielice.
 
Realizatorzy
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.
 
Czas i miejsce realizacji projektu
• 2010 rok, teren gminy Bielice.
 
Projekt 3.
- zorganizowanie w dniu 29.05.2010 r. IV Gminnego Dnia Dziecka; dla wszystkich dzieci z terenu naszej gminy,
–   prowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin zagrożonych patologią społeczną 
w świetlicach środowiskowych w Bielicach i Starym Chrapowie oraz 
w Chabowie,
-  organizacja imprez propagujących zdrowy styl życia.
 
 
Odbiorcy projektu
• dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z terenugminy Bielice.
 
Realizatorzy
 
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.
• Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.
• Sołectwa z terenu gminy Bielice.
 
Czas i miejsce realizacji  projektu
• 2010 rok, teren gminy Bielice.
 
Projekt 4.
- podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób
 nadużywających alkoholu a także osób stosujących przemoc wobec rodziny,
 prowadzenie rozmów motywacyjnych,
- udzielenie specjalistycznej pomocy uzależnionym i współuzależnionym,
- udział w konferencjach i szkoleniach.
 
Odbiorcy projektu
• osoby uzależnione i współuzależnione,
• członkowie GKRPA.
 
 
 
Realizatorzy
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.
• instytucje współpracujące: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Bielicach, Sąd Rejonowy w Stargardzie Szcz., kuratorzy  zawodowi 
i społeczni, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, świetlica środowiskowa w Bielicach i Starym Chrapowie oraz w Chabowie.
 
Czas i miejsce realizacji projektu
• 2010 rok, gmina Bielice.
 
II. Cel główny – Przeciwdziałanie narkomanii
 
Cele szczegółowe:
1. Propagowanie zdrowego trybu życia.
2. Zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie
   skutków nadużywania środków odurzających.
3.Integrowanie środowiska lokalnego i podejmowanie działań na rzecz
    przeciwdziałania narkomanii.
4. Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób
    używających narkotyków, prowadzenie rozmów motywacyjnych.
 
Projekt 1.
–  zwiększenie efektywności profilaktyki w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach poprzez wspieranie realizacji działań tj. przedstawienia teatralne mające na celu uświadomienie młodzieży o skutkach i konsekwencjach zażywania narkotyków,
– angażowanie i włączanie się w kampanie edukacyjne.
 
Odbiorcy projektu
• dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli.
 
Realizatorzy
• świetlice środowiskowe;
• Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.
 
Czas i miejsce realizacji projektu
• 2010 rok, gmina Bielice.
 
Projekt 2.
–   podniesienie świadomości rodziców, uczniów na temat narkomanii poprzez
 zorganizowanie pogadanek, prelekcji oraz zorganizowanie po raz trzeci 
 „ Tygodnia profilaktyki” w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Bielicach.
 
Odbiorcy projektu
• rodzice i opiekunowie oraz uczniowie z ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach.
 
Realizatorzy projektu
• świetlice środowiskowe.
• Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.
 
Czas i miejsce realizacji projektu
• 2010 rok, gmina Bielice.
 
Projekt 3.
- podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób
 używających narkotyków, prowadzenie rozmów motywacyjnych;
- udzielenie specjalistycznej pomocy uzależnionym i współuzależnionym
- udział w konferencjach i szkoleniach .
 
Odbiorcy projektu
• osoby uzależnione i współuzależnione;   
• członkowie GKRPA.
 
Realizatorzy
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;
• instytucje współpracujące.
 
Czas i miejsce realizacji projektu
• 2010 rok, gmina Bielice.
 
Zasoby
 
Do realizacji przedstawionych projektów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii gmina Bielice zamierza wykorzystać posiadane zasoby własne:
- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;
- Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;
- Niepubliczny ZOZ w Bielicach;
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach;
- Świetlice środowiskowe w: Bielicach i Starym Chrapowie oraz w Chabowie.
     
 Postanowienia końcowe:
1. Spodziewane efekty realizacji programu:
- uświadomienie zdrowotnych i społecznych skutków nadużywania alkoholu
    i używania środków odurzających,
- wzrost liczby młodych osób zaangażowanych w propagowanie zachowań
   abstynenckich,
- wzrost inicjatyw społeczności lokalnej podejmowanych na rzecz zapobiegania
   alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, narkomanii zwłaszcza wśród dzieci i
   młodzieży, zwiększenie dostępu, propagowanie samopomocy,
- promowanie lokalnych grup wsparcia;
- wzrost dostępności mieszkańców gminy do szeroko rozumianego wsparcia
   specjalistycznego w przypadku występowania problemu.
 
2. Realizacja zadań programu zakłada możliwość modyfikacji w przypadku pojawienia się nowych potrzeb.
 
3. Źródła finansowania programu- środki budżetu gminy Bielice pochodzące 
z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.
 
4. Sposób kontroli realizacji programu:
- stały monitoring realizacji programu prowadzony przez koordynatora GKRPA.
 
5. Zasady wynagradzania członków GminnejKomisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Bielicach.
 
Za udział w każdym posiedzeniu i za prowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice, otrzymają wynagrodzenie w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia na podstawie listy obecności zatwierdzonej przez Przewodniczącego Komisji. Ponadto w przypadku uczestnictwa w kontrolach punktów sprzedaży na terenie gminy Bielice oraz w szkoleniach poza terenem gminy Bielice należy się członkom komisji zwrot poniesionych kosztów tj. podróże służbowe krajowe.
 
6. Preliminarz wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok realizowany będzie z części planowanych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2010 rok w kwocie 37.000 zł.
 
Lp.
Nazwa zadania
Plan finansowy 2010r.
 Termin
realizacji
 
 
 
 
1.
 Przedstawienie teatralne dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.
 
700
I –XII
 
2..
 Dofinansowanie do imprez dla społeczności lokalnej z terenu gminy Bielice.
 
3.700
I –XII
 
3.
Dofinansowanie do zorganizowania IV Gminnego Dnia Dziecka pod hasłem „ Bawmy się zdrowo i bezalkoholowo”.
 
4.000
V
 
4.
Przestrzeganie ładu i porządku publicznego na terenie gminy Bielice.
 
600
I – XII
 
5.
 
Prowadzenie świetlic opiekuńczo -wychowawczych dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią w miejscowościach: Bielice, Stare Chrapowo, Chabowo.
w tym:
- umowy – zlecenia dla opiekunów świetlic;
-   zakup materiałów;
- dofinansowanie do opłat za użytkowanie świetlic, zakup poczęstunku dla dzieci.
 
 
18.110
 
I – XII
 
 
6.
 
Profilaktyka w stosunku do osób uzależnionych i współuzależnionych a w szczególności dzieci i młodzieży
 w tym:
-opinie lekarza biegłego;
- opłaty sądowe;
-Gminny Tydzień Zdrowia w ZSP im, Jana Pawła II Bielice
- tydzień profilaktyki w ZSP im. Jana Pawła II Bielice
 
 
3.140
 
I - XII
 
 
7.
Podróże służbowe krajowe.
200
I – XII
 
 
8.
Posiedzenia Komisji.
 
3.000
I –XII
 
9.
Pokrywanie kosztów pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
3.550
 
         I –XII
 
 
                                                                            RAZEM
   37.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Preliminarz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bielice na 2010r. realizowany będzie z części wpływów planowanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2010 r. 
i wynosi 2.000 zł.
Lp.
Nazwa zadania
Plan
Termin realizacji
1.
Przedstawienia i spektakle dla uczniów z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.
1.000
 
I - XII
2.
Profilaktyka zapobiegania narkomanii: pogadanki w szkole, zakup materiałów profilaktycznych itp.
1.000
I - XII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
 
 
         Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art.6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. ( Dz. U Nr 180 poz.1493) oraz art.10 ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii umożliwia prowadzenie zadań profilaktycznych, jak i zaradczych na szczeblu gminnym.
         Zadania te prowadzone są w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 12-09-2019 11:42:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 12-09-2019 11:42:18