Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

Uchwała Nr XXIII/131/09

     Rady Gminy Bielice
  z dnia 30 stycznia 2009 r.

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 .

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art.41 ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2007. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) i art.6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. ( Dz. U Nr 180 poz.1493)  oraz art. 10 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm. ) Rada Gminy Bielice  uchwala, co następuje:  

§1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                              Edward Mocarski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  do Uchwały Rady Gminy Bielice

 Nr XXIII/131/09 z dnia 30 stycznia 2009 r.

              w sprawie uchwalenia

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie  oraz  Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bielice na rok 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program opracowany przez Koordynatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity  Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  ( Dz. U Nr 180 poz.1493 z późn. zm.).
 •  Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu  narkomanii ( Dz. U.
   Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.).

 

           Diagnoza

                       

         Problemy wynikające z nadużywania alkoholu, stosowania środków uzależniających i stosowania przemocy w rodzinie stanowią jedną z ważniejszych kwestii społecznych. Zjawiska te mają istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa społecznego, stan zdrowia, zdolność do konkurencji na wymagającym rynku pracy a także na relacje interpersonalne w środowisku rodzinnym. Alkoholizm i narkomania pociągają za sobą psychodegradację jednostki i rodziny, załamanie się procesów socjalizacyjnych u dzieci, ponadto wzmaga występowanie przemocy i prowadzi do współuzależnienia całej rodziny. Koszty ponoszone przez społeczeństwo w związku z nadużywaniem alkoholu dotyczą sfery społecznej i materialnej.

         Gmina Bielice obejmuje swoim zasięgiem 12 miejscowości, w tym 4  miejscowości po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Liczba mieszkańców Gminy Bielice na dzień 31.12.2008r. wynosi 3.080 z czego na 30.11.2008 r. roku 2008r. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pyrzycach  jako bezrobotnych było 150 osób, w tym 93 kobiety.

         W roku 2008r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 8 wniosków o podjecie interwencji w sprawie osoby nadużywającej alkoholu, z czego przeprowadzono 2 rozmowy, skierowano 1 sprawę  do Sądu w celu orzeczenia leczenia odwykowego.

         Jak wynika z informacji Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach  w 2008r. interwencji podejmowanych  na terenie gminy Bielice było 23 interwencje  związane z przemocą w rodzinie gdzie sprawca znajdował się pod wpływem alkoholu, w 5 przypadkach wszczęto procedurę niebieskiej karty, ponadto zatrzymano 14 nietrzeźwych kierowców.

        

 

W związku z występującymi problemami, jakimi borykają się osoby dorosłe, zasadne jest przyjęcie poszczególnych celów głównych:

   

         I. Cel główny - Zapobieganie nadużywania alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

 

Cele szczegółowe:

1. Promowanie zdrowego trybu życia.

2. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu.

3. Integrowanie środowiska lokalnego.

4. Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób

     nadużywających alkoholu, oraz osób stosujących przemoc wobec
     rodziny, prowadzenie  rozmów motywacyjnych.

 

 

Projekt 1.

–      zwiększenie efektywności profilaktyki w szkole poprzez wspieranie realizacji działań;

–      wspieranie akcji, konkursów, pogadanek i przedstawień dla dzieci i młodzieży organizowanych przez szkołę;

–      uczestnictwo w Ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej pt„ Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”.

 

Odbiorcy projektu

·          uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;

·          mieszkańcy gminy Bielice.

 

Realizatorzy

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;
 • Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.

 

Czas i miejsce realizacji  projektu

 • 2009 rok, teren gminy Bielice.

 

Projekt 2.

–      prowadzenie kontroli obiektów handlowych pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 

Odbiorcy projektu

 • osoby prowadzące działalność handlową na terenie gminy Bielice.

 

Realizatorzy

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

 

Czas i miejsce realizacji  projektu

 • 2009 rok, teren gminy Bielice.

 

Projekt 3.

–      organizacja imprez rekreacyjnych propagujących zdrowy styl życia;

-  zorganizowanie w dniu 06.06.2009 r. III Gminnego Dnia Dziecka; dla wszystkich dzieci z terenu  naszej gminy;

–      prowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin zagrożonych patologią społeczną w świetlicach środowiskowych w Bielicach i Starym Chrapowie..

 

Odbiorcy projektu

 • mieszkańcy miejscowości gminy Bielice.

 

Realizatorzy

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;
 • Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.   

 

Czas i miejsce realizacji  projektu

 • 2009 rok, teren gminy Bielice.

 

Projekt 4.

- podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób

  nadużywających alkoholu a także osób stosujących przemoc wobec rodziny,
  prowadzenie rozmów motywacyjnych;

- udzielenie specjalistycznej pomocy uzależnionym i współuzależnionym;

- udział w konferencjach i szkoleniach.

 

Odbiorcy projektu

 • osoby uzależnione i współuzależnione;
 • członkowie GKRPA.

 

 

 

 

 

Realizatorzy

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;
 •  instytucje współpracujące: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielicach, Sąd Rejonowy w Stargardzie Szcz., kuratorzy  zawodowi i społeczni, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach,  świetlica środowiskowa w Bielicach i Starym Chrapowie.

 

Czas i miejsce realizacji  projektu

 • 2009 rok, gmina Bielice.
   

II. Cel główny – Przeciwdziałanie narkomanii

 

Cele szczegółowe:

1. Propagowanie zdrowego trybu życia.

2. Zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie

   skutków nadużywania środków odurzających

3.Integrowanie środowiska lokalnego i podejmowanie działań na rzecz
    przeciwdziałania narkomanii

4. Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób

    używających narkotyków,  prowadzenie rozmów motywacyjnych.

 

Projekt 1.

–      zwiększenie efektywności profilaktyki w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach poprzez wspieranie realizacji działań;

–      angażowanie  i włączanie się w akcje ogólnopolskie i regionalne kampanie edukacyjne.

- zakup materiałów edukacyjnych pt” Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem

   , itp.- ulotki  dot. zagrożenia dzieci i młodzieży narkomanią.

 

 

Odbiorcy projektu

 • dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli.

 

Realizatorzy

 • świetlice środowiskowe;
 • Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Czas i miejsce realizacji  projektu

 • 2009 rok, gmina Bielice.

Projekt 2.

–     podniesienie świadomości rodziców, uczniów  na temat narkomanii poprzez zorganizowanie pogadanek, prelekcji oraz zorganizowanie po raz kolejny  tygodnia profilaktyki w  Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Bielicach.

 

Odbiorcy projektu

 • rodzice i opiekunowie oraz  uczniowie z ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach.

 

Realizatorzy projektu

 • świetlice środowiskowe;
 • Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

 

Czas i miejsce realizacji  projektu

 • 2009 rok, gmina Bielice.

 

Projekt 3.

- podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób

  używających narkotyków, prowadzenie rozmów motywacyjnych;

- udzielenie specjalistycznej pomocy uzależnionym i współuzależnionym

- udział w konferencjach i szkoleniach .

 

Odbiorcy projektu

 • osoby uzależnione i współuzależnione;   
 • członkowie GKRPA.

 

Realizatorzy

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;
 • instytucje współpracujące.

 

Czas i miejsce realizacji  projektu

 • 2009 rok, gmina Bielice.

Zasoby

                   Do realizacji przedstawionych projektów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii gmina Bielice zamierza wykorzystać posiadane zasoby własne:

- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

     - Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;

     - Niepubliczny ZOZ w Bielicach;

     - Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach;

     - Świetlice środowiskowe w: Bielicach  i Starym Chrapowie.

     

 Postanowienia końcowe:

1. Spodziewane efekty realizacji programu:

- uświadomienie zdrowotnych i społecznych skutków nadużywania alkoholu i

   używania środków odurzających;

- wzrost liczby młodych osób zaangażowanych w propagowanie zachowań
   abstynenckich;

- wzrost inicjatyw społeczności lokalnej podejmowanych na rzecz zapobiegania

  Alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, narkomanii zwłaszcza wśród dzieci i
  młodzieży, zwiększenie dostępu, propagowanie samopomocy;

- promowanie lokalnych grup wsparcia;

- wzrost dostępności mieszkańców gminy do szeroko rozumianego wsparcia
  specjalistycznego w przypadku występowania problemu.

 

2. Realizacja zadań programu zakłada możliwość modyfikacji w przypadku pojawienia się nowych potrzeb.

 

3. Źródła finansowania programu- środki budżetu gminy Bielice pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.

 

4. Sposób kontroli realizacji programu:

- stały monitoring realizacji programu prowadzony przez koordynatora GKRPA.

 

5. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

 

         Za udział w każdym posiedzeniu i za prowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice, otrzymają wynagrodzenie w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia na podstawie listy obecności zatwierdzonej przez Przewodniczącego Komisji. Ponadto w przypadku uczestnictwa w kontrolach punktów sprzedaży na terenie gminy Bielice oraz w szkoleniach poza terenem gminy Bielice należy się członkom komisji zwrot poniesionych kosztów tj. podróże służbowe krajowe.

 

6. Preliminarz wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok realizowany będzie z części planowanych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2009 rok w kwocie 35.000 zł.

 

Lp.

                                        Nazwa zadania

Plan  finansowy 2009

Termin

 

 

 

 

I.

 Przedstawienie teatralne dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.

 

700

I –XII

 

II.

 Dofinansowanie do imprez dla  społeczności lokalnej z terenu gminy Bielice.

 

3.600

I –XII

 

IIII.

Dofinansowanie do zorganizowania III Gminnego Dnia Dziecka pod hasłem „ Bawmy się zdrowo i bezalkoholowo”.

 

3.000

VI

 

IV.

 

Uczestnictwo w Ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej  pt. „ Sprawdź  czy twoje picie jest bezpieczne”

 

1.500

 

 

I-  XII

 

V.

Przestrzeganie ładu  i porządku publicznego  na terenie gminy Bielice.

 

600

I – XII

 

VI.

 

Prowadzenie  świetlic opiekuńczo -wychowawczych  dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią :

w tym:

-  umowy – zlecenia dla opiekunów świetlic;

-   zakup materiałów;

-  dofinansowanie do opłat za użytkowanie świetlic, zakup poczęstunku dla dzieci,

- zorganizowanie ferii zimowych.

 

 

16.402

 

I – XII

 

 

VII.

 

Profilaktyka w stosunku do osób uzależnionych i współuzależnionych a w  szczególności dzieci i młodzieży

 w tym:

-opinie lekarza biegłego;

- opłaty sądowe;

- tydzień profilaktyki w szkole

 

 

2.140

 

I - XII

 

 

VIII.

Podróże  służbowe krajowe.

150

I – XII

 

 

IX.

Szkolenie

300

      I-XII

 

X.

Posiedzenia  Komisji.

 

3.000

I –XII

 

XI.

Pokrywanie kosztów  pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

3.608

 

         I –XII

 

 

                                                                            RAZEM

   35.000

 

           

 

 

 

        

 

7. Preliminarz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bielice na 2009r. realizowany będzie z części wpływów planowanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 r. i wynosi 2.000 zł.

Lp.

Nazwa zadania

Plan

Termin realizacji

1.

Przedstawienia i  spektakle dla dzieci w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w  Bielicach.

600

 

I - XII

2.

Profilaktyka zapobiegania narkomanii: pogadanki w szkole, zakup materiałów profilaktycznych.

1.400

I - XII

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 12-09-2019 11:41:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 12-09-2019 11:41:19