Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bielice na 2008 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bielice na 2008 rok  

Podstawa prawna:  

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 743, Nr 115 poz. 793, Nr 176 poz. 1238).

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179 poz. 1485, z 2006 r. Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz. 826, z 2007 r. Nr 7 poz. 48, Nr 82 poz.558).  

Diagnoza  

Problemy wynikające z nadużywania alkoholu, stosowania środków uzależniających i stosowania przemocy w rodzinie stanowią jedną z ważniejszych kwestii społecznych. Zjawiska te mają istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa społecznego, stan zdrowia, zdolność do konkurencji na wymagającym rynku pracy a także na relacje interpersonalne w środowisku rodzinnym. Alkoholizm i narkomania pociągają za sobą psychodegradację jednostki i rodziny, załamanie się procesów socjalizacyjnych u dzieci, ponadto wzmaga występowanie przemocy i prowadzi do współuzależnienia całej rodziny. Koszty ponoszone przez społeczeństwo w związku z nadużywaniem alkoholu dotyczą sfery społecznej i materialnej.

Gmina Bielice obejmuje swoim zasięgiem 12 miejscowości, w tym 4 tzw.

popegerowskie. Liczba mieszkańców Gminy Bielice na dzień 31.12.2007r. wynosi 3.040,00, z czego na koniec roku 2007r. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pyrzycach jako bezrobotnych było 230, w tym 141 kobiet.

W roku 2007r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 17 wniosków o podjecie interwencji w sprawie osoby nadużywającej alkoholu, z czego przeprowadzono 12 rozmów, skierowano 2 sprawy do Sądu w celu orzeczenia leczenia odwykowego.

Jak wynika z informacji Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach w 2007r. interwencji podejmowanych na terenie gminy Bielice związanych z przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym było -19, zatrzymanych do wytrzeźwienia w PDOZ KPP w Pyrzycach było 11 osób. Nadzorem w formie “Niebieskiej Karty” objętych było 5 rodzin. W 2007 r. na terenie gminy Bielice sporządzono akty oskarżenia wobec 3 sprawców kradzieży (pod wpływem alkoholu).

W związku z występującymi problemami, jakimi borykają się osoby dorosłe, zasadne jest przyjęcie poszczególnych celów głównych:  

I. Cel główny - Zapobieganie nadużywania alkoholu

Cele szczegółowe:

1. Promowanie zdrowego trybu życia.

2. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu.

3. Integrowanie środowiska lokalnego.

4. Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób

nadużywających alkoholu, prowadzenie rozmów motywacyjnych.

5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  

Projekt 1.

-      zwiększenie efektywności profilaktyki w podległych szkołach poprzez wspieranie realizacji działań;

-      wspieranie akcji, konkursów dla dzieci i młodzieży organizowanych przez szkołę;

-     angażowanie i włączanie się w akcje ogólnopolskie i regionalne kampanie edukacyjne.

Odbiorcy projektu

-         uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;

-         mieszkańcy gminy Bielice.

Realizatorzy

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

 • Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.  

Czas i miejsce realizacji projektu

 • 2008 rok, teren gminy Bielice.

Projekt 2.

-      prowadzenie kontroli obiektów handlowych pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Odbiorcy projektu

 • osoby prowadzące działalność handlową na terenie gminy Bielice.

Realizatorzy

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.  

Czas i miejsce realizacji projektu

 • 2008 rok, teren gminy Bielice.

Projekt 3

-      organizacja imprez rekreacyjnych propagujących zdrowy styl życia;

- zorganizowanie w dniu 01.06.2008 r. II Gminnego Dnia Dziecka; dla wszystkich dzieci z terenu naszej gminy;

-      prowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin zagrożonych patologią społeczną w świetlicach środowiskowych w: Bielicach, Swochowie , Starym Chrapowie.

Odbiorcy projektu

 • mieszkańcy miejscowości gminy Bielice.

Realizatorzy

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

 • Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.

Czas i miejsce realizacji projektu

 • 2008 rok, teren gminy Bielice.

Projekt 4.

- podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób

nadużywających alkoholu, prowadzenie rozmów motywacyjnych;

- udzielenie specjalistycznej pomocy uzależnionym i współuzależnionym;

- udział w konferencjach i szkoleniach specjalistycznych.

Odbiorcy projektu

 • osoby uzależnione i współuzależnione;

 • członkowie GKRPA.

Realizatorzy

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

 • instytucje współpracujące: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielicach, Sąd Rejonowy w Stargardzie Szcz., kuratorzy zawodowi i społeczni, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, świetlice środowiskowe w : Bielicach, Swochowie, Starym Chrapowie.

Czas i miejsce realizacji projektu

 • 2008 rok, gmina Bielice.

II. Cel główny - Przeciwdziałanie narkomanii

Cele szczegółowe:

1. Propagowanie zdrowego trybu życia.

2. Zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie skutków nadużywania środków odurzających.

3. Integrowanie środowiska lokalnego i podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii.

4. Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób

używających narkotyków, prowadzenie rozmów motywacyjnych.

Projekt 1.

-      zwiększenie efektywności profilaktyki w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach poprzez wspieranie realizacji działań;

-      angażowanie i włączanie się w akcje ogólnopolskie i regionalne kampanie edukacyjne.

Odbiorcy projektu

 • dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli.

Realizatorzy

 • świetlice środowiskowe;

 • Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Czas i miejsce realizacji projektu

 • 2008 rok, gmina Bielice.

Projekt 2

-      podniesienie świadomości rodziców uczniów z ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach na temat narkomanii.

Odbiorcy projektu

 • rodzice i opiekunowie uczniów z ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach.

Realizatorzy projektu

 • świetlice środowiskowe;

 • Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Czas i miejsce realizacji projektu

 • 2008 rok, gmina Bielice.

Projekt 3.

- podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób

używających narkotyków, prowadzenie rozmów motywacyjnych;

- udzielenie specjalistycznej pomocy uzależnionym i współuzależnionym

- udział w konferencjach i szkoleniach specjalistycznych.

Odbiorcy projektu

 • osoby uzależnione i współuzależnione;

 • członkowie GKRPA.

Realizatorzy

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

 • instytucje współpracujące.

Czas i miejsce realizacji projektu

 • 2008 rok, gmina Bielice.

Zasoby

Do realizacji przedstawionych projektów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii gmina Bielice zamierza wykorzystać posiadane zasoby własne:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

- Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;

- Niepubliczny ZOZ w Bielicach;

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach;

- Świetlice środowiskowe w: Bielicach, Swochowie , Starym Chrapowie.  

Postanowienia końcowe:

1. Spodziewane efekty realizacji programu:

- uświadomienie zdrowotnych i społecznych skutków nadużywania alkoholu i używania środków odurzających;

- wzrost liczby młodych osób zaangażowanych w propagowanie zachowań abstynenckich;

- wzrost inicjatyw społeczności lokalnej podejmowanych na rzecz zapobiegania

alkoholizmowi i narkomanii zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępu, propagowanie samopomocy;

- promowanie lokalnych grup wsparcia;

-wzrost dostępności mieszkańców gminy do szeroko rozumianego wsparcia specjalistycznego w przypadku występowania problemu.  

2. Realizacja zadań programu zakłada możliwość modyfikacji w przypadku pojawienia się nowych potrzeb.  

3. Źródła finansowania programu- środki budżetu gminy Bielice pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.  

4. Sposób kontroli realizacji programu:

- stały monitoring realizacji programu prowadzony przez sekretarza GKRPA.  

5. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.  

Za udział w każdym posiedzeniu i za prowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice, otrzymają wynagrodzenie w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia na podstawie listy obecności zatwierdzonej przez Przewodniczącego Komisji. Ponadto w przypadku uczestnictwa w kontrolach punktów sprzedaży na terenie gminy Bielice oraz w szkoleniach poza terenem gminy Bielice należy się członkom komisji zwrot poniesionych kosztów tj. podróże służbowe krajowe.  

6. Preliminarz wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok realizowany będzie z części planowanych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2008 rok w kwocie 36.000 zł.  

Lp.

Nazwa zadania

Plan finansowy 2008

Termin

 

 

I

Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek pt.,, Bawmy się na trzeźwo”.

 

 

800

I

 

II.

Przedstawienie teatralne dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.

 

1.000

I -XII

III.

Dofinansowanie do imprez dla społeczności lokalnej z terenu gminy Bielice.

 

3.500

I -XII

IV.

Dofinansowanie do zorganizowania II Gminnego Dnia Dziecka pod hasłem „ Bawmy się zdrowo i bezalkoholowo”.

 

2.000

VI

V.

Wypoczynek dla dzieci zagrożonych patologią, a w szczególności alkoholizmem pod hasłem „ Od używek wolę czas spędzony w szkole”

w tym:

- wynagrodzenia dla nauczycieli;

- integracyjny wyjazd dla dzieci;

- poczęstunek dla dzieci i młodzieży.

 

3.000

 

 

 

II i VII - VIII

VI.

Przestrzeganie ładu i porządku publicznego na terenie gminy Bielice.

 

600

I - XII

VII.

Prowadzenie świetlic opiekuńczo -wychowawczych dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią :

w tym:

- umowy - zlecenia dla opiekunów świetlic;

- zakup materiałów;

- dofinansowanie do opłat za użytkowanie świetlic.

 

13.500

 

I - XII

VIII.

 

Profilaktyka w stosunku do osób uzależnionych i wspołuzależnionych, a w szczególności dzieci i młodzieży

w tym:

- profilaktyka dzieci( badania i szczepienia);

-opinie lekarza biegłego;

- opłaty sądowe;

- utworzenie doradczego punktu konsultacyjno - doradczego ( psycholog).

 

 

5.000

I - XII

 

IX.

Podróże służbowe krajowe.

200

I - XII

 

X.

Posiedzenia Komisji.

 

3.500

I -XII

XI.

Pokrywanie kosztów pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.900

 

I -XII

RAZEM

36.000

 7. Preliminarz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bielice na 2008 r. realizowany będzie z części wpływów planowanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 r. i wynosi 2.000 zł.

Lp.

Nazwa zadania

Plan

Termin realizacji

1.

Przedstawienia i spektakle dla dzieci w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.

1. 500,00

I - XII 2008

2.

Profilaktyka zapobiegania narkomanii: pogadanki w szkole i w środowisku lokalnym, itp.

500,00

I - XII 2008

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 12-09-2019 11:33:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 12-09-2019 11:33:17