Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 72/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach

Zarządzenie Nr 72/09
Wójta Gminy Bielice
z dnia 01 września 2009 roku
 
 
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach
 
 
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. W regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Bielicach, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 51/2009 Wójta Gminy Bielice 
z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Bielicach, wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 18 pkt 4 ppkt c otrzymuje brzmienie:
„ Stanowisko ds. Windykacji Należności Budżetowych, Środków Trwałych.”
2) w § 18 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„ Samodzielne stanowisko pracy ds. Wymiaru Podatków i Opłat – BiF, Promocji Gminy – PG i Zdrowia – ZR.”
3) § 30 otrzymuje brzmienie :
Do zadań na stanowisku pracy ds. Wymiaru Podatku i Opłat, Promocji gminy i Zdrowia należy w szczególności:
 
1.W zakresie wymiaru podatku i opłat należy w szczególności:
1)     pobór opłaty skarbowej od czynności urzędowych i zaświadczeń,  
2)      wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego tj.: wprowadzanie danych, ewidencja w zakresie powierzchni posiadanych gruntów oraz nieruchomości niezabudowanych;
3)     prowadzenie ewidencji, dokonywanie przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego zgodnie ze składanymi deklaracjami podatkowymi;
4)     przyjmowanie informacji od podatników w zakresie posiadanych lub nowo nabytych nieruchomości;
5)     przygotowywanie decyzji wymiarowych w zakresie ww. podatków; 
6)     kwartalne sporządzanie i przedkładanie organowi nadzorującemu (tj. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), sprawozdań w zakresie udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz posiadanych przez nich zaległościach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej;
7)     przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie wysokości stawek podatkowych, ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych, sposobu poboru podatków i opłat,
8)     prowadzenie rejestrów wymiarowych, rejestrów przypisów i odpisów na poszczególne rodzaje podatków;
9)     prowadzenie ewidencji podatników i wymierzanie podatku od posiadania psów;
10)wydawanie zaświadczeń o spłacie należności z tyt. wykupu mienia komunalnego;
11)sporządzanie danych do sprawozdawczości budżetowej w zakresie:
a.        wymiaru i poboru zobowiązań podatkowych;
b.       skutków obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych;
c.       udzielonych ulg z tytułu umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty;
12)dokonywanie przypisów i odpisów powstałych w związku ze zmianą właścicieli lub użytkowników nieruchomości wynikłych w ciągu roku podatkowego – zmiany decyzji wymiarowych (ustalających);
13)wydawanie zaświadczeń:
a.     dochodowości z indywidualnych gospodarstw rolnych;
b.     opłaceniu składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
14)rozpatrywanie podań i wniosków oraz przygotowywanie decyzji w sprawach:
a.      umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych;
b.     odroczenia lub rozłożenia na raty terminu płatności należności podatkowych;
c.     zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
d.    zwolnień w podatku rolnym i od nieruchomości;
 
2. Do zakresu promocji należy:
1)   współpraca z organizacjami i instytucjami – lokalnymi, regionalnymi,
          krajowymi i zagranicznymi  w celu tworzenia warunków dla rozwoju
          gospodarczego Gminy;
2)                organizowanie i udział w spotkaniach, seminariach i konferencjach promujących rozwój gospodarczy Gminy;
3)                 organizacja oraz uczestnictwo we wszelkich konferencjach prasowych i innych kontaktach Wójta i władz Gminy ze środkami przekazu, udzielanie informacji zgodnie z upoważnieniem Wójta;
4)                 śledzenie środków przekazu, zbieranie i analiza publikacji dotyczących działalności władz Gminy oraz przygotowywanie stanowiska w tym zakresie;
5)                 przygotowywanie planów i harmonogramów działalności promocyjnej Wójta oraz materiałów promocyjnych Gminy;
6)                 prowadzenie spraw kontaktów zagranicznych Wójta, w tym organizowanie przyjazdów gości zagranicznych oraz wyjazdów delegacji Wójta;
7)                 podejmowanie innych form promocji w kraju i poza jego granicami poprzez: opracowywanie folderów, informowanie o możliwościach inwestowania w Gminie;
8)                 opracowywanie, przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych Gminy;
9)                 współpraca z innymi wydziałami, Sołectwami w celu promowania Gminy na targach, wystawach i festynach;
10)            prowadzenie całości spraw związanych z organizowaniem i realizacją gminnych imprez masowych;
11)            przygotowywanie niezbędnych materiałów umożliwiających obejmowanie przez Wójta patronatem imprez okolicznościowych;
12)            udział w przygotowywaniu i redagowaniu Gminnej strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej oraz gazety lokalnej „Nasz Powiat”.
 
3.Do zakresu zdrowia:
1)     prowadzenie przepisów prawnych dotyczących ochrony zdrowia ludności;
2) organizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Bielice.
 
4. Koordynowanie i wykonywanie prac związanych z wyborami do izb rolniczych
5.Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi.
6. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w zakresie swojego stanowiska.
 
4) w § 19 wprowadza się zmianę struktury organizacyjnej Urzędu, którą określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
5) w § 20 wprowadza się zmiany w planie zastępstw stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Bielicach stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Wójt Gminy Bielice
Zdzisław Lech Twardowski
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2
 
 
 
PLAN ZASTĘPSTW STANOWISK PRACY
W URZĘDZIE GMINY W BIELICACH
 
 
  1. Stanowisko ds. Informacji Niejawnych, ABI, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Ochotniczych Straży Pożarnych, Zaopatrzenia
-    zastępuje wzajemnie stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych.
 
2.   Stanowisko pracy ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Turystyki i Rekreacji, Gospodarki Komunalnej
-    zastępuje wzajemnie stanowisko ds. Inwestycji, Budownictwa i Remontów, Gospodarki Przestrzennej, Drogownictwa, Zamówień Publicznych.
 
3.   Stanowisko pracy ds. Obsługi Biura Rady, Działalności Gospodarczej, Archiwum
-    zastępuje wzajemnie stanowisko ds. Rolnictwa, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Nieruchomościami w zakresie spraw bieżących .
 
4.   Stanowisko pracy ds. Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnej, Melioracji i Łąkarstwa, Funduszy Europejskich
-    zastępuje wzajemnie  stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Turystyki i Rekreacji, Gospodarki Komunalnej
 
5.   Stanowisko pracy Sekretarki zastępuje stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie prowadzenia korespondencji Urzędu (przyjmowanie, wysyłanie).
 
6.   Stanowisko pracy ds. Rolnictwa, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Nieruchomościami dodatkowo zastępuje stanowisko Sekretarki w zakresie bieżących spraw obsługi sekretariatu, BIP.
 
  1. Stanowisko pracy ds. Windykacji Należności Budżetowych, Środków Trwałych.
Zastępuje stanowisko pracy ds. Prowadzenia Kasy, Podatku VAT, Świadczeń Pracowniczych i Przedmiotów Nietrwałych w zakresie prowadzenia kasy .
 
  1. Stanowisko pracy ds. płac i rozliczeń finansowych
zastępuje wzajemnie stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej.
 
  1. Stanowisko pracy ds. Windykacji Należności Budżetowych, Środków Trwałych.
zastępuje wzajemnie stanowisko pracy ds. Wymiaru Podatków i Opłat, Promocji Gminy i Zdrowia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 12-09-2019 10:53:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 12-09-2019 10:53:38