Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy

Skarbnik jest jednocześnie Głównym Księgowym budżetu gminy.  Do zadań Skarbnika należy zapewnienie efektywnego gospodarowania środkami publicznymi oraz racjonalnego wykorzystania budżetu gminy a w szczególności:

 1. koordynowanie, nadzorowanie i kontrolowanie pracy pracowników referatu BiF;
 2. nadzór nad zbieraniem niezbędnych danych do opracowania projektu budżetu gminy w tym materiałów z samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostek organizacyjnych gminy;
 3. przekazanie informacji z uchwalonego budżetu pracownikom samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostkom organizacyjnym gminy, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustalanie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy;
 4. nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości realizacji budżetu oraz opracowywanie informacji rocznych i półrocznych sprawozdań z wykonania budżetu, celem przedłożenia ich Radzie i wydania opinii przez RIO;
 5. analizowanie budżetu pod kątem wykorzystania środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji gminy oraz zapewnienie prawidłowego dysponowania tymi środkami;
 6. opracowywanie projektów uchwał w sprawie budżetu gminy i jego zmian;
 7. opracowywanie niezbędnych instrukcji, regulaminów zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rachunkowości i innych przepisów związanych z finansami publicznymi oraz zarządzeń Wójta dotyczących gospodarowania środkami publicznymi;
 8. zapewnienie właściwego obiegu dokumentów finansowych;
 9. planowanie pozyskiwania dochodów gminy (podatki, dochody ze sprzedaży, zezwoleń i innych opłat);
 10. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym pracownikom do dokonywania kontrasygnaty;
 11. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu gminy;
 12. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie;
 13. nadzór nad prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy;
 14. przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągania przez gminę kredytów, pożyczek, udzielenia poręczeń, gwarancji bankowych, itp.;
 15. lokowanie wolnych środków na rachunkach bankowych;
 16. naliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ;
 17. nadzorowanie i kontrolowanie prowadzenia księgowości finansowej oraz prawidłowego wykorzystania środków finansowych w podległych jednostkach organizacyjnych gminy;
 18. współdziałanie i nadzór w sporządzaniu wniosków o pozyskiwanie środków pozabudżetowych w tym również środków unijnych, w dalszej części prowadzenie kontroli merytoryczno – finansowej, aż do ostatecznego rozliczenia;
 19. nadzór nad osobami odbywającymi: staż, przygotowanie zawodowe lub praktyki w podległym referacie;
 20. przygotowanie planu i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej pracownikom bezpośrednio podległym;
 21. przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z naborem pracowników na stanowiska urzędnicze do podległego referatu oraz udział w pracy komisji rekrutacyjnej;
 22. przygotowywanie dokumentów związanych z przeprowadzeniem służby przygotowawczej dla bezpośrednio podległych pracowników;
 23. prowadzenie polityki personalnej referatu, w tym:

- ustalanie szczegółowego zakresu czynności pracowników,

- nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bhp oraz  p.poż.;

- kontrolowanie przestrzegania przez podległych pracowników dyscypliny pracy, ewidencji czasu pracy, zachowań etycznych,

- ocena okresowa pracowników referatu oraz składanie wniosków w sprawie ich nagradzania lub nakładania  kar,

- sporządzanie planów urlopowych swojego referatu i dostarczenie Sekretarzowi;

 1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a
  w szczególności:
 1. opracowywania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości wydawanych przez kierownika jednostki, w tym: dokumentację przyjętych zasad rachunkowości zawierającej zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania danych, opis systemu ochrony danych, instrukcję obiegu i kontroli dowodów księgowych, instrukcję inwentaryzacyjną, instrukcję kasową,
 2. prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 3. okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 4. wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
 5. sporządzania sprawozdań finansowych,
 6. zapewnia prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych,
 7. gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 8. nadzorowania całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez podległych pracowników działu księgowości oraz pracowników innych komórek organizacyjnych jednostki.
 1. sporządzanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych, wystąpienia komisji rady oraz wystąpień pokontrolnych w zakresie swojego stanowiska pracy;
 2. kontrolowanie wyciągów bankowych;
 3. przestrzeganie terminowego regulowania należności na rzecz dostawców, wykonawców robót, usług zleconych, itp.;
 4. przechowywanie  umów z dostawcami, wykonawcami robót, usług zleconych, itp.;
 5. rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów dotyczących podległego referatu oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia;
 6. koordynowanie i nadzorowanie przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych zgodnie z instrukcją;
 7. odpowiedzialność za koordynację działań w podejmowaniu decyzji o wyodrębnianiu bądź nie wyodrębnianiu w budżecie gminy środków stanowiących „fundusz sołecki”,
 8. sporządzanie wieloletnich i rocznych programów inwestycyjnych gminy przy współpracy pracownika ds. inwestycji i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa;
 9. opracowywania wieloletniej prognozy finansowej gminy;
 10. współpraca z samodzielnymi stanowiskami pracy i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;
 11. planowanie i realizowanie budżetu gminy w zakresie finansowania zadań przygotowania obronnego gminy, realizowanych przez organy gminy, wskazane w planowaniu operacyjnym i programach obronnych;
 12. kontrolowanie realizacji zadań finansowych w zakresie zadań obronnych wykonywanych przez jednostki organizacyjne gminy;
 13. nadzorowanie, kontrolowanie, dostarczanie dokumentów i współpraca z firmą dokonującą ubezpieczeń na rzecz urzędu;
 14. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 11-09-2019 10:05:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 05-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 11-09-2019 10:05:03