Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice kadencja VIII od 20.11.2018 do 30.12.2019

Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 20.11.2018 do 30.10.2019

Lp.

Numer uchwały

Uchwała w sprawie

Data podjęcia

Uwagi/zmiany

167

I/1/18 W sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Bielice

20.11.2018

 

 

168.

I/2/18 W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bielice. 20.11.2018  

169.

I/3/18 W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice 20.11.2018

 

170. I/4/18 W sprawie wyboru Przewodniczącego komisji Rewizyjnej rady gminy Bielice 20.11.2018

 

171. I/5/18 W sprawie powołania Komisji skarg i wniosków i petycji 20.11.2018  
172 I/6/18 W sprawie powołania Komisji Budżetu, rolnictwa i spraw gospodarczych rady gminy bielice oraz okreslenia zakresu jej działania. 20.11.2018

 

173

 

I/7/18

W sprawie powołania komisji ds. społecznych rady Gminy Bielice oraz określania zakresu jej dzialania. 20.11.2018

 

174. I/8/18 W sparawie powołania komisji doraźnej.    
175. II/9/18 Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszrze Gminy Bielice w 2019r. 29.11.2018

 

176. II/10/18 Określeni wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice w 2019r

29.11.2018

 

177. II/11/18 Określania stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2019r. 29.11.2019

 

178. II/12/18 Ustanowienia wieloletniego programu oslonowego w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023 29.11.2018

 

179 II/13/18 Określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłków, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zkup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim, rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. 29.11.2018

 

180. II/14/18 Podwyższania kryterium dochodowego uprawniającego do przyzniania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, swiadczenia pieniżnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywnośi oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 15.10.2018r. w sprawie ustanowienia wiloletniego rządowego programu " posiłek w szkole i w domu na lata 2018-2023 29.11.2018

 

181. II/15/18 Przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3. ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie na 2019r. 29.11.2018

 

182. II/16/18 Wyrażania zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym budynku nr 34a położonego przy ulicy Jana Pawła II w Bielicach wraz z przynależym gruntem. 29.11.2018

 

183. II/17/18 Przeznaczenia do sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działaka nr 259/11 o pow. 0,0052 ha położona w obrębie geodezyjnym Chabowo, gmina Bielice 29.11.2018

 

184. II/18/18 W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice. 29.11.2018

 

185. III/19/18 W sprawie zmian budżetu Gminy w 2018r. 28.12.2018r.

 

186. III/2018 W sparwie zmian wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018-2023 28.12.2018

 

187. III/21/18 W sparwie uchawalenia budżetu Gminy bielice na rok 2019. 28.12.2018

 

188. III/22/18 W sparwie Wieloletniej Prognozy Fianansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032. 28.12.2018

 

189. III/23/18 W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. dla gminy Bielice 285.12.2018

zmiany 24.06.2019

190. III/24/18 Zmieniająca uchwałę nr VI/26/15 Rady gminy bielice z dnia 01.06.2015 28.12.2018

 

191. III/25/18  zamawiająca Uchwałę nr XII/67/12 Rady Gminy Bielice z dnia 29.02.2012 28.12.2018

 

192. III/26/18 Powołania delegata do Komunalnego Związku Celowego gmin Pomorza Zachodniego " POMERANIA" 28.12.2018 Uchylona 28.08.2019
193. III/27/18 W sparwie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2019. 28.12.2018

 

194. III/28/18 Zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady Gminy Bielice na rok 2019. 285.12.2018

 

195. IV/29/19 W sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewiatlizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023. 12.02.2019

 

196. IV/30/19 W sprwie wezwania autorów pisma z dnia 31.01.2019r. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do uzupełniania jego braków. 12.02.2019

 

197. V/31/19 W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice. 26.03.2019

 

198. V/32/19 W sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. 26.03.2019

 

199. V/33/19 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok.  26.03.2019

 

200. V/34/19 W sprawie skargi grupy mieszkańców wsi Swochowo reprezentowanej przez Panią Krystynę Bernacką na działania Wójta Gminy Bielice. 26.03.2019

 

201. V/35/19 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat nieruchomości oznaczonej numerem 10/2, położonej w obrębie geodezyjnym Będgoszcz i na odstępienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy. 26.03.2019

 

202. V/36/19 W sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bielice. 26.03.2019  
203. V/37/19 W sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice.

 26.03.2019

 
204. V/38/19 W sprawie przyjęcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bielice. 26.03.2019  
205. V/39/19 W sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach i nadania jej statutu. 26.03.2019  
206 V/40/19 W sprawie uchylenia Uchwały Nr III/26/18 w sprawie powołania delegat do Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego "POMERANIA"  26.03.2019  
207. VI/41/19 W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2018r. 24.06.2019 Uchylona 28.06.2019
208. VI/42/19 W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018r. 24.06.2019 Uchylona 28.06.2019
209. VI/43/19 W sprawie zmian budżetu gminy w 2019r. 26.06.2019  
210. VI/44/19 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2019 r. dla Gminy Bielice. 24.06.2019  
211. VI/45/19 W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.  24.06.2019  
212. VI/46/19 W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 269/1 o pow. 0.0171 ha połozonej w obrębie geodezyjnym Parsów, gmina Bielice. 24.06.2019  
213. VII/47/19 W sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/41/19 i uchwały Nr VI/42/19 Rady Gminy Bielice.   28.06.2019  
214. VII/48/19 W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice wotum zaufania. 28.06.2019  
215. VII/49/19 W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2018 r. 28.06.2019  
216. VII/50/19 W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018r. 28.06.2019  
217. VIII/51/19 w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. 28.08.2019  
218. VIII/52/19  W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. 28.06.19  
219. IX/53/19 W sprawie zmian budżetu Gminy w 2019 r. 30.10.19  
220. IX/54/19 W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2018-2032. 30.10.19  
221. IX/55/19 W sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice 30.10.19  
222. IX/56/19 W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2020 roku. 30.10.19  
223. IX.57/19 W sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od środków transportowych. 30.10.19  
224. IX/58/19 W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bielice na lata 2019-2021 30.10.19  
225. IX/59/19 W sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej. 30.10.19  
226. IX/60/19 W sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej 30.10.19  
227. IX/61/19 W sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. 30.10.19  
228. IX/62/19 W sprawie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkole Podstawowej im. Jana Pawła II prowadzonej przez Gminę Bielice. 30.10.19  
229. IX/63/19 W sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach.  30.10.19  
230. IX/64/19 W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice. 30.10.19  
231. IX/65/19 W sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice. 30.10.19  
232. X/66/19 W sprawie zmian budżetu gminy w 2019r. 30.12.2019  
233. X/67/19 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2019 - 2032 30.12.2019  
234. X/68/19 W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2020 30.12.2019  
235. X/69/19 W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2020 - 2032 30.12.2019r.  
236. X/70/19 W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Produktów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok dla Gminy Bielice 30.12.2019  
237. X/71/19 W sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, sprawozdawczej i organizacyjnej dla instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach. 30.12.2019  
238. X/72/19 W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 30.12.2019  
239. X/73/19 W sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów. 30.12.2019  
240. X/74/19 W sprawie ustalenia statutów sołectw 30.12.2019  
241. X/75/19 W sprawie wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Bielice. 30.12.2019  
242. X/76/19 W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 69/4 o pow. 0.032 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie gmina Bielice 30.12.2019  
243. X/77/19 W sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2020 30.12.2019  
244. X/78/19 W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2020 30.12.2019  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 18-02-2019 12:03:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 18-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 09-01-2020 15:00:42