Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIX/158/06 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice


UCHWAŁA Nr XXIX/158/06

Rady Gminy Bielice

z dnia 16 lutego 2006r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice

Na podstawie art. 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Bielice uchwala, Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice.

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

 1. określenia szczegółowych wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,

 2. określenia rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także zasad ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

 3. określenia częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

 4. określenia innych wymagań wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bielice,

 5. określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

 6. określenia wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach, wyznaczenia obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

2. Regulamin niniejszy obowiązuje:

 1. właścicieli i zarządców nieruchomości,

 2. użytkowników lokali, nieruchomości, obiektów przeznaczonych do celów handlowych, magazynowych, gastronomicznych, turystycznych oraz obiektów użyteczności publicznej,

 3. jednostki organizacyjne, podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne będące właścicielami lub zarządcami terenów służących komunikacji publicznej i terenów zielonych,

 4. podmioty prowadzące działalność w zakresie gromadzenia, usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym nieczystości płynnych

 5. wykonawców robót budowlanych jako odpowiedzialnych za nieruchomości będące w stanie budowy.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,

 2. odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

 3. odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,

 4. odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady, które ze względu na swoje duże rozmiary nie mieszczą się w typowych pojemnikach,

 5. pojemnikach do gromadzenia odpadów - należy przez to rozumieć znormalizowane pojemniki w tym odpowiednie worki foliowe przystosowane do gromadzenia odpadów komunalnych i do opróżniania ich przez pojazdy służące do wywozu odpadów,

 6. stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia,

 7. właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,

 8. wywożącym odpady - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadających zezwolenie Wójta Gminy na świadczenie tego typu usług,

 9. zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,

 10. zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w gospodarstwach domowych, takie jak psy koty, miniaturowe króliki, morskie świnki, chomiki, żółwie, papugi, kanarki itp.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach

oraz terenach użytku publicznego

§ 2.1. Użytkownicy nieruchomości obowiązani są do utrzymywania nieruchomości w stanie nie naruszającym wymagań higienicznych, zdrowotnych i estetycznych.

2. Użytkownik ma obowiązek oznaczenia budynku, lokalu i pomieszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tabliczek informacyjnych zawierających nazwę ulicy i/lub numer porządkowy nieruchomości.

3. Obowiązkiem właściciela nieruchomości wielomieszkaniowych jest umieszczenie na klatkach schodowych tabliczek zawierających informacje dotyczące imion i nazwisk lub nazw użytkowników nieruchomości /za zgodą użytkownika/, spisu lokatorów, telefonów alarmowych.

4. Użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia należytego oświetlenia klatek schodowych, korytarzy, bram oraz innych części budynku służących do wspólnego użytku.

5. Użytkownicy posiadłości wielomieszkaniowych (spółdzielnie mieszkaniowe i inne) ustalają wewnętrzne zasady porządku domowego i rozliczają się z kosztów gromadzenia i wywozu odpadów z lokatorami we własnym zakresie.

6. Użytkownicy nieruchomości zobowiązani są ponadto do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości (podwórzy, bram, zieleńców, pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku, np. klatek schodowych, korytarzy itp.) oraz do oczyszczania ze śniegu i lodu chodników położonych wzdłuż nieruchomości, likwidowania skutków gołoledzi, a także do pielęgnowania zieleńców, kwietników itd. znajdujących się na terenie nieruchomości.

7. Użytkownik ma obowiązek usuwania sopli dachowych powstałych w rejonie chodnika położonego wzdłuż nieruchomości. Ponadto nie wolno mu stosować środków chemicznych szkodliwych dla środowiska podczas usuwania śniegu i lodu.

8. Obowiązek uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych należy do obowiązku przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji.

9. Obowiązek pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przyległych do drogi publicznej przez podmioty określone w § 2 należy do zarządcy drogi.

10. Obowiązki utrzymania czystości i porządku w odniesieniu do dróg publicznych należą do zarządcy drogi.

11. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela  nieruchomości należy do wykonawcy robót budowlanych, a w szczególności:                                                       

1) zapewnienie właściwego ogrodzenia terenu budowy i utrzymaniu go we właściwym stanie  technicznym i estetycznym,

2) zabezpieczenie terenów przyległych, a w szczególności dróg, dojazdów, dojść i chodników przed zanieczyszczeniem ziemią, błotem, materiałami budowlanymi  lub innymi substancjami używanymi na budowie oraz niezwłoczne usuwanie powstałych  zanieczyszczeń,

3) usuwanie z terenu budowy odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  i zasadami ochrony środowiska, dokumentując to w zakresie rodzaju, ilości odpadów, daty i sposobu usuwania, odbiorcy odpadów i miejsc ich składowania lub unieszkodliwiania.

12. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione wyżej należą do gminy.

§ 3.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji i dalej do oczyszczalni lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Obowiązki i prawa użytkowników nieruchomości oraz zasady gromadzenia i usuwania odpadów

§ 4.1. Każdy użytkownik posiadłości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów stałych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, a także do wywozu i zagospodarowania odpadów, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.

2. Z obowiązku wymienionego w ust. 1 zwolnieni są właściciele lub użytkownicy niezabudowanych działek do czasu rozpoczęcia budowy, pod warunkiem, że na tej działce nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

§ 5.1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest również do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona do wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

2. Przyłączanie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone przepisami prawa.

3. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych poprzez kontrolę ich szczelności i dezynfekcję.

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do usuwania nieczystości ciekłych z urządzeń służących do ich gromadzenia oraz niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się ścieków na powierzchnię terenu.

5. Wywóz komunalnych odpadów płynnych z nieruchomości będzie dokonywany  do punktu zlewnego  przystosowanej do tego oczyszczalni ścieków,  pojazdami do tego przystosowanymi. Termin wykonania  winien wykluczać możliwość przepełnienia  szamba.

§ 6.1. Użytkownicy posiadłości zobowiązani są do zawarcia pisemnej umowy z jednostką organizacyjną lub podmiotem posiadającym zezwolenie Wójta na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udzielania informacji związanych z wytwarzaniem odpadów i okazywania stosownych dokumentów upoważnionym organom samorządowym.

3. Właściciel ma obowiązek przedstawić do wglądu stosowne dokumenty, które powinny być przechowywane przez 1 rok od daty jego wystawienia.

Zasady gromadzenia odpadów

§ 7.1. Odpady stałe mogą być gromadzone wyłącznie w pojemnikach i kontenerach do tego celu przeznaczonych.

2. Obowiązek posiadania pojemników spoczywa na wszystkich osobach fizycznych, prawnych oraz podmiotach prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy.

3. Rodzaj pojemników, ich pojemność oraz częstotliwość wywozu ustala właściciel nieruchomości z wywożącym odpady.

4. Liczba i wielkość pojemników, stanowiących wyposażenie nieruchomości, musi zapewniać okresowe składowanie odpadów i być adekwatna do liczby stałych mieszkańców, liczby osób przebywających okresowo, np. pracujących w jednostkach, oraz odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym minimalna wielkość pojemnika nie może być mniejsza niż 110 l.

5. Pojemniki mogą stanowić własność:

 1. Urzędu Gminy lub jednostki wywozowej i być przez użytkownika dzierżawione,

 2. użytkownika posiadłości.

6. Rozmieszczenie pojemników (kosze uliczne) przy drogach i ulicach wsi należy do zarządcy drogi.

7. Pojemniki na odpady powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla mieszkańców, jak i pracowników jednostki wywozowej. Nie mogą być przyczyną nadmiernych utrudnień i niedogodności dla sąsiadów oraz użytkowników dróg i ulic.

8. Miejsce ustawienia pojemników, dróg dojścia i miejsce wystawienia do wywozu oraz warunki techniczne tych miejsc podlegają uzgodnieniu z jednostką wywozową

9. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt wyznaczyć i przygotować miejsce na pojemniki lub kontenery do gromadzenia odpadów.

10. Zezwala się na wspólne korzystanie kilku sąsiadujących ze sobą posiadłości lub budynków o kilku mieszkaniach z jednego lub kilku pojemników na odpady.

11. Za czystość i porządek miejsc odbioru odpadów odpowiada właściciel nieruchomości.

§ 8.1. Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego żużlu, gruzu budowlanego, szlamów oraz substancji toksycznych, żrących i wybuchowych oraz odpadów przemysłowych i medycznych.

2. Zabrania się spalania odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów organicznych na terenie zabudowy jednorodzinnej i ogrodów działkowych.

3. Zabrania się spalania komunalnych odpadów niebezpiecznych w miejscach i instalacjach do tego celu nie przeznaczonych oraz spalania w paleniskach domowych odpadów z tworzyw sztucznych, gumy, odzieży, zaoliwionych szmat oraz mebli.

4. Zabrania się zakopywania odpadów komunalnych i wylewania nieczystości ciekłych oraz wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego nie przeznaczonych.

5. Zabrania się wykorzystywania nieczynnych studni przydomowych do gromadzenia odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych i wód deszczowych.

Zasady postępowania z odpadami wielkogabarytowymi, budowlanymi, zielonymi, przemysłowymi, medycznymi, problemowymi oraz z surowcami wtórnymi

§ 9. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym lub podmiotem prowadzącym zakład ich utylizacji.

§ 10.1. Powstałe na terenie nieruchomości odpady zielone należy gromadzić w urządzeniach określonych w § 7. Z obowiązku tego zwolnieni są właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania we własnym zakresie, z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych. Kompostowanie odpadów nie może stanowić uciążliwości zapachowych dla innych osób ani powodować zanieczyszczenia sąsiednich działek.

2. Dozwolone jest spalanie odpadów organicznych na terenie zabudowy jednorodzinnej i ogrodów działkowych. Spalanie resztek roślin, zgrabionych liści i traw powinno odbywać się w sposób nienaruszający przepisów przeciwpożarowych.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości przystępujący do remontu budynku lub mieszkania zobowiązani są do gromadzenia gruzu w pojemnikach do tego przeznaczonych lub bezpośrednio na ziemi w miejscu dogodnym do ich załadowania, tak aby nie stanowiły  przeszkody dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, bądź dla osób trzecich i zapewnienia systematycznego ich usuwania przez podmioty do tego uprawnione,  za odpowiednią  odpłatnością.

2. Zabronione jest mieszanie odpadów remontowych z  innymi odpadami (czysty gruz).                                                                                                                            

3. Odpady, budowlane po uzgodnieniu z właścicielem składowiska odpadów komunalnych, w wyjątkowych przypadkach, można wywozić własnym transportem we wskazane miejsce.

§ 12.1. Surowce wtórne mieszkańcy mogą samodzielnie i na własny koszt dostarczać do punktów skupu zorganizowanych przez różne podmioty gospodarcze.

2. W celu zagospodarowania możliwie największej ilości surowców wtórnych na terenie gminy ustawione zostaną specjalne oznaczone pojemniki

 1. żółte do zbiórki plastików,

 2. białe i zielone do zbiórki szkła,

 3. niebieskie do zbiórki makulatury,

3. Częstotliwość ich wywozu jest uzależniona od okresu napełniania.

4. Pozostałe odpady przewidziane do selektywnej zbiórki będą zbierane stosownie do lokalnych możliwości zagospodarowania rynku odbiorców.

5. Podmioty prowadzące działalność w zakresie wywozu odpadów w porozumieniu z użytkownikiem posesji bezpłatnie wyposażą nieruchomość w kolorowe worki foliowe, w które mieszkańcy będą segregować odpady wg rodzaju.

6. Odbiór worków odbywać się będzie wg ustalonego harmonogramu lub po uprzednim powiadomieniu użytkowników o odbiorze.

7. Wywóz surowców wtórnych odbywa się bezpłatnie.

8. Własność materiałów wtórnych przechodzi na jednostkę wywozową z chwilą pozostawienia tych odpadów w pojemnikach przeznaczonych do tego celu.

9. Zbieranie i wywóz odpadów pozostałych po segregacji odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 13.1. Odpady przemysłowe, medyczne i w miarę możliwości problemowe powinny być oddzielone od odpadów komunalnych przed wsypaniem ich do pojemników.

2. Powstające na terenie nieruchomości odpady inne niż komunalne (odpady z działalności gospodarczej, medyczne pochodzące z obiektów użyteczności publicznej, niebezpieczne, grożące skażeniem oraz inne szkodliwe dla środowiska) podlegają obowiązkowi oddzielnego gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania według zasad i wymagań określonych przez odrębne przepisy.

3. Producenci i podmioty zajmujące się unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych, problemowych i medycznych maja obowiązek udokumentować sposób unieszkodliwiania bądź składowania przez nich odpadów.


Zasady wywozu odpadów komunalnych

§ 14.1. Wywóz odpadów komunalnych stałych i płynnych prowadzą jednostki organizacyjne bądź przedsiębiorcy posiadający pozwolenia na prowadzenie takich usług.
2. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie w/w usług oraz wzór i zakres wniosku, określi w formie zarządzenia i poda do publicznej wiadomości Wójt Gminy.

3. Wywóz odpadów może odbywać się wyłącznie w miejsca na ten cel przeznaczone

4. Wywóz odpadów komunalnych winien odbywać się środkami transportu szczelnymi,  czystymi, oznakowanymi w sposób umożliwiający ich identyfikację.

5. Posiadający zezwolenie w zakresie prowadzonej działalności, zobowiązany jest do realizacji selektywnej zbiórki odpadów w zakresie wynikającym z regulaminu.

6. Odbiór odpadów z nieruchomości, transport i rozładowanie w miejscu składowania nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców i zagrożeń dla  środowiska.

7. Wywóz odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych winien zapewnić właściciel  nieruchomości we własnym zakresie lub zlecić odpłatnie, zgodnie z ustaloną ceną, odbiorcy odpadów.

8. Gmina Bielice zapewni nieodpłatny odbiór odpadów niebezpiecznych w tym niebezpiecznych wielkogabarytowych. Termin i sposób realizacji zostanie określony Zarządzeniem Wójta.

9. W przypadku dostarczenia do wywozu odpadów innych niż komunalne, odbiorca odpadów komunalnych może odmówić ich wywiezienia. Właściciel odpadów winien  niezwłocznie usunąć  je z miejsca i na warunkach uzgodnionych z właściwą służbą ochrony środowiska lub zlecić oddzielnie wywóz odpowiedniej jednostce.

10. Do wywozu odpadów komunalnych wywożący zobowiązany jest używać pojazdów specjalistycznych lub innych odpowiednio zabezpieczonych przed rozrzucaniem lub wylewaniem nieczystości.

11. Firmy wywozowe są zobowiązane utrzymać pojazdy do transportu odpadów w należytej czystości, prowadzić ich dezynfekcję oraz umieszczać na nich w sposób trwały swoje znaki identyfikacyjne.

12. Przedsiębiorca prowadzący w/w działalność obowiązany jest w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Wójtowi Gminy wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.

13. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzenia i przekazania wójtowi informacji dotyczącej:

 1. masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

 2. sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

 3. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

 4. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowalnych na składowisku odpadów i/lub sposobu ich zagospodarowania.

§ 15. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych bądź opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ustali Rada Gminy odrębną uchwałą.

Zasady utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich

§ 16.1. Kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie, jest obowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania. Warunki chowu i hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień.

2. Pod pojęciem utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich należy rozumieć wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich na terenie gminy.

3. Utrzymanie i hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogorszyła warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała uciążliwych zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub w bezpośredniej bliskości tych pomieszczeń, a ponadto odpowiadała warunkom szczególnym określonym w niniejszym Regulaminie.

4. Zabrania się wyprowadzania zwierząt gospodarskich na wypas, wybieg na tereny przeznaczone do użytku publicznego, poza przypadkami dotyczącymi organizacji wystaw.

5. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do usuwania pozostawionych przez nie nieczystości oraz wydalin, karmy dla nich przeznaczonej, ściółki oraz innych nieczystości pochodzących z utrzymania i hodowli zwierząt. Obowiązek ten dotyczy wszystkich miejsc użyteczności publicznej (ulice, chodniki itp.).

6. Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich, teren ich utrzymania i hodowli oraz bezpośrednie otoczenie winne być utrzymane w należytej czystości.

7. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest obowiązany zapewnić gromadzenie i usuwanie powstałych w związku  z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza   postępować zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu i nie powodować zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych  i podziemnych.

8. Wydaliny zwierząt, obornik, odpady i inne nieczystości pochodzące z hodowli i utrzymania zwierząt, gromadzone poza pomieszczeniami dla zwierząt, winny być składowane w miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu, oddalonym co najmniej 30 m od budynków lub innych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz miejsc publicznych.

9. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim ogrodzeniem, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.

10. Hodowla gołębi dopuszczana jest w estetycznych, nie stanowiących zagrożenia gołębnikach, za zgodą właścicieli przyległych posesji.

11. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, przeznaczone dla utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich oraz ich usytuowanie określają odrębne przepisy budowlane.

Zasady utrzymania zwierząt domowych

§ 17.1. Zwierzęta  domowe należy utrzymywać w warunkach nie stwarzających zagrożenia i uciążliwości dla innych mieszkańców oraz  w sposób nie powodujący zanieczyszczenia  terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są bez wezwania:
1) zarejestrować psa u sołtysa, bądź w Urzędzie Gminy w Bielicach i opłacić w miejscu
zgłoszenia  podatek od posiadania psów,
2) poddawać obowiązkowym szczepieniom psa, który ukończył 2 miesiące życia raz
w  roku,
3) bezzwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii przypadek pogryzienia człowieka
przez psa lub kota i zastosować się do zaleceń służb weterynaryjnych.
3. Nieruchomości, na których znajdują się zwierzęta stanowiące zagrożenie dla osób postronnych, powinny być zaopatrzone w stosowne ostrzeżenie - „Uwaga pies”, „Uwaga groźny pies”.
4. Zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w warunkach nieprzystosowanych i stresujących zwierzęta  oraz postępowania z nimi w sposób niehumanitarny, jak głodzenie, bicie,  okaleczanie, porzucanie itp.
5.  Osoba wyprowadzająca psa w miejsce publiczne jest zobowiązana prowadzić go na smyczy.  Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych  i  pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a opiekun ma możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli jego zachowania.
6. Osoba wyprowadzająca psa w miejsce publiczne jest obowiązana do uprzątnięcia pozostawionych przez psa odchodów.
7. Zabrania się wyprowadzania psów na place zabaw  dla dzieci, trawniki, boiska i targowiska.
8. Zabrania się wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt domowych do sklepów, lokali gastronomicznych, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności (z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, w tym zakładów weterynaryjnych). Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.
9. Psy bez dozoru nie mogą przebywać poza terenem nieruchomości.
10. Psy wolnobiegające bez znaków identyfikacyjnych, pozostawione bez opieki właścicieli będą okresowo wyłapywane i umieszczane w schronisku dla zwierząt.    

§ 18.1. Właściciele psów ras uznanych za agresywne wymienionych w ustawie o ochronie zwierząt zobowiązani są uzyskać zezwolenie Wójta Gminy Bielice na utrzymywanie psa takiej rasy.
2. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.    

Zasady wyznaczania obszarów powszechnej deratyzacji oraz terminy ich przeprowadzenia

§ 19. Wprowadza się obowiązek powszechnej deratyzacji przynajmniej raz w roku na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej, obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach rolniczych  położonych na terenie  całej gminy.

Postanowienia końcowe

§ 20.1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego regulaminu pełnią: Policja, służby sanitarne, wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy w Bielicach, zarządcy nieruchomości.
2. Za naruszenie przepisów zawartych w niniejszej uchwale przewiduje się kary grzywny wymierzone w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń i w Ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami.
3. Wykonanie obowiązków określonych w niniejszym „Regulaminie”, przez właścicieli nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.    

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 22. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc obowiązująca Uchwała Nr XXIX/219/97 Rady Gminy w Bielicach z dnia 10 czerwca 1997r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości, Porządku i Gospodarki Odpadami Komunalnymi w gminie Bielice.

§ 23. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie 13 października 2005r. przepisów nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz.U. Nr 132 poz. 622 z późn.zm.) w Urzędzie Gminy w Bielicach został przygotowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice. Zgodnie z art. 4 ust. 1 w/w ustawy Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala na terenie gminy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego. W związku z tym projekt Regulaminu został przesłany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach celem zaopiniowania. W dniu 20 grudnia 2005r. do Urzędu Gminy w Bielicach wpłynęło Postanowienie PS-N-HK/214/4489/2005 pozytywnie opiniujące projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice. Uchwała ta zastąpi obowiązującą od 1997r. Uchwalę Nr XXIX/219/97 Rady Gminy w Bielicach z dnia 10 czerwca 1997r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości, Porządku i Gospodarki Odpadami Komunalnymi w gminie Bielice.

9

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 01-06-2006 12:01:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 01-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 01-06-2006 12:01:48