Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIX/154/06 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice


UCHWAŁA Nr XXIX/154/06

Rady Gminy Bielice

z dnia 16 lutego 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845, z 2005r. Nr 10, poz.71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487, Nr 181, poz. 1526 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz. 181) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/150/05 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice § 14 otrzymuje brzmienie:

㤠14 Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1. uzyskiwanie osiągnięć w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, wynikami egzaminów i sprawdzianów, albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach;

2. uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo - opiekuńczych, a w szczególności:

a/ umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami;

b/ pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów;

c/ aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb;

3. wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowywania, a w szczególności:

a/ opracowanie i realizowanie programów autorskich oraz planów pracy;

b/ prowadzenie zajęć lekcyjnych metodami aktywizującymi uczniów;

c/ opracowanie autorskich scenariuszy lekcji;

4. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności;

a/ prowadzenie zajęć i wykonywanie innych czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;

b/ inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;

c/ udział w komisjach przedmiotowych i innych;

d/ opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

e/ inicjowanie i prowadzenie nadobowiązkowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

f/ kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;

g/ wspomaganie ucznia mającego problemy z nauką;

h/ prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

i/ aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły;

j/ realizowanie zadań mających na celu zwiększenie udziału i roli szkoły w środowisku lokalnym;

5. szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem:

a/ wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

b/ systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej i opiekuńczo - wychowawczej;

c/ stałe podnoszenie kwalifikacji;

d/ rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;

e/ przestrzeganie dyscypliny pracy;

f/ angażowanie rodziców do pracy na rzecz klasy i szkoły;

g/ dbałość o mienie szkoły:

h/ dbałość o estetyczny wygląd klasopracowni przedmiotowej;

i/ sprawowanie opieki nad praktykantem i stażystą;

6. realizowanie w szkołach zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 31-05-2006 12:53:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 31-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 31-05-2006 12:53:06