Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXVII/2018 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 roku

P r o t o k ó ł  Nr XXVII/ 2018

z sesji R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 31 stycznia 2018 roku

 

 

Początek sesji – godz.10.00

Miejsce sesji – świetlica wiejska w Bielicach.

Na stan 15 radnych, w obradach udział wzięło 15 radnych.

Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Na sesji  obecni byli: Wójt Gminy Bielice  Zdzisław Lech Twardowski,  Sekretarz Gminy Bielice Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice  Halina Butkowska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach Anna Maria Kopacka oraz Sołtysi Gminy Bielice  według załączonych do protokołu list obecności stanowiących załączniki Nr 2 i Nr 3 do protokołu.

Na sesji obecna była mieszkanka wsi Chabowo Iwona Kochel.

 

Ad.1 Obrady XXVII sesji  Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice -  Piotr Wilczyński.

Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący obrad stwierdził, że na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych,  jest więc  quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący obrad powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2 

Protokół z XXVI sesji został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za", przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się.

Ad.3 

Nie zgłoszono zmian do porządku sesji, który został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się i przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.
3.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji  Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień występujących w Gminie Bielice na 2018 rok.

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej.

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie   przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz.

10.  Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie sesji.

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad. 4

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 5

Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, do którego nie wniesiono zapytań.

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Wójt dodał, że nie poproszono na dzisiejszą sesję przedstawicieli Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie propozycji zmiany Statutu ZGDO, bo gminy Recz i Widuchowa wniosły swoje zastrzeżenia, więc sprawa stała się bezprzedmiotowa.

Związek Gmin Dolnej Odry skierował do Najwyższej Izby Kontroli Oddział w Szczecinie wniosek o przeprowadzenie kontroli legalności i gospodarności działań władz gminy Recz. Ponadto skierowano wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o kontrolę działań organów gminy Recz w zakresie gospodarki finansowej i zamówienia publicznego.  Do końca grudnia 2017 r. gmina Recz była członkiem ZGDO. W grudniu 2017 r. gmina Recz wezwała Związek do zaprzestania świadczenia usług odbioru odpadów przez wykonawcę wyłonionego przez Związek Gmin Dolnej Odry w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów z terenu działania Związku. Zawarta w 2016 roku umowa pomiędzy ZGDO/do którego należała również gmina Recz/, a konsorcjum firm: EKO-FIUK Sp.k oraz Spółką Gmin Dolnej Odry określa termin wykonywania przedmiotu umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Ad.6

Radny Bogdan Wdówka: czy zadłużenie społeczności z naszej gminy spadło, czy rośnie względem Związku Gmin Dolnej Odry. Czy komornik dobrze działa?.

Radny Jan Adamski: na drodze przy  wjeździe między domem wspólnoty ośrodka zdrowia prowadzącej do budynków Domu Nauczyciela w Bielicach stare szambo coraz bardziej się zapada. Samochód do wywozu śmieci najeżdża na nie, gdy są odbierane śmieci. Jest to duży tonaż, żeby nie doszło do katastrofy. Robi się bardzo niebezpiecznie.

Radny Jan Adamski pytał, czy jest możliwość, żeby oświetlenie uliczne zapalało się o tej samej godzinie w każdej wsi na terenie naszej gminy?. Obecnie w Starym Chrapowie i Liniach światło zapala się o 16.45, a w Bielicach o 17.15. Chodzi o przyspieszenie zapalania się lamp ulicznych w Bielicach, jeżeli jest to możliwe.

Ad.7

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński poprosił o przekazanie opinii  z posiedzeń komisji stałych Rady dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień występujących w Gminie Bielice na 2018 rok:

1/ Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych- Andrzej Kołobycz – opinia komisji pozytywna,

2/ Przewodniczący komisji ds. Społecznych- Cezary Tumasz – opinia jednogłośnie pozytywna ,

3/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marcin Zięcina – opinia pozytywna, 4 głosy były „za” i 1 głos wstrzymujący się.

Komisja wskazała na potrzebę negocjowania z kierownikiem ceny za wynajęcie pomieszczenia w NZOZ w Bielicach do prowadzenia punktu konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie, ponieważ zdaniem komisji kwota 300 zł. za 7 godzin wynajęcia pomieszczenia dla psychologa i terapeuty jest zbyt wygórowana.

Radny Ryszard Kulig: wyraźnie na posiedzeniu komisji podjęliśmy, żeby od razu poprawić wygórowaną kwotę.

Kierownik OPS Anna Maria Kopacka: przepraszam, że nie powiedziałam na posiedzeniu komisji, że to ja byłam inicjatorką takiego rozwiązania, nie dr Pawlak. Rozmawiałam z dr Pawlakiem, który obecnie płaci gminie stawkę czynszu 10,34 zł. za metr 2 powierzchni. Za to pomieszczenie przy tej stawce łącznie wychodzi 260 zł za m2, do tego jeszcze opłaty za energię, wodę i ścieki. Nie jest to więc cena wygórowana.

Mieszkańcy nie chcą przychodzić do urzędu gminy, czy też do świetlic wiejskich, wiemy to z doświadczenia. Zaproponowałam miejsce najbardziej komfortowe i intymne dla mieszkańców. Uważam, że pomieszczenie w ośrodku zdrowia jest adekwatne do oczekiwań mieszkańców i kwota też jest adekwatna.

Przewodniczący Rady Piotr Wilczyński: czy w tym lokalu będzie tylko psycholog i terapeuta?

Kierownik OPS Anna Maria Kopacka: tak. Z usług będą mogły korzystać nie tylko osoby uzależnione.

Radny Ryszard Kulig: wycofuję wniosek. Jak środki będą pochodziły z alkoholówki to nie ma sprawy.

Wójt Gminy Bielice Zdzisław Lech Twardowski: zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym za organizację zdrowia odpowiada Wójt. Rozmawiałem nie tylko ja, ale i pani Skarbnik z dr Pawlakiem. Negocjuję nie tylko ja, ale nie udało się nic wynegocjować, więc chciałem, żeby Komisja Rewizyjna prowadziła negocjacje z dr Pawlakiem i pokazała mi na ile jestem nieudolny.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień występujących w Gminie Bielice na 2018 rok poddając pod dyskusję.

Dyskusja: brak

Za podjęciem Uchwały Nr XXVII/140/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień występujących w Gminie Bielice na 2018 rok było 15 głosów „za”, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie stwierdził Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński.

Uchwała Nr XXVII/140/18 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad.8

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński poprosił o przekazanie opinii  z posiedzeń komisji stałych Rady dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej:

1/ Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych- Andrzej Kołobycz – opinia komisji jednogłośnie pozytywna,

2/ Przewodniczący komisji ds. Społecznych- Cezary Tumasz – opinia komisji jednogłośnie pozytywna ,

3/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marcin Zięcina – opinia komisji jednogłośnie pozytywna

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak

Za podjęciem Uchwały Nr XXVII/141/18 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej było 15 głosów „za”, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie stwierdził Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński.

Uchwała Nr XXVII/110/18 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad.9

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński poprosił o przekazanie opinii  z posiedzeń komisji stałych Rady dotyczących projektu uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz:

1/ Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych- Andrzej Kołobycz – opinia komisji jednogłośnie pozytywna,

2/ Przewodniczący komisji ds. Społecznych- Cezary Tumasz – opinia komisji jednogłośnie pozytywna ,

3/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marcin Zięcina – opinia komisji jednogłośnie pozytywna

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak

Za podjęciem Uchwały Nr XXVII/142/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz było 15 głosów „za”, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie stwierdził Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński.

Uchwała Nr XXVII/142/18 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad.10

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński poprosił o przekazanie opinii  z posiedzeń komisji stałych Rady dotyczących projektu uchwały w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych:

1/ Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych- Andrzej Kołobycz – opinia komisji jednogłośnie pozytywna,

2/ Przewodniczący komisji ds. Społecznych- Cezary Tumasz – opinia komisji jednogłośnie pozytywna ,

3/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marcin Zięcina – opinia komisji jednogłośnie pozytywna

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Wójt Gminy Bielice Zdzisław Lech Twardowski zgłosił autopoprawki ponieważ w wyniku omyłki pisarskiej pracownika, za co przeprosił   prosząc o dokonanie następujących poprawek :

1/  w § 1 punkcie 1 zmienić powierzchnię działki w obrębie Bielice na 2,42 ha zamiast wpisanej powierzchni 0,55 ha,
2/ w § 1 punkcie  2 zmienić powierzchnię działki w obrębie Babin na 2,54 ha zamiast wpisanej powierzchni 0,95 ha

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński poddał pod głosowanie  pierwszą autopoprawkę zgłoszoną przez Wójta Gminy, aby w § 1 punkcie 1 zmienić powierzchnię działki w obrębie Bielice na 2,42 ha zamiast wpisanej powierzchni 0,55 ha.

Za przyjęciem autopoprawki Wójta, aby w § 1 punkcie 1 zmienić powierzchnię działki w obrębie Bielice na 2,42 ha zamiast wpisanej powierzchni 0,55 ha było 15 głosów „za”, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie stwierdził Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński poddał pod głosowanie drugą autopoprawkę zgłoszoną przez Wójta Gminy, aby w § 1 punkcie  2 zmienić powierzchnię działki w obrębie Babin na 2,54 ha zamiast wpisanej powierzchni 0,95 ha.

Za przyjęciem autopoprawki Wójta, aby w § 1 punkcie  2 zmienić powierzchnię działki w obrębie Babin na 2,54 ha zamiast wpisanej powierzchni 0,95 ha było 15 głosów „za”, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie stwierdził Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński.

Za podjęciem Uchwały Nr XXVII/143/18 z przyjętymi wyżej autopoprawkami w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych było 15 głosów „za”, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała, z autopoprawkami  została podjęta jednogłośnie stwierdził Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński.

Uchwała Nr XXVII/143/18 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad.11

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński poprosił o przekazanie opinii  z posiedzeń komisji stałych Rady dotyczących projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice:

1/ Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych- Andrzej Kołobycz – opinia komisji jednogłośnie pozytywna,

2/ Przewodniczący komisji ds. Społecznych- Cezary Tumasz – opinia komisji jednogłośnie pozytywna ,

3/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marcin Zięcina – opinia komisji jednogłośnie pozytywna

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak

Za podjęciem Uchwały Nr XXVII/144/18 zmieniającej uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice było 15 głosów „za”, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie stwierdził Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński.

Uchwała Nr XXVII/144/18 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad.12

Wójt odpowiadając na zgłoszone na dzisiejszej sesji interpelacje i zapytania radnych mówił, że:

1/ systematycznie rośnie ściągalność należności z tytułu opłat za odpady komunalne. Nastąpiła w biurze Związku Gmin Dolnej Odry reorganizacja, dotrudniono jednego pracownika odpowiedzialnego za ściąganie należności. Jeżeli chodzi o kwoty w rozbiciu na należności i zadłużenia gminy Bielice odpowiem panu radnemu Bogdanowi Wdówce na piśmie,

2/ odpowiem także na piśmie panu radnemu Janowi Adamskiemu po sprawdzeniu, czy możliwa jest  zmiana godzin zapalania się lamp ulicznych,

3/ po wyjaśnieniu, jeśli jest to problem gminy postaramy się go rozwiązać, przekażę panu radnemu Janowi Adamskiemu odpowiedź pisemną w sprawie szamba.

Ad.13

Radny Ryszard Kulig: niech się pan Wójt nie obraża. Nie byłoby problemu, gdyby na posiedzeniu komisji była kompetentna osoba, która wyjaśniła by wszystkie zapytania z naszej strony. Gdyby Komisja Rewizyjna miała w planie pracy kontrolę wydzierżawienia NZOZ w Bielicach wówczas byśmy kontrolowali, ale na ten rok nie zaplanowano takiej kontroli.

Wójt Gminy Bielice Zdzisław Lech Twardowski: negocjacje prowadziło 5 osób.

Miało być bicie się stomatologów chętnych do pracy w ośrodku. Były dwie próby prowadzenia rozmów, z których nic nie wyszło. Jak będzie wspólne posiedzenie komisji można zaprosić kierownika NZOZ w Bielicach.

Przepraszam, że nie byłem na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, bo nie mogłem z przyczyn ode mnie niezależnych.

Radny Ryszard Kulig: dobra.

Radny Bogdan Wdówka: nie powinno być w przyszłości sytuacji przyjazdu Policji, gdy piwnice są zalane, a woda wypompowywana jest na drogę, jak to miało miejsce u jednego z mieszkańców Parsowa, u którego zjawili się pracownik Urzędu Gminy z policjantem.

Wójt Gminy Bielice Zdzisław Lech Twardowski: posesje 37,38 i 39 w Chabowie, była wypompowywana woda na drogę publiczną i gdybym jechał tak nieostrożnie jak ta pani, która wpadła do rowu przy nowo wyremontowanej drodze gminnej między Bielicami tzw. wybudową a Nowymi Liniami to mogło dojść do nieszczęścia i przejechałbym dziewczynkę.

W Parsowie przy wjeździe, z nowo wybudowanego domu mieszkalnego wypompowywana była woda na drogę publiczną i jak będzie ślisko może dojść do nieszczęścia, co wtedy powiem. Prawem się głodnego nie nakarmi, ale  zgodnie z ustawą zagospodarowanie wody opadowej należy do właściciela. Jako urzędnik nie mogę przymykać oczu.

Radny Bogdan Wdówka: przy zakręcie jak jest mróz to faktycznie jest niebezpiecznie, ale co mają powiedzieć ludzie, którzy nie mają gdzie wylać nadmiernej ilości wody opadowej?.

Wójt Gminy Bielice Zdzisław Lech Twardowski: wyciągajmy wnioski, jesteśmy inteligentnymi ludźmi.

Sołtys wsi Stare Chrapowo Eugeniusz Kuliś: w Starym Chrapowie droga powiatowa jest w beznadziejnym stanie.

Przewodniczący Rady Piotr Wilczyński: cała gmina narzeka na stan dróg powiatowych.

Radny Marcin Zięcina: w Starym Chrapowie nie podłączono przy kościele jednej lampy ulicznej.

Wójt Gminy Bielice Zdzisław Lech Twardowski: pani Skarbnik mówiła mi, że posiedzeniu Komisji Rewizyjnej pytano o wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych, pisemną informację przekazuję jako załącznik do protokołu z dzisiejszej sesji.

Informacje stanowi załącznik Nr 13  do protokołu.

Przewodniczący Rady Piotr Wilczyński: na jakim etapie jest sprawa naprawy drogi gminnej Nowe Chrapowo-Czarnowo?.

Wójt Gminy Bielice Zdzisław Lech Twardowski: niedawno w październiku ubiegłego roku wysłaliśmy wezwanie przedsądowe, wcześniej próbowałem rozmawiać. W najbliższy poniedziałek jak będzie radca prawny Urzędu Gminy ma przywieść pozew do Sądu.

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Rady-Piotr Wilczyński zamknął XXVII sesję Rady Gminy Bielice dziękując wszystkim za przybycie.

Zakończenie sesji : godz.11.00

 

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                               Piotr Wilczyński

                                                                        

Protokołowała:

Alina Pluta

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 04-04-2018 14:36:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Wilczyński 04-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 04-04-2018 14:36:48