Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 roku

P r o t o k ó ł  Nr XXVI/ 2017

z sesji R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

 

Początek sesji – godz.10.00

Miejsce sesji: świetlica wiejska w Swochowie.

Na stan 15 radnych, w obradach udział wzięło 15 radnych.

Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Na sesji  obecni byli: Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice  Halina Butkowska oraz panie i panowie Sołtysi.

Listy obecności zaproszonych gości oraz sołtysów stanowią załączniki  Nr 2 i 3 do protokołu.

Na sesji obecni byli mieszkańcy gminy Bielice: Iwona Kochel, Marek Gancarz i Paweł Majka.

Ad.1 Obrady XXVI sesji  Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice Piotr Wilczyński.

Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący obrad stwierdził, że na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych,  jest więc  quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący obrad powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2 

Protokół z XXV sesji został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za", przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się.

Ad.3 

Z wnioskiem o zmianę w porządku obrad wystąpił Wójt Gminy Bielice Zdzisław Lech Twardowski proponując wprowadzenie do porządku dzisiejszej sesji projektów uchwał w sprawach:

1/ ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów,

2/ ustalenia diet dla radnych.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy Bielice o wprowadzenie do porządku dwóch projektów uchwał w sprawach:

 1/ ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów.

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów było 15 głosów „za”, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów został przyjęty do porządku dzisiejszej sesji jednogłośnie stwierdził Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński.

2/ ustalenia diet dla radnych

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych było 9 głosów „za”, 5 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych został przyjęty do porządku dzisiejszej sesji stwierdził Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński.

Wiceprzewodnicząca Rady Teresa Kwiatkowska zgłosiła wniosek grupy radnych Rady Gminy Bielice o wprowadzenie do porządku dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice.

Wniosek grupy radnych stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Radny Ryszard Kulig: może Pani przedstawi skład tej grupy radnych.

Wiceprzewodnicząca Rady Teresa Kwiatkowska: w skład grupy radnych wchodzą:

  1. Teresa Kwiatkowska,
  2. Cezary Tumasz
  3. Krzysztof Mordal

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński poddał pod głosowanie wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice.

Za wprowadzeniem do porządku dzisiejszych obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice było 9 głosów „za”, 5 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice został przyjęty do porządku dzisiejszej sesji  stwierdził Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński: w związku z sugestią pani Agnieszki Powroźnik prezentującej na posiedzeniu wspólnym komisji przed dzisiejszą sesją opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023 i Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025 proponuję zamianę punktów, aby punkt 11 brzmiał: ”Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025”, a punkt 12 ” Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023”.

Poprawka Przewodniczącego Rady została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za”, przy 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się.

W związku z przyjętym wnioskami Wójta o dokonanie zmian w porządku dzisiejszej sesji, Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński przedstawił następujący projekt porządku dzisiejszych obrad :

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.
3.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

4. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach w zakresie:

  1/ przyznawania i wypłacania zasiłków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach,

  2/ realizacji programu postępowania naprawczego gminy Bielice w roku 2017.

5.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

6.Sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji  Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2018,

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018-2032,

10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r.,

 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025

12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023,

13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie   ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów,

14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych,

15.  Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice

16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2018.

17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2018.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i zapytania.

20. Zamknięcie sesji.

Projekt porządku dzisiejszej sesji został przyjęty 13 głosami „za”, przy 0 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się.

Porządek dzisiejszej sesji przedstawiał się następująco i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.
3.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

4. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach w zakresie:

  1/ przyznawania i wypłacania zasiłków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach,

  2/ realizacji programu postępowania naprawczego gminy Bielice w roku 2017.

5.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

6.Sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji  Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2018,

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018-2032,

10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r.,

 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025

12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023,

13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie   ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów,

14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych,

15.   Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice,

16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2018.

17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2018.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i zapytania.

20. Zamknięcie sesji.

Ad. 4

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie protokołów z przeprowadzonych kontroli w sprawach :

1/ przyznawania i wypłacania zasiłków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach,

 2/ realizacji programu postępowania naprawczego gminy Bielice w roku 2017.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Zięcina odczytał protokoły z przeprowadzonych kontroli w sprawach:

1/ przyznawania i wypłacania zasiłków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach,

Brak zapytań.

 2/ realizacji programu postępowania naprawczego gminy Bielice w roku 2017.

Brak zapytań.

Protokoły stanowią załączniki Nr 6 i 7 do protokołu.

Ad.5

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od 20 listopada 2017 roku do dzisiejszej sesji, do którego nie zgłoszono zapytań.

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad.6

Wójt odczytał sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, do którego nie wniesiono zapytań.

Radny Jan Adamski: czy jest określony termin otwarcia sklepu DINO w Bielicach?

Wójt Gminy Bielice Zdzisław Lech Twardowski: nie było konkretnej rozmowy na ten temat, więc nie mogę określić terminu otwarcia sklepu DINO w Bielicach.

Sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad.7

Nie zgłoszono interpelacji i zapytań radnych.

Ad.8

Przewodniczący Rady Piotr Wilczyński poprosił o przedstawienie opinii z posiedzenia wspólnego dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2018.

Przewodnicząca posiedzenia wspólnego komisji Teresa Kwiatkowska poinformowała o pozytywnej opinii projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2018 przy 9 głosach „za” , 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących się.

Podczas głosowania nieobecni byli radni: Bogdan Wdówka i Marcin Zięcina dodała Przewodnicząca posiedzenia wspólnego Teresa Kwiatkowska.

Skarbnik Gminy Bielice Halina Butkowska odczytała Uchwałę Nr CCCLIV.575.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2017 r.2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2018 rok, która stanowi załącznik  Nr 10 do protokołu.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2018 poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak

Za podjęciem Uchwały Nr XXVI/130/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2018 było 11 głosów „za”, 4 głosy przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński, zamykając ten punkt przystępując do punktu następnego porządku obrad.

Uchwała Nr XXVI/130/17 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad.9

Przewodniczący Rady Piotr Wilczyński poprosił o przedstawienie opinii z posiedzenia wspólnego dotyczącej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018-2032.

Przewodnicząca posiedzenia wspólnego komisji Teresa Kwiatkowska poinformowała o pozytywnej opinii projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018-2032, przy 10 głosach „za”, 3 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.

Następnie Przewodniczący obrad poprosił panią Skarbnik o odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Skarbnik Gminy Bielice Halina Butkowska odczytała Uchwałę Nr CCCLIV.577.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018-2032, która stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018-2032 poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak.

Za podjęciem Uchwały Nr XXVI/131/17 było 11 głosów „za”, 4 głosy przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

 Uchwała Nr XXVI/131/17 stanowi załącznik Nr 13  do protokołu.

Ad.10

Przewodniczący Rady Piotr Wilczyński poprosił o przedstawienie opinii z posiedzenia wspólnego dotyczącej projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r.

Przewodnicząca posiedzenia wspólnego komisji Teresa Kwiatkowska poinformowała o jednogłośnie pozytywnej opinii projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak.

Za podjęciem Uchwały Nr XXVI/132/17 w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. było 15 głosów „za”, 0 głosów przeciw  i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr XXVI/132/17 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Ad.11

Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącą posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Bielice o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025.

 Przewodnicząca posiedzenia wspólnego komisji Teresa Kwiatkowska poinformowała o jednogłośnie pozytywnej opinii projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025 poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak.

Za podjęciem Uchwały Nr XXVI/133/17 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025 było 15 głosów „za”, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr XXVI/133/17 została podjęta jednogłośnie stwierdził Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński i stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Ad.12

Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącą posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Bielice o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017- 2023.

Przewodnicząca posiedzenia wspólnego komisji Teresa Kwiatkowska poinformowała o pozytywnej opinii projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023 przy 12 głosach „za”, 0 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się. Podczas głosowania nieobecny był radny Cezary Tumasz.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017- 2023 poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak

Za podjęciem Uchwały Nr XXVI/134/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017- 2023 było 15 głosów „za”, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński, zamykając ten punkt przystępując do punktu następnego porządku obrad.

Uchwała XXVI/134/17 stanowi załącznik Nr 16  do protokołu.

Ad.13

Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącą posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Bielice o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie   ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów.

Przewodnicząca posiedzenia wspólnego komisji Teresa Kwiatkowska poinformowała o jednogłośnie pozytywnej opinii projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak.

Za podjęciem Uchwały Nr XXVI/135/17 było 15 głosów „za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński, zamykając ten punkt przystępując do punktu następnego porządku obrad.

Uchwała Nr XXVI/135/17 stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Ad.14

Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącą posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Bielice o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych.

Przewodnicząca posiedzenia wspólnego komisji Teresa Kwiatkowska poinformowała o pozytywnej opinii projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych przy 8 głosach „za”, 5 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Wiceprzewodnicząca Rady Teresa Kwiatkowska: to nie są jakieś podwyżki diet, to jest cofnięcie się do diet z roku 2015. Mamy zdolność finansową więc proponuję przyjęcie projektu uchwały.

Radny Jan Adamski: poprzednia uchwała była podjęta jednomyślnie za pracę Sołtysów. Należało się Sołtysom przywrócenie diet .

Jeżeli chodzi o diety radnych, to nie stać gminy na taką regulację. Byliśmy na 3 miejscu, a jesteśmy na 9 miejscu od końca w kraju ze względu na zadłużenie gminy, więc nie powinno być przywrócenia diet radnych. Zadłużenie przypadające na każdego mieszkańca w gminie Bielice to kwota 4 tys. zł.

Radny Bogdan Wdówka: jakie konsekwencje finansowe będą w budżecie?

Skarbnik Gminy Bielice Halina Butkowska: koszt diet przy założeniu, że w roku przyszłym będzie 10 sesji i po 12 posiedzeń każdej z komisji,  to koszt 81 tys. zł.

W tym roku realizowany był Program Postępowania Naprawczego, na plan 40 tys. zł. wykonanie na koniec listopada br. wyniosło 21.100 zł. W budżecie na rok przyszły pracownik merytoryczny planuje, jednakże wykonanie nie musi być na takim poziomie, bo z doświadczenia wiemy, że nie było co miesiąc sesji. Posiedzenia komisji były kumulowane i raczej w przyszłym roku nie będzie tak dużej liczby posiedzeń jak jest planowane, niemniej jednak środki finansowe są w budżecie gminy zabezpieczone. Wydatek związany z dietami zależy przede wszystkim od ilości posiedzeń.

Za podjęciem Uchwały Nr XXVI/136/17 było 9 głosów „za”, 6 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński, zamykając ten punkt przystępując do punktu następnego porządku obrad.

Uchwała Nr XXVI/136/17  stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Ad.15

Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącą posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Bielice o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice.

 Przewodnicząca posiedzenia wspólnego komisji Teresa Kwiatkowska poinformowała o pozytywnej opinii projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice przy 8 głosach „za”, 5 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.

 

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Wiceprzewodnicząca Rady Teresa Kwiatkowska: to nie jest wygórowana podwyżka dla Wójta, to jest tylko cofnięcie się do poborów z roku 2015.

Radny Bogdan Wdówka: jaki skutek roczny dla budżetu będzie miała proponowana podwyżka wynagrodzenia dla Wójta?

Skarbnik Gminy Bielice Halina Butkowska: skutek roczny w budżecie to 12 tys. zł.

Radny Jan Adamski: o ile będą podwyższone pobory pozostałych osób funkcyjnych w Urzędzie Gminy?

Skarbnik Gminy Bielice Halina Butkowska: 32 tys. zł. było więcej rocznie przed programem naprawczym, w tym był Wójt, ja i Sekretarz .

Radny Ryszard Kulig: kończy się obecna kadencja i Wójt odchodzi, czy w budżecie zaplanowano pieniądze na odprawę dla Wójta?

Skarbnik Gminy Bielice Halina Butkowska: nie mogłam zaplanować takich środków, bo nie wiadomo jak będzie. W trakcie roku mogą być dokonywane zmiany w budżecie.

Zakładana jest trzynastka. Dzisiaj nie zakładam ani odprawy ani ekwiwalentu dla Wójta.

Radny Stanisław Kulig: dziwię się takiemu podejściu do sprawy 9 m-cy przed końcem kadencji. Nie dawno chciano sprzedawać szkołę, a teraz taka rozrzutność. Nie stać gminy na takie wydatki.

Dziwię się radnym, że zagłosowali za podwyżką diet dla radnych, może zarobią 500 zł. więcej do końca kadencji, ale to jest każdego wola.

Za podjęciem Uchwały Nr XXVI/137/17 było 9 głosów „za, 6 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński, zamykając ten punkt przystępując do punktu następnego porządku obrad.

Uchwała Nr XXVI/137/17  stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

Ad.16

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński poprosił Przewodniczącą posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Bielice o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie  uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2018.

Przewodnicząca posiedzenia wspólnego komisji Teresa Kwiatkowska poinformowała o jednogłośnie pozytywnej opinii projektu uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2018.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2018 poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak.

Za podjęciem Uchwały Nr XXVI/138/17 było 15 głosów „za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński, zamykając ten punkt przystępując do punktu następnego porządku obrad.

Uchwała Nr XXVI/138/17 stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

Ad.17

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński poprosił o przedstawienie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice.

Jako pierwszy plan pracy komisji na rok 2018 przedstawił Przewodniczący komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Andrzej Kołobycz.

Do przedstawionego planu pracy nie wniesiono propozycji zmian.

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych Cezary Tumasz przedstawił plan pracy Komisji na rok 2018, do którego nie wniesiono propozycji zmian.

Przewodniczący komisji Rewizyjnej Marcin Zięcina przedstawił plan pracy komisji na rok 2018 do którego nie wniesiono propozycji zmian.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2018 poddając projekt uchwały pod dyskusję.

Dyskusja: brak

Za podjęciem Uchwały Nr XXVI/139/17 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2018 było 15 głosów „za”, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński, zamykając ten punkt przystępując do punktu następnego porządku obrad.

Uchwała Nr XXVI/139/17  stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.

Ad.18

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński stwierdził, że w związku z brakiem interpelacji i zapytań radnych zamyka ten punkt przystępując do punktu następnego.

Ad.19

Radny Jan Adamski: pytanie kto zapłacił pieniądze za niesłuszne zwolnienie z pracy pani Agnieszki Gancarz.

Skarbnik Gminy Bielice Halina Butkowska: kwota 8.500 zł. została wypłacona z budżetu gminy dział 750 Administracja Publiczna, rozdział 750023,  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników i 60 zł. koszty sądowe z usług pozostałych.

Sołtys wsi Bielice Stanisław Wądołowski: proszę pana Wójta o:

1/ poczynienie starań u pana Starosty Pyrzyckiego w sprawie zamontowania  lustra drogowego przy  skrzyżowaniu w Bielicach, tym bardziej, że będzie sklep DINO,

2/ porozmawianie z panem doktorem Pawlakiem na temat stomatologa i innych specjalistów np. kardiologa do Ośrodka Zdrowia w Bielicach,

3/ do pani Skarbnik, czy Sołtysi będą mieli kontokwitariusze przy zbiórce I raty podatku, bo byłoby to dużym ułatwieniem w pracy sołtysów.

Wójt Gminy Bielice Zdzisław Lech Twardowski: panie Sołtysie proponuję czynić również starania w sprawie zamontowania lustra drogowego, bo moja skuteczność pomimo moich interwencji nie odniosła pożądanego skutku. Zapraszam pana Sołtysa Bielic na spotkanie 9 stycznia przyszłego roku z DINO. Nie podejmuję się sprawy dot. lustra drogowego w Bielicach, bo do tej pory jest jak grochem o ścianę.

Zakończony został niedawno remont gabinetu stomatologicznego w ośrodku zdrowia w Bielicach. Niby mieli się pozabijać dentyści jak nie było remontu. Pytałem dr kiedy będzie dentysta, odpowiedział mi, że nie tak szybko. Są chętni z zagranicy. Będę rozmawiał, ale proszę mnie nie czynić odpowiedzialnym. Mogę pojechać do szefowej NFZ i porozmawiać, aby wspomóc działania dr. Jak będzie, proszę nie trzymać mnie za słowo.

Jeżeli chodzi o kontokwitariusze, to musimy działać w granicach prawa. Nastąpiła zmiana przepisów i musimy się do nich dostosować, nie zależy to od nas. Nie będą przekazane kontokwitariusze Sołtysom z uwagi na ochronę danych osobowych.

Radny Stanisław Kulig: nie wiem, czy pan Wójt wie, że 2 dni przed Wigilią był wypadek na nowo zrobionej drodze gminnej na wybudowie w Bielicach. Młoda dziewczyna o mało co się nie zabiła. Przy drodze tej należy ustawić odpowiednie znaki drogowe.

Wójt Gminy Bielice Zdzisław Lech Twardowski: my o tym wiemy. Znaki są już zamówione. Będą także barierki przy rowie mniej więcej w połowie ostatnio naprawianego odcinka drogi, o której mówił pan radny Stanisław Kulig.

Widziałem miejsce tego wypadku, gdyby ta pani jechała zgodnie z Kodeksem Drogowym nie byłoby tego wypadku.

Radny Stanisław Kulig: brak znaków kosztuje nie raz życie.

Radny Cezary Tumasz: kwestia bezpieczeństwa jest istotna na drodze Linie-Nowe Linie. Droga jest bardzo wąska i jest w niej dużo dziur, jedna szczególnie duża, należałoby podjąć odpowiednie działania.

 Wójt Gminy Bielice Zdzisław Lech Twardowski: rozmawiałem o drodze w Swochowie na wysokości Sołtysa wsi. Nie wiem czy nie poczekać aż będą sprzyjające warunki

atmosferyczne. Zapytam specjalistów, aby nie było tak jak do tej pory, że doraźne posypywanie dziur na długo nie wystarczało. Naprawa drogi do Nowych Linii może sporo kosztować powrócimy jak poprawią się warunki pogodowe. Będziemy mieli ten temat na uwadze.

Radny Jan Adamski: może uda się wyrwać przejazd kolejowy w Bielicach, jak to się udało zrobić w Liniach.

Wójt Gminy Bielice Zdzisław Lech Twardowski: przestałem już mówić  na temat tego przejazdu, bo jest to jakby hamulec dla rozpędzonych samochodów.

W Liniach mieszkanki skarżyły mi  się, że wcześniej, gdy był przejazd był spokój, teraz, gdy przejazdu nie ma, nie ma spokoju z powodu dużych prędkości wjeżdżających do wsi samochodów. Do tematu można wrócić.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński odczytał pisma:

1/ Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie w sprawie Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Bielice na lata 2018-2020.

Wójt Gminy Bielice Zdzisław Lech Twardowski: na sesję lub komisję poprosimy przedstawiciela Wodociągów Zachodniopomorskich, aby szczegółowo omówiono przesłany plan, o którym mowa wyżej. Dzisiaj trudno jest mi wypowiadać się na ten temat.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński: to jest tylko informacja, że do Rady Gminy wpłynęło takie pismo.

Radny Ryszard Kulig: a w internet możecie wrzucić ten dokument ?.

Przewodniczący obrad Piotr Wilczyński: pismo będzie u pani Aliny i można się z jego treścią zapoznać.

Kserokopia pisma stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.

2/ Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie w sprawie podjętej przez Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry Uchwały Nr 20/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku dotyczącej wprowadzenia zmian w Statucie Gmin Dolnej Odry.

Wójt Gminy Bielice Zdzisław Lech Twardowski: ja nie byłem na tym Walnym Zgromadzeniu, bo byłem na zwolnieniu lekarskim. Poprosimy ze związku pracowników biura, aby szczegółowo omówili przyjęte zmiany Statutu. Temat odkładamy na późniejszy termin.

Kserokopia pisma stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.

W związku z brakiem wniosków i zapytań, Przewodniczący obrad zamknął ten punkt przystępując do punktu następnego porządku sesji.

Ad.20

   W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXVI sesji Rady Gminy Bielice zamknął Przewodniczący Rady Piotr Wilczyński dziękując wszystkim za udział w obradach życząc wszystkim szampańskiej zabawy sylwestrowej i szczęśliwego Nowego 2018 Roku.

Godzina zakończenia sesji: 11.50

                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                      Piotr Wilczyński

 

Protokołowała:                                                                               

Alina Pluta

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 12-02-2018 12:43:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Wilczyński 12-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 12-02-2018 12:45:41