Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXI/123/05 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice


UCHWAŁA Nr XXI/123/05 Rady Gminy Bielice

z dnia 24 marca 2005 r.

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ,Nr 273,poz.2703, Nr 281,poz.2781 ) uchwala się, co następuje:

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice.

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1. Do czasu ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia:

1/ uczniowi szkoły publicznej,

2/ uczniowi szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,

3/ słuchaczowi publicznego kolegium nauczycielskiego,

4/ słuchaczowi nauczycielskiego kolegium języków obcych,

5/ słuchaczowi kolegium pracowników służb społecznych,

6/ słuchaczowi niepublicznego kolegium nauczycielskiego,

7/ słuchaczowi niepublicznego nauczycielskiego kolegium języków obcych.

2. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki uczniowi szkoły niepublicznej

nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej.

3. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym

umysłowo w stopniu głębokim:

1/ będącym wychowankiem publicznego ośrodka umożliwiającego realizację

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

2/ będącym wychowankiem niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizację

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

4. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym

umysłowo ze sprzężoną niepełnosprawnością :

1/ będącym wychowankami publicznego ośrodka umożliwiającego realizację

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

2/ będącym wychowankami niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizację

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mówi się bez bliższego określenia o:

1. regulaminie - rozumie się przez to regulamin udzielania pomocy materialnej o

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice,

2. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),

3. uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, po. 2572 ze

zmianami ) zameldowane na terenie gminy Bielice,

4. stypendium - rozumie się przez to stypendium szkolne,

5. zasiłek - rozumie się przez to zasiłek szkolny.

§ 4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana uczniowi jako

stypendium szkolne lub jako zasiłek szkolny.

§ 5. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana uczniowi w celu:

1/ zmniejszania różnic w dostępie do edukacji;

2/. umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej

sytuacji materialnej ucznia;

3/ wspierania edukacji uczniów zdolnych.

§ 6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie:

1.Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w

szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych

przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wyjścia/wyjazdy do teatru, na

wycieczki szkolne, zielone szkoły itp.;

2.Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych

realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć

muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych.

3. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

1/ podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do

realizacji procesu dydaktycznego,

2/ zeszytów, długopisów, piórników, plecaków itp.,

3/ stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie

przez szkołę.

4. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z podobieraniem nauki

poza miejscem zamieszkania w odniesieniu do ucznia w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 3

- 7 oraz ust.. 3 i 4, a także ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, a w szczególności

zakwaterowania w bursie, internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej.

5. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie

stypendium w formach, o których mowa w ust. 1, 2, 3 a w przypadku ucznia szkoły

ponadgimnazjalnej także w formie, o której mowa w ust. 4 nie jest możliwe .

6. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że w przypadku

ucznia będącego słuchaczem kolegium, o którym mowa w ust. 4 nie jest celowe.

§ 7. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

2. Stypendia będą przekazywane w następujący sposób:

1/ w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia

na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub rachunków,

2/ w formie świadczenia pieniężnego - w wyjątkowych sytuacjach.

3. Pobrane świadczenie w formie pieniężnej, należy rozliczyć rachunkami, fakturami za

zakup podręczników i pomocy naukowych, pokrycie wydatków związanych z pro-

cesem edukacyjnym.

II. Warunki i zasady ubiegania się, przyznawania i ustalania wysokości stypendium

szkolnego

§ 8. Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi znajdującemu się w trudnej

sytuacji materialnej.

  1. Miernikiem trudnej sytuacji materialnej jest dochód na osobę w rodzinie.

  2. Przy ocenie trudnej sytuacji materialnej będzie się również w szczególności

uwzględniać występowanie w rodzinie:

1/ bezrobocia,

2/ niepełnosprawności,

3/ ciężkiej lub długotrwałej choroby,

4/ wielodzietności,

5/ braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

6/ alkoholizmu,

7/ narkomanii,

8/ niepełność rodziny,

9/ występowanie zdarzeń losowych.

§ 9. 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie

następujące kryteria:

1/ zamieszkują na terenie gminy Bielice,

2/ rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4

ustawy,

3/ miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty wymienionej w art. 8, ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami ).

2. W przypadku, gdy liczba spełniających kryteria cytowane w ust. 1 jest większa niż liczba

stypendiów do rozdysponowania , pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie

spełniający następujące kryteria:

1/ pochodzą z rodzin o najniższych dochodach,

2/ występują w rodzinie okoliczności opisane w §8 regulaminu.

3. Podstawą przyznania stypendium szkolnego jest wysokość dochodu przypadającego

we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny ucznia,

osiągniętego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

1/ członkami rodziny są małżonkowie, rodzice, opiekunowie prawni dziecka , opie-

kunowie faktyczni oraz dzieci uczące się w wieku do ukończenia 24 roku życia

pozostający na utrzymaniu rodziny.

2/ w szczególnych przypadkach, gdy sytuacja dochodowa rodziny uległa pogorsze-

niu ( np. w skutek śmierci lub kalectwa członka rodziny) stypendium szkolne

ustala się na nowych warunkach dochodowych rodziny, począwszy od miesiąca,

w którym złożono nowy wniosek, bez wyrównywania.

§ 10. Dochody winny być potwierdzone stosownymi zaświadczeniami.

1. W przypadku dochodów z gospodarstwa rolnego należy dostarczyć:

1/ zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w

hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni za wymagany rok kalendarzowy

2/ zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzające nie osiąganie dochodów z

innych tytułów

3/ w przypadku wydzierżawienia gospodarstwa rolnego wymagana jest umowa

dzierżawna notarialnie potwierdzona.

  1. Miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego jest równy 194,00 zł.

Kwota ta określona jest w art. 8, ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej.

3. W przypadku gdy rodzice prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i

opłacają podatek w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewi-

dencjonowanych należy przedłożyć :

1/ zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości i formie opodat-

kowania za wymagany rok kalendarzowy,

2/ oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów

osiąganych przez osoby fizyczne zawierające w szczególności informację o

wysokości dochodu, wysokości należnych składek na ubezpieczeni społeczne i

zdrowotne, wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, wysokości

dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.

§ 11. Podstawa przyznania stypendium szkolnego dla ucznia samodzielnego finansowo są

jego dochody osobiste.

§ 12. Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków

publicznych, może być udzielone stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z

innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza

kwoty równej 1120, 00 zł w odniesieniu do danego roku szkolnego, a w przypadku

ucznia będącego słuchaczem kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium

języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych, który otrzymuje inne

stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może być udzielone

stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze

socjalnym ze środków publicznych nie przekracza kwoty równej 1008,00 zł w

odniesieniu do danego roku szkolnego.

§ 13. Wysokość stypendium przyznana uczniowi uzależniona jest od dochodu:

1. do 120 % kwoty określonej w art. 6, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o

świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie

miesięcznym na osobę w rodzinie do 25% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1, pkt

2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 993 ze

zmianami,

2. do 80 % kwoty określonej w art. 6, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

o świadczeniach rodzinnych (DZ.U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie

miesięcznym na osobę w rodzinie od 26% do 50% kwoty , o której mowa w art.8,

ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.

993 ze zmianami),

3. do 70 % kwoty określonej w art. 6, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o

świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie

miesięcznym na osobę w rodzinie od 51% do 65% kwoty, o której mowa w art. 8,

ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz.

993 ze zmianami ),

4. do 60 % kwoty przy dochodzie miesięcznym określonej w art. 6, ust. 2,

pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228,

poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 66%

do 85% kwoty , o której mowa w art. 8, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 993 ze zmianami),

5. do 50 % kwoty przy dochodzie miesięcznym określonej w art. 6, ust. 2,

pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228,

poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 86%

do 100% kwoty o której mowa w art. 8, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.993 ze zmianami).

6. maksymalna wysokość stypendium stanowiąca 120 % kwoty określonej w art.6, ust.

2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr

228, poz. 2255 ze zmianami) przysługuje :

1/ pełnym sierotom,

2/ dzieciom z rodzin zastępczych,

3/ dzieciom wobec których nie ma osób zobowiązanych do alimentacji.

§ 14. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca

w danym roku szkolnym, a w przypadku ucznia będącego słuchaczem kolegium

nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium

pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do

czerwca w danym roku szkolnym.

III. Warunki i zasady ubiegania się, przyznawania i ustalania wysokości zasiłku szkolnego.

§ 15. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie

zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku

(zaświadczenie z policji, lekarskie, dokument USC inne).

1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie

wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o

charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego

stypendium szkolnego.

2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty równej

280,00 zł. ( wymieniona kwota wynika z art. 6, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przywołana w art. 90 e ust. 3 ustawy z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od

wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

IV. Tryb, warunki i zasady ubiegania się, przyznawania i ustalania wysokości świadczenia.

§ 16.1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy

Bielice w formie decyzji administracyjnej.

2. Od decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1 służy stronie odwołanie w

terminie 14 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Szczecinie.

§ 17. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego jest złożenie wniosku o

przyznanie zasiłku, z dołączonym oświadczeniem o sytuacji rodzinnej i materialnej

ucznia oraz opinią dyrektora szkoły.

2. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie

Gminy Bielice do dnia 15 września danego roku szkolnego a w przypadku kolegiów do

dnia 15 października.

§ 18. Osobami uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy

materialnej ( stypendium oraz zasiłek ) są , rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni

uczeń lub dyrektor szkoły.

V. Obowiązki i obowiązani w postępowaniu w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 19. Wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Bielice o

ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

1. Wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Bielice o

trwałych zmianach, które zachodzą w składzie i dochodach rodziny lub toku nauki

ucznia, a mających wpływ na dalsze korzystanie ze stypendium.

2. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które

stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

3. Należności z tytułu niezależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają

ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności

ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone

stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej

nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, Wójt Gminy

Bielice może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

VI. Przepisy końcowe i przejściowe

§ 20.1.W przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium mają

zastosowanie przepisy art. 90 o ustawy.

2.Wypłata stypendiów i zasiłków następuje po otrzymaniu dotacji, o której mowa w

art. 90 r ust. 1 ustawy.

§21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od

1 stycznia 2005r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

mgr inż. Wiesław Seniuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 21-07-2005 15:26:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 21-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 21-07-2005 15:26:24