Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 14 kwietnia 2017 roku

                                                   

                                                     PROTOKÓŁ Nr XXII/2017

                                  z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice

                                             z dnia 14 kwietnia 2017 roku

 

 

Początek sesji - godz. 8.00

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 15 radnych.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

 

Ponadto na sesji obecni byli : Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice –Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice-Halina Butkowska, Dyrektor ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach-Małgorzata Woronowicz, Podinspektor Urzędu Gminy Bielice –Ryszard Mocarski i Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności.

Listy obecności  stanowią załączniki od Nr 2 do Nr 3 do protokołu.

Ad.1 Obrady XXII nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice -  Piotr Wilczyński, który na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych, w obradach uczestniczy 15 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Następnie  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.   

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął do niego wniosek Wójta Gminy Bielice o zwołanie sesji nadzwyczajnej z propozycją następującego projektu porządku obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum .

2.Przedstawienie projektu porządku obrad.

3.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr XXI/101/17  Rady Gminy    Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

 i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej dla której Gmina Bielice jest organem prowadzącym.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia  kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Bielice.

6.Zamknięcie sesji.

 

Wniosek Wójta Gminy Bielice  stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

Ad.2

 

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady projektu porządku sesji, nie zgłoszono

propozycji zmian.

 

 Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za

 

 

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

Ad.3

 

Przewodniczący Rady-Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXI/101/17  Rady Gminy    Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, prosząc o omówienie projektu uchwały.

 

Podinspektor  Ryszard Mocarski: wiele gmin boryka się z tym problemem. Na sesji w dniu 23 lutego 2017 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, w której były takie same zapisy w paragrafie 7 i 8 oraz 10 i nie były zakwestionowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Na ostatniej sesji 29 marca br. była podjęta uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe podobnie jak poprzednia uchwała z pominięciem wyrazu „projekt” w części tytułowej i w brzmieniu uchwały.

Wojewoda Zachodniopomorski zawiadomił o wszczęciu postępowania nadzorczego, zawiadomienie mają Państwo radni dołączone do materiałów na dzisiejszą sesję, z zaznaczonymi miejscami, które powinny być poprawione.

Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Przed przedłożeniem projektu uchwały nasz radca prawny pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.

Wójt Gminy Bielice-Zdzisław Lech Twardowski: wiele gmin i nasze starostwo będą poprawiali wcześniej podjęte uchwały. Nie jesteśmy odosobnionym przypadkiem. Przygotowano projekt uchwały wg wskazań organu nadzoru.

Radny Ryszard Kulig: wrócę do ostatniej sesji, czy gimnazjum będzie?

Dyrektor ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach-Małgorzata Woronowicz: będzie szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi i oddziałami przedszkolnymi.

Nie zgłoszono innych zapytań, więc Przewodniczący zamknął dyskusję, poddając pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXI/101/17  Rady Gminy    Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Uchwała Nr XXII/104/17 zmieniająca uchwałę Nr XXI/101/17  Rady Gminy    Bielice

 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

 

 

Ad.4

 

 

Przewodniczący Rady-Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej dla której Gmina Bielice jest organem prowadzącym prosząc o omówienie projektu uchwały.

Wójt Gminy Bielice-Zdzisław Lech Twardowski: w harmonogramie zadań przygotowanym przez kuratorium oświaty nie było mowy o konieczności podjęcia przez organ prowadzący m.in. uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej. Myśleliśmy, że zrobimy to zarządzeniem Wójta, ale okazało się, że jest narzucony ustawowy termin podjęcia uchwał w sprawie kryteriów tak do oddziałów przedszkolnych jak również do pierwszej klasy szkoły podstawowej do 15 kwietnia 2017 roku. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe organ prowadzący określa nie więcej niż sześć kryteriów oraz przyznaje określonemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. Organ prowadzący określa również jakie dokumenty są niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów.

Przewodniczący rady-Piotr Wilczyński: kto te kryteria ustalał?

Podinspektor Ryszard Mocarski: rekrutacja  do oddziałów przedszkolnych jest dwuetapowa. Pierwszy etap przeprowadza dyrektor szkoły. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole publiczne lub oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod  uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Wójt Gminy Bielice-Zdzisław Lech Twardowski: przygotowując projekty uchwał w sprawie kryteriów bazowaliśmy na ustaleniach gmin sąsiednich.

Radny Ryszard Kulig: macie rozeznanie, czy to będzie nas dotyczyło?

Dyrektor ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach-Małgorzata Woronowicz: mamy dwa oddziały przedszkolne i nabór odbywać się może na podstawie kryteriów. Do sześciolatków przyjmujemy wszystkie dzieci. Oczywiście, że może być taka sytuacja, że uchwała będzie miała zastosowanie.

Przewodniczący Rady-Piotr Wilczyński: czy jest sztywna rama, że klasa nie może liczyć więcej niż 25 dzieci?

Dyrektor ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach-Małgorzata Woronowicz: tak. W tamtym roku w grupie zerowej było 28 dzieci, rodzic zaskarżył do kuratorium oświaty i musieliśmy znaleźć rozwiązanie i utworzyć drugi oddział.

Przewodniczący Rady-Piotr Wilczyński: czy Pani Dyrektor zapoznała się z projektem uchwały pytając o zdanie na temat proponowanych kryteriów.

Dyrektor ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach-Małgorzata Woronowicz: kryteria są dobrze ustawione, nie mam zastrzeżeń do propozycji.

Nie zgłoszono innych zapytań, więc Przewodniczący zamknął dyskusję, poddając pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej dla której Gmina Bielice jest organem prowadzącym.

Uchwała Nr XXII/105/17 została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

 

 

Ad. 5

 

Przewodniczący Rady-Piotr Wilczyński odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia  kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Bielice prosząc o omówienie projektu uchwały.

 

Podinspektor Ryszard Mocarski: projekt uchwały dotyczy kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, którzy mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Organ prowadzący zgodnie z Prawem oświatowym przyznaje kryteriom określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Gminom powinno zależeć, aby przyjmować dzieci, bo za uczniem przychodzi subwencja.

Nie mieliśmy narazie takiego przypadku, ale może taka sytuacja mieć miejsce.

Radny Jan Adamski: subwencja idzie za uczniem, ale zależy ilu uczniów będzie spoza obwodu i jak liczna jest już klasa pierwsza.

Radny Bogdan Wdówka: jak jest w przypadku dowożenia dzieci spoza obwodu publicznej szkoły?

Dyrektor ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach-Małgorzata Woronowicz: rodzice sami dowożą dzieci do szkoły.

Wójt Gminy Bielice- Zdzisław Lech Twardowski: gmina ma obowiązek dowożenia uczniów do szkoły jeżeli odległość jest większa niż 3 km. Zdarzają sie przypadki, że próbuje się wymuszać, aby autobus szkolny w miejscowościach, z których dowozu nie powinno być zatrzymywał się w kilku miejscach, prosimy o rozsądek.

Nie zgłoszono innych zapytań, więc Przewodniczący zamknął dyskusję, poddając pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia  kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Bielice.

Uchwała Nr XXII/106/17 w sprawie ustalenia  kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Bielice została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za“, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

Ad.6

 

       W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice o godz.8.35 zamknął Przewodniczący Rady –Piotr Wilczyński, dziękując wszystkim za przybycie skłądając w imieniu własnym, Wójta i pracowników Urzędu Gminy najlepsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady

 

                                                                                             Piotr Wilczyński

 

 

 

Protokołowała :

Alina Pluta

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 04-07-2017 10:26:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alina Pluta 04-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 04-07-2017 10:26:06