Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice

Projekt

 

U C H W A Ł A   Nr ……

                                                                Rady Gminy Bielice

                                                                   z dnia ……….

 

 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 21 ust. l pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016r.poz.150 z późn. zmianami) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ l. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się następujące Uchwały Rady Gminy Bielice:

  1. Nr XXXI/252/2002 z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład  mieszkalnego zasobu Gminy Bielice,
  2. Nr VII/46/03 z dnia 11 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Rada Gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zasady powinny określać w szczególności: wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarsttwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu; warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy; kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego; warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach; tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddawania tych spraw kontroli społecznej; zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy oraz kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2. Dotychczas obowiązująca uchwała Nr XXXI/252/2002 z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład  mieszkalnego zasobu Gminy Bielice, określająca w/w wymaga zmian. Proponowane brzmienie załącznika do uchwały stanowi uaktualnienie treści przyjętych zasad wynajmowania lokali z zasobu Gminy Bielice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Bielice
z dnia……...

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice

 Rozdział I Postanowienia ogólne

1.  Uchwała określa:

1)  wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub  w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu;

2)  warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;

3)  kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;

4)  warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;

5)  tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;

6)  zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;

7)  kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

2.  W imieniu Gminy Bielice jako wynajmujący występuje Wójt lub podmiot przez niego wyznaczony.

3.  Umowy najmu lokali mogą być zawierane  w pierwszej kolejności z osobami spełniającymi  kryteria określone w Rozdziale II .

4.  Postanowienia ust. 3 nie dotyczą osób, z którymi umowa najmu będzie zawarta na czas oznaczony, a najem lokalu związany będzie ze stosunkiem pracy.

Rozdział II  Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu oraz warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy.

1.  Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony wynosi odpowiednio:

1)  dla osoby samotnej, nie więcej niż 110% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

2)  dla członka rodziny, nie więcej niż 110% kryterium dochodowego na osobę  w rodzinie.

2.  Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem  lokalu socjalnego wynosi odpowiednio:

1)  dla osoby samotnej, nie więcej niż 95% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

2)  dla członka rodziny, nie więcej niż 95% kryterium dochodowego na osobę  w rodzinie.

3.  Do określenia miesięcznego dochodu wnioskodawcy – osoby samotnie gospodarującej lub  dochodu  na osobę w rodzinie, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

4.  Dochód miesięczny wnioskodawcy lub przypadający na osobę w rodzinie wnioskodawcy ustala się przyjmując za podstawę średnią wysokość dochodu  uzyskanego z ostatnich trzech miesięcy.

5.  Oświadczenia o stanie rodziny, zajmowanej powierzchni mieszkalnej (pokoi) oraz zaświadczenia o dochodach dostarczane są wraz z wnioskiem lub na wezwanie.

6.  Niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przydział lokalu.

7.  Warunki obniżania czynszu określa wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ( Uchwała Nr XI/64/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29.12.2011, Rozdział 4§ 4.7)

8.  Do poprawy warunków zamieszkiwania kwalifikują się wnioskodawcy, zajmujący lokal w którym powierzchnia pokoi przypadająca na członka rodziny wnioskodawcy jest mniejsza niż 5m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2.

 

 Rozdział III Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.

1.  Umowy najmu lokali  mieszkalnych na czas nieoznaczony zawiera się z osobami spełniającymi  kryteria określone w niniejszych zasadach oraz z osobami :

1)  podlegającymi przekwaterowaniu do lokali zamiennych,

2)  pozbawionymi mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru.

2.  Umowy najmu lokali socjalnych zawiera się z osobami zamieszkującymi na terenie Gminy  spełniającymi  kryteria określone w niniejszych zasadach oraz z osobami:

1)  którym prawo do lokalu socjalnego przyznał sąd,

2)  opuszczającymi dom dziecka, w wyniku osiągnięcia pełnoletności, które nie mają możliwości powrotu do ostatniego miejsca zamieszkania.

3.  Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokali przysługuje osobom spełniającym jednocześnie warunki określone w Rozdziale II ust.1 i 8 lub ust. 2 i 8.

 Rozdział  IV Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.

1.  Określa się warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.

1)  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najemcom mieszkań komunalnych, przy zachowaniu zasad racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielice, gmina tworzy warunki do wzajemnej zamiany mieszkań przez najemców oraz zamiany mieszkań ze wskazania wynajmującego .

2)  Realizacja zamian lokali ma umożliwić dostosowanie wielkości i standardu lokalu oraz wysokości opłat za jego używanie do potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości płatniczych najemcy.

3)  Odmawia się realizacji wniosku o zamianę lokalu na większy lub o lepszym standardzie  w przypadku gdy:

a).  wobec najemcy lokalu i osób z nim zamieszkujących  prowadzone jest postępowanie sądowe o eksmisję z lokalu,

b).  w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o zamianę lokalu, najemca zalegał z opłatami związanymi z korzystaniem z lokalu przez okres dłuższy niż 2 miesiące,

c).  najemca lokalu i osoby  z nim zamieszkujące dopuszczali do powstawania szkód w lokalu i niszczenia urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku lub wykraczali w sposób rażący lub uporczywy przeciw porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali .

4)  Najemca  wraz z wnioskiem o zamianę lokalu, składa własnoręcznie podpisane oświadczenie, że wyraża zgodę na udostępnienie jego danych osobowych, w przypadku znalezienia oferty spełniającej jego wymagania określone we wniosku.

5)  Jeżeli osoba ubiegająca się o zamianę lokalu znajduje się pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach, przy rozpatrzeniu wniosku można zasięgnąć  pisemnej informacji Ośrodka Pomocy Społecznej.

2.  Zamiana między najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice.

1)  Podstawę rozpatrzenia sprawy zamiany lokali między najemcami lokali komunalnych stanowią  wnioski stron o wzajemną zamianę lokali.

2)  Odmawia się realizacji zamiany lokali, jeżeli:

1.  zamiana jest niekorzystna dla jednej ze stron lub gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że z innych przyczyn strona rozporządza swoimi sprawami w sposób dla niej niekorzystny,

2.  powierzchnia mieszkania objętego w wyniku zamiany przekroczyłaby zwiększoną o 50% normatywną powierzchnię użytkową lokalu przyjętą na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

3)  Zamiany mogą dokonać strony posiadające tytuł prawny do lokali.

4)  W lokalach po zamianie powinna być zachowana minimalna powierzchnia pokoi, która wynosi 5 m2 na członka gospodarstwa domowego w rodzinie i 10 m2 dla osoby samotnej . Odstąpienie od tego wymogu jest możliwe na wyraźne, uzasadnione  żądanie strony.

3.  Zamiana między najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice,  a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.

1)  Zamiana lokali między najemcą lokalu komunalnego a osobą zajmującą lokal w innych zasobach wymaga zgody właścicieli obu lokali.

2)  Najemca lokalu komunalnego, występujący o zamianę lokalu z osobą zajmującą lokal w innym zasobie powinien legitymować się co najmniej trzyletnim tytułem prawnym do zajmowanego lokalu.

4.  Rejestr zamian.

1)  Urząd Gminy w Bielicach , gromadzi wnioski najemców zasobu Gminy Bielice o zamianę lokali i tworzy bazę danych  obejmującą  oznaczenie budynku, w którym znajduje się lokal, jego powierzchnię użytkową , opis lokalu oraz oczekiwania najemcy składającego wniosek.

2)  Baza danych dotycząca wniosków o zamianę lokali jest jawna i umieszczona zostaje na stronie internetowej Urzędu Gminy .

3)  Informacja podawana do publicznej wiadomości nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację najemcy lub adresu lokalu.

4)  Zadaniem bazy danych jest kojarzenie ofert najemców wyrażających chęć zamiany lokali.

5)  Wskazane we wniosku informacje dotyczące zajmowanego lokalu podlegają weryfikacji przez Urząd Gminy .

6)  Najemca jest powiadamiany o wpłynięciu oferty odpowiadającej jego wymaganiom.

7)  Złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania najemcy do dokonania zamiany.

8)  Jeżeli najemca trzykrotnie zrezygnuje z zamiany, mimo że oferowane lokale spełniały wszystkie jego wymagania, wniosek o zamianę podlega wykreśleniu z bazy danych.

9)  Zakład nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na skutek realizacji lub braku realizacji zamiany.

10) Najemca lokalu chcący oddać w podnajem lokal przez siebie najmowany musi uzyskać zgodę Wójta Gminy Bielice. Wójt Gminy Bielice w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na podnajem całego lokalu lub części lokalu przez najemcę.

11) Podnajęcie lokalu przez najemcę, bądź oddanie w bezpłatne używanie bez wymaganej zgody stanowi podstawę wypowiedzenia umowy najmu.

 

 

 Rozdział V Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.

1. Lokale socjalne wynajmowane są osobom zamieszkującym z zamiarem stałego pobytu na terenie Gminy Bielice i pozostającym w niedostatku  Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego, jest zobowiązana do złożenia wniosku stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały w terminie do  30 września danego roku. Wniosek, w którym wnioskodawca nie określił czy ubiega się o lokal mieszkalny na czas nieoznaczony, czy o lokal socjalny, nieuzupełniony pomimo wezwania w wyznaczonym terminie, nie podlega rozpatrzeniu jako niekompletny.

2.  Wniosek o najem lokalu mieszkalnego i o najem lokalu socjalnego jest rozpatrywany w oparciu o kryteria wynikające z niniejszej uchwały powinien zawierać:

1)  datę sporządzenia wniosku oraz dane osoby ubiegającej się o przydział lokalu

2)  informację o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy,

3)  liczebność gospodarstwa domowego /ilość dzieci, wielopokoleniowość rodziny/,

4)  opis sytuacji mieszkaniowej wnioskodawcy

5)  oświadczenie o stanie majątkowym wnioskodawcy,

6)  podpis wnioskodawcy,

7)  załączniki.

3.  Dane przedstawione przez wnioskodawcę  poddane zostają kontroli i weryfikacji  we współpracy  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielicach.

4. Na lokale socjalne przeznacza się wolne lub opróżnione lokale usytuowane w budynkach będących własnością Gminy o obniżonym standardzie.

5.  Osoby występujące o przydział lokali ujęte są w  wykazie osób ubiegających się o przydział lokali.

6.  Wnioskodawca zobowiązany jest na wezwanie, dostarczyć w wyznaczonym terminie wszelkie zaświadczenia i oświadczenia niezbędne do corocznych prac nad wykazem osób ubiegających się o przydział lokali.

7.  Na podstawie zebranych materiałów, sporządzane są projekty rocznych wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych.

8. Wójt  przedkłada projekty wykazów, o których mowa w ust. 7 do zaopiniowania przez Komisję ds. Społecznych Rady Gminy Bielice.

9.  Projekty wykazów, po zaopiniowaniu przez Komisję wymienioną w ust. 8, podawane są do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Bielicach zawierają informację o terminie i miejscu składania zastrzeżeń.

10.  Zastrzeżenia o których mowa ust. 9 rozstrzyga Wójt.

11.  Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, Wójt podaje do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Bielice ostateczne, roczne wykazy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych.

12.  Oprócz wykazów rocznych, w ciągu roku mogą być ustalone dodatkowe wykazy, jeżeli powstaje taka konieczność lub gmina uzyska dodatkowe lokale. Postanowienia Rozdziału V ust. 7-10 stosuje się odpowiednio.

13.  Umieszczenie na wykazie, nie stanowi gwarancji uzyskania lokalu.

14.  Wykazy roczne obowiązują od dnia przyjęcia ich przez Wójta do dnia przyjęcia wykazu na rok następny.

15.  Po ustaleniu rocznych wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych, umowy najmu zawiera się w miarę posiadanych wolnych lokali . Ponownie  umowy najmu można zawrzeć z osobami, które utraciły tytuł prawny do lokali z powodu zaległości czynszowych i spłaciły zadłużenie.

16.  Opiniowanie projektów wykazów o których mowa w Rozdziale V ust. 6, przez Komisję ds. Społecznych Rady Gminy w Bielicach oraz podanie ich do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń a następnie wykazów rocznych, jest formą  kontroli społecznej .

17.  Umowę  najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas określony – 3 lata. Najemca powinien objąć wynajęty lokal socjalny przed upływem 30 dni licząc od daty oddania lokalu do jego dyspozycji. Najemca przyjmuje lokal w stanie takim jakim jest.

 

 Rozdział VI Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

 Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność gminy, z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, jeżeli zamieszkiwały z nim przez okres co najmniej 2 lat.

Rozdział VII Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

1. Wolne lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej 80 m 2 mogą być przeznaczone do najmu dla rodzin wielodzietnych (minimum 5 członków rodziny) pozostającej w trudnych warunkach mieszkaniowych i spełniających kryteria dochodowe jak dla lokalu mieszkalnego.

 Rozdział VIII Praca Komisji ds. opiniowania o przydział lokalu

1. Wójt na podstawie Zarządzenia powołuje skład Komisji  ds. opiniowania o przydział lokalu

2. Kwalifikacja wniosku do danej kategorii lokalu oraz ustalenie kolejności realizacji wniosków leży w gestii  Komisji ds. opiniowania o przydział lokalu

3. Na podstawie zakwalifikowanych przez Komisję wniosków Przewodniczący Komisji prowadzi rejestr osób zakwalifikowanych do najmu lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych.

4. Członkami Komisji nie mogą być osoby ubiegające się o przydział lokalu.

5. Posiedzenia Komisji odbywać się będą w miarę potrzeb.

6. Posiedzenia Komisji organizuje i zwołuje Przewodniczący, ustalając miejsce, dzień i godzinę posiedzenia.

7. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół podpisany przez wszystkich członków biorących udział w posiedzeniu.

8. Komisja sporządza opinię oraz wykaz osób zakwalifikowanych do najmu lokalu socjalnego.

9. Komisja obraduje w obecności co najmniej  3 osób.

Rozdział IX. Zwiększenie mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice poprzez adaptacje lokali niemieszkalnych na lokale mieszkalne

1. Mieszkaniowy zasób Gminy Bielice można zwiększyć poprzez dokonywanie przez osoby fizyczne na koszt własnych adaptacji strychów lub innych pomieszczeń nie wchodzących w skład już istniejących lokali mieszkalnych lub użytkowych w obiektach stanowiących własność Gminy Bielice.

2. Adaptacja, o której mowa w pkt.1, polega na przebudowie, rozbudowie pomieszczeń nie mieszkalnych w obiektach budowlanych lub kapitalnym remoncie lokali mieszkalnych.

3. Pomieszczenia do adaptacji na lokale mieszkalne mogą być oddawane w najem na podstawie wniosku Komisji ds. opiniowania o przydział lokalu lub w drodze przetargu. Komisja rozpatrując oferty przetargowe wybiera ofertę, która jest najkorzystniejsza finansowo dla gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalacznik.doc (DOC, 57.00Kb) 2017-03-22 13:10:42 206 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-03-2017 13:10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paula Ziemiańska 22-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-03-2017 13:10:42