Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIX/92/16 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

 

U C H W A Ł A Nr  XIX/92/16
R a d y  G m i n y  B i e l i c e
z dnia 29 grudnia 2016r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2016r. poz.446,ze zm.) i art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j.  Dz.U z 2016r. poz.487) oraz art.10 ust.3ustawy z dnia 29 lipca2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. Dz.U z 2016r. poz.224) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§1 W Uchwale Nr XI/58/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 oraz zmienioną  Uchwałą Nr XVI/80/16  Rady Gminy Bielice z dnia 21 września 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.                                                  

§2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Wilczyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  do  Uchwały
 Nr XIX/92/16 RG Bielice     
z dn.29 grudnia 2016r.

6. Preliminarz wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok realizowany będzie z części planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2016 rok w „kwocie39.825,20 zł”, zastępuje się „kwotą  38.521,49 zł”.

Lp.

Nazwa zadania

Plan  finansowy na 2016r.
przed zmianami w zł

Plan finansowy 2016r.
po zmianach w zł

1.

 

Prowadzenie  świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży  z rodzin a w szczególności z problemem alkoholowym   w:


- Babinie    ( 3 godz. x 1 raz w tygodniu);
- Parsowie  ( 3 godz. x 1 raz w tygodniu);
- Swochowie ( 3 godz. x  1 raz w tygodniu);
- Liniach ( 3 godz. x 1 raz w tygodniu);

w tym:

- umowy – zlecenia dla opiekunów świetlic;

- FP;

- ZUS;

- materiały i wyposażenie na bieżące spotkania dla dzieci i młodzieży
w świetlicach środowiskowych; 

- integracyjne wyjazdy  dzieci i młodzieży  z rodzin z problemem alkoholowych  lub inna forma dofinansowania  dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym propagująca zdrowy styl życia.

23.704,64

 

 

 

 

 

13.050,00

240,37

2.240,38

6.677,69

 

1.496,20

24.562,00

 

 

 

 

 

12.960,00

240,36

2.224,90

    6.260,76zł

 

2.875,98

 

2.

 

 

 

 

Profilaktyka w stosunku do osób uzależnionych  i współuzależnionych  oraz profilaktyka  wśród  dzieci i młodzieży,
w tym:
- zaliczki na poczet biegłego 4 osoby x 340 zł =1.360+ koszty sądowe 1osoba 40 zł = 1.400 zł;
- kampania profilaktyczna;
- zajęcia ze specjalistą terapii uzależnień;
-szkolenie sprzedawców.

6.510,00


1.400,00

1.230,00
2.980,00
900,00

6.170,00


1.400,00

1.230,00
2.640,00
900,00

3.

 

 

Profilaktyka w szkole:
- dotychczasową treść „-zakup materiałów i wyposażenia na spotkania profilaktyczne” wykreśla się;
- Dzień Zdrowia- maj 2016r.
- dotychczasową treść „-Dzień Profilaktyki – grudzień 2016r.”  wykreśla się

2.200,00

 

590,00

4.

Podróże służbowe krajowe.

200,00

187,60

5.

 

 

Posiedzenia Komisji
w tym:

dotychczasowa treść
„- 2 posiedzenia ogólne – 6 osób;
- 1 posiedzenie wyjazdowe – 2 osoby;
- 1 posiedzenie profilaktyczne i opiniujące -4 osoby.,,
zastępuje się treścią:
,,-
2 posiedzenia ogólne x  4 osoby x 92,50 zł=740,00 zł;
- 2 posiedzenia wyjazdowe x 2 osoby x 92,50 zł= 370,00 zł;
- 2 posiedzenie profilaktyczne x 1 osoba x 92,50 zł= 185,00 zł;
-1 posiedzenie profilaktyczne x 2 osoby x 92,50 zł  =185,00 zł.

1.512,00

1.480,00

6.

Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bielice, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym.

2.000,00

1.831,26                            

7.

Pokrywanie kosztów  pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

dotychczasową treść „- umowa zlecenie – 3.000,00zł;- ZUS- 513,00 zł;
-FP – 73,56 zł. ”
zastępuje się treścią „ umowy zlecenia-3.000,00 zł; - ZUS-515,07 zł; FP-73,56 zł.”

3.586,56

3.588,63

8.

Szkolenie dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

112,00

112,00

Razem:

39.825,20

38.521,49

 

7. Preliminarz realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r. realizowany będzie z części wpływów planowanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016r. w kwocie 2.174,80zł, zastępuje się kwotą „2.074,80zł”.

Lp.

Nazwa zadania

Plan finansowy  na 2016r.przed zmianamiw zł

Plan finansowy  2016r.  po zmianach w zł

1.

3 przedstawienia teatralne  (odział: 0-III, IV-VI, gimnazjum)  lub 1 przedstawienie teatralne dla 0-III i IV – VI  i prelekcje ze specjalistą zajmującym się przeciwdziałaniem narkomanii, dopalaczami dla gimnazjum ( klasy I,II, III)

1.300,00

1.200,00

 

2.

zakup testerów narkotykowych  dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach, z przeznaczeniem do wykonywania czynności służbowych wynikających z przepisów prawa, między innymi w ramach prowadzonej procedury Niebieskiej Karty

 

874,80

 

874,80 zł

Razem:

2.174,80

2.074,80

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 12-01-2017 12:07:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maria Kopacka 12-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 12-01-2017 12:07:10