Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.

Uchwała Nr XVII // 16                          

Rady Gminy Bielice                        

 z dnia 14 listopada 2016 r.     Projekt                                      

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.                                                              

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2013 r., poz.594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Bielice, uchwala co następuje:

 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                                  280.013 zł

1.  Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                      8.344 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                8.344 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),

powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

( wydatki bieżące  OSP Bielice = 5.144 zł)                                                                               5.144 zł

§ 6280 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów 

publicznych na finansowanie lub  dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora  finansów publicznych

(zakupy inwestycyjne OSP Bielice = 3.200 zł)                                                                         3.200 zł

2.  Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem                                                                                                                          46.467 zł

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                          42.000 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał                                                                      42.000 zł

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                4.467 zł

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                 4.467 zł

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                 225.202 zł

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           117.193 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                   117.193 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                    108.009 zł

§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację

 zadań bieżących jednostek sektora  finansów publicznych                                                  108.009 zł                                

§ 2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                                     4.467 zł

1. Dział 758 Różne rozliczenia                                                                                                  4.467 zł

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego                                                                                                                             4.467 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                           4.467 zł

 

§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                   280.013 zł

1. Dział 710 Działalność usługowa                                                                                         12.860 zł

rozdział 71035 Cmentarze                                                                                                       12.860 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             12.860 zł

3. Dział 750  Administracja publiczna                                                                                  119.000 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          75.000 zł

§  4300 Zakup usług pozostałych                                                                                            45.000 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                 30.000 zł                                       

rozdział 75095 Pozostała działalność                                                                                      44.000 zł

§  4300 Zakup usług pozostałych                                                                                            44.000 zł

4.  Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                    25.144 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                              25.144 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  5.144 zł

§  4300 Zakup usług pozostałych                                                                                            10.000 zł

§ 6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        10.000 zł

5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                 123.009 zł

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                      15.000 zł

§ 4260 Zakup energii                                                                                                               15.000 zł                                                                           

rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                    108.009 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                           108.009 zł

§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                      4.467 zł

1. Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                          4.467 zł

rozdział 80104 Przedszkola                                                                                                       4.467 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                   4.467 zł

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

Zwiększenia dochodów budżetu gminy dokonano na podstawie :

1/ Umowy nr 1992/1614062/2016 na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” zawartej w dniu 13.10.2016 r.    z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie na kwotę 8.344 zł.

2/  Środki z tytułu opłaty jednorazowej i rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej  od firmy „ Wiatromil” w kwocie 42.000 zł.

3/ Umowy dotacji nr 2016D0736S na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice” zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na kwotę 108.009 zł.

4/ Zwrotu nadpłaty podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego w Pyrzycach za wydatki poniesione na budowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w kwocie 117.193 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 27-10-2016 15:26:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Butkowska 27-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 27-10-2016 15:26:20