Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVI/79/16 Rady Gminy Bielice z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.

Uchwała Nr XVI/79/16                          

Rady Gminy Bielice                        

z dnia 21 września 2016 r.                                          

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.                                                              

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Bielice, uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                             171.112,79 zł

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                 77.300 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                     77.300 zł

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

 użytkowania nieruchomości                                                                                                   77.300 zł

2. Dział 750  Administracja publiczna                                                                               38.627,31 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          813,01 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                        813,01 zł

rozdział 75095 Pozostała działalność                                                                                 37.814,30 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                               37.814,30 zł

3.  Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                    39.450 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                              39.450 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),

powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

( wydatki bieżące OSP Babin = 5.695 zł, OSP Bielice = 5.755 zł)                                         11.450 zł

§ 6280 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów 

publicznych na finansowanie lub  dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora  finansów publicznych

(zakupy inwestycyjne OSP Babin = 4.000 zł, OSP Bielice = 24.000 zł)                                28.000 zł

4. Dział 758 Różne rozliczenia                                                                                                  2.000 zł

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego                                                                                                                             2.000 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                           2.000 zł

5.  Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem                                                                                                                       3.435,48 zł

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                       3.435,48 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał                                                                   3.435,48 zł

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   10.300 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                      10.300 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej             10.300 zł                                                     

 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                              171.112,79 zł

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                          7.500 zł

rozdział 01030 Izby rolnicze                                                                                                     7.500 zł

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

wpływów z podatku rolnego                                                                                                      7.500 zł

2. Dział 710 Działalność usługowa                                                                                         30.000 zł

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego                                                       18.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             18.000 zł

rozdział 71035 Cmentarze                                                                                                       12.000 zł

§ 4260 Zakup energii                                                                                                                 2.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             10.000 zł

3. Dział 750  Administracja publiczna                                                                                    20.000 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                            6.000 zł

§ 4260 Zakup energii                                                                                                                 6.000 zł                                        

rozdział 75095 Pozostała działalność                                                                                      14.000 zł

§  4300 Zakup usług pozostałych                                                                                            14.000 zł

4.  Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                    49.450 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                              49.450 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                13.450 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                               8.000 zł

§ 6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        28.000 zł

5. Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                        14.000 zł

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                2.000 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek (SP)                                                              2.000 zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                                         12.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             11.800 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                      200 zł                                                                         

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   23.000 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                      23.000 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              1.000 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                 100 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         4.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                17.900 zł

7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                  27.162,79 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                 27.162,79 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           19.476,07 zł                                        

§ 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie

 z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa

 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

dotyczące wydatków majątkowych                                                                                      7.686,72 zł                                                                                                             

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Wilczyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 26-09-2016 11:35:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Butkowska 26-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 26-09-2016 11:35:54