Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

                                                                                  Projekt

U C H W A Ł A Nr  …../…../16

   R a d y  G m i n y  B i e l i c e

z dnia 21 września 2016 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U  z 2015 r. poz.1515 z poźn. zm. ) oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1286 z późn. zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ W  Uchwale Nr XI/58/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, w rozdziale: Postanowienia końcowe, pkt 6 Preliminarz wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016r. realizowany będzie z części planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2016r. w kwocie 40.700 zł, zastępuję kwotą 39.825,20 zł .                                       
Ponadto  wprowadza się następujące zmiany do preliminarza wydatków w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych  na 2016 rok:

1.w tabeli:

1/Lp.1 Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin ,a w szczególności z problemem alkoholowym […]  kwotę „22.351,00  zł” zastępuję kwotą „ 23.704,64 zł”
dotychczasowa treść:
 w tym:
- umowy zlecenia dla opiekunów świetlic - 12.840,00 zł;
- FP –       314,58 zł;
- ZUS – 2.196,42 zł;
- materiały i wyposażenie na bieżące spotkania dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych-
5.000,00 zł;
- integracyjne wyjazdy dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowych lub inna forma dofinansowania dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, propagująca zdrowy styl życia - 2.000,00 zł .
zastępuje się treścią:
- umowy zlecenia dla opiekunów świetlic - 13.050,00 zł;
- FP –   240,37 zł;
- ZUS – 2.240,38 zł;
- materiały i wyposażenie na bieżące spotkania dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych- 6.677,69 zł;
- integracyjne wyjazdy dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym lub inna forma dofinansowania dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, propagująca zdrowy styl życia- 1.496,20 zł.

 2/ Lp.2. Profilaktyka w stosunku do osób uzależnionych i współuzależnionych oraz profilaktyka wśród dzieci i młodzieży , kwotę  „8.850,44 zł” zastępuje się  treścią  „6.510,00 zł”  
w tym :
dotychczasowa treść: 
- zaliczki  na poczet  biegłego  2 osoby x 366 zł   = 732,00 zł;
- kampania profilaktyczna –  1.500,00 zł;
- zajęcia ze specjalistą terapii uzależnień  2 razy w miesiącu  po 2 godziny x 80,00 zł brutto ( miesięcznie 320,00  zł x 12 m-cy) –  3.840,00 zł;
- dojazdy dla osób wymagających wsparcia psychologa – 778,44 zł;
- szkolenie sprzedawców – 2.000,00 zł.
zastępuje się treścią:
- zaliczki na poczet biegłego-  4osoby x 340,00 zł = 1360,00 + koszty sądowe 1 osoba x40,00 zł  =1.400,00 zł;
- kampania profilaktyczna – 1.230,00 zł;
- zajęcia ze specjalistą terapii  uzależnień  - 2.980,00 zł;
- szkolenie sprzedawców – 900,00 zł.
 
3/ Lp. 8 Wprowadza się zapis „ szkolenie dla członków Gminnej Komisji  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach  „ - 112,00 zł.

§ 2. W rozdziale, Postanowienia końcowe pkt 7 załącznika do Uchwały Nr XI/58/15 Rady Gminy Bielice
z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany do preliminarza realizacji  Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r., realizowany będzie
z części planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych w 2016r.:  i wynosi „1.300,00 zł”,  zastępuje się kwotą ,,2.174,80 zł”.                                                                                           
Lp1/Lp.2 Wprowadza się zapis „ zakup testerów narkotykowych  dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji  w Pyrzycach, z przeznaczeniem do wykonywania czynności służbowych wynikających z przepisów prawa, między innymi w ramach prowadzonej procedury Niebieskiej Karty” – 874,80 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie.

Propozycje zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 przekłada się, po przeanalizowaniu wykonania wydatków za  okres  8  miesięcy 2016 roku, oraz wprowadza się dodatkowe zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ( szkolenia dla członków GK ds. RPA ) oraz w zakresie przeciwdziałania narkomanii ( zakup testerów).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 15-09-2016 09:16:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maria Kopacka 15-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 15-09-2016 09:16:24